جستجوی مقالات فارسی – 
شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۲

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۲

نتایج

۱۳۹۰

جعفر محمودی، فریدون احمدی

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ERP درسازمانهای دولتی ایران

در این پژوهش برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP به ۶ عامل اشاره شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۱۳۸۸

فرج اله رهنمود و اصغر محمدی

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکدهها و مراکز آموزش عالی تهران

این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت برای سیستم مدیریت دانش بررسی کرده است و در این زمینه ۸ عامل را معرفی کرده: توسعه منابع انسانی، جهت گیری استراتژیک دانایی محور، زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی، فرهنگ مشارکتی، الگوگیری، ارزیابی و انتقال دانش و درگیری افراد

۱۳۸۸

عباس آسوشه و همکاران

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران

در جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی ۱۶ عامل را شناسایی شده است که ازجمله آنهاحمایت و مشارکت مدیران عالی، انتخاب درست پیمانکار، توجه دقیق به مشکلات خاص مشتری، داشتنیک دیدگاه درست از قرارداد برونسپاری، بکارگیرییک شرکت مشاوره ای واسط………

۱۳۸۷

پرویز احمدی، لقمان رحمان پور

عوامل حیاتی موفقیت در تدوین استراتژیهای مختلف در صنعت بانکداری

این پژوهش براساس تجزیه و تحلیل عوامل چهار ترکیب از CSF را پیشنهاد کرده است: توانایی مدیریت عملیات بانک، توسعه مارک و نشان تجاری بانک، توانایی بازاریابی بانکی و توانایی مدیریت بازار مالی

۱۳۸۴

محمود حسینی، منیره پناهی

تبین عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی ایران

این پژوهش به شناسایی این عوامل در صنعت کاشی پرداخته و این عوامل را: کیفیت تولید، ارائه خدمات مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار، ارزیابی سریع و صحیح بازار و تولید محصولات متنوع بیان کرده است.

پایان نامهها: خانم میرانوری به شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمانهای ایرانی در دانشگاه الزهرا پرداخته است. خانم خازنی رساله ای تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت و استراتژیهای بازاریابی الکترونیک در سازمان های کوچک و متوسط(SME) ایرانی در دانشگاه تربیت مدرس انجام داده اند، و در دانشگاه صنعتی شریف آقای کتب زاده برای بخش بالادستی صنعت گاز و نفت ایران در این زمینه کار کرده اند.
۵-۱ اهداف پژوهش
این پژوهش شامل دو دسته از اهداف کلی و فرعی میباشد: