فصل چهارم:تجزیه و تحلیل -نتایج آزمون-دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره درمان نوروسایكولوژی و یادگیری

دانلود پایان نامه

2) نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P)

وجود اثر متقابل بین عامل آزمون و عامل گروه در نمودار 4 نشان داده شده است. این نمودار به خوبی اثر متقابل عامل آزمون و گروه را نشان می دهد.

 

همانطور که از نمودار استنباط می گردد، بین نمره های خواندن گروه آزمایشی در آزمونهای سه گانه تفاوت دیده می شود. اما بین نمره های حافظه گروه گواه تفاوتی مشاهده نمی شود. این امر بدان معناست که عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها با هم تفاوت دارند.
3) تحلیل اثرهای اصلی ساده

با توجه به اینکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار است، اثرهای اصلی ساده مورد آزمون قرار می گیرد. بدین صورت که تاثیر آزمون در هر یک از گروهها به طور جداگانه با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر یکراهه مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 17 :  نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع p

  شاخص ها

 

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت

F

 

سطح معناداری
گروه آزمایشی 167/10732 2 083/1366 2755/289 *001/0
آزمون
خطا 500/3906 22 568/177    
گروه گواه  

978/2

 

2

 

489/1

 

449/2

 

105/0

آزمون
خطا 022/17 28 608/0    

 

همانگونه که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی آزمون در سطح
001/0 p< معنادار است. این امر بیانگر آن است که بین میانگین های نمرات پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه آزمایشی تفاوت معنادار وجود دارد. اما بین میانگین های نمرات گروه گواه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. این امر حاکی از آن است که مداخله های نوروسایکولوژی سبب شده است که میزان سرعت خواندن گروه آزمایشی نوع pنسبت به گروه گواه نوعp افزایش یابد.

4) آزمون آماری t وابسته:

با توجه به اینکه نتایج اثرهای اصلی ساده عامل آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. و نتایج آزمونF، فقط بیانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها می باشد. یعنی سطح معناداریF فقط نشان می دهد که تفاوت بین میانگین ها معنی دار است یا خیر. لذا، ضروری است پس از معنادار بودن نتایج اثرهای ساده عامل آزمون، تفاوت یک به یک میانگین ها با استفاده از مقایسه های چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده روش آماریt وابسته به بررسی تفاوت یک به یک میانگین ها می پردازیم.خلاصه نتایج روش آماریt وابسته در جدول 18 ارائه شده است.

 


جدول 18: نتایج آزمون آماریt وابسته برای مقایسه چندگانه
میانگین های عامل آزمون ( مولفه سرعت خواندن –
نوع p ).

    شاخصها

 

آزمون

میانگین انحراف استاندارد آمارt درجه آزادی سطح معناداری
پیش آزمون با پس آزمون 67/304

75/186

012/75

760/59

952/20 11 *001/0
پیش آزمون با آزمون پی گیری 67/304

58/196

012/75

062/73

979/18 11 *001/0
پس آزمون با آزمون پی گیری 75/186

58/196

760/59

062/73

979/1- 11 73/0

 

نتایج موجود در جدول فوق نشان می دهد که تفاوت بین پیش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. همچنین تفاوت بین پیش آزمون با آزمون پی گیری در سطح 001/0 >pمعنادار می باشد. اما بین پس آزمون و آزمون پی گیری تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، نتایج روش آماری t وابسته نشان می دهد که مداخله های نوروسایکولوژی سبب افزایش میزان سرعت خواندن و پایداری اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درمانی در دانش آموزان نارساخوان نوعp گردیده است.

 

خلاصه:

در این فصل، نتایج کمی، توصیف و تحلیل داده ها ارائه شده اند. ابتدا مشخصات آزمودنیهای نارساخوان نوع p/L ( از جمله جنس و پایه تحصیلی ) توصیف گردید. سپس به منظور تحلیل داده ها، نتایج میانگین ها و انحراف معیارهای حاصل از اجرای آزمون اختلال خواندن در گروههای آزمایشی و گواه نوعp/L به تفکیک ارائه گردید. نتایج بدست آمده از آن بیانگر وجود تفاوت در میانگین های پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون پی گیری در گروههای آزمایشی نوع p/L است. ولی این تفاوت در میانگین های گروه گواه مشاهده نمی شود.

سپس، به منظور تحلیل داده ها و آزمون آماری فرضیه های مورد مطالعه از روش آماری تحلیل واریانس آمیخته ( 3 × 2 )استفاده شد. نتایج حاصله از این روش مبین معناداری اثر اصلی و متقابل گروه و آزمون می باشد. این نتایج بیانگر این هستند که در عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد. یعنی مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است میزان دقت خواندن ( نوعL )، درک خواندن ( نوعp/L ) و سرعت خواندن ( نوعp  ) گروههای آزمایشی در مقایسه با گروههای گواه به طور معنادار افزایش یابد. پس از آن، به دلیل معناداری اثر متقابل گروه و آزمون، اثرهای اصلی ساده از طریق روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر یکراهه محاسبه شده، که نتایج بدست آمده از آن بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میانگین های نمرات پیش آزمون،پس آزمون و آزمون پی گیری می باشد. به عبارت دیگر، مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است که میزان دقت، درک و سرعت خواندن گروههای آزمایش نوع p/lنسبت به گروههای گواه نوعp/l افزایش یابد.

در نهایت به منظور بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون آماریt وابسته استفاده شد که نتایج حاصله از آن بیانگر وجود تفاوت معنادار بین پیش آزمون باپس آزمون و آزمون پی گیری است. یعنی اجرای روشهای نوروسایکولوژی بیکر اولاً موجب افزایش میزان دقت و درک و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان شده است. ثانیاً، این روشها سبب پایداری اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درمانی دردانش آموزان نارساخوان نوعp/ شده است.

در فصل بعد، به بحث و تحلیل و نتیجه گیری در یافته های پژوهش حاضر، پرداخته خواهد شد.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *