فرضیه‌ اصلی پژوهش:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر


دانلود پایان نامه

فرضیه‌ اصلی پژوهش

روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری دانش‌آموزان مؤثر است.

 

جدول شماره ۸-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس‌‌آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در مقیاس سازگاری (کل)

منابع مجموعه مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
پیش‌آزمون ۱۹/۲۲۹ ۱ ۱۹/۲۲۹ ۴۷/۶ ۰۱/۰
گروه ۴۷/۱۶۱ ۱ ۴۷/۱۶۱ ۵۶/۴ ۰۴/۰
خطا ۱۳/۷۴۳ ۲۱ ۳۸/۳۵    
کل -/۱۶۷۴۹ ۲۴      

 

چنانچه در جدول شماره ۸-۴ مشاهده می‌شود تأثیر پیش‌آزمون بر نتایج معنی‌دار بوده است. که پس از حذف اثر پیش‌آزمون، F محاسبه شده (۵۶/۴) برای مقایسه‌ی پس آزمون گروه کنترل و آزمایش از نظر آماری در سطح (۰۴/۰) که (۰۵/۰ P<) معنی‌دار است. با توجه به جدول فوق و جدول توصیفی شماره ۷-۴ می‌توان نتیجه گرفت که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری دانش‌آموزان مؤثر بوده است.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد و فرضیه‌ی اصلی این پژوهش مبنی بر «روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری دانش‌آموزان مؤثر است» تایید قرار می‌شود.

 


فرضیه‌های فرعی:

فرضیه فرعی اول

روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر است.

 

جدول شماره ۹-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس‌آزمون گروه آزمایش با کنترل در مؤلفه اجتماعی مقیاس سازگاری

                    شاخص آماری                            

مؤلفه سازگاری

مجموعه مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
اجتماعی (پیش‌آزمون) ۸۸/۶۶ ۱ ۸۸/۶۶ ۲۲/۱۰ ۰۰۴/۰
گروه ۵۲/۷۵ ۱ ۵۲/۷۵ ۵۴/۱۱ ۰۰۳/۰
خطا ۹۷/۱۴۳ ۲۲ ۵۴/۶    
کل -/۲۲۲۴ ۲۵      

 

جدول شماره ۹-۴ نشان می‌دهد که تأثیر پیش‌آزمون بر نتیجه آزمون معنی‌دار بوده است که پس از حذف اثر پیش‌آزمون، F محاسبه شده (۵۴/۱۱) برای مقایسه پس‌‌آزمون گروه کنترل و آزمایش از نظر آماری در سطح (۰۰۳/۰) معنی‌دار است. با توجه به جدول فوق و جدول توصیفی شماره۷-۴ می‌توان نتیجه گرفت که روش TA بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر بوده است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد شده و فرضیه‌ی فرعی اول این پژوهش مبنی بر «روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزش مؤثر است» تایید می‌شود.

 

 

 

فرضیه فرعی دوم

روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری عاطفی دانش‌آموزان مؤثر است.

 

جدول شماره ۱۰-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایه نمرات پس‌‌آزمون گروه آزمایش با کنترل در مؤلفه عاطفی مقیاس سازگاری

                         شاخص آماری

مؤلفه سازگاری

مجموعه مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
عاطفی

پیش‌آزمون

۳۲/۳۴ ۱ ۳۲/۳۴ ۳۴/۳ ۰۸/۰
گروه ۵۲/۱۱ ۱ ۵۲/۱۱ ۱۲/۱ ۳۰/۰
خطا ۰۳/۲۲۶ ۲۲ ۲۷/۱۰    
کل -/۱۶۴۸ ۲۵      

 

نتایج جدول شماره ۱۰-۴ نشان می‌دهد که تأثیر پیش‌آزمون بر نتیجه آزمون معنی‌دار نبوده است. و پس از حذف اثر پیش‌آزمون، F محاسبه شده (۱۲/۱) برای مقایسه پس‌‌آزمون گروه کنترل و آزمایش از نظر آماری در سطح (۳۰/۰) معنادار نیست. با توجه به جدول فوق و جدول توصیفی شماره ۷-۴ می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم افزایش سازگاری عاطفی میزان آن معنی‌دار نبوده است.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد نشده و فرضیه فرعی دوم این پژوهش مبنی بر «روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری عاطفی دانش‌آموزان مؤثر است» تایید نمی‌شود.

 

فرضیه فرعی سوم

روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری آموزشی دانش‌آموزان مؤثر است.

 

جدول شماره ۱۱-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مؤلفه آموزشی مقیاس سازگاری

منابع مجموعه مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
آموزش پیش آزمون ۵۷/۱۸ ۱ ۵۷/۱۸ ۸۷/۲ ۱۰/۰
گروه ۴۹/۱ ۱ ۴۹/۱ ۲۳/۰ ۶۳/۰
خطا ۹۱/۱۴۱ ۲۲ ۴۵/۶    
کل -/۲۲۲۳ ۲۵      

 

نتایج جدول شماره ۱۱-۴ نشان دهنده آن است که تأثیر پیش‌آزمون بر نتیجه آزمون معنی‌دار نبوده و پس از حذف اثر پیش‌آزمون F محاسبه شده (۱۲/۱) برای مقایسه پس آزمون گروه کنترل و آزمایش از نظر آماری در سطح (۲۳/۰) معنادار نیست. با توجه به جدول فوق و جدول توصیفی شماره ۷-۴ می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم افزایش سازگاری آموزشی، معنادار نبوده است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد نمی‌شود و فرضیه چهارم این پژوهش مبنی بر «روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری آموزشی دانش‌آموزان مؤثر است» تایید نمی‌شود.

 

فرضیه فرعی چهارم:

بین دانش‌آموزان پایه اول و دوم از نظر میزان سازگاری تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

 

 

جدول شماره ۱۲-۴: نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه میانگین‌های پیش‌آزمون سازگاری در پایه اول و دوم

متغییر                    گروه

شاخص      

تعداد میانگین انحراف معیار T درجه آزادی سطح معناداری
سازگاری اول

دوم

۱۴۱

۵۳

۱۶/۲۲

۷۵/۱۹

۸۶/۶

۵۷/۷

۱۱/۲ ۱۹۲ ۰۳/۰

فرض صفر (۰ H) عبارت است از این که بین میانگین‌های دو جامعه، پایه اول و دوم از نظر میزان سازگاری تفاوت وجود ندارد و تفاوت بین میانگین‌ها در نتیجه شانس است یا به عبارتی: یا فرض خلاف (۱H) عبارتست از این که بین میانگین‌های سازگاری دو گروه در جامعه تفاوت معنادار وجود دارد. یعنی با توجه به نتایج حاصل از جدول ۱۲-۴ مشاهده می‌شود که ۱۱/۲=مt است. t جدول با (۱۹۲=df) و با احتمال (۰۵/۰:p<) مساوی (۹۶/۱) است. چون ۹۶/۱ > 11/2 = (م)t است بنابراین فرض صفر رد می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که بین میانگین‌های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بین میانگین‌های سازگاری دو گره پایه اول و پایه دوم تفاوت معناداری وجود دارد.

 

نتیجه کلی:

۱- فرضیه فرعی چهارم این پژوهش مبنی بر «بین دانش‌‌آموزان پایه اول و دوم از نظر میزان سازگاری تفاوت معنی‌دار وجود دارد» تایید می‌شود.

  • مقایسه میانگین‌های سازگاری در دو گروه پایه اول و پایه دوم نشان می‌دهد که بالاترین میانگین متعلق به گروه پایه اول است. به عبارت دیگر، میزان سازگاری در پایه دوم نسبت به پایه اول بیشتر است.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *