روش شناسی تحقیق:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

تحقیق علمی فقط تفکر و تأمل درباره واقعیتی که قبلاً مشاهده شده است نیست، بلکه بیشتر کشف واقعیتی است که هنوز پنهان است، یا درست مشاهده نشده است یا هرگز کسی آنرا ندیده است یا اصلاً وجود آن به خاطر هیچ کس خطور نکرده است.

لذا هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء مورد تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روشهای آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.

حال این سؤال پیش می‌آید که تحقیق چگونه به روش علمی مربوط می‌شود؟ اصطلاح تحقیق و روشهای علمی گاهی بطور مترادف در مباحث مختلف بکار می‌رود. هرچند حقیقت آن است که این دو اصطلاح در معانی خود دارای برخی از عناصر مشترک هستند، اما تمیز میان این دو به فهم آنها کمک می‌کند.

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت و موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسانتر و سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق موردنظر کمک کند.

نوع تحقیق:

با توجه به تقسیم‌بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع “تحقیق کاربردی” می‌باشد..هدف از پژوهشهای کاربردی حل مسائل فوری و عملی است چنین پژوهشی به سوی مساله ای خاص جهت گیری می شود و برای بدست آوردن راه حل مسائل خاص به دانش عمومی در آن زمینه کمک می کند(خوی نژاد،۱۳۸۵،ص۱۰۸).

از نظر ماهیت و روش، تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی بوده و با استفاده از روش مطالعه میدانی به بررسی وضعیت موجود می‌پردازد.

جامعه آماری:

جامعه آماری به کل افراد،وقایع یا چیزهائی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.(صائبی وشیرازی،۱۳۸۴،ص۲۹۴).

با توجه به قلمرو زمانی و مکانی انجام تحقیق، جامعه آماری این تحقیق، کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار می‌باشد .

حجم نمونه:

                     S= Z²NP(1-P)  
D²(N-1)+z²p(1-p)

 

 

حجم جمعیت آماری پژوهش فوق ۱۴۰ نفر می باشد، که حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر که توسط کرسی و مورگان(۱۹۷۰) بادر نظر گرفتن سطح اطمینان ۰.۹۵ و اشتباه مجاز۰.۰۵ ارائه گردیده، تعداد ۱۰۳نفر بدست. آمده است. .(خوی نژاد،۱۳۸۵،ص۳۳۲)

S= ۱.۹۶²(۱۴۰*۰.۵*.۰۵) =۱۰۳
(.۰۵*.۰۵) (۱۳۹) + (۱.۹۶² )(۰.۵*۰.۵)

 

 

 

روش نمونه گیری:

در این تحقیق با توجه به نوع جامعه مورد بررسی و به جهت اینکه همه اعضاء بتوانند از شانس مساوی در انتخاب شدن برخوردار باشنداز روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.

در تعریف نمونه گیری تصادفی می توان گفت :نمونه گیری تصادفی عبارت از یک نمونه احتمالاتی از این نظر است که هر عضو جمعیت دارای یک احتمال بالاتر از صفر برای انتخاب است . در نمونه گیری تصادفی ساده این احتمال برای همه اعضای جمعیت(جامعه آماری ). یکسان است. .(خوی نژاد،۱۳۸۵،ص۳۱۲).

شرح پرسشنامه:

پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول به مشخصات فردی و شغلی افراد مربوط بوده و قسمت دوم شامل پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). ترجمه مقیمی (۱۳۸۵). بوده که توسط مودای،پورترو استیرز در سال ۱۹۷۹ ابداع شده است .این پرسشنامه.مشتمل بر ۱۵ سؤا ل می باشد که برای هر سؤال ۷ پاسخ از کاملأ موافقم تا کاملأ مخالفم در نظر گرفته شده و در تحقیقات متعددی(بارچ و اسکلونز۱۹۹۸،مودای ،پورتر و استیرز ۱۹۸۲، پوتوین و داونز ۱۹۹۱ ). روائی و پایائی آن به اثبات رسیده است. .(وارونا،۱۹۹۶،ص۱۱۸).

روایی پرسشنامه:

روائی یعنی میزانی که یک ابزار آنچه را که باید اندازه گیری کند،اندازه گیری می نماید. به بیان ساده روائی با این سوال سرو کار دارد که(( آیا ابزار ویژگی ،صفت یا هر چیزی را که برای آن ساخته شده می سنجد ).). .روائی به معنی دار بودن تفسیر نتایج آزمون یا پرسشنامه مربوط است و به کاربرد مورد نظر آزمون اختصاص دارد. یک آزمون ممکن است در برخی موقعیتها بسیار روا باشد و در موقیتهای دیگر روائی نداشته باشد.(خوی نژاد،۱۳۸۵،صص۳۴۸-۳۴۹).

به منظور دستیابی به روایی مطلوب پرسشنامه، در تهیه پرسشنامه و تعیین سئوالات در ابتدا با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره و مطلع در امر مسائل مربوط به تحقیق وهمچنین استاندارد بودن پرسشنامه تعهد سازمانی(ocq). روائی آن مورد تائید واقع شد. .

اعتبار( پایایی ).پرسشنامه:

پایائی به معنای همسانی است ،یعنی همسانی اندازه گیری درآنچه اندازه می گیرد.پایائی درجه ای است که بر اساس آن ابزار اندازه گیری در افراد مشابه در زمانی دیگر نتایج مشابهی را به دست می دهد. ضرایب پایائی ممکن است ارزشهائی بین صفر تا یک داشته باشد.(خوی نژاد،۱۳۸۵،ص۳۴۴).

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد(پایایی).، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود که از آن جمله می‌توان به: اجرای دوباره (روش بازآزمایی).، آلفای کرونباخ، روش موازی(همتا).، روش تنصیف(دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته).، روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود.

برای بررسی پایائی پرسشنامه در این تحقیق ابزار اندازه‌گیری آلفای کرونباخ مورد استفاده واقع شده که هر چه درصد محاسبه شده از این روش به ۱۰۰% نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه (از نظر ارتباط درونی بخش‌های آن). است.

در تحقیقات متعددی از این پرسشنامه استفاده که مقدار ضریب آلفای کرونباخ از ۰.۸۱ تا ۰.۹۱  به شرح زیرگزارش شده است.

(بیکر۱۹۹۲،برت،کوون واسلوکام۱۹۹۵ ،کوهن و هودسک۱۹۹۳،گانز۱۹۹۴،هاکت،بیکو و هاسدورف۱۹۹۴ ، هاک پارتر،پرو ، فریس و گرکیو۱۹۹۹، جان استون و اسنیزک ۱۹۹۱،کاکمار ، کارلسون و برایمر۱۹۹۹ ، لی و جانسون۱۹۹۱ ،مارسدن ، کالبرج و کوک۱۹۹۳ ، ماتیو و فارا ۱۹۹۱،میل وارد و هاپکینز۱۹۹۸ ، ریگز و نایت ۱۹۹۴، سامر بائی و لوتانز۱۹۹۶ ،زفان۱۹۹۴ (فیلدز،۲۲۰۰،ص۴۶).

همچنین در تحقیق انجام شده در کشور امارات متحده عربی در خصوص رابطه بین تاثیر روابط اسلامی کار بر روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی ضریب آلفای کرونباخ ۰.۸۲ گزارش شده است.(یوسف،۲۰۰۱،ص۱۵۹).

در بررسی رابطه بین ارتباط مطلوب و تعهد سازمانی در سه سازمان در گوآتمالا آلفای کرونباخ ۰.۷۶ بدست آمده است.(وارونا،۱۹۹۶،ص۱۱).

در تحقیقی دیگر از کارکنان شرکتهای متوسط با فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی،غذا،کامپیوتر و اسباب بازی در فلوریدای شمالی ضریب آلفای کرونباخ ۰.۹۴ اعلام شده است.(آبراهام،۱۹۹۷،ص۱۸۲).

در تحقیق صورت گرفته با موضوع تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،آلفای بدست آمده برای مردان۰.۷۸ و برای زنان ۰.۸۱ و در کل نمونه برابر ۰.۸۹ گزارش شده است (عریضی،۱۳۸۲،ص۳۰)

همچنین دربررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران این ضریب ۰.۷۵ اعلام شده است(مرتضوی و مهربان،۱۳۸۳،ص۱۳۶)

مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه در این تحقیق برابر۷۶۵۳/۰ بدست آمد که مقدار بدست آمده بطور کلی در حد فابل قبول بوده و به میزان زیادی مناسب بودن سئوالات پرسشنامه را برای سنجش متغیرهای تحقیق و همچنین آزمون فرضیات تأیید می‌کند.

روشها ی آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها:

در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و مشاهدات از شیوه‌های توصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی، شاخصهای مرکزی مانند میانگین، میانه و مجموع و شاخصهای پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، برد، مینیمم، ماکزیمم و انحراف استاندارد بهره‌گیری شده است.

در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه‌های مستقل، روش ANOVA و رگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده است.

لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار قدرتمند آماری SPSS و همچنین از Excel استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *