روش شناسی تحقیق:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

تحقیق علمی فقط تفكر و تأمل درباره واقعیتی كه قبلاً مشاهده شده است نیست، بلكه بیشتر كشف واقعیتی است كه هنوز پنهان است، یا درست مشاهده نشده است یا هرگز كسی آنرا ندیده است یا اصلاً وجود آن به خاطر هیچ كس خطور نكرده است.

لذا هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی كشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه كاوش و تجسس و كشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء مورد تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیكی است كه در جریان استفاده از روشهای آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشكلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتكار است.

حال این سؤال پیش می‌آید كه تحقیق چگونه به روش علمی مربوط می‌شود؟ اصطلاح تحقیق و روشهای علمی گاهی بطور مترادف در مباحث مختلف بكار می‌رود. هرچند حقیقت آن است كه این دو اصطلاح در معانی خود دارای برخی از عناصر مشترك هستند، اما تمیز میان این دو به فهم آنها كمك می‌كند.

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت و موضوع تحقیق و امكانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ كند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسانتر و سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق موردنظر كمك كند.

نوع تحقیق:

با توجه به تقسیم‌بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع “تحقیق كاربردی” می‌باشد..هدف از پژوهشهای كاربردی حل مسائل فوری و عملی است چنین پژوهشی به سوی مساله ای خاص جهت گیری می شود و برای بدست آوردن راه حل مسائل خاص به دانش عمومی در آن زمینه كمك می كند(خوی نژاد،1385،ص108).

از نظر ماهیت و روش، تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی بوده و با استفاده از روش مطالعه میدانی به بررسی وضعیت موجود می‌پردازد.

جامعه آماری:

جامعه آماری به كل افراد،وقایع یا چیزهائی اشاره دارد كه محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.(صائبی وشیرازی،1384،ص294).

با توجه به قلمرو زمانی و مكانی انجام تحقیق، جامعه آماری این تحقیق، كاركنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار می‌باشد .

حجم نمونه:

                     S= Z²NP(1-P)  
D²(N-1)+z²p(1-p)

 

 

حجم جمعیت آماری پژوهش فوق 140 نفر می باشد، كه حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر كه توسط كرسی و مورگان(1970) بادر نظر گرفتن سطح اطمینان 0.95 و اشتباه مجاز0.05 ارائه گردیده، تعداد 103نفر بدست. آمده است. .(خوی نژاد،1385،ص332)

S= 1.96²(140*0.5*.05) =103
(.05*.05) (139) + (1.96² )(0.5*0.5)

 

 

 

روش نمونه گیری:

در این تحقیق با توجه به نوع جامعه مورد بررسی و به جهت اینكه همه اعضاء بتوانند از شانس مساوی در انتخاب شدن برخوردار باشنداز روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.

در تعریف نمونه گیری تصادفی می توان گفت :نمونه گیری تصادفی عبارت از یك نمونه احتمالاتی از این نظر است كه هر عضو جمعیت دارای یك احتمال بالاتر از صفر برای انتخاب است . در نمونه گیری تصادفی ساده این احتمال برای همه اعضای جمعیت(جامعه آماری ). یكسان است. .(خوی نژاد،1385،ص312).

شرح پرسشنامه:

پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشكیل شده است كه قسمت اول به مشخصات فردی و شغلی افراد مربوط بوده و قسمت دوم شامل پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). ترجمه مقیمی (1385). بوده كه توسط مودای،پورترو استیرز در سال 1979 ابداع شده است .این پرسشنامه.مشتمل بر 15 سؤا ل می باشد كه برای هر سؤال 7 پاسخ از كاملأ موافقم تا كاملأ مخالفم در نظر گرفته شده و در تحقیقات متعددی(بارچ و اسكلونز1998،مودای ،پورتر و استیرز 1982، پوتوین و داونز 1991 ). روائی و پایائی آن به اثبات رسیده است. .(وارونا،1996،ص118).

روایی پرسشنامه:

روائی یعنی میزانی كه یك ابزار آنچه را كه باید اندازه گیری كند،اندازه گیری می نماید. به بیان ساده روائی با این سوال سرو كار دارد كه(( آیا ابزار ویژگی ،صفت یا هر چیزی را كه برای آن ساخته شده می سنجد ).). .روائی به معنی دار بودن تفسیر نتایج آزمون یا پرسشنامه مربوط است و به كاربرد مورد نظر آزمون اختصاص دارد. یك آزمون ممكن است در برخی موقعیتها بسیار روا باشد و در موقیتهای دیگر روائی نداشته باشد.(خوی نژاد،1385،صص348-349).

به منظور دستیابی به روایی مطلوب پرسشنامه، در تهیه پرسشنامه و تعیین سئوالات در ابتدا با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره و مطلع در امر مسائل مربوط به تحقیق وهمچنین استاندارد بودن پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). روائی آن مورد تائید واقع شد. .

اعتبار( پایایی ).پرسشنامه:

پایائی به معنای همسانی است ،یعنی همسانی اندازه گیری درآنچه اندازه می گیرد.پایائی درجه ای است كه بر اساس آن ابزار اندازه گیری در افراد مشابه در زمانی دیگر نتایج مشابهی را به دست می دهد. ضرایب پایائی ممكن است ارزشهائی بین صفر تا یك داشته باشد.(خوی نژاد،1385،ص344).

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد(پایایی).، شیوه‌های مختلفی به كار برده می‌شود كه از آن جمله می‌توان به: اجرای دوباره (روش بازآزمایی).، آلفای كرونباخ، روش موازی(همتا).، روش تنصیف(دو نیمه كردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته).، روش كودر- ریچاردسون اشاره نمود.

برای بررسی پایائی پرسشنامه در این تحقیق ابزار اندازه‌گیری آلفای كرونباخ مورد استفاده واقع شده كه هر چه درصد محاسبه شده از این روش به 100% نزدیكتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه (از نظر ارتباط درونی بخش‌های آن). است.

در تحقیقات متعددی از این پرسشنامه استفاده كه مقدار ضریب آلفای كرونباخ از 0.81 تا 0.91  به شرح زیرگزارش شده است.

(بیكر1992،برت،كوون واسلوكام1995 ،كوهن و هودسك1993،گانز1994،هاكت،بیكو و هاسدورف1994 ، هاك پارتر،پرو ، فریس و گركیو1999، جان استون و اسنیزك 1991،كاكمار ، كارلسون و برایمر1999 ، لی و جانسون1991 ،مارسدن ، كالبرج و كوك1993 ، ماتیو و فارا 1991،میل وارد و هاپكینز1998 ، ریگز و نایت 1994، سامر بائی و لوتانز1996 ،زفان1994 (فیلدز،2200،ص46).

همچنین در تحقیق انجام شده در كشور امارات متحده عربی در خصوص رابطه بین تاثیر روابط اسلامی كار بر روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی ضریب آلفای كرونباخ 0.82 گزارش شده است.(یوسف،2001،ص159).

در بررسی رابطه بین ارتباط مطلوب و تعهد سازمانی در سه سازمان در گوآتمالا آلفای كرونباخ 0.76 بدست آمده است.(وارونا،1996،ص11).

در تحقیقی دیگر از كاركنان شركتهای متوسط با فعالیت در زمینه تجهیزات پزشكی،غذا،كامپیوتر و اسباب بازی در فلوریدای شمالی ضریب آلفای كرونباخ 0.94 اعلام شده است.(آبراهام،1997،ص182).

در تحقیق صورت گرفته با موضوع تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،آلفای بدست آمده برای مردان0.78 و برای زنان 0.81 و در كل نمونه برابر 0.89 گزارش شده است (عریضی،1382،ص30)

همچنین دربررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران این ضریب 0.75 اعلام شده است(مرتضوی و مهربان،1383،ص136)

مقدار آلفای كرونباخ پرسشنامه در این تحقیق برابر7653/0 بدست آمد كه مقدار بدست آمده بطور كلی در حد فابل قبول بوده و به میزان زیادی مناسب بودن سئوالات پرسشنامه را برای سنجش متغیرهای تحقیق و همچنین آزمون فرضیات تأیید می‌كند.

روشها ی آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها:

در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و مشاهدات از شیوه‌های توصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی، شاخصهای مركزی مانند میانگین، میانه و مجموع و شاخصهای پراكندگی مانند واریانس، انحراف معیار، برد، مینیمم، ماكزیمم و انحراف استاندارد بهره‌گیری شده است.

در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه‌های مستقل، روش ANOVA و رگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده است.

لازم به ذكر است كه در تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار قدرتمند آماری SPSS و همچنین از Excel استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *