سابقه پیشینه تحقیق:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها


دانلود پایان نامه

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق

در یك تحقیق ارتباط افسردگی با استرس و نحوه مقابله با آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه افسردگی بك و شیوه های مقیاس مقابله ای (لازاروس 1983) و ارزیابی كلی و مقیاسهای فرعی استروسورها و مقیاس جامع ارزیابی استرس روی 227 نفر دانسجوی شاغل فارغ التحصیل مورد اجراء در آمد.

فرضیه عبارت بود از اینكه اشخاص با افسردگی خفیف، در مقایسه با اشخاص غیر افسرده باید بیشتر از سبك مقابله هیجان مدار حمایت شوند. افراد همچنین كمتر از افراد غیر افسرده از سبك مقابله مسئله استفاده نموده اند.

افراد با افسردگی خفیف همچنین تجارب بیشتری از استرس را در مقایسه با افراد غیر افسرده گزارش دادند و آنهائیكه تجربه استرس بیشتر را داشتند بیشتر از آنهائیكه سطوح كمتری از استرس را داشته افسردگی را نشان دادند.

در یك مطالعه دیگر ارتباط بین استرس تجربه شده، تكنیك های مقابله و نمرات پرسشنامه بك روی 84 دانشجوی فارغ التحصیل مورد بررسی قرار گرفت.

با استفاده از نمرات بك بعنوان متغیر وابسته، اثرات معنی دار بین استرس، 3 الی 7 سبك مقابله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد كه تكنیك های مقابله تأكید دارند روی نگرشهای حمایت از خود (برای مثال امیدوار بودن) و به طور منفی به نمرات پرسشنامه بك مربوط بودند(روبین، پوول، تانك 1992)

در یك مطالعه دیگر، تعیین كننده های شخصی و زمینه ای مقابله و اضطراب و ارزیابی موقعیت ها با یك مطالعه گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

پیش بینی كننده های زمینه ای و شخصی پاسخ های مقابله در ارزیابی موقعیت ها و متغیرهای شخصی و زمینه ای بعنوان پیش بینی كننده و كنشهای اضطرابی بطور روزانه و شرایط آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در طول چهار هفته اطلاعات 198 دانشجوی در حال فارغ التحصیل در زمینه های سبك های مقابله، اضطراب موقعیت (صفت)، تمایلات افسردگی، و افت تحصیلی جمع آوری شد.

در طول مدت: آزمون، اضطراب موقعیت و پاسخ های مقابله موقعیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. هماهنگ با پیش بینی ها، یك تكامل معنی دار بین موقعیت و ارزیابی اجتماعی، اضطراب صفت و اضطراب حالت پیدا شدو حالت اضطراب بطور منفی روی آرامش یا حالت آرایندگی تأثیر گذاشت و كمتر با رفتارهای مقابله ای كه تهدیدی برای موقعیت خود بود، بستگی داشت. (كاراندیر 1995)

در یك تحقیق دیگر(الگوی) محرك های فشارزای زندگی، اثرات راهبردهای مقابله ای(تسریع یا جهش، عزت نفس، رقابت اجتماعی) روی دو گروه از بچه های هندی، آمریكایی كه تجربه استرس با همسالان داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد كه محرك های فشار زایی همسالان بطور معنی داری با احساسات غمگینی (و سن فوریا) برای هر دو گروه سنی ارتباط دارد، و انتخاب استراتژیهای مقابله در تعامل است با تسریع و جهش آنهائیكه جهش یا تسریع پائین را انتخاب كرده بودند و از واپس زنی بیشتر استفاده نموده بودند و آنهائیكه از تسریع یا جهش بیشتر نموده بودند. از تلافی بیشتر استفاده كردند (هانگ، كارن، لیونگ، فردریك، وانگر، نیكول)

در یك تحقیق دیگر ارتباط بین بگو مگوهای روزانه، حمایت های اجتماعی. راهبردهای مقابله ای و افسردگی در دو گروه دانشجویان سیاه پوست و سفید پوست مورد بررسی قرار گرفت(96 دانشجوی سیاه پوست و 64 دانسجوی سفید پوست)

گرچه شدت میانگین در بین دانشجویان سیاه پوست اختلاف نداشت ولی آنها فراوانی بالایی از بگو مگوهای روزانه گزارش داده اند. در مقابل دانشجویان سفید پوست بیشتر از دو سال و خانواده حمایت اجتماعی را دریافت كرده بودند. و این مسئله در دانسجویان سیاه پوست بر عكس بود. میانگین نمرات راهبردهای مقابله تعامل نداشت. بجز حمایت خانوادگی ادراك شده كه مربوط به افسردگی پائین بین دانشجویان سیاه پوست بود. (یونگ، جون، كاسا. هاری، 1989) در یك مطالعه ارزیابی، استرس و مقابله در مادرانی كه بچه هایشان از كار افتاده بود. آندو آنهائیكه از كار افتاده نبودند. با استفاده از مدل شناختی رفتاری استرس و مقابله آزمایش روی 96 نفر انجام شد. آزمونها نشان دادكه مادرانی كه بچه هایشان دچار نقص بودند (Mod) سطوح بالای از علائم افسردگی را گزارش دادند و تفاوت در پریشانی روانشناختی و رویكرد وضعیت سلامتی معنی دار بود. آزمون همچنین به بررسی سبك مقابله و وضعیت سلامتی پرداخت نتایج نشان داد كه سبك مقابله هیجان مدار همراه است. افزایش پریشانی روانشناختی در مادران Mod، و سبك مقابله مسئله مدار ارتباط پیدا كرد به كاهش پریشانی روانشناختی (میلر، گیت، گوردون، بروبرت، دامانیل، ریچارد، میلر، لئونارد، 1993)

گزارش شده است كه افراد سن سطوح بالای از علائم افسردگی را دارند. دلایل این پدیده، امكان دارد. شاخص فقدان، بالا رفتن سن و فقدان حمایت اجتماعی باشد. تحقیقات اخیر به وجود تفاوتهای فردی در مقابله پی برده اند. برای مثال فیلد، بلندكارد، ایرون 1998) دریافتند كه رابطه بین اعتقادات و مركز كنترل و پاسخ های مقابله بطور واقعی در گروه سنی نوجوانان و افراد مخالف هم هستند. نتایج احتمالاً نیازمند فهم تفاوتهای تاریخی، تغییرات رشدی، و تفاوت هایی در زمینه های اجتماعی است در یك مطالعه دیگر ارتباط بین مشكلات بین فردی و سبك های مقابله و خط خودكشی بر روی 71 بیمار روانی(بستری در بخش روانپزشكی) مورد مطالعه قرار گرفت (دانه گنی 62-18) نتایج نشان داد كه مشكلات بین فدی كه بطور منحنی دار به خطر خودكشی مربوط است سبك مقابله واپی زنی (تمایل به اجتناب از درمان شدن یا موقعیت ناراحت) بطور مثبت نیز به خطر خودكشی مربوط گردید(جوزف، شارون. پلاتچیك، روبرت، 1994)

در كشورها، تحقیقاتی كه در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش فعلی ما باشد صورت نگرفته است، البته تحقیقات مشابه با موضوع وجود دارد. مثلاً در یك تحقیق كه به بررسی راهبردهای مقابله در بیماران وسواس اجبار صورت گرفته نشان داده شده است كه راهبردهای مقابله در اینگونه بیماران بیشتر از نوع هیجانی و عاطفی است(محمدخانی، پروانه در یك تحقیق دیگر، كه به هنجاریابی پرسشنامه به سبك های مقابله ای انجام گرفته است، نتایج نشان داد كه میانگین نمرات گروه مردان و زنان مورد مطالعه در چهار مقیاس پرسشنامه C.S.Q نشان داد كه مردان گرایش بیشتری به كاربرد مقابله عقلانی و انفصالی و گرایش كمتری به كاربرد مقابله هیجانی نسبت به زنان دارند اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.(پاكنژاد، محسن 1373)

در بررسی و تحقیقی كه توسط دو تن از محققین به نام های هسو و مارشال در سال 1988 به عمل آمد، شیوع علائم افسردگی بین دانشجویان دانشكده های پزشكی و سایر طبقات غیر دانشجویی مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه از طریق جمع آوری اطلاعات بدست آورده از 1805 دانشجوی پزشكی دانشگاه انتاریو ontario كانادا در رده‌های انترن و دستیاری و تعداد مشابهی از سایر طبقات غیر دانشگاهی توسط مركز مطالعات اپیدمیولوژی انجام پذیرفت و شیوع بیماری افسردگی در گروهها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. با توجه به نتایج اندازه گیری ها در رابطه با بیماری افسردگی محققین به نتایح زیر دست یافتند.

1-نسبت افسردگی در میان دانشجویان تخصصی پزشكی در مقایسه با سایر گروهها بیشتر بوده است.

2-آزمایشات نشان داد درصد دانشجویان زن كه دارای علائم بیماری افسردگی بودند از دانشجویان مرد بیشتر بود.

3-نسبت افسردگی در دختران مجرد دانشجو در مقایسه با زنان متأهل دانشجو بیشتر بود.

احمدی دو نمونه از دانشجویان دانشگاه اصفهان را از لحاظ افسردگی مورد مطالعه قرار داده است در نمونة اول 108 نفر از دانشجویان شركت داشتند كه در تابستان 64 مشغول به تحصیل بوده، بیش از 30 واحد برای فراغت از تحصیل نداشتند. نمونة دوم به 200 نفر از دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 65-64 تست افسردگی بك داده شد. هر دو نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل های آماری نتایج حاصله از نمونة اول نشان می‌دهد كه میانگین افسردگی در پسران دانشجو بصورت چشمگیری بالا تر از دختران است.

آزمونهای آماری نشان دهندة معنی دار بودن این تفاوت است. فراوانی نشان می‌دهد كه 6/18 درصد افسردگی در سطح خفیف، 1/16 درصد در سطح متوسط 5/8 درصد در سطح لدیه ئ 7/1 درصد در سطح خیلی شدید داشته اند. با اینكه میانگین پسران و دختران دانشجو، یكدیگر متفاوت بود. ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نیست.

بر اساس پژوهشی كه عالمی‌پور در مورد افسردگی دانشجویان انجام داده به این نتیجه رسیده است كه افسردگی در میان دانشجویان شهرستانی بیشتر از دانشجویان مقیم تهران است. علت افسردگی بیشتر دانشجویان شهرستانی در این تحقیق عامل اجتماعی از قبیل دوری از خانواده، اقامت در خوابگاه و نبودن تكیه گاه عاطفی برای دانشجویان شهرستانی عنوان شده است.(عالیپور 1371)

فلاحی (1372) در پژوهشی كه بر روی 330 دانشجوی خوابگاهی سه دانشگاه، علوم پزشكی ایران، تهران، شهید بهشتی انجام داده میزان افسردگی آنها را مشخص ساخته است. نتایج این پژوهش نشان دهندة رابطه معنی داری بین افسردگی و اقامت در خوابگاه می‌باشد. همچنین نتایج این تحقیقی حاكی از بیشتر بودن افسردگی در جنس مؤنث نسبت به جنس مذكر می‌باشد.

احمدی میزان افسردگی 651 نفر از دانشجویان و دستیاران دانشكدة پزشكی و دانشجویان دانشكدة فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشكی شیراز با استفاده از آزمون افسردگی بك مورد مطالعه قرار دارد . نتایج محاسبات آماری نشان داد كه 67/46 درصد از دانشجویان پزشكی ، 55/17 درصد از دانشجویان دانشكدة فیزیوتراپی دچار افسردگی در حد خفیف تا نسبتاً شدید هستند .

(ملكی و دیگران 1372) میزان و شدت شیوع افسردگی و اضطراب در میان دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشكی همدان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد كه 1/27% از دانشجویان در آزمون افسردگی بك نمره‌ای معادل یا بالاتر از 18 داشته اند . در این تحقیق رابطة برخی متغیرها مثل ، وضعیت خانوادگی ، مالی و اجتماعی ، شغلی ، چگونگی گذراندن اوقات فراغت ، رشته و سال تحصیلی ، سوابق ابتلاء به بیماری جسمانی و روانی ، افسردگی و اضطراب دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفته است .

نتایج تحقیقاتی كه در این فصل مورد بررسی قرار گرفت ، نشان می‌دهد كه عوامل اجتماعی و محیطی در بروز افسردگی نقش عمده ای بر عهده دارند . فشارهای اجتماعی ، فشارهای محیطی در ابعاد مختلف ، وقوع رویدادهای ناخوشایند در زندگی ، عدم تأمین اجتماعی و نظایر آن موجبات افسردگی را فراهم می‌آورند . به همین سبب نمی‌توان افسردگی را تنها بعنوان یك پدیدة روانی مورد مطالعه قرار داد .

بیشتر تحقیقاتی كه ذكر گردید از چارچوب تئوریی ارائه شده حمایت می‌كند . وقتی در كنش متقابل فرد با محیط بنا به عللی فرد نمی‌تواند خود را با محیط سازگار نماید . و یا تحمل فشارهای محیط از تحمل وی خارج است و یا نمی‌تواند انتظارات محیط را برآورده نماید ، میل به افسردگی در وی زیاد خواهد بود .

در مطالعه ای كه توسط Zung در كره در سال 1996 انجام گرفته ، نشان دهندة میزانی از افسردگی در بین 953 تن از دانشجویان خارجی فیلیپینی ، تایوانی و امریكایی دانشكده می‌باشد . به نقل از مجله روانشناسی بالینی در سال 1999 در دو گروه از دانشجویان برزیلی كالج در حد وسیعی مورد مطالعه قرار گرفت (تعداد 845 زن و 235 مرد) مقیاس اندازه گیری BDI (تست افسردگی بك) بر طبق مشخصات جامعه سنجی و بیان معانی آن از اندازه های آیتمهای انفرادی آن برای مجموع افراد مورد آزمایش با توجه به جنسیت آنها مورد مقایسه قرار گرفتند . نمره های تست BDI برای زنان درصد بالاتری را نشان می‌داد .

در مجلة بهداشت كالج آمریكا 1996 ، از نتایج ارزیابی افسردگی و اهمیت آكادمیك آن در بین دانشجویان دانشگاه با استفاده از مقیاس های استاندارد گزارش شده 63 دانشجو پرسشنامة افسردگی بك را كامل كردند و در مورد نحوة سازگاری اجتماعی و شخصی آنان گزارشاتی جمع آوری گشتند و مورد بررسی قرار گرفتند . در این تحقیق مشاهده شد كه مشكلات تحصیلی ، كاهش فعالیتهای تحقیقی و مشكلات بین فردی در 92% از دانشجویان وجود دارد . در تماس سطوح افسردگی ، اختلالات عاطفی ، بی‌كفایتی، اضطراب و تشویق و بی علاقگی به محل تحصیل بیشتر شایع بوده است . بحث در مورد عوامل مؤثر در افسردگی دانشجویان و استفادة مدام از درمانهای پزشكی و غیرپزشكی در جلوگیری از پیشرفت مرضی آن از ضروریات پرداختن به این قبیل تحقیقات می‌باشد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *