شخصیت و وریكردروانكاوی دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان


دانلود پایان نامه

نظریه های شخصیت

شخصیت و وریكردروانكاوی

       به عقیده فرویدآنچه سبب فعالیت وپویائی انسان می شودانرژی كلی حیات است كه ازدوبخش سازنده ومخرب تشكیل می شود.بخش سازنده همان نیروی زندگی[1] است كه درخدمت انگیزه صیانت ذات بوده ومی كوشدزندگی ماراحفظ كند(لیبیدو[2]).درمقابل این نیرو،محرك مرگ[3] قرارداردكه همواره سعی داردمارابه سوی مرگ سوق دهد.این انگیزه شخص رابه سوی خودازادی ،خودكشی ورفتارهای پرخاشگرانه سوق می دهد.

ساختارشخصیت انسان ازنظرفرویددارای سه وجه مشخص است:

الف- نهاد[4]:مركب ازغرائز،تمایلات وخواسته های مشخص است.اصرارنهادبرارضای بدون قیدوشرط این غرائز وتمایلات است.به عبارت دیگر ،نهادتابع اصل لذت است .همه كس نهادرادرهنگام تولدباخودبه  همراه داردودرتمام طول زندگی خودنیزآنرا باخود به همراه دارد.

امابایدتوجه داشت كه نهادهمیشه منبع شرّ وبدی نیست بلكه نهاداست كه مارابه رفع نیازهایی چون گرسنگی،تشنگی ،گریزازمخاطرات ونظایرآنها برمی انگیزدوبه فعالیت وا        می دارد.البته نهادجنبه های منفی وخواسته های نامعقول وغیرمعقول نیزدارد،امادراین زمینه هانهادغالباً بامن ومن برتردرتعامل است وعمدتاًتحت كنترل آنهاقراردارد.

ب- من[5] یاخود:گفتیم كه نهادتابع هیچ قید وبندی نیست وارضای صرف تمایلات ونیازها را  می طلبد.ازسوی دیگرجامعه ومحیط نیزمی تواندپای بندنبودن به هیچ اصلی رابپذیرد.بنابراین وجه دیگری ازشخصیت فرددراینجا واردعمل می شودكه تابع اصل واقعیت است .یعنی ازیكسوبه ارضای خواسته هاوتمایلات همت می گماردوازسوی دیگر این ارضاء رادرچارچوب مقررات وضوابط قابل اجتماعی تحقق می بخشد.

ج- من برتریافراخود[6] :فراخود درحقیقت نقطه مخالف وضدنهاداست یعنی هراندازه نهادكوشش به ارضای بدون چون وچرای غرائز وتمایلات دارد،فراخود سعی درمحدود كردن ومحروم كردن ماازهمه لذتها وارضای نیازهادارد.محتوای فراخود كه درنظریه فرویدمعادل وجدان اخلاقی است،عبارت ازایده آلهای انسانی واخلاقی وحربه كنترل وسانسور شخصیت است.توجه فراخود به كمال است نه لذت وخوشی (كریمی،1378).

نظریه تحلیلی یونگ

       یونگ برای افرادانسانی،برحسب آنكه بیشترمتوجه عالم درون باشند،یاعالم بیرون ،دوتیپ شخصیتی قائل است .گروه اول را درون گرا[7] وگروه دوم را برون گرا[8] می نامددرتعریف برونگرایی یونگ می گوید«وقتی توجه به امورواشیاء خارج چنان شدیدباشدكه افعال ارادی وسایراعمال اساسی آدمی صرفاً معلول مناسبات اموروعوامل بیرونی باشدونه حاصل ارزیابی ذهنی،این حالت برون گرایی خوانده می شود.برعكس شخص درونگراغالباًمتوجه عوامل درونی وذهنی است وزیرنفوذاین عوامل قراردارد.تردیدی نیست كه او شرایط و اوضاع واحوال بیرونی رامی بیند.اماعوامل وعناصر ذهنی دراوبرتری ومزیت دارندوحاكم براحوال ورفتاراوهستند.»

علاوه براین دوتیپ شخصیتی ،یونگ برای آدمی چهاركاركرد[9] نیزقائل است كه عبارتندازاحساس[10] ،شهود[11] ،عاطفه[12] وتفكر[13] ،كه تركیب آنها بادوتیپ ذكرشده جمعاً هشت تیپ شخصیتی ایجادمی كندیعنی برونگرای احساسی،درون گرای عاطفی وبرون گرای متفكر،درون گرای متفكر.یونگ این گروهها راباروشهای بالینی وبااستفاده از روان درمانی به دست آورده است(كریمی،1378).

نظریه پویایی روانی اجتماعی (كارن هورنای)

      هورنای درسال 1885 میلادی درآلمان به دنیاآمدودرسال 1952 میلادی درآمریكا فوت كرد.اودراصل ازپیروان فرویدبود،ولی بسیاری ازنظریات اوراتغییر داد.هورنای پس ازسالها مطالعه وبررسی به این نتیجه رسیدكه انگیزه اصلی رفتارانسان ،احساس امنیت[14] است.اگرفرد درابطه بااجتماع وبه خصوص كودك در رابطه باخانواده احساس امنیت خودرا ازدست بدهد،دچاراضطراب اساسی[15] می شود.

هورنای اضطراب اساسی راعبارت می داند ازاحساس منزوی شدن ،بیچارگی وبی پناهی در دنیایی كه بالقوه خطرناك وترسناك است.عواملی كه ازطرف جامعه وبه خصوص خانواده دركودك ایجاداحساس ناامنی می كند،عبارتند از تسلط زیاد،به خصوص خانواده دركودك ایجاد احساس ناامنی می كند،عبارتندازتسلط زیاد،بی تفاوتی ،رفتاربی ثبات ،عدم احترام برای احتیاجات كودك ،توجه ومحبت بیش ازحعدم گرمی وصمیمیت كافی،تبعیض،محافظت شدید ،واگذاری مسئولیت زیادویاعدم آن ،پرخاشگری وخشونت برای كسب احساس امنیت ،كودك درمقابل این عوامل روشهای مختلفی ازخود نشان می دهدوهمانهارافرامی گیرد.این رفتارها نوع شخصیت ومنش اوراتشكیل می دهند.

به نظر هورنای ،نیازهای روانی افرادرامی توان به سه دسته تقسیم كرد:

الف)نیازبه رفتن به سوی مردم[16] ؛كه خودشامل چندنوع ،ازجمله نیازبه محبت می شود.

ب)نیازبه دورشدن ازمردم[17] ؛مانندمیل به استقلال.

ج)نیازبه مخالفت بامردم[18] ؛مانندنیازبه قدرت.

هركدام ازاین الگوها ،جهت بینش وعمل فردنسبت به خود ودیگران راتعیین می كند.عدم تعادل واختلال دراین سه نوع نیاز،ناهنجاریها رابوجود می آورد.انسان ناسالم ازنظرروانی كسی است كه در دوران زندگی وبه خصوص دردوران پراهمیت كودكی ،بامشكلات عدیده وشدید اجتماعی روبروبوده است .این مشكلات سبب به هم ریختن توازن سه الگوی نیازهای زندگی می شود(شاملو،1377).

[1] – eros

[2] – libido

[3] -thanatos

[4] -Id

[5] -ego

[6] -super ego

[7] -Introvert

[8] – Extrovert

[9] -Function

[10] -sensing

[11] -intuition

[12] -feeling

[13] -thinking

[14] -security

[15] -Basic Anxiety

[16] -Moving  toward people

[17] Moving away from people

[18] -Goving a gainst people

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *