پژوهش دانشگاهی – 
فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان۹۱- قسمت ۱۵

پژوهش دانشگاهی – فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان۹۱- قسمت ۱۵

غالب، مصطفی، اعلام الاسماعیلیه، بیروت، دار الیقظه العربیه،۱۹۶۴
غالب، مصطفی؛ تاریخ دعوه الاسماعیلیه، بیروت، دارالاندلس، ۱۹۶۵م
غزالی، ابو حامد محمد، فضائح الباطنیه، تحقیق عبد الرحمن بدوی، کویت، مؤسسه دار الکتب الثقافیه، بی تا
فرقانی، محمد فاروق، تاریخ اسماعیلیان قهستان، تهران، ۱۳۸۱، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
فرمانیان، مهدی، اسماعیلیه، تاریخ و عقاید، قم، نشر ادیان، ۱۳۸۶
فضل الله همدانی، رشیدالدین، جامع التواریخ، تصحیح محمد روشن، تهران، انتشارات میراث مکتوب، ۱۳۸۷
قاضی نعمان، ابو حنیفه نعمان بن محمد المغربی التمیمی، الایضاح، تقدیم و اعداد محمد کاظم رحمتی، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۸ ه
قاضی نعمان، ابوحنیفه نعمان بن محمد المغربی التمیمی، کتاب الاقتصار، بیروت،دارالاضواء، ۱۴۱۶ ه
قاضی نعمان، ابوحنیفه، اختلاف اصول المذاهب، تحقیق مصطفی غالب، دارالاندلس، بیروت، بی تا
قاضی نعمان، ابوحنیفه، افتتاح الدعوه، تونس، الشرکه التونسیه، بی تا
قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۷م
قاضی نعمان، تأویل الدعائم، بیروت، دارالاضواء، ۱۹۹۵م
قاضی نعمان، دعائم الاسلام و بیان حلال و حرام و قضایا و احکام، مقدمه علی اصغر فیضی، ترجمه عبدالله امیدوار، تهران، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۷۲ش
قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق اصغر علی فیضی، قاهره، دار المعارف، ۱۹۶۳م
قبادیانى مروزى،‏ ناصر خسرو، سفر نامه ناصر خسرو، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۸۱ ش
قبادیانی، ناصر خسرو، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴
قبادیانی، ناصر خسرو، گشایش و رهایش، نشرجامی، ۱۳۶۳
قبادیانی، ناصر خسرو، وجه دین، کتابخانه طهوری، ۱۳۴۸
قمی، سعد بن عبدالله؛ المقالات و الفرق، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱
کاشانی، زبده التواریخ، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۶
کرمانی، احمد بن عبدالله، الریاض فی الحکم بین (الصادین)، بیروت، دار الثقافه، ۱۹۶۰م
کرمانی، احمد بن عبدالله، راحه العقل، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، ۱۹۸۳م
کرمانی، احمد بن عبدالله، مجموع رسائل الکرمانی، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، موسسه الجامعیه، ۱۹۸۷م
کشی، محمد بن عمر، ‌اختیار معرفه الرجال المعروف برجال الکشی،تلخیص طوسی، أبی جعفر محمد بن حسن بن علی،‌ تصحیح و تعلیق حسن مصطفوی، مشهد، دانشگاه مشهد، ‌۱۳۴۸ ش
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، قم، دار الحدیث، ۱۴۲۹ ق
حامدی، ابراهیم بن حسین، کنز الولد، تحقیق مصطفی غالب، دارالاندلس، بیروت، ۱۴۱۶ ه
گروه مذاهب اسلامی، اسماعیلیه، مجموعه مقالات، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۰
لوئیس، برنارد، اسماعیلیان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، ۱۳۸۶
لوئیس، برنارد، و دیگران، نهضت قرامطه، ترجمه یعقوب آژند، تهران، موسسه میراث ملل، ۱۳۶۸
لوییس، برنارد، لویی ماسینیون و دیگران، اسماعیلیان در تاریخ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، ۱۳۶۳
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق
متز، آدام، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجری، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲
محمد الشعکه، مصطفی، اسلام بلا مذاهب، بیروت، ۱۹۷۹م
مستوفی، حمد الله بن ابى بکر بن احمد، تاریخ گزیده، تحقیق عبد الحسین نوایى، تهران، امیر کبیر، چ سوم، ۱۳۶۴ش‏
مشکور، محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه های اسلامی تا قرن چهارم، تهران، انتشارات اشراقی، ۱۳۸۵
مصادر العقیده الدرزیه حامد بن سیرین، لبنان، دیارعقل دار «لأجل المعرفه»، ۱۹۸۵
معین، محمد، فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، تهران، ج۲، امیرکبیر، ۱۳۸۸
مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، اتعاظ الحنفا باخبار الائمه الفاطمیین الخلفا، تحقیق دکتر جمال الدین شیال، چاپ دوم، قاهره، المجلس الأعلی للشؤن الاسلامیه، ۱۹۹۶م
موسوی الخمینی، روح الله، آداب الصلوه، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی ره