جستجوی مقالات فارسی – فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان۹۱- قسمت ۱۶

جستجوی مقالات فارسی – فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان۹۱- قسمت ۱۶

موسوی بوجنوردی، محمد کاظم، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷
ناصری، عبدالله، فاطمیان در مصر، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹
نجلا م. ابوعزالدین، تحقیقی جدید در تاریخ، مذهب و جامعه دروزیان،ترجمه احمد نمایی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،۱۳۷۲
نصر، مرسل، الموحدون الدروز فی الاسلام، دارالاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۷ ه
نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد، روضه التسلیم، پاریس، موسسه اسماعیلیان، ۱۹۹۶م
نوبختی، فرق الشیعه، ترجمه دکتر محمد جواد مشکور، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲
نیشابوری، محمد کریم، التنبیهات الجیله فی کشف الاسرار الباطنیه، تاریخ و عقاید فرقه آخانیه، تحقیق حسین حسنی بیرجندی، قم، دارالتفسیر، ۱۳۸۶
واکر، پل ای، ابویعقوب سجستانی متفکر و داعی اسماعیلی، ترجمه فریدون بدره ای، نشر فرزان، تهران، ۱۳۷۷
واکر، پل ای، پژوهشی در یکی از امپراتوری های اسلامی، ترجمه فریدون بدره ای، نشر فروزان، تهران، ۱۳۸۳
واکر، پل ای، حمید الدین کرمانی، تفکر اسماعیلیه در دوره الحاکم بامرالله، ترجمه فریدون بدرهای، نشر فرزان روز، تهران، ۱۳۷۹
هاجسن، مارشال گ . س، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۷
هاجسن، مارشال، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹
هاسبرگر، آلیس سی، ناصرخسرو لعل بدخشان، ترجمه فریدون بدره ای ، تهران، نشر فروزان، ۱۳۹۰
هالیستر، جان نورمن، تشیع در هند، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۷۳
هاینتس، هالم، فاطمیان و سنتهای تعلیمی و علمی آنان، ترجمه فریدون بدره‏ای، تهران، نشر فرزان روز، ۱۳۷۷
هاینس، هالم، تشیع، ترجمه محمد تقی اکبری، قم، نشر ادیان، ۱۳۸۴
مجلات و پایان نامه ها:
اصفهانی، ر.ج؛ گزارشی مختصر پیرامون فرقه اسماعیلیه، مجله نور علم، دی ۱۳۶۶، شماره ۲۴
جهانتاب، مهدی؛ جزوه درون سازمانی آشنایی با فرقه بهره، مجمع جهانی اهل بیت، ۱۳۸۱ش
چلونگر، محمدعلی؛ نقد و بررسی اباحی گری فاطمیان؛ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان شماره ۲۶و۲۷
خواتی، محمدشفق؛ اسماعیلیه در افغانستان، طلوع ، پاییز ۱۳۸۲، شماره ۷
دفتری، فرهاد؛ هفت آسمان، زمستان ۱۳۸۱، شماره ۱۶
راجانی، کمیل؛ بهره ها در بستر تاریخ و اندیشه، پایان نامه جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۸۷
روحی میرآبادی، علی رضا؛ دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزاری، مجله تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۱۱
الشامی،ابراهیم؛ الصلیحیون ودورهم فی نشرمذهب الاسماعیلی معترکیز علیدور الملکه اروی، مدرسه الامام خمینی
شاه خلیلی، امیر حسین؛ تاریخ الموت و اعتقادات شیعه اسماعیلی، مجله حافظ، خرداد۱۳۸۴، شماره ۱۵
شرفی، محبوبه؛ اسماعیلیان نزاری واعاده شریعت، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، پاییز ۱۳۸۱، شماره ۴۳
صابری، حسین؛ غالیان، تاریخچه و مناسبات فکری با شیعه امامیه، مجله مشکوه، شماره ۸۲
عرب احمدی، امیر؛ بررسی تاریخ تطور و اصول عقاید شیعیان بهره داوودی، شیعه شناسی، بهار ۱۳۸۷، شماره ۲۱
عرب احمدی، امیر؛ آشنایی با شیعیان بهره داوودی، اخبار شیعیان، اردیبهشت ۱۳۸۸، شماره ۴۲
میرآقایی، سید جلال؛ شناخت بهره اسماعیلیه (پایان نامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم) ۱۳۸۸
یوسفی، علی؛ فرهنگ و تمدن آسیا، سال دوم، اردیبهشت ۱۳۸۰، شماره ۳
سایت ها:
www.irismaili.net.
www.cgie.org.ir
www.mumineen.org
www.alavibohra.org/the%20timings%20for%20the%20namaaz.htm
www.alavibohra.org/Salaat%20Namaz.htm
www.dawoodi.bohras.com/library/bohra_literature