عوامل و همبسته‌های بهزیستی: پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی


دانلود پایان نامه

2-7- عوامل و همبسته‌های بهزیستی

تحقیقات وسیعی در رابطه با همبستگی عوامل جمعیت شناختی و عوامل محیطی دیگر با بهزیستی صورت گرفته است. این یافته‌ها با کار کانتریل[1](1965) در یازده کشور و بر روی 23875 نفر ؛ روجرز (1969) و کامبل[2]، روجرز (1972) در امریکا ؛ اینگل‌هارت[3](1990) و ونهون(1994)آغاز شد.

این تحقیقات نشان داد که عوامل جمعیت شناختی و محیطی بر روی بهزیستی تأثیر دارند (نقل از ادینگتون و شامان، 2005).

این عوامل عبارتند از :

  1. سن : (بات و بیزر[4]،1997؛ نقل از داینر و میرز، 1997؛ داینر و سا، 1968؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005؛ ریف[5]،1991؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005؛ اینگل‌هارت، 1990 ؛ نقل ا کرمی نوری و مکری، 1381؛ مروزاک و کولانز، 1998؛ بات ولیسیر، 1978؛ ترجمه بهرامی و همکاران، 1383 ؛ شهرآرای، 1384).
  2. جنس 🙁 رابینسون و رجیتیر[6]،1991؛ نقل از داینر و میرز، 1995 ؛ ادینگتون و شامان، 2005؛ میچالوس، 1991؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005؛‌هارینگ[7] استوک[8]و اکون [9]،1984؛ نقل از کرمی نوری و مکری، 1381؛ فوجیتا، داینر و ساندویک، 1991؛ نقل از داینر، اسکلن، 2003 ؛ وود[10]،رهدز[11]و ولن [12]، 1989؛نقل از آرجیل ؛ ترجمه بهرامی و همکاران، 1383).
  3. نژاد: (داینر، ساندیک، سایدلیتز[13] و داینر، 1993 ؛ رابینز و ریگر [14]، 1991 ؛ استک، سیدلیتز، ‌هارینگ و ویتر، 1985 ؛ نقل از میرز و داینر، 1995 ؛ کروکر[15]، میچر[16]، 1989 ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، 1381).
  4. منابع و امکانات : (داینر و فوجیتا 1991 ؛، نقل از داینر و اسکلن، 2003).
  5. سلامتی : (کمبل، کانورس [17]و راجرز، 1976 ؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005؛ هنرت[18]، کراز [19]،نادلر [20]و بید[21]،1990؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005).
  6. ازدواج : (گلین [22]،1975 ؛ گودیشن[23]، 1989 ؛ وایت[24]، 1992 ؛ مستکاستا[25]،1995؛ داینر کهم [26]،ساوایشی، 1998؛ کوردک[27]،1991 ؛ مستکاستا، 1997 ؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005 ؛‌هارنینگ –‌هایدر [28]و استک، کان و ویتر[29]، 1985؛ نقل از داینر و ساوایشی، 1997 ؛ لی، سکمب و شهان، 1991 ؛ کوردک، 1991 ؛ گو، استیل و 1985؛ نقل از داینر و ساوایشی، 1997 ؛ لی [30]،سکمب[31] و شهان[32]، 1991 ؛ کوردک، 1991 ؛ گو، استیل[33] و‌هاگز[34]، 1990؛ کاسلر[35] و اسکس[36]، 1982 ؛ نقل از ادینگتون و شامان. 2005).
  7. درآمد : (آرجیل، 1986 ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، 1381 ؛ داینر و داینر، 1995 ؛ ادینگتون و شامان، 2005؛ داینر و اسکلن، 2003).
  8. معنویت و مذهب 🙁 پارگامنت[37]، 1998 ؛ کونیگ[38]، 1994 ؛ الیسون[39]، 1991 ؛ لوین و ویسینگ، 1994 ؛ نقل از زنجانی طبسی، 1383 ؛ الیسون، 1991؛ استرابرنج[40]، شما[41]، کهن[42]، ربرت و کاملان[43]، 1998 ؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005 ؛ بالستون[44]، شون‌راد[45] و ونتیس[46]، 1933 ؛ کولاسانتو[47] و شرایور[48]، 1989 ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، 1381).
  9. خلق و خوی و شخصیت : (ویلسون[49]، 1967؛ نقل از داینر، ایشی و لوکاس، 2003؛ داینر، ساوایشی، 1997؛ داینر و اسکلن، 2003؛ لیکن[50] و تلیجن[51]، 1996 ؛ نقل از ادینگتون و شامان، 2005 ؛ اسچیمک[52]، ایشی و فاندر[53]، 2004؛ بیسواس – داینر، داینر و تامیر، 2004 ؛ کاستا[54]، مک کارا[55]، 1992 ؛ ایزارد[56]، 1993؛ واستون[57] و کلارک[58]، 1993؛ نقل از اسچمیک، ایشی و فاندر، 2004).
  10. فرهنگ : (اینگل‌هارت، 1990؛ داینر، داینر و داینر، 1994 ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، 1381؛ داینر و اسکلن، 2003؛ بیسواس – داینر و تامیر، 2004 ؛ داینر، ساوایشی، 1997؛ آریندل، ‌هاتزیچریستو، ‌ونزیک، رزنبرگ، تیلرت و استما، 1997؛ داینر، 1995 ؛ داینر و سلیگمن، 2002 ؛ آنونی موس[59]،1993؛ میرز و داینر، 1997).

حال به اختصار به توضیح و تفسیر برخی از این عوامل که با پژوهش حاضر مرتبط است می‌پردازیم.

1-2-7 سن : شاید چنین تصور شود که شادی یا ناشادی به دوره معینی از شرایط سنی (دوره نوجوانی، جوانی و پیری) مربوط باشد، ‌در حالیکه برخی مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که دوره سنی معینی را نمی توان به شادی یا ناشادی اختصاص داد ( کرمی نوری و مکری، 1381). مطالعات بات و بیرز (1997) نشان می‌دهد که بهزیستی و رضامندی از زندگی با افزایش سن کاهش نمی یابد (نقل از داینر و میرز، 1997).

در حالیکه مطالعات دیگری از جمله داینر و سا (1968) با مطالعة 6000 بزرگسال از 40 ملت به این نتیجه رسیدند که بهزیستی از بیستمین تا هشتادمین سال زندگی به طور چشمگیری میل به افزایش دارد. بنابر این بهزیستی یک سازه وابسته به سن است. آنها در حالیکه تغییر کمی را در برخورد با عواطف منفی در گروه‌های سنی یافتند و نیز به این نتیجه رسیدند که عاطفه خوشایند با افزایش سن کاهش می‌یابد (نقل از ادینگتون و شامان، 2005).

فقدان، کاهش و نیز میل به افزایش بهزیستی در چرخه زندگی بدین علت فرض شده است که، افراد برای سازگاری با شرایط، توانایی بیشتری کسب می‌کنند (ادینگتون و شامان، 2005).

ریف (1991) دریافت که بزرگسالان مسن تر، در مقایسه با افراد جوان تر، سازگاری بیشتری را بین آرمان‌ها و ادراک خود واقعی دارا می‌باشند (نقل از ادینگتون و شامان، 2005).

مطالعات اینگل‌هارت (1990؛ نقل از کرمی نوری و مکری، 1381) در دهه 1980 در 16 کشور گوناگون این موضوع را مورد تأیید قرار می‌دهد، که عوامل پیش بینی کننده شادی ممکن است همراه با سن تغییر کند. بطور مثال، عواملی مانند رضامندی از روابط اجتماعی و سلامت بدنی که در سنین بالاتر مهمتر هستند ؛ خود در میزان شادی دخیل هستند.

– بات[60] و بیزر[61] (1987) 13858 آزمودنی را در 13 کشور مورد بررسی قرار دادند و بهزیستی را در زمینه‌های مختلف در ارتباط با سن بررسی کردند و به نتایج زیر دست یافتند :

* درآمد با سن افزایش می‌یابد، همانگونه که بهزیستی افزایش می‌یابد.

* وضعیت بهداشت افراد سالمند، خصوصاً افراد خیلی پیر، بهتر می‌شود.

* رضایت مندی از ارتباطات اجتماعی با افزایش سن در اکثر کشور‌ها افزایش می‌یابد، اما رضایت زناشویی برای بسیاری از افراد 2 نقطه افت دارد – یکی هنگامی که افراد کودکان کوچک دارند و دوم هنگامی که این کودکان، نوجوان می‌شوند.

* رضایت شغلی در این مطالعه، در گروه میانسالان در بالاترین حالت بود، ولی بطور طبیعی باز نشستگی برای اکثر افراد منجر به از دست دادن رضایت شغلی می‌شود.

* تفریح، تمرینات جسمانی و بسیاری دیگر از تفریحات فعال با سن کاهش می‌یابد و افراد سالمند کمتر به مهمانی‌ها و دیگر انواع زندگی اجتماعی لذتبخش می‌روند.

* جذابیت جسمانی اهمیت اندکی در مورد خوشبختی دارد، اگرچه برای زنان اهمیت بیشتری دارد، اما این عامل ناچاراً با افزایش سن، کاهش می‌یابد.

* مذهب یکی دیگر از منابع خوشبختی است که برای سالمندان اهمیت زیادتری دارد و رضایتمندی از آن با بالا رفتن سن، افزایش می‌یابد.

* ترس از افزایش سن، با سن افزایش می‌یابد و این منبع کاهش خوشبختی فردی است. این موضوع تا اندازه ای به خاطر کاهش سلامتی جسمانی، کاهش جذابیت، تنهایی و مرگ است (نقل از آرجیل ؛ ترجمه بهرامی و همکاران، 1383).

رضامندی از منابع عینی مانند درآمد و ازدواج بطور قابل ملاحظه ای با افزایش سن کاهش می‌یابد.

هر چند با در نظر گرفتن منابع عینی، افراد مسن تر، تجربه رضامندی بیشتری از کل زندگیشان دارند، تا جوانان احتمالاً این نتیجه بدین علت است که افراد مسن انتظارات و اهدافشان را بر اساس قید و بندهای موقعیتی شان منطبق می‌کنند (داینر، 2005).

در دوره نوجوانی، بر خلاف بزرگسالی نوسانات بیشتری از حالات شادی و یا ناشادی وجود دارد (کرمی نوری و مکری، 1381)،نوجوانان معمولاً یک زمان در حالات شادی و یک زمان در حالات غم قرار دارند (میرز و داینر، 1997).

در سال‌های اخیر اختلالات و مشکلات بسیاری در بین جوانان شناخته شده است که بهزیستی آنان را به خطر انداخته است. بیش از نیمی از این اختلالات نگران کننده، بین سنین 15 تا 25 سال قرار دارد.

بسیاری از اختلالات ذهنی مانند، سوء استفاده از مواد، افسردگی، خودکشی و اختلالات خوردن در این گروه سنی رواج دارند. داده‌های پژوهشی بین المللی نشان داده است که حدود 20 درصد از پسران نوجوان و 10 درصد از دختران نوجوان به اختلال سوء مصرف مواد دچارند و درجات بالایی از خشونت و تجاوز جنسی نیز در این گروه سنی دیده می‌شود (ادواردز[62]،2005).

در دوره بلوغ حالت‌های افسردگی به شدت افزایش می‌یابد و تقریباً 50 درصد نوجوانان این حالت‌ها را تجربه می‌کنند. این اختلال بیشتر ویژگی دختران است که احتمالاً تحت تأثیر عوامل اجتماعی و هورمونی مختلف قرار دارند. دختران احساساتشان را بیشتر با اضطراب و خود سرزنشی، درونی می‌کنند (ادواردز، 2005).

علاوه بر این، میزان خودکشی در بین نوجوانان 19-15 ساله امریکایی دوبرابر نوجوانان گروه سنی 14-10 ساله است. نسبت قصد خودکشی در بین دختران نسبت به پسران 3-به 1 است و مرگ و میر ناشی از خودکشی در بین پسران نسبت به دختران 4 به 1 است (شهرآرای، 1384).

2-2-7 جنس : در حالیکه مطالعات نشان می‌دهد که زنان دو برابر مردان دچار اضطراب و افسردگی می‌شوند و یا مردان 5 برابر زنان در برابر الکلیسم و اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی آسیب پذیر تر هستند (رابینسون و رجیتیر، 1991؛ نقل از میرز و داینر، 1995؛ استریک[63]و رسو[64]،کیتا[65]،مکگرات[66]،1990، گو، 1980؛ بریسکو[67]؛ 1982؛ ویسمن[68]و کلرمن[69]، 1985؛ نلن – هکسما[70]، 1987؛ نقل از گولومبورگ[71] و فی ویش[72]، 1997؛ ترجمه شهر آرای، 1384)، تفاوت چشمگیری از نظر میزان شادی یا احساس بهزیستی در زنان و مردان مشاهده نشده است (ادینگتون و شامان، 2005). میچالوس (1991) با تحقیق روی 18000 دانشجو در 30 ملت به این نتیجه رسید که تفاوت‌های جنسی بسیار ناچیزی در احساس بهزیستی وجود دارد (ادینگتون و شامان، ‌2005). نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که جنس کمتر از یک درصد در بهزیستی موثر می‌باشد. (هارینگ، استوک و اکون، 1984 ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، 1381).

یافته جالب دیگر در مورد جنس و بهزیستی این است که زنان عواطف منفی و افسردگی بیشتری را نسبت به مردان گزارش کرده اند و احتمالاً بیشتر به دنبال درمان می‌روند. تبیین ما در این مورد این است که زنان بیشتر عواطف منفی را می‌پذیرند، در حالیکه مردان چنین احساساتی را نقض می‌کنند، همچنین زنان هیجانات منفی بسیاری را نیز گزارش می‌کنند و احتمالاً بیشتر از اختلالات روانی منفی صدمه می‌بیننند (ادینگتون و شامان، ‌2005).«میزان بالای اختلالات روانی در میان زنان، همچنین به توانایی بیشتر زنان در بازشناسی مسائل عاطفی و تمایل و علاقه بیشتر آنها به جستجوی کمک نسبت داده شده است» (شهرآرای، 1384، ص. 220). تبیین دیگر که بوسیله فوجیتا، داینر و ساندویک (1991) مطرح شده، ‌این است که زنان بیشتر اجتماعی و وابسته اند ؛ بنابراین احتمالاً بیشتر از رویدادهای اجتماعی تأثیر می‌پذیرند و نسبت به تجربیات هیجانی گشاده هستند، چه این هیجانات و رویدادها خوب باشد و چه بد (داینر و اسکلن، 2003). زنان نسبت به مردان، شادی، غم و ترس را بیشتر ابراز می‌دارند، ولی مردان خشم را بیشتر از زنان ابراز می‌دارند (فابس [73]و مارتین[74]،1990 ؛ زان واکسلر[75]،کل[76]و بارت[77]،1991؛ ترجمه شهرآرای، 1384). منابع شادی برای دو جنس متفاوت است. مردها بیشتر به وسیله شغلشان، رضایت اقتصادی و خودشان تحت تأثیر قرار می‌گیرند. زنان بیشتر بوسیله فرزندانشان، سلامتی و خانواده شان تحت تأثیر قرار می‌گیرند. زنان همچنین بیشتر از مردان از خودشان انتقاد می‌کنند (آرجیل ؛ ترجمه بهرامی و همکاران، 1383).

[5] Ryff , C.D.

[6] Robinson , L.& Regitier , D.

[7] Haring , M.J.

[8] Stock , W.A.

[9] Okun , M.A.

[10] Wood , W.

[11] Rhodes , N.

[12] Whelan , M.

[13] Sedlitz , L.

[14] Robins , L.& Regier , D.

[15] Crocker , J.

[16] Major, B.

[17] Converse , P.E.

[18] Henert , T.

[19] Krauss , H.H.

[20] Nadler , R.

[21] Boyd , M.

[22] Glenn , N.D.

[23] Gove , W.R.Shin , H.

[24] White , J.M.

[25] Mastekaasa , A.

[26] Gohm , C.

[27] Kurdek , L.A.

[28] Harning – Hardoer , M.

[29] Witter , R.A.

[30] Lee , G.R.

[31] Seccombe, K.

[32] Shahan, C.L.

[33] Style, C.B.

[34] Hughes, M.

[35]  Kessler, R.C.

[36]  Essexm M.

[37]  Pargament, K.I.

[38] Cunningham, M. R.

[39]  Ekkusibm C. G.

[40] Strawbringe, W.J.

[41] Shoma, S.J.

[42] Cohen, R.D.

[43] Roberts, R. E. & Kaplan, G. A.

[44]  Batson, C.D.

[45] Schoenrak, P.A.

[46]  Ventis, W.L.

[47]  Colasanto, D.

[48]  Shriver, J.

[49]  Wilson, w

[50] Lykken, D. T.

[51] Telligen, A.

[52]  Schimmack, U.

[53]  Funder, D.

[54]  Costa, P. T.

[55]  McCarae, R. R.

[56]  Izard, C. E.

[57]  Watson, D.

[58]  Clark,L.A.

[59] Anonymous , P.

[60] Butt, D. S.

[61] Beiser, M.

[62] Edwards , J.

[63] Strickland , B.R.

[64] Russo , N.F.

[65] Keita , G.P.

[66] McGrath,E.

[67]  Brisco, M.

[68] Weissman, M. M.

[69]  Klerman, G. L.

[70]  Nolen – Heeksema, S.

[71]  Golombok, S.

[72] Fivush , R.

[73] Fabes , R.A.

[74] Martin , C.L.

[75] Zahn – Waxler , C.

[76] Cole , P.

[77] Barrett,R.

[78] cultural self

[79] individualist

[80] collectivist

[81] tradition.

[82]  Modernization.

[83] Durkheim , E.

[84] anomie

[85] Urry,H.

[86] Nitschke , J.

[87] Dolski , I.

[88] Jackson , D.

[89] Dalton , K.

[90] Mueller , C.

[91] Rosenkranz , M.

[92] Stedline , R.

[93] Pavot , W.

[94] assertiveness

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *