فرضیه های تحقیق : پایان نامه رایگان روانشناسی : بررسی رابطه بین امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر


دانلود پایان نامه

فرضیه های تحقیق :

  1. بین دانش آموزان روستایی و دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  2. بین دانش آموزان روستایی دارای امكانات رفاهی كم و دانش آموزان شهری دارای امكانات رفاهی بالا از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  3. بین دانشآاموزان روستایی دارای تفریحات و سرگرمی پایین و دانش آموزان شهری كه دارای تفریحات و سرگرمی بالا هستند از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

 

 

 

 

متغیرهای تحقیق :

در فرضیه اول افت تحصیلی – متغیر وابسته

دانش آموزان شهری و روستائی                    دو گروه متغیر مستقل

ولی در فرضیه بعدی         امكانات رفاهی           متغیر مستقل       افت تحصیلی      متغیر وابسته

و تفریحات و سرگرمی        متغیر مستقل           افت تحصیلی              متغیر وابسته

 

 

تعاریف عملیاتی :

افت تحصیلی : عبارتند از كاهش یكباره نمرات تحصیلی در دروس مختلف یا تجدید آوردن در آخر امتحانات سال و یا منجر به مردود شدن دانش آموز در یك مقطع تحصیلی می شود و در این آزمون عبارتند از نمره است كه آزمودنی ها از خود ساخته افت تحصیلی بدست آورده اند .

شهر : به مناطقی گفته می شود كه از 10 هزار نفر بیشتر جمعیت داشته باشد و دارای مراكز مختلف درمانی و آموزشی ، تحصیلی و دانشگاهی باشد و از لحاظ امكانات رفاهی مثل آب و برق و گاز  تلفن تأمین باشد .

 

روستا : به مناطقی گفته می شود كه از 10 هزار نفر كمتر جمعیت داشته باشد و بیشتر فعالیت ساكنین آنجا را كشاورزی تشكیل  داه است و مراكز درمانی و  تحصیلی  در آنجا وجود ندارد و ساكنین مجبورند برای انجام كاری به شهر بیایند .

 

پیشینه و ادبیات تحقیق :

ماهیت فرایندهای شناختی

الگی برای فرایند شناختی

دریافت كننده های حسی مربوط به تحصیل

ثبت كننده های حسی

حافظه درازمدت

حافظه كوتاه مدت

حافظه كاری

سهم دانش

تفكر دربارة افكر

رشد فراشناخت

كمك به دانش آموزان

كاركرد گرایی

تكامل روانشناسی شناختی

روان شناسی گشتالت

روان شناختی معاصر

هدفهای جزئی

ماهیت فرآیندهای شناختی

همة فرآیندهای شناختی غیر قابل مشاهده هستند.این واقعیت گرچه بدیهی است،ولی یكی از دشواری های اساسی مطالعة فرآیندهای شناختی را در خود نهفته دارد.در نظر بگیرید كه وقتی نوعی از فرآیندهای شناختی مثلاً خوانده رخ می دهد چه چیزی می توان مشاهده كرد.

فرض كنید از دانش آموزی خواسته اید یك مقالة ده صفحه ای را دربارة ماهیت حكومت رومانی قرائت كند.دانش آموز به عنوان مقاله نگاه می كند و ما او را در حالی كه چشمانش در طول صفحة اول جلو و عقب می رود زیر نظر داریم.او پس از چند لحظه صفحة اول را بر می گرداند و ما همچنان او را مشاهده می كنیم.سرانجام پس از حدود ده دقیقه،دانش آموز اعلام می كند كه مقاله را تمام كرده است.چه چیزی اتفاق افتاده است؟ما چه چیزی را مشاهده كرده این،ما حرمت چشمها،دستها،سر و شاید حركاتی از لب را مشاهده كرده این.ولی آیا هیچ گونه فرآیند شناختی را هم دیده ایم،خیر،ما با مشاهدة این دانش آموز،اطلاعات بسیار كمی دربارة فعالیت های ذهنی او به دست خواهیم آورد.آیا او چیزی فرا گرفته است؟آیا او اطلاعات را درك كرده است؟آیا او امروز بعد از ظهر و یا یك ماه دیگر چیزی از مقاله را به یاد خواهد آورد؟ما واقعاً جوابی برای این سؤالها نداریم و از آنجا كه فرآیندهای شناختی را نمی توان مشاهده كرد،برای ارزیابی آنها مجبوریم از روشهای غیر مستقیم استفاده كنیم.

یك لحظه دربارة سایر موارد فرآیندهای شناختی فكر كنید.شاید در گذشته یك هم اتاقی داشته اید كه ناگهان موفق شده راه حل مجموعه ای از مسائل ریاضی را پیدا كند.ممكن است كودكی كوچك را مشاهده كرده باشید كه كشف می كند درب یك قوطی را چگونه باز كند.یا احتمالاً فردی را دیده باشید كه در مورد معنای یك لغت ناآشنا از كتاب درسی خویش گیج شده است.چه چیزی اتفاق می افتد؟شما چه چیزی را دیده اید؟مهم نیست كه چه تعداد را در نظر آوردید،آیا شما تا به حال چیزی به جز نتایج فرآیندهای شناختی را دیده اید؟فرآیندهای شناختی چه به صورت خواندن باشد و چه حل مسئله یا گوش دادن به یك سخنرانی،هیچ گاه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند.ما تنها می توانیم نتایج این فرآیندها یعنی تغییرات در رفتار را مشاهده كنیم و دربارة آن فرآیندها به استنباط بپردازیم.

در مثال دانش آموزی كه مقاله را قرائت می كرد،می توانستیم مسئله ای را دربارة فرآیندهای شناختی او استنباط كنیم،مشروط بر آنكه تجربة او(خواندن)،رفتار او را تغییر می داد.یكی از راههای موجود این است كه ابتدا،با پرسیدن مجموعه ای سؤالات،دانش قبلی دانش آموز دربارة حكومت رومانی را ارزیابی كنیم.پاسخهای او موجب رفتارهایی است(سخن گفتن و یا نوشتن) كه قابل مشاهده و تحلیل هستند.پس از آنكه دانش آموز مقاله را قرائت كرد،می توانیم همان سؤالات را مجدداً دربارة رومانی از وی بپرسیم.چنانجه او موفق شود سؤالاتی را كه قبلاً قادر به پاسخ آنها نبوده جواب دهد،می توانیم استنباط كنیم كه دانش آموز مزبور پاسخ سؤالات را از طریق خواندن مقاله فرا گرفته است.ما البته می توانیم فراتر از این،اطلاعات دانش آموز را نیز بسنجیم و تشخیص دهیم كه كدام بخش از مقاله را خوب به خاطر سپرده است،كدام بخش را با اطلاعات پیشین خود آمیخته است،چگونه سبك نگارش قسمتهای مختلف مقاله در حافظة او تأثیر گذارده است و از این قبیل.این روش نگاه كردن به تغییرات رفتاری ناشی از تجریه روش اصلی تحقیق در زمینة فرآیندهای شناختی توسط روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت است.

ماهیت نامشهود فرآیندهای شناختی محققان این حوزه را با همان وضعیتی روبرو كرده است كه ستاره شناسان دست اندر كار مطالعة حفره های سیاه با آن روبرویند.حفره های سیاه دسته ای از اجرام سماویند كه نیروی جاذبة آنها حتی نور را نیز به خود جذب می كند.ستاره شناسان هیچ گاه نمی توانند این اجرام را مستقیماً مشاهده كنند و بنابراین باید آنها را از طریق تأثیراتی كه این گونه اشیای غیر قابل مشاهده بر بخشهای دیگر فضا دارند بشناسند.روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت نیز به همین نحو هیچ گاه نمی توانند فرآیندهای شناختی را مستقیماً مطالعه كنند،بنابراین،تحقیقات خویش را بر نتایج قابل مشاهدة فعالیت های ذهنی استوار ساخته اند.

الگویی برای فرآیندهای شناختی

دانشمندان معمولاً برای درك و فهم مسائل پیچیده الگویی را از موضوع مورد مطالعه ترسیم می كنند.برای مثال،ساختن الگویی دقیق و كارآمد از مولكول DNA برای فهم روش انتقال اطلاعات ژنتیك برای دانشمندان زیست شناسی و ژنتیك اهمیت زیادی دارد.به همین ترتیب روان شناسان شناختی نیز برای مطالعة فرآیندهای شناختی الگوهایی ساخته اند.بسیاری از این الگوها انسان را همچون سیستم پردازش اطلاعات تصویر می كنند(نك.دلاروزا،1988،لس گلد،1988،نیوول و سایمون،1956).الگوهای پردازش اطلاعات موجب رشد سریع فرضیه ها و گسترش مطالعات شناختی در سالهای اخیر گشته است.

در فصول بعد،فرآیندهای شناختی چون حافظه،درك مفاهیم،خواندن،نوشتن،حل مسئله،خلاقیت و همچنین مجموعه ای از فرآیندهای سطح عالی شناختی را كه تحت عنوان «هوش» طبقه بندی می شود،به طور مشروح بررسی خواهیم كرد.علاوه بر این،چگونگی رشد شناخت و تكامل زبان و تبدیل شدن آن به بخش تفكیك ناپذیر شناخت تشریح خواهد شد.برای كمك به فهم چگونگی ارتباط ابعاد مختلف شناخت با یكدیگر،یك الگوی پردازش اطلاعات برای شناخت انتخاب شده است كه ساختار فصول بعدی را تشكیل می دهد.این الگو در تصویر 2 – 1 ،ارائه گشته است.

دریافت كننده های حسی

این الگو،شامل اجزای مختلفی از جمله:دریافت كننده های حسی،ثبت كننده های حسی،حافظة كاری و حافظة دراز مدت است.هر كدام از این اجزا نقش مهمی را در توانایی ما برای پردازش اطلاعات بازی می كنند.

تماس اولیة ما با دنیای خارج و دریافت اطلاعات نهفته در آن،از طریق دریافت كننده های حسی یا حواس چند گانه صورت می گیرد.حواس بینایی،شنوایی و بویایی به انسان امكان می دهند كه با محیط اطراف خود ارتباط برقرار سازد.هریك از حواس انسان به نوع خاصی از محرك ها و یا حوادثی كه ممكن است فعالیت فوری حواس یاد گیرنده را موجب شوند حساس است.عبارت توقف كنید یك محرك بصری است.این محرك ممكن است علامتی باشد كه بر اساس آن انسان عملی چون نگریستن به این عبارت را انجام دهد و یا به طور موقت از خواندن باز ایستند.انواع محرك های دیگر عبارتند از شنوایی (مانند تلفظ یك كلمه و یا صدای سوت قطار)، بویایی(مانند بوی یك كفشدوز)،لامسه(مانند لمس كردن یك توپ بیس بال) و یا حركتی(مانند حركت عضلانی به هنگام نوشتن یك جمله).صرف نظر از نوع حواس،دریافت كننده های حسی اطلاعات مربوط به محرك ها را به درون سیستم پردازش اطلاعات انسان منتقل می كنند.

وجود نقص در یك دریافت كنندة حسی،مسلماً در پردازش اطلاعات یاد گیرنده تأثیر زیادی دارد.مثلاً،در محیط زندگی كودكانی كه به طور مادر زادی ناشنوا هستند محركهای شنوایی هیچ گونه نقشی ندارند.محرك های بینایی و لامسه نیز به همین شكل اهمیت دارند.تحقیقات جدید نشان می دهد كه فرآیندهای شناختی كودكان ناشنوا احتمالاً كاملاً متفاوت با كودكان شنواست(نك.رودا و گرو،1987).این اختلافات در چگونگی آموزش كودكان توسط معلمان تأثیر مهمی دارد.در فصل «دانش آموزان با نیازهای ویژه» تأثیر نقص دریافت كننده های حسی بر یادگیری بررسی خواهد شد.بررسی مسئلة دریافت كننده های حسی از آن جهت در اینجا انجام می گیرد كه اولین اجزای مهم سیستم پردازش اطلاعات در انسان است.

ثبت كننده های حسی

یكی از مهمترین فرآیندهای شناختی ادراك است.ادراك،چیزی فراتر از احساس اشیای اطراف انسان و تصمیم گیری در مورد معنای چیزی است كه احساس شده است(وات،1988).درك یك عنصر(محرك) از محیط،زمانی میسر است كه فرد بتواند معنایی را بدان نسبت دهد.تفاوت بین احساس و ادراك یك محرك،شبیه تفاوت بین دیدن شیئی به طور ضمنی(نگاه ضمنی از گوشة چشم) و شناختن چیزی است كه بدان نگاه كرده اید(مانند پرنده ای كه به سمت شما در حال حركت است).

قبل از آنكه فرد بتواند معنای محركی را تشخیص دهد،چند فرآیند شناختی باید انجام پذیرد.هریك از این فرآیندهای شناختی زمان مناسب خود را می طلبد و لذا ادراك امری آنی نیست.این واقعیت برای روان شناسانی كه تلاش كرده اند برای فرآیندهای شناختی الگوهایی را عرضه كنند مشكلات قابل توجهی را پدید آورده است.از آنجا كه شرایط محیطی غالباً خیلی سریع تغییر می كند(مثلاً،زمانی كه دانش آموزان فیلمی را می بینند و به راهنمایی های آن گوش می دهند)،بسیاری از محرك ها قبل از اینكه زمان كافی برای تكمیل فرآیندهای شناختی مربوط به آنها وجود داشته باشد ناپید می گردند.بدین ترتیب،علی القاعده،باید زمانی كه محرك ناپدید می شود تحلیل آن نیز به سرعت متوقف شود.ولی(برای اغلب افراد) چنین اتفاقی رخ نمی دهد،زیرا انسان دارای نوعی «سیستم نگهداری» است كه آثاری از محرك ها را در خود حفظ می كند و لذا امكان تحلیل ادراكی برای او باقی می ماند(سولسو،1988،وات،1988).این سیستم های نگهداری در واقع،ثبت كننده های حسی هستند.

اهمیت ثبت كننده های حسی،در كلاسهای درس به خوبی مشهود است.نقش ثبت كننده های حسی را زمانی می توان درك كرد كه معلمان به دانش آموزان خویش دستورالعمل های شفاهی می دهند.بعد از درس و یا دستورالعمل شفاهی،هیچ اثر مادی از آن باقی نمی ماند و اگر شنوندگان نتوانند خلاصه ای از آنچه را شنیده اند در حافظة خود نگهدارند،درك و فهم امكان پذیر نخواهد بود.تصور كنید كه اگر كلمات،قبل از اینكه معنایشان تشخیص داده شود ناپدید شوند،چقدر دشوار و یا حتی غیر ممكن خواهد بود كه بتوان جهت آنها را دنبال كرد.

احتمالاً برای هریك از حواس انسان ثبت كننده های متفاوتی وجود دارد (نك،وات،1988).هریك از این ثبت كننده ها برای ادراك حیاتی هستند،ولی اجزای دیگر شناخت نیز به همین نسبت در معنا بخشی به محرك سهیم اند.یكی از این اجزای شناختی،حافظة دراز مدت یا مخزن دایمی دانش انسان دربارة جهان است(سولسو،1988).

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *