فصل پنجم:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها


دانلود پایان نامه

فصل پنجم


مقدمه :

در این فصل ابتدا به نتایج و یافته های تحقیق اشاره می شود، سپس بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی بصورت اجرایی و پژوهشی ارائه می گردد.

فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از «بین میزان شناخت مدیران از وظایف مدیریت و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد». این فرضیه و سایر فرضیات تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد.

– اکثر مدیران مورد مطالعه )۴۴/۴۴%) سنی بین ۳۶ تا ۴۵ سال دارند و کمترین تعداد مدیران (۷۰/۳%) در گروه سنی بالای ۵۶ سال قرار دارند.

– رشته تحصیلی اکثر مدیران (۹۷/۶۲%) مدیریت نبوده و تنها ۰۳/۳۷% از آنها رشته تحصیلی شان مدیریت بوده است.

– اکثر مدیران (۹۲/۲۵%) دارای سابقه کاری بین ۲۱ تا ۲۵ سال می باشند و بقیه به ترتیب (۲۲/۲۲%) دارای سابقه کاری بین ۱۶ تا ۲۰ سال، ۵۱/۱۸% دارای سابقه کاری بین ۱۱ تا ۱۵ سال، ۵۱/۱۸% دارای سابقه کاری ۲۶ سال به بالا، ۱۱/۱۱% دارای سابقه کاری بین ۶ تا ۱۰ سال و ۷۰/۳% دارای سابقه کاری بین ۰ – ۵ سال می باشند.

– اکثر دبیران مورد مطالعه (۸۵/۵۱%) در گروه سنی بین ۳۶ تا ۴۵ سال قرار دارند و کمترین آنها (۵۹/۱۲%) در گروه سنی (۵۶ سال به بالا) قرار دارند.

– اکثر دبیران (۱۸/۲۵%) دارای سابقه کاری بین ۲۱ تا ۲۵ سال می باشند و بقیه به ترتیب: ۹۶/۲۲% دارای سابقه کاری بین ۱۶ تا ۲۰ سال، ۷۷/۱۷% دارای سابقه کاری ۲۶ سال به بالا ، ۰۳/۱۷% دارای سابقه کاری بین ۱۱ تا ۱۵ سال، ۶۳/۹% دارای سابقه کاری بین ۶ تا ۱۰ سال و ۴۰/۷% دارای سابقه کاری بین ۰ تا ۵ سال می باشند.

فرضیه یک: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داده که همستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه برنامه ریزی و موفقیت شغلی آنان برابر با (۶۸%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (۹۳/۴) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی ۲۵ است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان ۹۹% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه برنامه ریزی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.

فرضیه دوم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی آنان برابر با (۵۴%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (۴۱/۳) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی ۲۵ است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان ۹۹% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه سازماندهی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.

فرضیه سوم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه هدایت و رهبری و موفقیت شغلی آنان برابر با (۵۹%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (۸۶/۳) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی ۲۵ است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان ۹۹% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هدایت و رهبری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.

فرضیه چهارم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه هماهنگی و موفقیت شغلی آنان برابر با (۵۱%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (۱۳/۳) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی ۲۵ است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان ۹۹% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه هماهنگی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.

فرضیه پنجم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه تصمیم گیری و موفقیت شغلی آنان برابر با (۶۱%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (۰۶/۴) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی ۲۵ است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان ۹۹% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه تصمیم گیری و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.

فرضیه ششم: این فرضیه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که: همبستگی بین آگاهی مدیران از وظیفه کنترل و ارزشیابی و موفقیت شغلی آنان برابر با (۶۶%) است. همچنین آزمون t نشان داد که t محاسبه شده (۶۵/۴) به طور معناداری بزرگتر از tα با درجه آزادی ۲۵ است. لذا با توجه به این مساله و با اطمینان ۹۹% می توان گفت: بین میزان آگاهی مدیران از وظیفه کنترل و ارزشیابی و موفقیت شغلی آنان همبستگی وجود دارد.

پیشنهادات:

– پیشنهاد می شود که مدیران دبیرستانها از بین کسانی انتخاب شوند که فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی می باشند. زیرا که طبق تحقیقاتی که انجام گرفته، مدیرانی که رشته تحصیلی شان مدیریت آموزشی است، نسبت به بقیه دارای آگاهی بیشتری از وظایف مدیریت می باشند. در نتیجه در مدیریت، موفق تر نشان می دهند.

– از آنجا که بین میزان از وظیفه مدیریت وموفقیت شغلی مدیران همبستگی وجود دارد، لذا پیشنهاد می شود برای بالا بردن سطح آگاهی مدیران و در نتیجه موفقیت بیشتر در مدیریت، تدابیری همچون برگزاری سمینارها، جلسات، دور های آموزشی، تهیه و پخش کتاب، جزوه و … اندیشیده شود.

– پیشنهاد می شود که یک تحقیق دیگر با همین موضوع در دوره های دیگر تحصیلی انجام شود.

– این تحقیق در مورد مدیران مرد انجام شد، پیشنهاد می شود که در مورد مدیران زن هم پژوهشی صورت گیرد.

– در این تحقیق موفقیت مدیران فقط از دید دبیران سنجیده شد، پیشنهاد می شود که نظرات دیگر کارکنان مدرسه و حتی آموزش و پرورش که بنحوی که با این مدیران در ارتباط هستند نیز در این امر دخالت داده شوند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *