علل و عوامل مؤثر در بزهكاری :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر


دانلود پایان نامه

علل و عوامل مؤثر در بزهكاری :

برای تأمین سلامتی افراد ،‌پیشگیری مرض بهتر از معالجه آن است پس باید قبول كنیم كه از نظر حفظ مصالح اجتماعی پیشگیری نیز بهتر ازمجازات است ولی می دانیم كه برای پیشگیری از بزه ، شناختن علل وانگیزه های آن لازم است بنابراین در این مبحث قبل از هر چیز به بررسی علل بزهكاری می پردازیم .

این نكته مسلم است كه هیچ معلولی بدون علت نیست مثلاً طفلی كه مرتكب جنایت و یا هر نوع عمل ضد اجتماعی می شود به احتمال قوی ، تحت فشار اجتماعی ، خانوادگی ، جسمی و روانی خویش قرار دارد .عوامل فردی و جسمی نظیر نقایص روانی و علل جسمانی از یك سو و عوامل اجتماعی ،‌ اقتصادی و خانوادگی مربوط به محیط زندگی طفل از سوی دیگر رل مهمی را در بزهكاری او بازی می كنند به طوركلی چهار عنصر اصلی كه هر یك دارای معنا و مفهومی كاملاً جداگانه و گسترده است در گرایش به بزهكاری مؤثر هستند یكی از عناصر آن عامل است . عامل ،‌پدیده ای است كه د رآفرینش ،‌ رشد و شكل گیری وبالاخره پیدایش جرم نقش بسیار مؤثری را ایفا می كند . عامل هیچگاه بوجود آورنده جرم نیست بلكه در واقع پرورش دهندة‌ آن می باشد . نقش عامل از نظر تأثیر بخشی ،‌ بستگی كامل به افراد دارد زیرا عاملی كه با قدرت فراوان بر روی فردی اثرات بسیار عمیقی می بخشد و او را در مسیر بزهكاری قرار میدهد ممكن است نسبت به دیگری فاقد آن قدرت و اثر باشد و نقش زیانبخشی ایفا ننماید و یا درجه نفوذش زیادتر نباشد . مثلاً عاملی كه به سادگی ممكن است بر روی فرد بیسوادی اثر كند و مقدمات بزهكاری اورا فراهم آورد ،‌ نمی تواندبر فرد آموزش دیده و باسواد تأثیر نماید . از طرفی ظرفیت تحمل افرد نسبت به یكدیگر فرق می كند زیراممكن است فردی در برابر ناراحتیها ،‌زودتر تسلیم شود و دست به اقدامات ناهنجار بزند ولی فرددیگری قدرت ایستادگی و مقاومت بیشتری داشته باشد . عواملی كه تأثیر قوی دارند به عوامل نادر موسومند كه هم نسبت به افراد و هم اجتماع فرق می كنند . از طرفی عوامل جرم باهم فرق می كنند زیرا هر دسته از عوامل ،‌جرم خاصی رابوجود می آورد. بنابراین اگر فرضاً عوامل سازنده یك جرم خاص به دو نظر یكسان اثر بخشد ،‌نوع جرم ،‌ نحوه ارتكاب آن به وسیله ای كه بكار می رود و … همه بستگی به خصوصیات آن دو نفر دارد. جرم شناسان هم در بررسیهای خود به عوامل مختلفی اشاره كرده اند . زیرا برای آنكه جرمی به وقوع به پیوندد به تعداد زیادی عامل نیازمند است كه باید با هم جمع شوند و بر هم اثر بخشند . عنصر دوم ، علت است . علت آفریننده جرم است ولی ظهور آن بستگی كامل به عوامل مختلف دارد یعنی اگر چند عامل گرد هم آیند و رویهم اثر بخشند در نتیجه جرمی بوجود می آید و در واقع مجموعه آنها علت است و عنصر سوم ،‌انگیزه است . انگیزه یك پدیده روانی است كه كاملاً فردی و درونی می باشد كه گاهی انگیزه می تواند به حدی نیرومند باشد كه بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی ،‌ جرمی را بوجود آورد. ناراحتیهای شدید روانی ، اختلافات مختلف درونی ،‌ جنونهای گوناگون و … از انگیزه های بسیارقوی می باشند كه قادر هستند گاهی مستقیماً نقش مؤثری را در ایجاد جرم ایفا نمایند و عنصر چهارم هم شرط است . شرط پدیده ای است كه زمینه را برای ارتكاب جرائم گوناگون به خوبی آماده می سازد . شرط یاشرایط راباید پدیده ای به مراتب قویتر از كلیه عوامل محسوب كرد. زیرا زمانی كه شرط یاشرایطی به عوامل موجود اضافه شوند امكان ایجاد جرم جدید و افزایش جرائمی كه وجود داشته است بسیار زیاد می شود .

پس جرم از امتزاج و تركیب چندین عامل بوجود می آید و برای شناسایی و كشف علت حقیقی آنها باید ابتدا این عاملها را شناخت و به حدود تأثیراتشان پی برد ودر جهت تدابیر اصلاحی و تهذیبی آنان بر آمد به طور كلی دو دسته از عوامل در ایجاد بزهكاری مؤثر می باشند :

  • عوامل ذاتی و فردی
  • عوامل خارجی كه خارج از وجود طفل قرار دارند كه همانا اثر ثانوی محیط و اجتماع است .

عوامل فردی همچون نقایص و عیوب ارثی ،‌یا عارضی در طفل ،‌عوامل جسمانی و روانی ،‌روحیه ضعیف و تلقین پذیر اتفاقات در محیطهای نامناسب بخصوص كودكان و اطفالی كه روحی حساس و اعصابی ضعیفتر از بزرگسالان دارند طبعاً خیلی زودتر از آنان ،‌متهور تأثیرات سوء‌نظیر فقر ،‌بیكاری و سرمشقهای بد قرار می گیرند . رفتار معاشرین ناشایسته ممكن است موجبات سقوط طفل را فراهم سازند . عوامل ذاتی و سرشتی ،‌توارث،‌اثراتی كه امراض در فرد ایجاد می كند به سه صورت ممكن است :

  • مجموعه صفات و اوصاف موروثی منتقل از پدر و اجداد
  • تحولاتی كه از آغاز زندگی جنینی بر اساس این صفات و به دنبال یك سلسله قبل در تكوین شخصیت طفل موثر است و موجد یك صفات تازه ای گردیده است .
  • تركیب و شكل گرفتن تمام آنها در یك وضعیت ثانوی و تازه ای تحت عنوان طنیت و سرشت ذاتی شخص باتوجه به اثراتی كه حوادث و اتفاقات بعد از تولد در طفل بجای خواهد گذاشت.

نقایص ارثی ،‌ دوران جنینی ،‌حوادث زمان كودكی در رشد طفل و شخصیت او مؤثر است و اگر اخلالی در آن بوجود آید این عوارض ممكن است مانع رشد طبیعی كودك و پرورش شخصیت اوشود و یا اینكه در تكامل او تأخیر ایجادنماید . و سپس به صورت نقایص شخصیت نه اختلالات عاطفی و هر نوع پریشانیهای روانی درونی ظاهر شود و تحت اثر این عوارض و حالت غیر طبیعی ذاتی خودمرتكب اعمالی شود كه با زندگی اجتماعی ناسازگار و مخل نظم جامعه باشد كه در هنگام مواجه با بزه های اطفال ناسازگار باید به شخصیت و خصوصیات اخلاقی آنان توجه نمود. ممكن است انگیزه آنان ناشی از وضع غیر عادی باشد در آن صورت باید برای معالجه به مؤسسات خاص طبی برد.

علل فردی و اثراتی كه توارث یا امراض روانی و اختلالات عاطفی می تواند در طفل ایجاد كند هر چند موضوع بیشتر به زیست شناسی روانپزشكی بستگی دارد صفات ارثی در بعضی از موارد ممكن است مستقیماً به فرزندان منتقل شود و در بعضی موارد فقط قسمتی قابل انتقال می باشد مثل صرع 1% ولی كابوس وحشت شبانه نزد اطفال ،‌ راه رفتن درخواب ،‌تشنجات و هیجانات عصبی بیشتر قابل انتقال است و اغلب عوارض مرض به صورت یك سلسله هیجانات و تحریكات عصبی و عدم تعادل در اعمال و حركات طفل ظاهر می شود. صفات و خصوصیات اخلاقی و عوارض روانی از والدین قابل انتقال است و گاهی تظاهر آن بلافاصله یك نسل در نسل بعد ظاهر می شود . صفات ارثی بعضی صفات و عوارضند كه ذاتی و در هنگام تكوین و تولد بوجود می آید و یا بر اثر اتفاقات و حوادث دوران بارداری و زایمان ایجاد می شود . مجموعه این عوامل اعم از ازثی –ذاتی صرفنظر از بیماریها كه اختلالاتی به طور مستقیم در طفل ایجاد نمایند و بر اثر جلوگیری از رشد طبیعی و سالم طفل سبب می شود كه طفل فاقد یك شخصیت محكم و قوی بوده و امكان ارتكاب نزداین

اطفال و جوانان بیشتر است . از طرفی حساسیت روانی جوان و قابلیت انطباق او با هر شرط اجتماعی و تحولاتی كه در حیات جوان پیش می آید و بالاخره محیطهای مختلف شغلی ،‌ تربیتی ،‌اقتصادی،‌خانوادگی كه با آن مواجه است ، انگیزه ها و عوامل درونی وبرونی بزهكاران جوان را تشكیل می دهد .

علل مجرمیت و شناخت انگیزه ها و عوامل و آثار اجتماعی،روانی،اقتصادی،فردی بزهكار جوان مشكل قدیمی است كه بعضی علل موروثی و برخی اكتسابی وپاره ای عواملی سرشتی وروحی و…راذكرمی كنند كه ما باید علل را بشناسیم ودرصدد آن باشیم كه وسایل مبارزه با آن را فراهم نمائیم و از میزان بزهكاری بكاهیم.پس یك علت و دسته علل مطلق دلیل بزه نیست بعضی خصوصیات بدنی،عده ای عوامل و آثار اجتماعی مثل سینماـمطبوعات ـمحله های فقیر و پر جمعیت،وضع جغرافیایی ،اندازه گیری درجه حرارت و رطوبت،بی خبری از خداوند و بی اعتنایی به اوامر و مذهب خود میدانند كه علت واحد نیست و تاثیر علل در اشخاص و

موقعیتها فرق دارد. عوامل جرم زمینه مساعدی دارد و انگیزش خارجی را تقلیل می دهد كه باید آن عاملی كه

بیشتر مؤثر است را از بینبرد و یا سطح تعلیم و تربیت افراد را بالا برد و بر طبق موازین عقلی و اجتماعی مهیا نمود.تحقیقات گسترده ای كه به منظور پی بردن به علل تخلف جوانان از قوانین اجتماعی انجام شد.نتایج زیر استنباط گشته كه این افراد آمادگی بیشتری برای ارتكاب بزه دارند:

1ـ افراد كمتر از 15 سال.

2ـ افرادیكه در حومه شهرها زندگی می كنند.

3ـ نوجوانانی كه از تفریحات سالم و تحصیلات برخوردار نیستند.

4ـ نوجوانانی كه از لحاظ مالی در رفاه بوده ولی از توجه و محبت بی بهره بودند.

5ـ عدم رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان.

6ـ خصوصیات جسمانی پسران.

7ـ پسران بیش از دختران.

به طور خلاصه وقتی نیازهای نوجوانان برای احراز هویت،امنیت،استقلال و بحث با شكست مواجه شود، رفتارضد اجتماعی آنان به عنوان كوششی است در جهت تنشهای انباشته شده وناكامی آنان.پاره ای از شرایط هم به بزهكاری می انجامدمنجمله كم هوشی ، فقر فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ،تعارض درخانواده، خانواده های از هم پاشیده ،بی محبتی والدین نسبت به فرزند،نبود ضوابط اخلاقی صحیح در خانواده،تحقیر و شكست درمدرسه و احساس حقارت ناشی از عیوب جسمانی یا علل تخیلی یا واقعی كه در بحثهای بعدی به اختصاردرباره عوامل مهم ان اشاره می گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *