علت جدایی از خانواده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر


دانلود پایان نامه

۱۴- علت جدایی از خانواده :

جدول شماره ۱۴ – توزیع فراوانی جدایی از خانواده را نشان می دهد که بنا به جدول ۹۰ نفر اظهار کرده اند که سخت گیری علت جدایی بوده و ۱۹ نفرجواب خیر و ۱۱ نفر علت جدایی را اظهار نکرده اند .

جدول شماره ۱۴- توزیع فراوانی علت جدایی ( سختگیری ) نوجوانان بزهکار .

متغیر

بلی

خیر

اظهار نشده

جمع

فراوانی

۹۰ ۱۹ ۱۱ ۱۲۰

درصد

۷۵ ۳/۱۵ ۱۶/۹ ۱۰۰

 

توصیف جدول شماره ۱۴ – به منظور تعیین معنی دار بودن سختگیری به عنوان علت جدایی از آزمون مجذور کا

استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده ( ۵۴/۹۴ ) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول

(۹۹/۵) است بنا بر این بین سخت گیری بعنوان یک عامل ارتباط معنی داری وجود دارد .

۱۵- اختلال در سازگاری :

جدول شماره ۱۵ – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ، نوجوانان بزهکار را نشان می دهد . بنا به جدول ۵۴ نفر کاملاً موافق و ۲۸ نفر موافق و ۲۲ نفر مخالف و ۱۶ نفر کاملاً مخالف بوده اند .

جدول شماره ۱۵ – علت اختلال در سازگاری

متغیر

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

جمع

فراوانی

۵۴ ۲۸ ۲۲ ۱۶ ۱۲۰

درصد

۴۵ ۳/۲۳ ۳/۱۸ ۳/۱۳ ۱۰۰

 

توصیف جدول شماره ۱۵ – به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیر اختلال در سازگاری از آزمون مجذور کا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده ( ۹۶/۲۷ ) با درجات آزادی ۳ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول               (۸۱/۷ ) است بنا بر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

۱۶- علت تناقض فرهنگی :

جدول شماره ۱۶ – توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی نوجوانان بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۲۰ نفر بعلت طلاق والدین و ۶۲ نفر بعلت فوت و ۹ نفر بعلت تمایل به داشتن رابطه نامشروع و ۲۹ نفر ازدواج مجدد   نکرده اند .

جدول شماره ۱۶- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی

متغیر

کاملاً موافق

موافق

مخالف

کاملاً مخالف

جمع

فراوانی

۲۰ ۶۲ ۹ ۲۹ ۱۲۰

درصد

۶/۱۶ ۶/۵۱ ۵/۷ ۱۶/۲۴ ۱۰۰

 

توصیف جدول شماره ۱۶- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور کا استفاده شد و

چون مجذور محاسبه شده ( ۱۶/۵۲ ) با درجات آزادی ۳ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول ( ۸۱/۷ ) است بنا

براین بین این متغیرها ارتباط معنا داری وجود دارد .

 

 

۱۷ ـ از لحاظ مشکلات مالی :

جدول شماره ۱۷ ـ توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی نوجوانان بزهکار را در خانه نشان میدهد که ۶۸ نفر از آنها در وضعیت اقتصادی کم در آمد بوده و ۴۶ نفر در حد متوسط اقتصادی و ۶ نفر از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالایی بودند .

جدول شماره ۱۷ ـ مشکلات مالی نوجوانان بزهکار .

 

متغیر کاملا موافق موافق مخالف جمع
فراوانی ۶۸ ۴۶ ۶ ۱۲۰
درصد ۶/۵۶ ۳/۳۸ ۵ ۱۰۰

 

توصیف جدول شماره ۱۷ ـ به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بودن ارتباط بین مشکلات مالی و ضرب و شتم از آزمون مجذور کار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (۴/۴۹) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵ /۰ بزرگتر از مجذور جدول (۹۹/۵) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

۱۸ ـ از لحاظ اقتصادی خانواده :

جدول شماره ۱۸ ـ توزیع فراوانی چگونگی وضع اقتصادی خانواده نوجوانان بزهکار را نشان میدهد که بنا به جدول ۵۲ دارای وضع اقتصادی کم در آمد و ۳۰ نفر در حد متوسط اقتصادی و ۳ نفر در سطح بالایی از وضع اقتصادی بودند .

 

جدول شماره ۱۸ ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده

 

متغیر کاملا موافق موافق مخالف جمع
فراوانی ۵۲ ۳۰ ۳ ۸۵
درصد ۱۷/۶۱ ۲/۳۵ ۵۲/۳ ۱۰۰

 

توصیف جدول شماره ۱۷ ـ به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین وضعیت اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان از آزمون مجذور کار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده( ۰۳۲/۴۰) با درجات آزادی ۲ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول( ۹۹/۵) است بنابر این بین متغیر ها ارتباط معنی داری وجود دارد .

۱۹ ـ فرد نزد چه کسی بسر برده است :

بنا به جدول ۲۹ نفر از نو جوانان بزهکار در نزد والدین ، ۱۳ نفر از زنان در نزد اقوام و ۴۷ نفر تنها ، ۳ نفر نامشخص و ۲۸ نفر از نوجوانان بزهکار در نزد دوستانشان زندگی می کنند .

 

 

 

 

جدول شماره ۱۹ ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد .

 

متغیر والدین اقوام همسر تنها نامشخص دوست جمع
فراوانی ۲۹ ۱۳ ـ ۴۷ ۳ ۲۸ ۱۲۰
درصد ۱۶/۲۴ ۸/۱۰ ـ ۱۶/۳۹ ۱۶/۴ ۳/۲۳ ۱۰۰

 

توصیف جدول شماره ۱۹ ـ به منظور معنی دار بودن ارتباط بین چگونگی زندگی نوجوانان بزهکار و ضرب و شتم از آزمون مجذور کار استفاده شد و چون مجذور ممحاسبه شده( ۶۵/۴۱) با درجات آزادی ۴ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول( ۸۹/۹) است بنابر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

۲۰ ـ شغل مادر :

جدول شماره ۲۰ ـ توزیع فراوانی شغل مادر نوجوانا ن بزهکار را نشان می دهد که بنا به جدول ۶ نفر از زنان در مهد کودکان و ۱۲ نفر در نگهبانی و ۸ نفر در آشپزخانه ، ۷۸ نفر خانه دار و ۱۲ نفر در تولیدی اشتغال دارند .

 

جدول شماره ۲۰ ـ شغل مادر نوجوانان بزهکار

 

متغیر مهدکودک شیفت نگهبانی خدمات آشپزخانه خانه دار تولیدی جمع
فراوانی ۶ ۱۲ ۴ ۸ ۷۸ ۱۲ ۱۲۰
درصد ۵ ۱۰ ۳/۳ ۶/۶ ۶۵ ۱۰ ۱۰۰

 

توصیف جدول شماره ۲۰ ـ به منظور و تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور کار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده( ۴/۲۰۴) با درجات آزادی ۵ در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مجذور جدول( ۰۷/۱۱) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *