فصل چهارم:تجزیه و تحلیل-دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره درمان نوروسایكولوژی و یادگیری

دانلود پایان نامه

1- ارائه نتایج کمی

در این فصل به تحلیل آماری آزمون فرضیه ها و نتایج حاصل از آن
می پردازیم. نتایج کمی پژوهش در دو بخش توصیف داده ها و تحلیل داده ها به شرح زیر، مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: توصیف داده ها:

  • مشخصات آزمودنیها

جدول 1، مشخصات آزمودنیهای نارساخوان نوعL را نشان می دهد. لازم به ذکر است آزمودنیهای نارساخوان منتخب پس از اجرای آزمونهای تشخیصی به طور تصادفی در دو طبقه گروه آزمایشی و گروه گواه جایگزین شده اند.

جدول 1 : مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع L

گروهها گروه آزمایشی گروه گواه
جنس

پایه

مذکر مونث مذکر مونث
سوم 4 3 3 1
چهارم 4 2
پنجم 4 4 5

 

جدول 2: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع p

گروهها گروه آزمایشی گروه گواه
جنس

پایه

مذکر مونث مذکر مونث
سوم 4 1 2 2
چهارم 5 3 2
پنجم 3 2 2 4

 

2) در این قسمت، نتایج میانگین ها و انحراف معیارهای حاصل از اجرای آزمون اختلال خواندن ( مولفه های خطا، درک و سرعت خواندن ) در
گروههای آزمایشی و گواه نوعp/L به تفکیک ارائه می گردد.

 

جدول 3: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن( مولفه خطای خواندن ) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L

           آزمون

گروه

پیش آزمون پس آزمون آزمون پی گیری
میانگین          انحراف

معیار

میانگین         انحراف معیار میانگین                انحراف معیار
گروه آزمایشی 69/12        855/0 92/5               754/1 08/6                754/1
گروه گواه 40/12        828/0 40/12              737/0 20/12               775/0
گروه کل 54/12           838/0 39/9               531/3 36/9                369/3

 

همانگونه که از نتایج جدول استنباط می گردد، بین میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه آزمایشی تفاوت دیده می شود. اما بین میانگین های نمرات گروه گواه تفاوتی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، میانگین خطاهای خواندن در گروه آزمایشی کمتر از گروه گواه است.


جدول 4: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L

           آزمون

گروه

پیش آزمون پس آزمون آزمون پی گیری
میانگین       انحراف معیار میانگین             انحراف معیار میانگین                انحراف معیار
گروه آزمایشی 69/2          630/0 46/4              519/0 23/4                439/0
گروه گواه 33/3             816/0 40/3             737/0 33/3                  724/0
گروه کل 04/3              793/0 89/3               832/0 75/3                 752/0

 

همانگونه که داده های موجود در جدول نشان می دهد، بین میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه آزمایشی تفاوت دیده می شود. اما بین میانگین های گروه گواه تفاوتی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، میانگین درک خواندن در گروه آزمایشی بیشتر از گروه گواه است.


جدول 5: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون  اختلال خواندن
( مولفه درک خواندن ) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع
p

           آزمون

گروه

پیش آزمون پس آزمون آزمون پی گیری
میانگین       انحراف معیار میانگین             انحراف معیار میانگین                انحراف معیار
گروه آزمایشی 83/3         718/0 42/5              669/0 17/5             835/0
گروه گواه 33/4           816/0 67/4                  488/0 53/4                516/0
گروه کل 11/4            801/0 00/5                 679/0 81/4                 736/0

 

همانطور که نتایج موجود در جدول نشان می دهد. بین میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه آزمایشی تفاوت دیده
می شود. اما بین میانگین های نمرات گروه گواه تفاوتی وجود ندارد. به عبارت دیگر، میانگین درک خواندن در گروه آزمایشی بیشتر از گروه گواه است.


جدول 6: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن ( مولفه سرعت خواندن ) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع p

           آزمون

گروه

پیش آزمون پس آزمون آزمون پی گیری
میانگین       انحراف معیار میانگین             انحراف معیار میانگین                انحراف معیار
گروه آزمایشی 67/304       012/75 75/186          760/59 58/196           062/73
گروه گواه 67/318      059/26 07/318           558/26 20/318              290/26
گروه کل 44/312       882/52 70/259         450/79 15/264          144/80

 

همانطور که نتایج موجود در جدول نشان می دهد. بین میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون و آزمون پی گیری در گروه آزمایشی تفاوت دیده می شود. اما بین میانگین های گروه گواه تفاوتی دیده نمی شود. به عبارت دیگر، میانگین سرعت خواندن در گروه آزمایشی کمتر از گروه گواه است. یعنی میزان سرعت خواندن گروه آزمایشی ( نوعp ) نسبت به گروه گواه بیشتر شده است.

ب: تحلیل داده ها:

1- تحلیل واریانس آمیخته ( 3 ×2 ):

در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها و آزمون آماری فرضیه های مورد مطالعه از روش آماری تحلیل واریانس آمیخته[1] ( 3 ×2 ) استفاده شده است. در تحلیل داده های حاصل از طرح آمیخته، از طرح های عاملی با یک یا بیش از یک عامل بین آزمودنی1 و یک یا بیش از یک عامل درون آزمودنی[3] استفاده می شود.

افزون بر آن، جهت بررسی ماتریس ـ کواریانس درون خانه ها، از آزمونMauchly,s  test of sphericity استفاده گردید. این آزمون یکی از مفروضه های اساسی روش تحلیل واریانس آمیخته است. ( کوهن، 2001 ) لازم به ذکر است اگر نتایج آزمون مزبور معنادار نباشد از نتایج تجزیه و تحلیل آماری sphericity استفاده می گردد اما اگر نتایج آزمون مزبور معنادار باشد، از نتایج تجزیه و تحلیل آماریGreenhouse – Geisser استفاده می گردد ( کوهن، 2001 ).

در سطور زیر نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده برای هر یک از فرضیه ها به صورت مجزا و به تفکیک ارائه می گردد.

فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL :

1) روش تحلیل واریانس آمیخته:

نتایج حاصل از اعمال روش آماری تحلیل واریانس آمیخته در زمینه تاثیر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL در جدول 7 ارائه شده است.

 

جدول 7: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثر گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L

       شاخص ها

منابع تغییر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات نسبت F سطح معناداری
بین آزمودنی ها  

 

648/351

923/74

 

 

1

26

 

 

648/351

882/2

 

 

030/122

 

 

*001/0

گروه
خطا
درون آزمودنی ها  

 

208/214

208/202

 

 

2

2

 

 

518/189

901/178

 

 

288/167

916/157

 

 

*001/0

*001/0

آزمون
گروه ×آزمون
خطا 292/33 387/29 133/1    

 

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد، اثر اصلی گروه در سطح 001>pمعنادار است. اثر اصلی آزمون در سطح 001/0>pمعنادار است. اثر متقابل بین آزمون و گروه( B ×A ) در سطح 001 /0 > pمعنادار می باشد. این نتایج بیانگر این هستند که در عملکرد گروه آزمایشی و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.

بنابراین، نتایج بررسی آماری فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که مداخله های نوروسایکولوژی موجب شده است میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL ( گروه آزمایشی ) در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یابد. یعنی میزان خطای خواندن گروه آزمایشی نوعL نسبت به گروه کنترل نوع به طور معنادار کاهش یافته است.

2) نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن-  نوع(L:

[1]– Mixed   Design   Anova

[2]– Between – subject

[3]-within-  subject  Factor

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *