روش توصیفی:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

دانلود پایان نامه

 

فصل سوم

روش تحقیق

روش توصیفی

جامعه آماری

حجم نمونه

اندازه نمونه

ابزار اندازه گیری

سوالات پرسشنامه

متغیر مستقل

متغیر وابسته


روش توصیفی

این تحقیق یک روش توصیفی است. یعنی شرایط موجود را می سنجد و افرادی که با فرایند یاددهی و یادگیری سر و کار دارند از این روش استفاده می کنند و در این روش خود فرد پژوهشگر است که فعالیت خود را در جریان آموزش و یادگیری انجام می دهد. [۱]

جامعه آماری

دانش آموزان دختر کلاس دوم رشته ریاضی فیزیک حضرت مریم (س) ناحیه ۴ کرج.

حجم نمونه

نمونه گیری تصادفی ساده از دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) کرج.

اندازه نمونه

۱۸ نفر که نتایج تبدیل به صد شده است.

ابزار اندازه گیری

پرسشنامه.


سوالات پرسشنامه

سوالات پرسشنامه سوالات بسته می باشد. یعنی دانش آموز باید سوالات را در چهارچوب گزینه ها انتخاب نماید.

متغیر مستقل

در این تحقیق معلم متغیر مستقل می باشد.

متغیر وابسته

دانش آموزان دختر دبیرستان حضرت مریم (س).

 

 

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

نمونه پرسشنامه نظرسنجی دانش آموزان

نتایج بدست آمده

نمایش نتایج روی نمودار دایره ای

 

 

 

 

 

 

 

 


پرسشنامه نظرسنجی دانش آموزان
سوالات خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلا
۱- برخورد معلم شما در جلسه اول کلاس تا چه حدی شما را جذب نمود؟ ۵۰ ۱۰ ۳۵ ۵
۲- ظاهر معلم شما در جلسه اول تا چه حد شما را جذب کرد؟ ۶۰ ۱۸ ۱۲ ۵ ۵
۳- لحن صحبت معلم تا چه حد در جذب شما مؤثر است؟ ۴۶ ۳۵ ۱۳ ۶
۴- جدیت در کار معلم شما را تا چه حد جذب می نماید؟ ۵۵ ۳۲ ۷ ۶
۵- مدیریت معلم را تا چه حد در دانش آموزان مؤثری می دانید؟ ۳۵ ۲۲ ۱۳ ۲۰ ۱۰
۶- انضباط معلم را چه حد در رعایت نظم کلاس توسط دانش آموزان مؤثر می دانید؟ ۴۸ ۲۵ ۱۷ ۵ ۵
۷- روابط خود را با معلم تا چه حدی صمیمی می دانید؟ ۳۲ ۳۷ ۱۱ ۱۵ ۵
۸- صمیمت شما با معلم تا چه حدی در پیشرفت یادگیری مؤثر است؟ ۳۲ ۳۷ ۱۱ ۱۵ ۵
۹- معلم شما تا چه حدی به یادگیری شما حساس است؟ ۶۸ ۱۲ ۱۵ ۵
۱۰- معلم شما تا چه حدی به حالات روحی شما اهمیت می دهد؟ ۶۵ ۱۴ ۱۱ ۷ ۳
۱۱- در امر تدریس معلم خود را تا چه حد هدفدار می دانید؟ ۵۹ ۲۱ ۱۵ ۵
۱۲- علم معلم خود را در امر تدریس مواد درسی تا چه حد می دانید؟ ۶۰ ۲۰ ۱۷ ۳
۱۳- تا چه حد در انتقال معلومات به شما موفق بوده است؟ ۶۵ ۱۵ ۱۰ ۵ ۵
۱۴- آیا معلم شما در انتقال مطلب از وسایل آموزشی استفاده می کند؟ ۸۲ ۱۸
۱۵- وسائل آموزشی تا چه حد در یادگیری شما مؤثر است؟ ۵۰ ۳۵ ۱۰ ۵
۱۶- وسائل آموزشی دست ساخته خود را تا چه حد در یادگیری مؤثر میدانید؟ ۶۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۵
۱۷- تا چه حد خود را در امر تدریس شریک می دانید؟ ۳۵ ۳۰ ۲۰ ۵ ۱۰
۱۸- مشارکت در تدریس تا چه حد در یادگیری شما مؤثر است؟ ۵۵ ۳۵ ۱۰
۱۹- تشویق معلم تا چه میزان در یادگیری شما مؤثر است؟ ۴۵ ۴۵ ۵ ۵
۲۰- تنبیه معلم تا چه میزان در یادگیری شما مؤثر است؟ ۲۵ ۱۸ ۱۷ ۲۵ ۱۵


نتایج پرسشنامه و نمودار دایره ای مربوط به آن

۱- برخورد معلم شما در جلسه اول کلاس تا چه حدی شما را جذب نمود؟

جدول شماره یک

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلا جمع
۵۰ ۱۰ ۳۵ ۵ ۱۰۰
%۵۰ %۱۰ %۳۵ ۱۰۰%

 

خیلی زیاد و زیاد خیلی کم و کم و اصلا
۶۰% ۴۰%

نتیجه:

با توجه به اظهار نظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که ۵۰% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و ۱۰% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته ۶۰% آنها سوال را تایید نموده و ۴۰% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه برخورد اولیه معلم در جذب دانش آموزان موثر خواهد بود.

 

۲- ظاهر معلم شما در جلسه اول تا چه حد شما را جذب کرد؟

جدول شماره یک

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلا جمع
۶۰ ۱۸ ۱۲ ۵ ۵ ۱۰۰
%۶۰ %۱۸ %۱۲ ۱۰۰%

 

خیلی زیاد و زیاد خیلی کم و کم و اصلا
۷۸% ۲۲%

نتیجه:

با توجه به اظهارنظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که ۶۰% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و ۱۸% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته ۷۸% آنها سوال را تایید نموده و ۲۲% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه ظاهر معلم در جلسه اول موثر خواهد بود.

۳- لحن صحبت معلم تا چه حد در جذب شما موثر است؟

جدول شماره یک

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلا جمع
۴۶ ۳۵ ۱۳ ۶ ۱۰۰
۴۶% ۳۵% ۱۳% ۶% ۱۰۰%

 

خیلی زیاد و زیاد خیلی کم و کم و اصلا
۸۱% ۱۹%

نتیجه:

با توجه به اظهار نظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که ۴۶% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و ۳۵% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته ۸۱% آنها سوال را تایید نموده و ۱۹% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه لحن صحبت معلم موثر خواهد بود.

۴- مدیریت معلم را تا چه حد در دانش آموزان موثر می دانید؟

جدول شماره یک

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلا جمع
۳۵ ۲۲ ۱۴ ۲۰ ۱۰ ۱۰۰
۳۵% ۲۲% ۱۴% ۲۰% ۱۰% ۱۰۰%

 

خیلی زیاد و زیاد خیلی کم و کم و اصلا
۵۷% ۴۴%

نتیجه:

با توجه به اظهار نظر پاسخ دهندگان و با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک، چنین برآورد می شود که ۳۵% دانش آموزان گزینه خیلی زیاد و ۱۴% آنها گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که رویهم رفته ۵۷% آنها سوال را تایید نموده و ۴۷% دانش آموزان نظر منفی راجع به سوال داشتند.

در نتیجه مدیریت معلم موثر خواهد بود.

[۱] – پژوهشی در علوم انسانی – حسنعلی میرزابیگی و حسن حیدریان

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *