ضمائم و پیوستها:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

 

 

ضمائم و پیوستها

 

 

 

 

 

 

((پرسشنامه تعهد سازمانی))
با عرض سلام و سپاس:
خواهشمند است عبارات زیر را بدقت مطالعه نموده و با توجه به مقیاس داده شده به پرسشها پاسخ دهید، توضیح اینکه اطلاعات
مربوطه جهت انجام کار پژوهشی بوده و بصورت محرمانه نزد ما باقی خواهد.
مشخصات فردی و شغلی:
الف) – وضعیت استخدامی :کارمند عضو هیات علمی نیروی شرکت خدماتی
ب) – نوع استخدام: رسمی        قراردادی   پیمانی     شرکت خدماتی
ج) – جنسیت: مرد زن    چ) –   وضعیت تاهل:متاهل مجرد
ح) – سن: زیر25سال بین25تا35سال بین 35تا45سال بین 45تا55سال بیشتر از 55سال
خ ) – سطح تحصیلات: زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا
د) – سابقه خدمت:   ……..سال         ذ) – میزان حقوق و مزایای نقدی دریافتی ماهیانه: زیر.3.000.000ریال   بین 3.000.001 تا8.000.000 ریال
   بین 8.000.001 تا12.000.000ریال بین 12.000.001تا17.000.000 ریال بیشتر از17.000.001 ریال
1 من تمایل دارم تلاش زیادی برای موفقیتم در سازمان انجام دهم.بیشتر از آنچه که بطور معمول از من انتظار می رود کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
2 من وقتی با دوستانم در مورد سازمان خود صحبت می کنم،آن را سازمانی بزرگ برای کار کردن معرفی می کنم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
3 من احساس وفاداری خیلی کمی به این سازمان دارم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
4   من باید تقریبأ هرنوع تکلیف کاری را به منظور حفظ شغلم در این سازمان انجام دهم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
5 من دریافته ام که ارزشهایم با ارزشهای سازمان خیلی مشابهت دارد. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
6   من افتخار می کنم از اینکه به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
7 من باید در یک سازمان دیگر نیز کار کنم،تا زمانی که نوع کاری که انجام می دهم در هر دو سازمان مشابه باشد. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
8    این سازمان واقعأ در من روحیه الهام بخشی می دمدتا عملکرد شغلی بالایی داشته باشم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
9 اگر در شرایط فعلی ام تغییر خیلی کمی ایجاد شود ، سازمان را ترک خواهم کرد کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
10 من بسیار مسرورم از اینکه این سازمان را برای کار انتخاب کرده ام، در حالی که شرایط پیوستن به سایر سازمانها را نیز داشته ام کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
11 با پیوستن به این سازمان دستاورد چندان مهمی بدست نیاورده ام، کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
12 غالب خط مشی های مهم سازمانی که به وضعیت کارکنان سازمان مربوط است ،با خواسته های من سازگاری ندارد. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
13 من واقعأ نگران سرنوشت سازمان هستم. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
14 برای من سازمانی که هم اکنون در آن کار می کنم ، بهتر از تمامی سازمانهای دیگر است. کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم
15 تصیم من مبنی بر کار در این سازمان یک اشتباه مسلم بوده است کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم کمی مخالفم نه موافق نه مخالفم کمی موافقم تاحدودی موافقم کاملا موافقم

 

 

 

 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

 

 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   –   S C A L E   (A L P H A)

 

 

Item-total Statistics

 

Scale         Scale     Corrected

Mean         Variance       Item-           Alpha

if Item       if Item       Total           if Item

Deleted       Deleted   Correlation       Deleted

 

Q15           71.0357       158.5383       .3912           .7509

Q14           71.4286       151.3977       .5372           .7379

Q13           70.9000       161.8604       .2834           .7598

Q12           72.0000       163.0216       .1845           .7716

Q11           72.0929       151.1208       .5396           .7376

Q10           71.0357       151.2433       .5902          .7347

Q9           71.5214       167.3161       .1532           .7708

Q8           72.1929       149.9841       .5112           .7389

Q7           71.3214       161.9319       .2498           .7634

Q6           71.5500       153.4867       .4575           .7445

Q5           72.0500       153.4579       .3773           .7520

Q4           72.4643       156.3512       .4047           .7494

Q3           72.3929       174.4705       -.0274           .7920

Q2           71.7000       150.1827      .5321           .7375

Q1           70.7143       153.4861       .5349           .7395

 

 

 

Reliability Coefficients

 

N of Cases =   103                   N of Items = 15

 

Alpha =   .7653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives کارمندان

                                                                                                     Descriptive Statistics

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance
سابقه خدمت 103 28 1 29 1278 12.41 7.056 49.793
تعهد سازمانی 103 58 43 101 7935 77.04 13.935 194.175
Valid N (listwise) 103

 

 

 

 

 

 

                                                                  نوع استخدام

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 70 68.0 68.0 68.0
2 26 25.2 25.2 93.2
3 7 6.8 6.8 100.0
Total 103 100.0 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       جنسیت

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid male 69 67.0 67.0 67.0
female 34 33.0 33.0 100.0
Total 103 100.0 100.0

 

 

 

 

 

 

 

                                           وضعیت تاهل

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid maried 91 88.3 88.3 88.3
single 12 11.7 11.7 100.0
Total 103 100.0 100.0

 

 

 

 

 

                                                                        سن

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid -25 1 1.0 1.0 1.0
25-35 44 42.7 42.7 43.7
35-45 53 51.5 51.5 95.1
45-55 5 4.9 4.9 100.0
Total 103 100.0 100.0

 

 

 

 

 

 

                                                                سطح تحصیلات

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 15 14.6 14.6 14.6
2 15 14.6 14.6 29.1
3 13 12.6 12.6 41.7
4 46 44.7 44.7 86.4
5 14 13.6 13.6 100.0
Total 103 100.0 100.0

 

 

 

 

 

 

 

                                                               میزان حقوق و مزایا

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid -300 31 30.1 30.1 30.1
300-800 71 68.9 68.9 99.0
800-1200 1 1.0 1.0 100.0
Total 103 100.0 100.0

 

 

 

 

 

Univariate Analysis of Variance کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Test کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univariate Analysis of Variance کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Test کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regression کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univariate Analysis of Variance کارمندان

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *