سنجش مكانیسم‌های دفاعی :دانلود رایگان پایان نامه ارشد,مكانیسم های دفاعی ـ روانی


دانلود پایان نامه

سنجش مكانیسم‌های دفاعی

ویلنت ( 1971 ، 1976 ، به نقل از اندروز و همكاران ، 1993) با توجه به نظریه تحلیل روانی به طبقه‌بندی سلسله مراتبی مكانیسم‌های دفاعی پرداخت و براساس درجه اعتبار و پایایی هر دفاع آن را در طبقه اصلی مكانیسم‌ها جای داد به اعتقاد وی ، دو دسته كلی دفاع وجود دارد . دفاع‌های « رشد یافته » و « رشد نایافته » كه هر كدام با موفقیت در زندگی همبستگی مثبت و یا منفی دارند تحقیقات بعدی بطور گسترده‌ای آثار اولیه‌ی ویلنت را دنبال كرده و در طرح اولیه‌ی وی تغییرات اساسی ایجاد كردند ( بوند و همكاران ، 1983، به نقل از اندروز و همكاران ، 1993) .

پرسشنامه سبك‌های دفاعی 88 گزینه‌ای – پرسشنامه سبك دفاعی بوند و همكاران ( 1983) بر پایه پرسشنامه اولیه ویلنت ( 67 گزینه‌ای ) ابداع شد . این پرسشنامه 88 گزینه‌ای است و روی چهار گروه تشخیص نوروتیك‌ها ، اختلال‌های عاطفی ، اختلال‌های اضطرابی و سایر اختلال‌ها و نیز یك گروه كنترل آزمون شد نتایج بدست آمده نشان دادكه بیماران مبتلا به اختلالات عاطفی ، سبكهای دفاعی قابل مقایسه‌ای با آزمودنی‌های بهنجار داشتند .

سه گروه دیگر اختلالات با نسبت به گروه كنترل از دفاع‌های رشد نایافته‌ بیشتری استفاده كردند ولی این پرسشنامه نمی‌توانسبت سبكهای دفاعی هر اختلال را بطور مجزا اندازه‌گیری كند . پرسشنامه 88 گزینه‌ای اصلاح شده به 72 گزینه تقلیل یافت و سپس با مقوله‌های سبكهای دفاعی چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی هماهنگ گردید. (‌اندروز و همكاران ، 1993 ؛ APA ، 1994؛‌ به نقل از كاپلن ، 1994، ترجمه پور افكاری 176)

پرسشنامه سبكهای دفاعی 72 گزینه‌ای – اندروز و همكاران ( 1993) معتقد بودند كه پرسشنامه 67 گزینه‌ای اولیه دارای معایب اساسی است از جمله بعضی از گزینه‌ها دو اختلال را توماً اندازه‌گیری میكردند. این گزینه‌ها در تجدید نظر نهایی حذف شدند . همچنین ، آنها پرسشنامه 88 گزینه‌ای را ارزیابی كردند و دریافتندكه پرسشنامه مذكور شاخص خوبی برای تشخیص یك اختلال از دیگر اختلالات نمی‌باشد بنابراین آنها آزمون شاخص 72 گزینه‌ای را ابداع كردند كه همسانی زیادی با طبقه بندی سبكهای دفاعی چهارمین چاپ راهنمای تشخیص آماری اختلالات روانی داشت . این پرسشنامه بر روی 413 آزمودنی اجرا گردید و در نهایت 20مكانیسم دفاعی در سه سبك دفاعی رشد یافته ، نوروتیك و رشد نایافته قرار گرفت این پرسشنامه نیز دارای معایبی بود ، از جمله اینكه 20 دفاع به شكلی نامتناسب و ناموزون در كل پرسشنامه قرار گرفته بودند در نتیجه همسانی درونی دفاع‌هایی كه گزینه‌های بیشتری داشتند بطور كاذب افزایش می‌یافت ( اندروز و همكاران ، 93)

پرسشنامه سبكهای دفاعی 40 گزینه‌ای – فرم نهایی اندازه‌گیری مكانیسم‌های دفاعی ، پرسشنامه سبكهای دفاعی 40گزینه‌ای است كه در آن 20 دفاع و هر دفاع بازنمایی می‌شود تمامی مكانیسم‌های دفاعی در سه سطح كلی رشد یافته تا نوروتیك و رشد نایافته قرار می‌گیرند . طی تحقیقات انجام شده میزان همبستگی بین سطوح مكانیسم‌های دفاعی به ترتیب 97/0 و 93/0 و 95/0 گزارش شده است كه نشان می‌دهد این پرسشنامه از اعتبار سازه بالایی برخوردار است . همچنین بین سبكهای دفاعی بیماران اضطرابی و گروه كنترل بهنجار بطور معنی داری تمایزایجاد می‌كند (اندروز و همكاران ، 1993) این طبقه‌بندی از مكانیسم‌های دفاعی در چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ، بعنوان مقیاسی معتبر در تشخیص عملكرد دفاعی بیماران و افراد بهنجار قلمداد شده است .

 

انواع آزمونها

تعداد آزمونهای استعدادهای مختلف زیاد است و به وسیله آنها استعدادهائی از قبیل استعداد موسیقی ، مكانیكی ، استعداد فضائی ، پزشكی ، پرستاری ، مهندسی و امثال آن را می‌توان اندازه‌گیری نمود .

مقصود از این آزمونها « اندازه‌گیری عوامل استعدادی است كه زمینه موفقیت برای شغل مخصوصی می‌باشد ولی این استعداد هنوز تحت تعلیم رسمی در نیامد » [1]

روان شناس درمانی باید با این ابزار كاملاً آشنا بوده ،‌موارد استعمال آنها را به خوبی بداند ، ولی در ضمن باید از محدودیتهای این آزمون نیز آگاه باشد .

 

آزمونهای علاقه [2]

استفاده از آزمونهای علاقه ، به اندازه‌گیری مستقیم علاقه به حرفه‌ی مخصوصی نیست بلكه برای مقایسه‌ی علاقه‌ی آزمودنی است با افرادی كه از حرفه‌های مختلف انتخاب شده و آزمون علاقه براساس آن میزان شده است .

مثلاً اگر فردی در آزمون علاقه با پاسخهای خود نشان دهد كه علاقه‌ی خود مشاب علاقه‌ی یك وكیل دادگستری است . در این صورت می‌توان نتیجه گرفت كه این فرد از لحاظ علاقه می‌تواند این رشته را انتخاب نماید در اینجا باید متذكر شد كه آزمون علاقه ، استعداد یا هوش را اندازه‌گیری نمی‌كند بلكه فقط تمایلی را كه اشخاص به انتخاب شغل یا رشته خاصی دارند ، نشان می‌دهد .

مطابق تحقیقاتی كه به عمل آمده ، علاقه افراد به حرفه‌های مختلف نسبتاً ثابت است و اگر تغییری در آن روی دهد ، بیشتر قبل از سن 25 سالگی است .

مهمترین آزمونهای علاقه كه در آمریكا از آن استفاده می‌كنند ،‌یكی آزمون علاقه حرفه استرانگ[3] و دیگری آزمون كودر[4] است .

آزمون استرانگ بیشتر برای دانشجویان دانشگاه و بزرگسالان دیگر ساخته شده است و در آن ورقه‌های مجزا برای زن و مرد وجود دارد . در ورقه‌های مربوط به مرد علائق زیر اندازه‌گیری می‌شود .

علوم ، زبان ، علوم اجتماعی ، تجارت و غیره .

آزمون كودر بیشتر برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان دانشگاه ساخته شده است .

آزمون كودر علائق زیر را اندازه‌گیری می‌كند: مكانیكی ، علمی ، ریاضی ، تبلیغاتی ، نقاشی ، ادبی ، موسیقی ، علوم اجتماعی و منشی گری .

 

آزمون شخصیت

اگر چه تعریف شخصیت شامل تمام خصوصیات ارثی و اكتسابی هر فرد است ، ولی آزمونهای شخصیت معمولاً مبین خلق و خو ونحوه‌ی سازگاری افراد می باشند . آزمونهای شخصیت از لحاظ دقت اندازه‌‌گیری و علمی بودن اساس آن ، به مرتبه‌ی آزمونهای هوش نرسیده است . دلیل این امر اشكالاتی است كه در ساختن آزمونهائی برای اندازه‌گیری شخصیت كه دارای روائی باشد ، وجود دارد .

آزمون فقط موقعی از لحاظ علمی روائی دارد كه آنچه را كه منظور اوست به درستی و با دقت بسنجد و برای رسیدن به این هدف باید بداند آنچه را كه می‌خواهد اندازه‌گیری كند چیست .

در‌آزمون هوش ، این موضوع امكان پذیر می‌باشد ، زیرا دست كم وبیش معلوم است كه چه فعالیتهائی پدیده‌ی هوش را درست می‌كند . با اندازه‌گیری هوش می‌توان معلوم كرد كه در سنین مختلف ، سطح فكری چیست ، ولی در اندازه‌گیری خصوصیات شخصیت مانند رفتار ضد اجتماعی ، درون گرائی ، برون گرائی ، احساس حقارت وامثال آن چنین معیار مشخص خارجی وجود ندارد ، زیرا رفتاری كه در یك جمع ، ضد اجتماعی تلقی می‌شود از نظر جمع دیگر ممكن است كاملاً قابل قبول پسندیده باشد .

مشكل دومی كه در به دست آوردن نتایج دقیق ، با آزمونهای شخصیت وجود دارد ، طرز فكری است كه آزمودنی در موقع آزمودن دارد .

افراد در نشان دادن خصوصیات عاطفی خود خیلی محتاط‌تر هستند تا ابزار استعدادهای فكری .

هنگامی كه شخصی به گذراندن آزمون شخصیت مشغول است ، احساس می‌كند كه باید از خود محافظت نموده ، و اسرار پنهان خود را فاش ننماید . این تمایل به نشان دادن جنبه‌ی مثبت مخصوصاً در آزمونهائی كه سوال و جواب است به خوبی معلوم می‌شود و برهمین اساس است كه این نوع آزمون زیاد از نظر علمی قابل اطمینان نیست .

دلیل سومی كه داشتن روائی علمی آزمونهای شخصیت را دشوار می‌كند اینست كه در این گونه موارد ، آزمودنی خیلی كم درباره خود می‌داند و معمولاً در یك حالت بی‌ارادگی بوده اما قادر به پاسخگویی دقیق سوالات آزمون نیست این موضوع بخصوص درباره‌ی افرادی صادق است كه از لحاظ هوش عقب مانده‌اند و بنابراین قادر به فهم معانی پرسش نمی‌باشند . همچنین اشخاصی كه مبتلا به ا ختلالات عاطفی هستند قادر به تفكر صحیح نیستند و به این جهت جوابهای آنان قابل اعتماد نیست .

سنجش اعتبار آزمونهای شخصیت نیز مانند به دست آوردن روائی دشوار است ،‌رفتارهای عاطفی هم ثابت است و هم بی‌ثبات ، با این تفاوت كه تعدادی از رفتارها نسبت به بقیه ثبات بیشتری را نشان می‌دهد مثلاً پیشرفت تحصیل معمولاً ثابت است ولی خصوصیاتی كه به وسیله آزمون شخصیت اندازه‌گیری می‌شود ، اگر چه تا اندازه‌ای ثبات دارد ولی بی‌ثباتی آن از مشخصات هوشی زیادتر است .

مثلاً می دانیم که شخص همیشه برون گرا یا درون گرا نیست ولی شخصی که از لحاظ هوش عقب مانده باشد تقریباً همیشه به همان صورت باقی خواهد ماند و به همین دلیل روانشناسان نتوانسته اند بهره ی شخصیت را مانند بهره ی هوش به دست آورند .

البته از بحث بالا نباید نتیجه گرفت که آزمونهای شخصیت بکلی بی ثمر است بلکه در بعضی موقعیت ها قابل استفاده می باشد آنها بخصوص در راهنمائی ، مفید واقع شوند .

این آزمونها را باید معمولاً بعد از مدتی مصاحبه به بیمار داد زیرا نتیجه ی مفید فقط بعد از برقرار شدن روابط صمیمی میان روانشناس و بیمار به دست می آید .

تعداد آزمونهای شخصیت زیاد است و دراین جا به قصد آشنائی ، دو نوع از آنها تشریح خواهد شد :

 

[1] .D.G.Paterson ,” student guidance techniques” Newyork McCraw Hill Book.

[2] . Interest tests.

[3] .Strong Vocational Interest Blank

[4] .Kuder Preference Record

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *