طلاق و روابط خانوادگی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه
الف) طلاق و روابط خانوادگی

در مورد زنان ، طلاق نسبت به جرم عموماً حالت متغیر مستقل دارد . بیش از 35 درصد زنان زندانی در زندگی خود با طلاق مواجه شده‌اند و از این میان 76 درصد آنان قبل از آمدن به زندان مطلقه بوده اند و فقط 24 درصد آن ها را شوهرانشان ، پس از زندانی شدن شان ، طلاق داده‌اند . در مجموع ، می‌توان گفت كه نخست زنان جوان تر ، به هنگام وقوع جرم به محض زندانی شدن با احتمال طلاق مواجه می‌شوند و سپس زنان معتاد و متهمه به روابط نامشروع با چنین پدیده ای روبه رویند .

حدود 14 درصد زنان یا نگران حفظ وضعیت پیشین خود در خانواده هستند یا از آن گریزانند . این در مورد مجرمانی منكراتی و زنان جوان تر بیشتر مصداق دارد . مشكلی كه برای زنان زندانی وجود دارد این است كه نزدیك به 40 درصد آنان ملاقات كننده ندارند ، و ملاقاتی كمتر از 20 درصد آن از اكثر بستگان درجه یكشان تشكیل شده است . سرپرستی فرزندان بیش از 20 درصد زنان زندانی به خویشاوندان آن ها یا دولت منتقل شده و به همین نسبت نیز سرپرستی آنان با تغییرات دردرون خانواده مواجه بوده است . در بقیة موارد تغییری در سرپرستی وجود نداشته است . در بیش از 34 درصدموارد ، زندانی شدن مادر در تحصیلات فرزندان ، به صورت ترك تحصیل همه یا تعدادی از آن ها ،‌تأثیر داشته است . عامل مؤثر در این امر سابقه دار بودن شوهر است كه موجب تأثیرات بیشتر در وضع تحصیلی فرزندان می‌شود ، به علاوه ، امكانات مددكاری و دادیاری زندان به كاهش این تأثیرات كمك می‌كند . ترك تحصیل فرزندان زنان زندانی ساكن شهر بیشتر است .

 

ب) طرد اجتماعی و خانوادگی

حدود 54 درصد پاسخ گویان ، پس از اولین بار آزادی ، از طرف اقوام و آشنایان طرد شده‌اند یا با بی اعتنایی و بی اعتمادی آن ها رو به رو شده‌اند ، یا تصور می‌كنند كه پس از آزادی با چنین وضعی مواجه خواهند شد . آن درصد برای دوستان و آشنایان به حدود 40 درصد كاهش می یابد ، معتادان بیش از دیگر مجرمان از طرف دوستانشان طرد شده یا احتمال طرد شدن دارند .

 

ج ) اشتغال

بیش از 37 درصد زنان شاغل مزدبگیر ، پس از اولین بار آزادی از زندان ، یا بیكار شده‌اند یا ناچار شده‌اند كه شغل خود را تغییر دهند . در نتیجه بیشتر آنان به سوی مشاغلی روی آورده اند  كه ویژگی خود اشتغالی دارد و با عنوان كاركن مستقل شناخته می‌شود . طبعاً چنین مشاغلی موجب كاهش هزینة ارتكال مجدد جرم می‌شود .

 

د) تغییر درجرایم و كیفیت ارتكاب آن ها

كیفیت ارتكاب جرم در  دفعات دوم و سوم به نسبت بار اول افزایش یافته است ، نسبت تغییر جرم در زنان كمتر از مردان است و حدود 87 درصد زندانیان در دفعات بعد همان جرمی را مرتكب می‌شوند كه در دفعه اول مرتكب شده‌اند . ولی ، در          مجموع ، جرم سرقت در زندان جذابیت بیشتری برای گرایش یافتن زندانیان دیگر به آن دارد .

 

هـ ) یادگیری شگردها و حیله های قانونی برای فرار از مجازات

با افزایش مدت حبس و سابقه و سواد نزد زنان میزان یادگیری شگرد جرایم و حیل قانونی افزایش می یابد . ولی اعمال مدیریت ارشادی در زندان موجب كاهش در یادگیری این امور است .

 

و ) كاهش تأثیر بازدارندگی مجازات زندان

بهبود امكانات غذایی از تأثیر بازدارندگی مجازات زندان كم می‌كند ، همچنین افزایش مدت حبس و تعدد سابقه نیز تأثیر مشابه دارد . بازدارندگی مجازات زندان برای معتادان كمتر از دیگر مجرمان است .

ز) دیدگاه نسبت به قانون و دستگاه قضایی

با افزایش مدت حبس و میزان سواد ،‌زنان نسبت به قانون و دستگاه قضایی                 بدبین تر می‌شوند . به علاوه ، افزایش طول مدت بازداشت نیز موجب بدبینی بیشتر به این دو مقوله است .

 

ح) تغییر در ارزش‌های اجتماعی

به طور كلی ، در اهداف و ارزش‌های اجتماعی زندانیان معتاد تغییرات بیشتری پدید می آید . این تغییرات با افزایش طول مدت حبس بیشتر می‌شود . همچنین در اهداف و ارزش‌های اجتماعی مجرمان مالی و ساكنان روستا تغییرات كمتری پدید می آید .

نكتة اساسی این كه تغییرات در حوزة ارزش‌ها و اهداف بیشتر به تغییرات عینی در نزدگی وابسته است . به عبارت دیگر ، زندانیانی كه شگردهای ارتكاب جرایم و حیل قانونی را بیشتر یادگرفته اند یا بیشتر مورد طرد خانواده قرار گرفته اند ، در حوزة ارزش‌ها و اهداف نیز تغییرات بیشتری نسبت به معیارهای جامعه از خود بروز داده‌اند . (عبدی ، 1383 : 394-391)

مفهوم مطلق كجروی

جامعه‌شناسان تا قبل از سال 1950 برای تجلیل و بیان مفهوم كجروی با مشكلاتی مواجه بوده اند زیرا این جامعه‌شناسان برخی از رفتارهای آدمی را تحت عنون كجروی و یا رفتارهای نابهنجار طبقه بندی كرده بودند و این گونه جامعه‌شناسان در این مورد متفق الرأی بودند كه كجروی یعنی انجام عملی كه بصورت قانون شكنی و سر پیچی از آن باشد یا به عبارت ساده تر عمل كسی را كه مرتكب جرمی میشد كجروی یا انحراف میگفتند و آن را خاص طبقات فقیر و تهیدست جامعه میدانستند و طبقات دیگر را از كجروی بدور میدانستند .

این جامعه‌شناسان مفاهیم دیگری از قبیل فحشاء ـ همجنس بازی ـ اختلالات روانی ـ الكسیم مصرف غیر قانونی مواد مخدر و خودكشی را نیز تحت عنوان كجروی مورد مطالعه قرار میداند . بنابراین هر نوع رفتار دیگر غیر از اعمال فوق را بهیچوجه كجروی نمیدانستند . اعمال و رفتاری هم وجود دارند كه از نظر بیشترین مردم دنیا كجروی است در حالیكه مطلق گرایان آنها را كجروی نمیدانند مانند تبعیض نژادی .

این مطلق گرائی در مورد رفتار و سلوك آدمیان جامعه‌شناسان را باین ادعا واداشت كه قوانین اجتماعی به مفهوم مطلق برای افراد جامعه وضع و مشخص شده و نیازی به توضیح فراوان ندارند .

مطلق گرایان معتقدند كه با توجه به موقعیتهای اجتماعی و معیارهای ارزشی فرهنگی ، فرد تلاش می‌كند كه ببالاترین ارزشهای انسانی دست یابد و خود را به كجرویهای اجتماعی آلوده نسازد .

مطلق گرایان معتقدند انگیزة خود كشی یا الكسیم ارزشهای انسانی و استعدادهای نهفتة شخص را از بین برد و او را بكجروی همیشگی مبتلا میسازد . یعنی فرد برای همیشه كجور باقی می ماند .

بد نیست در اینجا بعضی از نظریاتی كه مطلق گرایان اظهار داشته اند ذكر كنیم ،‌بعنوان مثال در مورد خود كشی مطلق گرا چنین میگوید :

« بدیهی است كه زندگی همیشه بهتر از مرگ بوده است » .

در اوایل قرن اخیر با توجه به نظراتی كه در مورد كجروی توسط عده ای از جامعه‌شناسان مطلق گرا اظهار شده كجروی را بعنوان درد اجتماعی بمردم معرفی            كرده اند ، البته در اینجا لازم است تذكر داده شود كه تحلیل مفاهیم مربوط به درد شناسی اجتماعی تا بعد از سال 1930 نیز ادامه یافت .

یكی از كتابهای جامعه‌شناسی در سال 1930 درد شناسی اجتماعی را چنین تعریف كرده است :

« جامعه از افرادی تشكیل میگردد كه دارای روابط و مناسبات اجتماعی می‌باشند و غالباً ناسازگاریهائی در مناسبات و روابط اجتماع آنها صورت می پذیرد كه مطالعه آنها را درد شناسی اجتماعی میگوئیم ».

زمانی كه از دیدگاه بیولوژیكی بدردهای اجتماعی بنگریم كجروی بعنوان یكنوع بیماری همگانی و یا سر پیچی از پذیرش هنجارها باید تلقی شود . كسانی كه از چنین دیدگاهی دردهای اجتماعی را تحلیل می‌كنند باین نكتة مهم توجه ندارند كه عوامل بوجود آورندة جنایت در موقعیتهای زمانی و مكانی مختلف متفاوت است ولی عناصری كه بدان وسیله انواع بیماریهای سرطان و یا امراض دیگر را می‌توان تشخیص داد در كلیة جوامع و در بین تمام افراد بشر یكسان است یعنی ریشه دردهای اجتماعی با توجه به فرهنگ هر جامعه و در هر زمان تفاوت دارد در حالیكه در مورد بیماریهای جسمی           بی توجه به زمان و مكان در همه جا یكیست .

بعبارت ساده تر علل بیماریهای جسمی در همه جای دنیا یكیست در حالیكه علل بیماریهای اجتماعی تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و زمان و مكان است و نسبی است نه مطلق .

در این مورد ( هوارد بكر ) Howard Becker چنین میگوید :

« ما اگر پیرامون نظراتی كه دربارة عوامل مؤثر در سلامت ارگانیسم داده شده تحقیق كنیم مشاهده خواهیم كرد كه عقاید كم و بیش مشابهند ، در صورتیكه وقتی بعقاید جامعه‌شناسانی بر می خوریم كه از دید گاه بیولوژیكی به درد شناسی اجتماعی مینگرند و رفتار كجروان را بدین ترتیب تحلیل می‌كنند به نظراتی كاملا متناقص و متفاوت بر میخوریم كه بهیچوجه با یكدیگر متجانس و همانند نیستند . زیرا افراد بشر را راجع به رفتار منطقی و یا غیر منطقی دارای نظرات متفاوتی هستند »

باید دانست بیان تعریفی كه در این مورد بتواند حتی موافقت گروه اجتماعی محدودی از جامعه‌شناسان روانشناسان و روانكاوان را بخود جلب كند مشكل بنظر می‌رسد ، پس چگونه می‌توان ملاكی چون سلامت ارگانیسم در مورد درد شناسی اجتماعی ارائه داد كه مود قبول همگان باشد .

در نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت و گفت ریشة تمام كجروی ها در محیط اجتماع است پس هیچكس كجرو متولد نمی‌شود . بنابراین كجروها بیماران اجتماعی هستند كه مانند بیماران جسمی قابل درمان و علاجند در صورتیكه عوامل كجروی موجود در محیط اجتماعی از بین برده شوند .

در واقع كجروی نتیجة تعاریف اجتماعی و موازین و مقررات اخلاقی است كه بوسیلة سایرین بر فرد تحمیل می‌شود .

برای شناخت ماهیت كجروی باید نظم اجتماعی را دقیقاً بررسی نموده و عوامل كجروی را در نظم اجتماعی جستجو كرد . مسئله ای را كه باید مورد توجه قرار دهیم انیست كه هر كس فعالیتهای اجتماعی خود را به پیروی از فعالیتهای دیگران انجام می‌دهند و تلاش دارد خود را با سایرین منطبق سازد ، بالنتیجه تئوریهائی كه مربوط به كجروی افراد است عموماً به مجموعه ای از كنش های متقابل اجتماعی افراد ارتباط پیدا می‌كند ، بنابراین برای شناخت كجرویها در ابتدا باید ساخت و ماهیت مفاهیم اخلاقی جامعه را بررسی كرد و كیفیت اخلاق جامعه را در وهلة نخست از مشاهدات فرد و طرز تلقی او از اعمال و كنش های دیگران باید جستجو كرد .

كجروی اجتماعی تخطی از نظم اخلاقی خاصی است كه فحشاء استعمال مواد مخدر ، رفتارهای غیر قانونی و نابهنجار و یا قمار بازی بدین دلیل ماهیتی غیر قابل قبول در جامعه یافته اند كه از لحاظ توده مردم اقدام به چنین كارهائی كم و بیش ناپسند         است . كجروی ، نظم اجتماعی را مختل نموده و مشكلاتی برای جامعه بوجود میآورد . بعنوان مثال شخصی كه معتاد بمواد مخدر است بدون آنكه هیچگونه فعالیت اجتماعی خاصی نداشته باشد ممكنست بطور غیر مستقیم از سرمایه های شخصی دیگران بدزدد و باعتیاد خود اختصاص دهد و بالنتیجه هماهنگی اجتماعی را بر هم میزند . فاحشه ای كه فعالیت خود را در یكی از خیابانها متمركز نموده است بمرور ایام در آن ناحیه                   بی حرمتی اخلاقی بوجود میآورد ،و ممكن است مردم هر زنی را كه از آن خیابان عبور می‌كند فاحشه بدانند. زمانی كه ارزشهای اخلاقی ، یعنی آنچه كه از لحاظ اجتماعی مورد احترام افراد جامعه است ، شناختیم می‌توانیم كجرویهای اجتماعی را مشخص كنیم ولی باید توجه داشت كه اخلاق جامعه  مانند كجروی ، مفهومی مطلق نداشته و نسبی است. (فرجاد، 1363 : 25-21)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *