سنجش مکانیسم‌های دفاعی :دانلود رایگان پایان نامه ارشد,مکانیسم های دفاعی ـ روانی


دانلود پایان نامه

سنجش مکانیسم‌های دفاعی

ویلنت ( ۱۹۷۱ ، ۱۹۷۶ ، به نقل از اندروز و همکاران ، ۱۹۹۳) با توجه به نظریه تحلیل روانی به طبقه‌بندی سلسله مراتبی مکانیسم‌های دفاعی پرداخت و براساس درجه اعتبار و پایایی هر دفاع آن را در طبقه اصلی مکانیسم‌ها جای داد به اعتقاد وی ، دو دسته کلی دفاع وجود دارد . دفاع‌های « رشد یافته » و « رشد نایافته » که هر کدام با موفقیت در زندگی همبستگی مثبت و یا منفی دارند تحقیقات بعدی بطور گسترده‌ای آثار اولیه‌ی ویلنت را دنبال کرده و در طرح اولیه‌ی وی تغییرات اساسی ایجاد کردند ( بوند و همکاران ، ۱۹۸۳، به نقل از اندروز و همکاران ، ۱۹۹۳) .

پرسشنامه سبک‌های دفاعی ۸۸ گزینه‌ای – پرسشنامه سبک دفاعی بوند و همکاران ( ۱۹۸۳) بر پایه پرسشنامه اولیه ویلنت ( ۶۷ گزینه‌ای ) ابداع شد . این پرسشنامه ۸۸ گزینه‌ای است و روی چهار گروه تشخیص نوروتیک‌ها ، اختلال‌های عاطفی ، اختلال‌های اضطرابی و سایر اختلال‌ها و نیز یک گروه کنترل آزمون شد نتایج بدست آمده نشان دادکه بیماران مبتلا به اختلالات عاطفی ، سبکهای دفاعی قابل مقایسه‌ای با آزمودنی‌های بهنجار داشتند .

سه گروه دیگر اختلالات با نسبت به گروه کنترل از دفاع‌های رشد نایافته‌ بیشتری استفاده کردند ولی این پرسشنامه نمی‌توانسبت سبکهای دفاعی هر اختلال را بطور مجزا اندازه‌گیری کند . پرسشنامه ۸۸ گزینه‌ای اصلاح شده به ۷۲ گزینه تقلیل یافت و سپس با مقوله‌های سبکهای دفاعی چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی هماهنگ گردید. (‌اندروز و همکاران ، ۱۹۹۳ ؛ APA ، ۱۹۹۴؛‌ به نقل از کاپلن ، ۱۹۹۴، ترجمه پور افکاری ۱۷۶)

پرسشنامه سبکهای دفاعی ۷۲ گزینه‌ای – اندروز و همکاران ( ۱۹۹۳) معتقد بودند که پرسشنامه ۶۷ گزینه‌ای اولیه دارای معایب اساسی است از جمله بعضی از گزینه‌ها دو اختلال را توماً اندازه‌گیری میکردند. این گزینه‌ها در تجدید نظر نهایی حذف شدند . همچنین ، آنها پرسشنامه ۸۸ گزینه‌ای را ارزیابی کردند و دریافتندکه پرسشنامه مذکور شاخص خوبی برای تشخیص یک اختلال از دیگر اختلالات نمی‌باشد بنابراین آنها آزمون شاخص ۷۲ گزینه‌ای را ابداع کردند که همسانی زیادی با طبقه بندی سبکهای دفاعی چهارمین چاپ راهنمای تشخیص آماری اختلالات روانی داشت . این پرسشنامه بر روی ۴۱۳ آزمودنی اجرا گردید و در نهایت ۲۰مکانیسم دفاعی در سه سبک دفاعی رشد یافته ، نوروتیک و رشد نایافته قرار گرفت این پرسشنامه نیز دارای معایبی بود ، از جمله اینکه ۲۰ دفاع به شکلی نامتناسب و ناموزون در کل پرسشنامه قرار گرفته بودند در نتیجه همسانی درونی دفاع‌هایی که گزینه‌های بیشتری داشتند بطور کاذب افزایش می‌یافت ( اندروز و همکاران ، ۹۳)

پرسشنامه سبکهای دفاعی ۴۰ گزینه‌ای – فرم نهایی اندازه‌گیری مکانیسم‌های دفاعی ، پرسشنامه سبکهای دفاعی ۴۰گزینه‌ای است که در آن ۲۰ دفاع و هر دفاع بازنمایی می‌شود تمامی مکانیسم‌های دفاعی در سه سطح کلی رشد یافته تا نوروتیک و رشد نایافته قرار می‌گیرند . طی تحقیقات انجام شده میزان همبستگی بین سطوح مکانیسم‌های دفاعی به ترتیب ۹۷/۰ و ۹۳/۰ و ۹۵/۰ گزارش شده است که نشان می‌دهد این پرسشنامه از اعتبار سازه بالایی برخوردار است . همچنین بین سبکهای دفاعی بیماران اضطرابی و گروه کنترل بهنجار بطور معنی داری تمایزایجاد می‌کند (اندروز و همکاران ، ۱۹۹۳) این طبقه‌بندی از مکانیسم‌های دفاعی در چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ، بعنوان مقیاسی معتبر در تشخیص عملکرد دفاعی بیماران و افراد بهنجار قلمداد شده است .

 

انواع آزمونها

تعداد آزمونهای استعدادهای مختلف زیاد است و به وسیله آنها استعدادهائی از قبیل استعداد موسیقی ، مکانیکی ، استعداد فضائی ، پزشکی ، پرستاری ، مهندسی و امثال آن را می‌توان اندازه‌گیری نمود .

مقصود از این آزمونها « اندازه‌گیری عوامل استعدادی است که زمینه موفقیت برای شغل مخصوصی می‌باشد ولی این استعداد هنوز تحت تعلیم رسمی در نیامد » [۱]

روان شناس درمانی باید با این ابزار کاملاً آشنا بوده ،‌موارد استعمال آنها را به خوبی بداند ، ولی در ضمن باید از محدودیتهای این آزمون نیز آگاه باشد .

 

آزمونهای علاقه [۲]

استفاده از آزمونهای علاقه ، به اندازه‌گیری مستقیم علاقه به حرفه‌ی مخصوصی نیست بلکه برای مقایسه‌ی علاقه‌ی آزمودنی است با افرادی که از حرفه‌های مختلف انتخاب شده و آزمون علاقه براساس آن میزان شده است .

مثلاً اگر فردی در آزمون علاقه با پاسخهای خود نشان دهد که علاقه‌ی خود مشاب علاقه‌ی یک وکیل دادگستری است . در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که این فرد از لحاظ علاقه می‌تواند این رشته را انتخاب نماید در اینجا باید متذکر شد که آزمون علاقه ، استعداد یا هوش را اندازه‌گیری نمی‌کند بلکه فقط تمایلی را که اشخاص به انتخاب شغل یا رشته خاصی دارند ، نشان می‌دهد .

مطابق تحقیقاتی که به عمل آمده ، علاقه افراد به حرفه‌های مختلف نسبتاً ثابت است و اگر تغییری در آن روی دهد ، بیشتر قبل از سن ۲۵ سالگی است .

مهمترین آزمونهای علاقه که در آمریکا از آن استفاده می‌کنند ،‌یکی آزمون علاقه حرفه استرانگ[۳] و دیگری آزمون کودر[۴] است .

آزمون استرانگ بیشتر برای دانشجویان دانشگاه و بزرگسالان دیگر ساخته شده است و در آن ورقه‌های مجزا برای زن و مرد وجود دارد . در ورقه‌های مربوط به مرد علائق زیر اندازه‌گیری می‌شود .

علوم ، زبان ، علوم اجتماعی ، تجارت و غیره .

آزمون کودر بیشتر برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان دانشگاه ساخته شده است .

آزمون کودر علائق زیر را اندازه‌گیری می‌کند: مکانیکی ، علمی ، ریاضی ، تبلیغاتی ، نقاشی ، ادبی ، موسیقی ، علوم اجتماعی و منشی گری .

 

آزمون شخصیت

اگر چه تعریف شخصیت شامل تمام خصوصیات ارثی و اکتسابی هر فرد است ، ولی آزمونهای شخصیت معمولاً مبین خلق و خو ونحوه‌ی سازگاری افراد می باشند . آزمونهای شخصیت از لحاظ دقت اندازه‌‌گیری و علمی بودن اساس آن ، به مرتبه‌ی آزمونهای هوش نرسیده است . دلیل این امر اشکالاتی است که در ساختن آزمونهائی برای اندازه‌گیری شخصیت که دارای روائی باشد ، وجود دارد .

آزمون فقط موقعی از لحاظ علمی روائی دارد که آنچه را که منظور اوست به درستی و با دقت بسنجد و برای رسیدن به این هدف باید بداند آنچه را که می‌خواهد اندازه‌گیری کند چیست .

در‌آزمون هوش ، این موضوع امکان پذیر می‌باشد ، زیرا دست کم وبیش معلوم است که چه فعالیتهائی پدیده‌ی هوش را درست می‌کند . با اندازه‌گیری هوش می‌توان معلوم کرد که در سنین مختلف ، سطح فکری چیست ، ولی در اندازه‌گیری خصوصیات شخصیت مانند رفتار ضد اجتماعی ، درون گرائی ، برون گرائی ، احساس حقارت وامثال آن چنین معیار مشخص خارجی وجود ندارد ، زیرا رفتاری که در یک جمع ، ضد اجتماعی تلقی می‌شود از نظر جمع دیگر ممکن است کاملاً قابل قبول پسندیده باشد .

مشکل دومی که در به دست آوردن نتایج دقیق ، با آزمونهای شخصیت وجود دارد ، طرز فکری است که آزمودنی در موقع آزمودن دارد .

افراد در نشان دادن خصوصیات عاطفی خود خیلی محتاط‌تر هستند تا ابزار استعدادهای فکری .

هنگامی که شخصی به گذراندن آزمون شخصیت مشغول است ، احساس می‌کند که باید از خود محافظت نموده ، و اسرار پنهان خود را فاش ننماید . این تمایل به نشان دادن جنبه‌ی مثبت مخصوصاً در آزمونهائی که سوال و جواب است به خوبی معلوم می‌شود و برهمین اساس است که این نوع آزمون زیاد از نظر علمی قابل اطمینان نیست .

دلیل سومی که داشتن روائی علمی آزمونهای شخصیت را دشوار می‌کند اینست که در این گونه موارد ، آزمودنی خیلی کم درباره خود می‌داند و معمولاً در یک حالت بی‌ارادگی بوده اما قادر به پاسخگویی دقیق سوالات آزمون نیست این موضوع بخصوص درباره‌ی افرادی صادق است که از لحاظ هوش عقب مانده‌اند و بنابراین قادر به فهم معانی پرسش نمی‌باشند . همچنین اشخاصی که مبتلا به ا ختلالات عاطفی هستند قادر به تفکر صحیح نیستند و به این جهت جوابهای آنان قابل اعتماد نیست .

سنجش اعتبار آزمونهای شخصیت نیز مانند به دست آوردن روائی دشوار است ،‌رفتارهای عاطفی هم ثابت است و هم بی‌ثبات ، با این تفاوت که تعدادی از رفتارها نسبت به بقیه ثبات بیشتری را نشان می‌دهد مثلاً پیشرفت تحصیل معمولاً ثابت است ولی خصوصیاتی که به وسیله آزمون شخصیت اندازه‌گیری می‌شود ، اگر چه تا اندازه‌ای ثبات دارد ولی بی‌ثباتی آن از مشخصات هوشی زیادتر است .

مثلاً می دانیم که شخص همیشه برون گرا یا درون گرا نیست ولی شخصی که از لحاظ هوش عقب مانده باشد تقریباً همیشه به همان صورت باقی خواهد ماند و به همین دلیل روانشناسان نتوانسته اند بهره ی شخصیت را مانند بهره ی هوش به دست آورند .

البته از بحث بالا نباید نتیجه گرفت که آزمونهای شخصیت بکلی بی ثمر است بلکه در بعضی موقعیت ها قابل استفاده می باشد آنها بخصوص در راهنمائی ، مفید واقع شوند .

این آزمونها را باید معمولاً بعد از مدتی مصاحبه به بیمار داد زیرا نتیجه ی مفید فقط بعد از برقرار شدن روابط صمیمی میان روانشناس و بیمار به دست می آید .

تعداد آزمونهای شخصیت زیاد است و دراین جا به قصد آشنائی ، دو نوع از آنها تشریح خواهد شد :

 

[۱] .D.G.Paterson ,” student guidance techniques” Newyork McCraw Hill Book.

[۲] . Interest tests.

[۳] .Strong Vocational Interest Blank

[۴] .Kuder Preference Record

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *