ضمائم : پایان نامه ارشد رایگان : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان


دانلود پایان نامه

ضمائم : « آزمون رضایت شغلی »

 

1- آیا وقتی در محیط كار هستید به ساعت نگاه می كنید؟

الف- دائماً

ب- در مواقع بیكاری

ج- هرگز

2- آیا وقتی صبح شنبه از راه می رسد ،

الف- آماده برای انجام كار هستید؟

ب- آرزو می كنید ای كاش با پای شكسته در بیمارستان بستری می شدید؟

ج- در ابتدا با بی میلی شروع می كنید امّا پس از چند ساعتی ، شادمانه مشغول انجام وظایف خود می شوید؟

3- در انتهای یك روز كاری ، چگونه احساس می كنید؟

الف- خسته و كوفته و به درد هیچ كاری نمی خورید؟

ب- خوشحال از اینكه می توانید زندگی شخصی خود را دنبال كرده و اوقات خوشی را سپری كنید؟

ج- گاهی اوقات خسته اما معمولاً بسیار خشنود هستید؟

4- آیا از بابت كار خود نگرانی به دل راه می دهید؟

الف- گاهی

ب- هرگز

ج- اغلب

5- با كدامیك از جملات زیر موافقید؟

الف- در این شغل از تمام مهارت های شما استفاده نمی شود.

ب- در این شغل ، بیش از مهارت های خود باید كار كنید.

ج- در این شغل ، كارهایی باید انجام دهید كه هرگز فكر نمی كردید از عهده اش برآئید.

6- كدامیك از جملات زیر در مورد شما صدق می كند؟

الف- از كاری كه انجام می دهم ، به ندرت حوصله ام سر می رود.

ب- معمولاً به كارم علاقه مندم ، اما گاهی اوقات حوصله ام سر می رود.

ج- اكثر اوقات حوصله ام سر می رود.

7- چه مقدار از زمان كاری شما صرف تلفن های شخصی و اموری غیر از مسائل كاری می شود؟

الف- خیلی كم

ب- اندكی ، خصوصاً وقتی در زندگی خصوصی خود مشكل دارم.

ج- خیلی زیاد

8- آیا رؤیای داشتن شغلی دیگر را در سر می پرورانید؟

الف- خیلی كم

ب- نه دربارۀ شغلی دیگر ، بلكه دربارة موقعیتی بهتر در همین شغل.

ج- بله

9- آیا در شغل كنونی احساس می كنید كه

الف- در اكثر مواقع صاحب توانایی و قابلیت هستید؟

ب- گاهی اوقات صاحب توانایی و قابلیت هستید؟

ج- اكثر اوقات مضطرب و فاقد توانایی و قابلیت هستید؟

10- آیا می پندارید كه :

الف- همكارانتان را دوست دارید و به آنها احترام می گذارید؟

ب- همكارانتان را دوست ندارید؟

ج- نسبت به همكارانتان بی تفاوت هستید؟

11- كدامیك از جملات زیر در مورد شما صدق می كند؟

الف- نمی خواهم دربارۀ كارم ، چیز بیشتری بیاموزم.

ب- وقتی كارم را شروع كردم ، فراگیری آن برایم بسیار لذتبخش بود.

ج- میل دارم تا آنجا كه ممكن است دربارة (فوت و فن) كارم یاد بگیرم.

12- از بین ویژگی های زیر آنهایی را كه نقاط قوّت شما هستند ، علامت بزنید.

الف- احساس همدردی                          و- بنیۀ جسمانی

ب- ذهن باز (روشن اندیشی)                  ز- ابتكار

ج- خونسردی                                                   ح- تخصص

د- حافظۀ خوب                                     ط- دلربائی

ه- قدرت تمركز                                                ی- شوخ طبعی

 

13- شغل فعلی شما كدامیك از ویژگی های بالا را كه نقاط قوّت شما هستند ، می طلبد؟

الف-                        ب-              ج-               د-                ه- 

و  –                          ز-                ح-               ط-               ی- 

14- با كدامیك از جملات زیر بیشتر موافقید؟

الف- شغل فقط وسیله ای برای پول در آوردن و امرار معاش است.

ب- شغل ، عمدتاً وسیله ای است برای پول در آوردن ، اما در صورت امكان باید رضایت بخش نیز باشد.

ج- شغل همانا تمامی راه زندگی است.

15- آیا اضافه كاری می كنید؟

الف- تنها در صورتی كه پولی بابت آن پرداخت شود.

ب- هرگز

ج- اغلب ، حتی بدون حقوق

16- آیا در سال گذشته (غیر از مرخصی یا بیماری) در كار خود غیبت داشته اید؟

الف- به هیچ وجه

ب- تنها برای چند روز

ج- اغلب

17- خود را چگونه ارزیابی می كنید؟

الف- بسیار جاه طلب؟

ب- فاقد جاه طلبی؟

ج- كمی جاه طلب؟

18- آیا تصور می كنید همكاران شما

الف- دوستتان دارند ، از مصاحبت شما لذت می برند و بطور كلی به خوبی با شما كنار می آیند؟

ب- از شما خوششان نمی آید؟

ج- از شما بدشان نمی آید اما رفتار دوستانه هم ندارند؟

 

19- آیا دربارۀ كار خود

الف- تنها با همكارانتان صحبت می كنید؟

ب- با خانواده و دوستانتان صحبت می كنید؟

ج- جز در موارد ضروری صحبتی نمی كنید؟

20- آیا از بیماری های كوچك یا بی دلیل یا دردهای مبهم رنج می برید؟

الف- به ندرت

ب- خیلی كم

ج- اغلب

21- چگونه شغل كنونی خود را انتخاب كردید؟

الف- والدین یا مربیان برای شما تصمیم گرفتند؟

ب- تنها شغلی بود كه توانستید پیدا كنید؟

ج- فكر می كردید مناسب شماست؟

22- اگر در رسیدگی به امور خانه ، مانند بیماری یكی از اعضای خانواده و پرداختن به شغل تعارض ایجاد شود ، كدامیك برنده می شود؟

الف- هر بار خانواده

ب- هر بار شغل

ج- در مورد موقعیت های واقعاً اضطراری خانواده ،‌ در غیر این صورت احتمالاً شغل.

23- اگر یك سوم حقوق كنونی به شما پرداخت شود آیا راضی خواهید بود همین كار را ادامه دهید؟

الف- بله

ب- بله ، دوست دارم ولی زندگی ام نمی چرخد

ج- نه

24- اگر از كار اخراجتان كنند برای كدامیك از موارد زیر بیشتر دلتان تنگ می شود؟

الف- پولی كه دریافت می كردید؟

ب- كاری كه انجام می دادید؟

ج- مصاحبت همكاران؟

 

25- آیا هیچ وقت برای تفریح از محل كارتان مرخصی می گیرید؟

الف- بله

ب- نه

ج- ممكن است ، به شرطی كه آنجا كاری ضروری وجود نداشته باشد.

26- آیا احساس می كنید كه در محیط كار ، قدر شما را نمی دانند؟

الف- گاهی

ب- اغلب

ج- به ندرت

27- از چه چیز كار خود ، بیشتر بدتان می آید؟

الف- اینكه وقت شما در اختیار خودتان نیست؟

ب- ملامت و خستگی از كار؟

ج- اینكه نمی توانید همیشه كارها را به میل خود انجام دهید؟

28- آیا زندگی خصوصی تان را از زندگی شغلی خود جدا نگاه می دارید؟ (در این مورد با همكار شغلی یا شریك زندگی خود مشورت كنید).

الف- كاملاً

ب- اكثر اوقات ، اما گاهی نیز تداخل ایجاد می شود.

ج- به هیچ وجه

29- آیا به فرزندتان توصیه می كنید شغل شما را در پیش گیرد؟

الف- بله ، در صورتیكه او خلق و خو و استعداد آن را داشته باشد.

ب- خیر ، او را از این كار بر حذر می كنم.

ج- او را به ادامه كار وادار نمی كنم اما دلسردش هم نمی كنم.

30- اگر ناگهان مقدار زیادی پول برنده شوید و یا به ارث ببرید ، آیا

الف- دیگر تا آخر عمر كار نمی كنید؟

ب- كاری را در پیش می گیرید كه همیشه آرزویش را داشتید؟

ج- تصمیم می گیرید همین كاری را كه مشغول آن هستید ، ادامه دهید؟

 

 

 

پاسخنامۀ آزمون رضایت شغلی

 

شماره الف ب ج   شماره الف ب ج
1         16      
2         17      
3         18      
4         19      
5         20      
6         21      
7         22      
8         23      
9         24      
10         25      
11         26      
12         27      
13         28      
14         29      
15         30      

 « پرسشنامه استفاده بهینه از وقت »

 

1- آیا از كارهایی كه باید انجام گیرد ، فهرست تهیه می كنید؟

الف- به ندرت

ب- اغلب

ج- گاهی

2- اگر پاسخ شما به سئوال یك ، ب یا ج است ، پس از تهیه فهرست چه اتفاقی می افتد؟

الف- فرصت نمی كنید تا موارد فهرست را انجام دهید.

ب- موارد فهرست را یك به یك انجام می دهید.

ج- برخی از آنها را به انجام می رسانید.

3- آیا احساس می كنید كه خیلی سرتان شلوغ است اما ظاهراً كاری از پیش نمی برید؟

الف- اغلب

ب- گاهی

ج- به ندرت

4- آخرین باری كه برای استراحت خود وقت گذاشتید ، چه موقع بود؟

الف- حدود سه روز پیش

ب- بیش از سه ماه پیش

ج- در حدود دو هفته قبل

5- آیا به خاطر اتلاف وقت ، مجبورید در آخرین دقایق ، كار را با شتاب زدگی انجام دهید؟

الف- گاهی

ب- به ندرت

ج- اغلب

6- آیا دربارۀ خودتان این نظر را دارید كه :

الف- همیشه وقت شناس هستید؟

ب- گاهی اوقات تأخیر می كنید؟

ج- اصلاً وقت شناس نیستید؟

7- می خواهید سوار اتوبوس شوید و موقعی به ایستگاه می رسید كه اتوبوس در حال حركت است.آیا به خود زحمت می دهید تا به دنبال آن بدوید؟

الف- بله

ب- خیر

ج- تنها در صورتی كه ضرورت داشته باشد.

8- اگر شبها كار كرده اید ، آیا به این خاطر بوده است كه :

الف- دوست داشتید شبها كار كنید زیرا در آن موقع كسی مزاحم كارتان نیست.

ب- در گرداب ندانم كاری های خود غرق شده بودید و فرصت نكردید تا كار دیگری پیدا كنید.

ج- كار شبانه ، فوریت داشت و غیر منتظره بود.

9- آیا احساس می كنید برای انجام كارهای مورد علاقۀ خود ، آنقدر سرتان شلوغ است كه نمی توانید به آنها برسید؟

الف- گاهی

ب- اغلب

ج- خیر

10- آیا عادت به شتاب و عجله دارید ، حتی وقتی كه نیازی به این كار نیست؟

الف- بله                                                ب- خیر

 

11- آیا باید تحت فشار باشید تا بتوانید كاری را با جدّیّت و سرعت انجام دهید؟

الف- بله                                                ب- خیر

12- آیا تلاش نموده اید صبح زود از خواب برخیزید تا به موقع در جایی حضور رسانید ولی در نهایت با تأخیر به آنجا رسیده باشید؟

الف- بله                                                ب- خیر

13- كدامیك از موارد زیر را ترجیح می دهید؟

الف- تعطیلاتی آرام و بی دغدغه در كنار دریا.

ب- تعطیلاتی فشرده همراه با بازدید ازمكان های سیاحتی و انجام بسیاری از كارهای دیگر.

ج- تركیبی از فعالیت و استراحت مطلق.

 

14- آیا دیگران از شما می پرسند چگونه از پس این همه كار بر آئید؟

الف- اغلب اوقات

ب- خیر ، این پرسش مسخره است.

ج- گاهی

15- آیا هرگز تصمیم گرفته اید برنامه ای منظم مانند نرمش ده دقیقه ای را در فعالیت های خود بگنجانید؟

الف- بله                                                ب- خیر

16- اگر پاسخ به سئوال شمارۀ 15 مثبت است ، آیا

الف- تنها چند روزی به قول خود وفا كرده اید؟

ب- هفته ها و یا ماه ها به قول خود وفا كرده اید؟

ج- به قول خود وفا دارید اما نه آنگونه كه برنامه ریزی كرده بودید؟

17- وقتی كار ناخوشایندی را باید انجام دهید ، آیا

الف- خیلی سریع آن را به اتمام می رسانید؟

ب- به تأخیر می اندازید ، به این امید كه شاید دیگر نیازی به انجامش نباشد؟

ج- كم كم و به تدریج آن را انجام می دهید؟

18- آیا بهانه می آورید كه “برای … وقت ندارید”؟

الف- اغلب                   ب- تنها در صورتی كه واقعیت داشته باشد.                      ج- گاهی

19- وقتی بچه بودید ، آیا

الف- اجازه داشتید وقتتان را خودتان تنظیم كنید؟

ب- مجبور به پیروی از برنامه ای بودید كه والدینتان برای شما تنظیم كرده بودند؟

ج- اوقات فراغت را به میل خود تنظیم می كردید اما مجبور بودید تكالیف مدرسه و دیگر وظایف خانه را سر ساعت مقرر انجام دهید؟

20- اگر فرصت می یافتید تا به طور مستقل كار كنید و ساعات كار را خودتان تنظیم كنید ، آیا

الف- با كمال میل چنین می كردید؟

ب- نگران بودید كه نتوانید به تنهایی و بدون نظارت ، كار را در منزل انجام دهید؟

ج- یقین می كردید كه هرگز كاری را از پیش نخواهید برد؟

 

21- آیا تأخیر دیگران شما را ناراحت می كند؟

الف- بله ، این كار بسیار آزار دهنده است.

ب- خیر

ج- گاهی

22- آیا همواره احساس می كنید كسی مانع از این می شود كه شما با آرامش مشغول كارتان شوید؟

الف- بله                                                ب- خیر

23- وقتی برای چیزی باید نیم ساعت صبر كنید ، آیا

الف- با مطالعه و انجام كار دیگری خود را سرگرم می كنید؟

ب- صرفاً استراحت می كنید؟

ج- بی حوصله و بی قرار می شوید اما كار دیگری نمی كنید؟

24- عصرها كه به منزل می آئید ، آیا

الف- از فرط خستگی دراز می كشید؟

ب- خوشحال هستید ، گاهی استراحت می كنید و گاه به كارهای دیگری می پردازید؟

ج- به كار ادامه می دهید ، یا به كارهای شخصی می پردازید و یا سرگرمی های مورد علاقۀ خود را پی می گیرید؟

25- كدامیك از اوقات زیر بهترین وقت روز برای شما به حساب می آیند؟

الف- صبح

ب- بعد از ظهر

ج- سرشب

26- آیا شلوغ ترین ساعت كاری شما با بهترین وقت شما در روز ، در یك زمان روی می دهد؟

الف- بله                                                ب- خیر

27- آیا احساس می كنید كه خود را حسابی درگیر كرده اید؟

الف- به ندرت

ب- گاهی

ج- اغلب

 

28- به طور كلّی آیا شما فردی

الف- بسیار صبور هستید؟

ب- بسیار بی حوصله هستید؟

ج- تا حدودی صبور هستید؟

29- آیا كارهای خود را قبل از زمان مقرر به اتمام می رسانید؟

الف- به ندرت

ب- اغلب

ج- گاهی

30- وقتی به سفر می روید ، آیا

الف- از قبل و با حوصله وسایل سفر را در چمدان می گذارید؟

ب- در آخرین لحظه ، هر چه گیرتان آمد درون چمدان می گذارید؟

ج- وسایل خود را در اندك زمانی قبل از سفر جمع و جور می كنید؟

 

پاسخنامۀ آزمون استفادۀ بهینه از وقت

 

شماره الف ب ج   شماره الف ب ج
1         16      
2         17      
3         18      
4         19      
5         20      
6         21      
7         22      
8         23      
9         24      
10         25      
11         26      
12         27      
13         28      
14         29      
15         30      

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *