سؤالهایی درباره ماهیت انسان : دانلود پایان نامه رایگان : بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان


دانلود پایان نامه

سؤالهایی درباره ماهیت انسان :

جنبه مهم شخصیتی برداشت نظریه پرداز از ماهیت انسان است . هر نظریه پردازی برداشتی از ماهیت انسان دارد كه به چند سؤال اساسی می پردازد شعرا،فیلسوفانوهنرمندان چند قرن است كه این سؤالها را مطرح كرده اند وما تلاشهای آنها را برای پاسخ دادن به این سؤالها در كتابها وآثار نقاشی عالی می بینیم نظریه پردازان شخصیت نیز به این سؤالهای مشكل ساز پرداخته اند وبه توافقی بیشتر از هنرمندان یا نویسندگان نرسیده اند . برداشتهای متفاوتی كه نظریه پردازان از ماهیت انسان داشته اند امكان مقایسه معنی دار دیدگاههای آنها را میسر می سازد . این برداشتهابی شباهت به نظریه شخصی نیستند . آنها چارچوبهایی هستند كه نظریه پردازان از درون آنها خود ودیگران را می بینند ونظریه های خود را می سازند . موضوعاتی كهبرداشت نظریه پرداز ازماهیت انسان را توصیف می كنند در زیر شرح داده شده اند . وقتی درباره هر نظریه بحث می كنیم این موضوع را در نظر می گیریم كه چگونه نظریه پرداز به این سؤالها می پردازد .

اراده آزاد یا جبر گرایی ؟

یكی از سؤالهای اساسی درباره ماهیت انسان به كشمكش قدیمی بین اراده آزاد وجبر گرایی مربوط می شود . نظریه پردازان هر دو جناح می پرسند آیا ما آگاهانه اعمال خود را هدایت می كنیم ؟آیا می توانیم به طور خود انگیخته مسیر افكارورفتارمان را انتخاب كرده واز بین گزینه ها انتخاب معقولی كنیم ؟آیا ما از آگاهیهشیار ومتواری كنترل برخورداریم ؟آیا ما تعیین كننده سر نوشت خود هستیم ،یا اینكه قربانی تجربه گذشته ،عوامل زیستی ،نیروهای ناهشیار ،یا محركهای بیرونی می باشیم –نیروهایی كه بر آنها كنترل هشیار نداریم ؟آیا رویدادهای بیرونی آنچنان شخصیت ما را شكل داده اند كه نمی توانیم رفتارمان را تغییر دهیم ؟

برخی نظریه پردازان شخصیت در این باره موضع افراطی دارند . دیگران دیدگاه معتدل تری داشته ومعتقدند كه برخی رفتارها را رویدادهای گذشته تعیین می كنند وبرخی می توانند خود انگیخته وتحت كنترل ما باشند .

طبیعت یا تربیت ؟

موضوع دوم به مناقشه طبیعت – تربیت  مربوط می شود . كدام یك تأثیر بیشتری بر رفتار دارند :صفات وویژگیهای ارثی (طبیعت یا استعداد ژنتیكی )یا ویژگیهای محیط (تأثیرات تربیت ،تحصیلات آموزشی ما )آیا تواناییها ،خلق وخوو آمادگیهایی كه به ارث می بریم شخصیت ما را تعیین می كنند یا شرایطی كه در آن زندگی می كنیم ما را شكل می دهند ؟شخصیت تنها مبحثی نیست كهتحت تأثیر این موضوع قرار دارد . درباره هوش هم این مناقشه وجود دارد :آیا هوش بیشتر تحت تأثیراستعداد ژنتیكی (طبیعت )قرار دارد یا تحت تأثیرتحریكی كه محیط های خانه ومدرسه فراهم می كنند (تربیت )؟

مانند موضوع اراده آزاد –جبر گرایی گزینه های به مواضع افراطی محدود نمی شوند شماری از نظریه پردازان فرض می كنند كه شخصیت توسط هر دو نیروی شكل می گیرد . برای برخی نظریه پردازان وراثت تأثیرغالب است ومحیط اهمییت جزئی دارد ،دیگران دیدگاه متضادی دارند .

گذشته یا حال :

موضوع سوم به اهمیت نسبی رویدادهای گذشته مربوط می شود ،مانند تجربیات اوایل كودكی ما در مقایسه با رویدادهایی كه بعداًدر زندگی اتفاق می افتند . كدام یك شكل دهنده ی قوی تر شخصیت است ؟اگر ما مانند برخی نظریه پردازان فرض كنیم كه‌آنچه در كودكی برای ما اتفاق افتاده برای شكل گیری شخصیت اهمییت زیادی دارد ،در نتیجه باید معتقد باشیم كه رشد بعدی ما چیزی جز گسترش موضوعات اساسی كه شالوده انها در سالهای نخستین زندگی ریخته شده اند نیست این دیدگاه به جبر گرایی تاریخی معروف است . شخصیت ما عمدتاًدر 5سالگی یا قدری بیشترتثبیت شده ودر طول باقی همر ما كمتر در معرض تغییر قرار دارد . شخصیت بزرگسالی به وسیله ماهیت تجربیات نخستین تعیین می شود . موضع مخالف ،معتقد است كه شخصیت از گذشته مستقل بوده ومی تواند تحت تأثیررویدادها وتجربیات زمان حال وآرزوها واهداف ما برای آینده قرار بگیرد . موضع میانه ای نیز مطرح شده است ما می توانیم فرض كنیم كه تجربیات نخستین شخصیت ما را شكل می دهند ولی نه به صورت انعطاف ناپذیر  یا برای همیشه تجربیات بعدی می توانند الگوهای شخصیت نخستین را تقویت یا تعدیل كنند .

بی همتایی یا عمومیت :

آیا ماهیت انسان بی همتاست یا عمومیت دارد ؟این موضوع دیگری است كه نظریه پردازان شخصیت را تقسیم می كند ما می توانیم شخصیت را به قدری فردی در نظر بگیریم كه عمل واظهار هر كس قرینه یا معادلی در فرد دیگر نداشته باشد بدیهی است كه این كار مقایسه یك نفر با فرد دیگر را بی معنی می كند مواضع دیگر امكان بی همتایی را در نظر دارند ولی آن را در محدوده الگوهای كلی رفتار كه به صورت همگانی (حداقل درون فرهنگی خاص )پذیرفته شده اند تعبیر می كند .

تعادل یا رشد :

موضوع پنجم به آنچه كه می توانیم هدفهای زندگی ضروری بخوانیم مربوط می شود .نظریه پردازان از لحاظ اینكه چه چیزی انگیزه اصلی ما را در زندگی تشكیل می دهد ،تفاوت دارند . آیا ما مانند ماشین عمل می كنیم ،به صورت نوعی مكانیزم خود گردان وتا وقتی كه تعادل درونی ما برقرار باشد خشنودیم ؟آیا ما صرفاًبرای ارضا كردن نیازهای جسمانی عمل می كنیم ،برای اینكه لذت كسب كنیم واز درد دوری جوییم ؟آیا خشنودی ما كلاًبه پایین نگه داشتن استرس بستگی دارد ؟

برخی نظریه پردازان معتقدند كه انسانها كاهش دهنده تنش وموجوداتی لذت جو هستند دیگران ما را به صورت موجوداتی در نظر می گیرند كه عمئتاًبه وسیله نیاز به رشد ،تحقق بخشیدن به استعداد كامل خود ،ورسیدن به سطوح بالاتر وشكوفایی ورشد با انگیزه می شویم .

خوش بینی یا بدبینی ؟

موضوع دیگر نگرش نظریه پرداز را به زندگی منعكس می كند ما می توانیم آن را خوش بینی در برابر بدبینی بنامیم . ایا انسانها اصولاًخوب هستند یا شرور ،مهربان هستندیا ظالم ،دلسوز هستند ،یا سنگدل ؟در اینجا با مسئله اخلاقیات مواجه هستیم ،قضاوتی ارزشی كه احتمالاًجایگاهی در دنیای عینی وبی تفاوتی علم ندارد با این حال ،شماری از نظریه پردازان حداقل به صورت ضمنی به این مسئله پرداخته اند . برخی نظریه پردازان شخصیت انسان را مثبت وامیدوار كننده برداشت می كنند وما را به صورت بشر دوست واز لحاظ اجتماعی آگاه ترسیم می كنند . نظریه پردازان دیگر تعداد كمی از این ویژ گیهای مثبت را به صورت فردی یا جمعی ،در انسانها می بینند .

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه :

جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانشجویان رشته مكانیك وبرق دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد ابهر كه طبق آمار بدست آمده دانشجویان این رشته از بین بالای 10000نفر دانشجو ،بالای 3000نفر دانشجوی این رشته هادر این رشته ها مشغول به تحصیل هستند .

حجم نمونه :

با توجه به جامعه مورد مطالعه وبر آورد كل آن از بین 3000نفر دانشجو 100نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون پذیرش اجتماعی وویژگیهای شخصیتی بر روی آنها اجرا می گردد .

روش نمونه گیری :

در بسیاری از تحقیقات انسانی محقق مایل است نمونه تحقیقی را به گونه ای انتخاب كند كه مطوئن شود زیرگروهما با همان نسبتی كه در جامعه وجود دارند ،به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضوررداشته باشند روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعاتی كه محقق قصد مقایسه زیر گروههای مختلفی را داشته باشد ،مناسب است به طور خلاصه ،در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطمئن است كه نمونه انتخاب شده براساس ویژگی ها وعواملی كه اساس آن طبقه بندی بوده اند (بیانی -1384:ص125)

ابزار اندازه گیری در تحقیق :

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه پذیرش اجتماعی وویژگیهای شخصیتی مینه سوتا است كه ابزار پذیرش اجتماعی دارای 40سوال دو گزینه است بله وخیر است كه این پرسش نامه جهت شناسایی عوامل اجتماعی وقبول پذیرش جامعه است واینكه چه عواملیذباعث پذیرای اجتماعیافراد می شود كه نمره گذاری در این پرسش نامه از طریق كلید صورت می گیرد ومطابق كلید 1نمره ومخالف كلید صفر نمره به آن تعلق می گیرد مدت اجرای آزمون پذیرش اجتماعی 20الی 25 دقیقاست ودر زمان اجرای آزمون از آزمودنی می خواهیم كه بعد از دقت كامل در سوالات به‌آنها جواب بدهد وشیوه اجرای آزمون كه هم به صورت گروهی است وهم به صورت فردی وهم به صورت گروهی كه در تحقیق حاضر به صورت گروهی انجام گرفته وبعد از جمع كردن آزمودنی ها از آنها می خواهیم كه به سؤالات جواب دهند وطبق تحقیقات انجام شده بر آزمون پذیرش اجتماعی روایی این آزمون 65 درصد وپایایی آن 76درصد بوده است .

 

آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا :

آزمون M.M.P.Iیا به عبارتی آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتاكه دارای 71سؤال در گزینه بله وخیر است كه این آزمون دارای 2 مقیاس است كه یك مقیاس 71سؤالی ویك مقیاس 551سؤالی  است كه طبق هنجار گزینی ایرانی مقیاس 71 سؤالیمدنظر است كه این مقیاس دارای دو مقیاس بالینی دروایی است كه مقیاس روایی شامل L-F-Kاست كه در رابطه با دروغ سنجی ،مقاومت ،وحالت دفاعی است ومقیاس بالینی كه دارای 8 مقیاس  HS :هیپوكندریا

D :افسردگی

Hy :هیستری

Pa:پارانویا

Pd:انحرافات اجتماعی

Pt:ضعف روانی

Sc:اسكینزوفرنی

Ma :ماینا

كه نمره گذاری در این آزمون به این صورت است كه مطابق كلید 1 نمره ومخالف كلید صفر نمره به آن تعلق می گیرد ومقایسه آن با مقیاس 551 سؤالی این است آن مقیاس دارای یك علامت سؤال در مقیاس روایی است ومقیاس بالینی هم دارای 10 مقیاس است . این‌ازمون توسط مك لین طراحی شده است در سال 1973كه جهت شناسایی روابط ورفتار نادرست ویژگیهای رفتار آزمودنی هاست وطبق تحقیقات انجام شده روایی این آزمون برابر 78 درصد وپایایی ان 67 درصد بوده است كه شیوه اجرای ازمون در این تحقیق به صورت گروهی بوده است كه بعد از جمع كردن گروه آزمونها بر روی آنها اجرا می گردد.

روش تحقیق :

روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع همبستگی است هدف تحقیق هم بستگی عبارت است از درك الگوهای پیچیده رفتاری از طریقمطالع هم بستگی بین الگوها ومتغییرهایی كه فرض می شود بین‌انها رابطه وجود دارد . این روش مخصوصاضدر شرایطی معتبر است كه هدف ان كشف رابطه بین متغییرهایی باشد كه در مورد آنها تحقیقاتی انجام شده است .(دلاور :1385:ص203)

 

روش آماری مربوط به فرضیه ها :

جهت انجام آزمون فرضیه وبررسی رابطه پذیرش اجتماعی وویژگیهای شخصیتی در كلیه مقیاس ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده كه فرمول آن به شرح زیر است :

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *