سیستم پشتیبانی مدیران ارشد (ESS):دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

دانلود پایان نامه

۲-۲-۱۳- سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : (ESS)

سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ، سیستم هایی هستند که نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد یا اجرایی را تأمین می کنند . این سیستم ها بالاترین سطح را از نظر ترکیب داده ها دارا می باشد و معمولاً شامل گزارشات به شکلهای استاندارد بوده و دارای نمودار نیز می باشند . سیستم پشتیبانی مدیران ارشد اطلاعات کلی و جامع ارائه می کند . اما در عین حال مدیران هر گاه بخواهند داده های بیشتری را دریافت کنند باید بتواند در جزییات نیز وارد شوند . این امر هنگامی اتاق می افتد که مدیر اجرایی با موضوعی برخورد کند که مشتاق می شود اطلاعات بیشتری درباره آن موضوع بدست آورد .

ویژگیهای این سیستم در جدول (۲-۷) ارائه شده است . مهم ترین ویژگی استفاده آسان از آن می باشد ، بهمین جهت تقریباً همیشه بصورت نمودار یا تصویر هستند .

جدول (۲-۷) ویژگیهای سیستم پشتیبانی مدیران ارشد

۱- نمایش بصورت نمودار و تصویر

۲- رابط جهت استفاده آسان از ESS

۳- ارائه اطلاعات کلی و جامع

۴- در صورت لزوم ، جزییات اطلاعات نیز ارائه می شود

۵- هماهنگی منابع مختلف داده ها

۶- به موقع بودن اطلاعات

 

ساختار سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : همانگونه در شکل (۲-۱۱) ملاحظه می کنید . این سیستم داده ها را از انواع دیگر سیستم های اطلاعاتی دریافت می کند . در ضمن از افرادی هم که مدیر اجرایی را پشتیبانی می کنند ، مانند معاونین مربوطه اطلاعاتی دریافت می کند . ملاحظه می کنید که هدف اصلی یک سیستم پشتیبانی مدیران ارشد دریافت داده ها از منابع مختلف ، هماهنگ و ساز گار کردن آنها و نمایش اطلاعات حاصل به شکلی جامع است تا استفاده از آنها آسان باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۱۱) ساختار یک ESS کاربردی

– ویژگیهای سیستم پشتیبانی مدیران ارشد عبارتند از :

۱- استفاده از آن آسان می باشد .

۲- امکان داشتن اطلاعات دقیق

۳- پشتیبانی از داده های خارجی

۴- اثر بخشی در شرایطی که میزان عدم اطمینان بالا می باشد .

۵- داشتن نگاه به آینده

– قابلیتهای سیستم پشتیبانی تصمیمات مدیران ارضد عبارتند از :

۱- ارائه دیدگاه جامع از سازمان

۲- پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک

۳- پشتیبانی از سازماندهی و تامین نیروی انسانی در بلند مدت

۴- پشتیبانی از کنترل استراتژیک

۵- حمایت از مدیریت در شرایط بحرانی [۱].

۲-۳- بخش سوم : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

۲-۳-۱- ماهیت و تعاریف برنامه ریزی :

«اگر نمی دانید به کجا می روید ، هر راهی شما را به آنجا خواهد رساند ». بر نامه ریزی های استراتژیک تعیین کننده مقصد سازمان ها و هماهنگ کننده همه فعالیتهای سازمان در راستای آن است . برنامه ریزی های استراتژیک را می توان مهمترین فعالیت مدیر عالی اجرایی (که نقش تصمیم گیرنده کلیدی سازمانها را بر عهده دارد) در هر سازمانی محسوب کرد . این مسئولیت بسیار مهمی است و برای انجام این فعالیت مهم و کمک به مدیریت عالی اجرایی ، تشکیل تیم برنامه ریزی یک ضرورت مطلق محسوب می شود . مدیریت عالی اجرایی و تیم برنامه ریزی او در هر سازمانی برای حفظ و بقاء و تداوم رشد سازمان ، می بایست توجه اصلی خود را بر این متمرکز کند که سازمان آنها در آینده قصد دارد به کجا برسد .[۲]

تعاریفی متعددی درباره برنامه ریزی وجود دارد که در ادامه به شرح برخی از آنها می پردازیم :

۱- «پیتر دراکر» برنامه ریزی را فرآیندی مستمر از تصمیمات سیستماتیک با در دست داشتن بهترین اطلاعات ممکن نسبت به آینده می داند .

۲- «کونتز» و دیگران در تعریف برنامه ریزی می نویسد«برنامه ریزی شامل انتخاب از میان شقوق مختلف آینده ، برای کل موسسه و هر یک از ادارات یا واحدهای داخلی آن است ». اینکار مستلزم انتخاب هدفهای موسسه و تعیین راههای دست یافتن به آنهاست . به این تربیت ، برنامه ها یک نگرش منطقی نسبت به هدفهای از پیش تعیین شده بدست می دهد .[۳]

۳- برنامعه عبارت از تعیین هدف کوتاه و پیش بینی راه رسیدن به آن است . در واقع برنامه نوعی تعهد به انجام فعالیتهای معین برای تحقق هدف به شمار آید . [۴]

۴- برنامه ریزی عبارت است از تعیین هدف و یافتن یا پیش بینی کردن راه تحقق آن.

۵- برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد .

۶- برنامه ریزی عبارت است از طراحی عملیات برای تغییر یک شیء یا موضوع بر مبنای الگوی پیش بینی شده .

۷- برنامه ریزی در یک سازمان فعال عبارت از پیش بینی آینده ، آماده شدن برداشتن گامهایی برای به حداقل رسانیدن تهدیدات یا اجتناب از آنها و از همه بهتر استفاده از فرصتهای آینده است .

در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف شده است ، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :

الف) برنامه ریزی ها یقیناً با پیش بینی همراه است و اصولاً قبل از اینکه عملی انجام پذیرد بایستی نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد .

ب) برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است ، مشتمل بر فرآیند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام پذیرد و تنظیم طرحهای اجرایی برای دستیابی به هدفها.

ج) برنامه ریزی بر نتایج مطلوبی تاکید دارد که در آینده به دست می آید . بعبارت دیگر ، برنامه ریزی وسیله ای است برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدفهای عمده سازمانی در زمان مورد نظر . [۵]

۲-۳-۲- لزوم برنامه ریزی :

لزوم برنامه ریزی را می توان با توجه به چهار وجه مهم آن ، به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد :

الف ) از جهت کمک به رسیدن به هدفها و مقاصد

ب) از لحاظ اولویت آن نسبت به سایر وظایف مدیریت

ج) از نظر جامعیت

د) از حیث بازدهی نتایج برنامه ها .

در مورد وجه اول باید متذکر شد که هدف در برنامه و کلید طرحهای مربوط به آن در واقع رسیدن به هدفها و مقاصد سازمان است . این اصل از طبیعت سازمان یافته است که با اجرای هدفهای گروهی از طریق همکاری آگاهانه تحقق می یابد . [۶]

تقدم وظیفه برنامه ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریت (وجه دوم) کاملاً روشن است و به عبارت دیگر تقدم وظیفه برنامه ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریت (وجه دوم) کاملاً روشن است و به عبارت دیگر در میان وظایف مدیریت که برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، انگیزش ، رهبری ، ارتباطات و کنترل را شامل می شود ، وظیفه برنامه ریزی از اولویت خاصی برخوردار است و در رأس آنها قرار دارد .

از نظر جامعیت باید گفت که اگر ماهیت برنامه ریزی با توجه به اختیارات مدیران و خط مشیء ها و چارچوبهای تعیین شده از جانب مافوق تغییر می کند ، اما برنامه ریزی در هر صورت یکی از وظایف اصلی کل مدیران در تمام رده هاست . با اینکه کلیه مدیران ، از بالاترین مقام مدیریت تا سرپرستان هر یک به نحوی برنامه ریزی می‌کنند ، لیکن طرح و برنامه کاری که سرپرستان رده های پایین مدیریت تنظیم می‌کنند به مقدار زیادی با برنامه استراتژیک که مدیران عالی تدوین می کنند تفاوت دارد . در حالیکه مدیران رده بالای سازمان جهت کل موسسه را در برنامه ریزی ملحوظ می دارد ، مدیران در تمام رده های دیگر نیز بایستی برنامه های خودشان را به نحوی تنظیم کنند که دست یابی به هدفهای سازمان را میسر سازد .[۷]

در مورد وجه چهارم اهمیت برنامه ریزی ، یعنی بازدهی منابع برنامه ها ، لازم است توضیح داده شود که اصولاً بازدهی یک برنامه ، بر اساس سهمی که در حصول هدفها و مقاصد سازمان دارد ، با توجه به هزینه ها و سایر عوامل لازم برای اجرای آن ارزیابی می شود . یک برنامه ممکن است رسیدن به هدفها را تسریع کند ولی به بهای سنگین تمام شود . برنامه هایی دارای بازدهی هستند که از طریق آن بتوان با هزینه معقول به هدفها و مقاصد سازمانی دست یافت . در بخش هزینه ها فقط امکانات مادی یا تولید مورد نظر نیست بلکه میزان رضایت خاطر فردی و گروهی نیز باید به حساب آید .[۸]

برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد . اگر نگرش مبتنی بر برنامه ریزی به سراسر زندگی افراد تسری می یابد ، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده نگر ، و عزم راسخ بر استمرار آن ، برایشان ایجاد می شود .

بعلاوه ، تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم برنامه ریزی است ؛ بطوری که حتی برای نیل به اهدافی بسیار جزئی و زودگذر – نظیر رفتن به یک مهمانی یا فروش یک محصول – نیز باید برنامه ریزی شود . در واقع نیاز به برنامه ریزی از این مسئله ناشی می شود که همه سازمانها با فعالیت در محیطی پویا ، مترصد آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند .

پویایی محیط و وجود تلاطم در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی ، بر ضرورت انکار پذیر نامه ریزی می افزاید .[۹]

پیتردراکر معتقد است بین اثر بخشی (تحقق اهداف و انجام کارهای درست) و کارایی (درست انجام دادن کارها) تفاوت وجود دارد ؛ هر چند که در مراحل هدفگذاری و تحقق اهداف هردوی این مفاهیم ، مد نظر قرار می گیرند .

ص ۷۶

الف ) تعیین ماموریتها و هدفهای دوربرد

ب) تفکیک و تجزیه اهداف بلند مدت در قالب هدفهای کمی و کیفی کوتاه مدت

ج) تدوین و تنظیم خط مشی ها و اتخاذ سیاستهای کلی

د) طرحریزی و تنظیم برنامه های عملیاتی (تاکتیکی )

هر چند که با برنامه ریزی استراتژیک وضعیت آینده ، پیشگویی نمی شود ، این برنامه ریزی در موارد ذیل به مدیران کمک می کند .

۱- فائق آمدن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی

۲- ایجاد فرصت کافی برای تصحیح خطاهای اجتناب پذیر

۳- اتخاذ تصمیمهای صحیح در زمان مناسب

۴- تمرکز بر انجام فعالیتهای ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب .[۱۰]

[۱] اصغر ، صرافی زاده ، فناوری اطلاعات در سازمان ، مفاهیم و کاربردها ، انتشارات میر ، ۱۳۸۳ ، صص ۷۴-۷۰

[۲] ج بیلو ، پاتریک ، راهنمای اجرای برنامه ریزی استراتژیک ، ترجمه منصور شریفی کلویی ، نشر غزال ، ۱۳۷۶ ، صفحه ۱۳

[۳] ایران نژاد ، پاریزی و ساسان گهر ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی ، ۱۳۷۳ ، صفحه ۱۳۱

[۴] – Koonts,Harold and others (1988), Management : 8 thed , New York : Hcgraw Hill , Pa:103-104

[۵] ایران نژاد . پاریزی و دیگران ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی ، ۱۳۷۳، صفحه ۱۲۲

[۶] Peter lorange , rarar thy chak , managing the stra tegic Process framework for multibusiness firm , hall In Ternational Editions , (1997),Pa:327

[۷] احمدی ، حسین ، برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن ، نشر کانون فرهنگی سایه نما ، ۱۳۷۸ ، صفحه ۱۴

[۸] ایران نژاد ، پاریزی و دیگران ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی ۱۳۷۳ ، صفحه ۱۲۴

[۹] Bedin , Arthur G.(1986) , Managemeut , Japan: Dryelen Dress , C.B.S. Publishing Japan . pa:100

[۱۰] Terrg, George R.(1977),”principles of management, 7Thed: Home Wood, Richard D,Irwin.Pa:179

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *