روش تحقیق : دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر


دانلود پایان نامه

روش تحقیق :
روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع هم بستگی است که هدف از تحقیق هم بستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه هم بستگی بین الگوها ومتغییرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد این روش مخصوصاًدر شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه بین متغییرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است .(دلاور -۱۳۸۰-ص۲۰۳)
روش آماری مربوط به فرضیه :
جهت آزمون فرضیه تحقیق وبررسی رابطه بین هوش هیجانی ووسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است:

وجهت سنجش فرضیه تحقیق ومقایسه هوش هیجانی در بین دختران وپسران وهمین طور وسواس در بین دختران وپسران از روش tمتغییر مستقل در سطح آمار توصیفی استفاده می گردد که فرمول آن به شرح زیر است :

فصل چهارم
یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه فصل چهارم :
جهت آزمون فرضیه های تحقیق وبررسی رابطه هوش هیجانی ووسواس یا ضعف روانی در بین آزمودنی هایی مورد نظر وهمین طور مقایسه هوش هیجانی ووسواس به طور مجزا دربین دختران وپسران از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون وهمین طور tمتغییر مستقل استفاده گردیده که بعد از آزمودن آزمودنی ها با آزمون هوش هیجانی بار اِن وهمین طور وسواس (ضعف روانی )آزمون تی جر m.mنمرات در جداول مربوط به طور x,yطبقه بندی شده ویا در دو گروه x2,x1جمع آوری شده است وبا بدست آوردن جمع نمرات وبا استفاده از فرمول نتایج را بدست می آوریم.

جدول ۱-۴نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی وضعف روانی

همانطور که ملاحظه می گردد جهت آزمون فرضیه تحقیق وبررسی رابطه بین هوش هیجانی وضعف روانی (وسواس )در بین آزمودنی ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج آن در جدول ۲-۴آورده شده است .
جدول ۲-۴ :بررسی رابطه بین وسواس وهوش هیجانی
تعداد آزمودنیها rxy Tبدست آمده T جدول سطح معنی داری درجه آزادی

همانطور که ملاحظه می گرددوجدول ۲-۴ نشان می دهد چون rxyیا ضریب هم بستگی بدست‌آمده برابر۶۷۲/۰وtحاصل آن جهت اعتبار ضریب هم بستگی بدست‌آمده برابر ۶۷۱/۴از tجدول ۷۶۱/۲با درجه آزادی ۶۹ در سطح معنی داری ۵%بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد‌تأیید قرار گرفته است وبین وسواس وهوش هیجانی رابطه ی معنی داری وجود دارد .
جدول ۳-۴ :نمرات خام آزمودنی های از آزمون وسواس در دو گروه دختران وپسران

همانطور که ملاحظه می گردد جهت آزمون فرضیه دوم ومقایسه هوش در بین دختران وپسران از روش آماری tمتغییر مستقل در سطح آماری توصیفی واستنباطی استفاده گردیده که نتایج آن در جدول ۴-۴آورده شده است .

جدول ۴-۴:مقایسه وسواس در بین دختران وپسران
تعداد آزمودنیها میانگین Tبدست آمده Tجدول df سطح معنی داری
۳۵ دختران ۶۱/۱۹ ۱۳۷/۴ ۷۶۱/۲ ۶۸ ۵%
۳۵ پسران ۴۸/۱۲

همانطور که جدول ۴-۴ نشان می دهد چون tبدست آمده ۱۳۷/۴از tجدول ۷۶۱/۲ با درجه ازادی ۶۸ در سطح معنی داری ۵%بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است وبین وسواس دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد ودختران بیشتر از پسران دچار وسواس می شوند .

جدول ۵-۴ نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی در بین دختران وپسران

همانطور که ملاحظه می گردد جهت آزمون فرضیه تحقیق ومقایسه هوش هیجانی در بین دختران وپسران از روش آماری Tمتغییر مستقل در سطح‌آماری استنباطی وتوصیفی استفاده گردیده که نتایج آن در جدول ۶-۴ آورده شده است.
جدول ۶-۴ :مقایسه هوش هیجانی در بین دختران وپسران
تعداد میانگین آزمودنیها Tبدست آمده T جدول df سطح معنی داری
۳۵ ۷۱/۶۴ دختران ۹۶۱/۳ ۷۶۱/۲ ۶۸ ۵%
۳۵ ۶۱/۵۲ پسران
همانطور که در جدول ۶-۴ نشان می دهد چون tبدست آمده ۹۶۱/۳از tجدول ۷۶۱/۲ با درجه آزادی ۶۸ در سطح معنی داری ۵%بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است ومی توان گفت که بین هوش هیجانی دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد وهوش هیجانی در بین دختران بیشتر از پسران است .
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری
همانطور که در تحقیق حاضر بیان کردیم گاهی اوقات هیجانها واحساسات ناشی از آنها باعث اعمالی ویا رفتاری در فرد می شود که انجام بیمارگونه انها باعث می شود که اختلالاتی را در فرد به وجود بیاورد که یک نوع از این رفتارها می توان بگوییم که وسواس وتکرر در رفتار واعمال به علت اینکه فرد نتوانسته هیجان خود را کنترل کند گاهی در فرد بوجود می آورد وهمین طور باعث مشکلاتی خواه یا ناخواه می شود که در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی ووسواس در بین دختران وپسران سّوم دبیرستان شهرستان ابهر که فرضیه های تحقیق عبارتند از اینکه بین وسواس وهوش هیجانی رابطه معنی داری وجد دارد وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران وپسران وهمین طور وسواس در بین دختران وپسران دارای تفاوت معنی داری است . که جهت آزمون فرضیه های جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان سوم دبیرستان شهرستان ابهر است که‌آزمون ویژگیهای شخصیت بحث وسواس وضعف روانی اجرا گردیده وهمین طور آزمون هوش هیجانی بار این که طبق جامعه مورد مطالعه وبرآورد کل آن ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وبا بدست آوردن نمرات خام وبا استفاده از روش آماری ضریب هم بستگی و tمتغییر مستقل فرضیه ها را مورد آزمون قرار داده ایم که نتایج بدست‌آمده حاکی از آن است که بین وسواس یا ضعف روانی وهوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد وهمین طوربین وسواس در دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد ووسواس در دختران بیشتر از پسران است وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران بیشتر از پسران است وسطح معنی داری آن در بین ۵%قرار دارد . که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق بهاری در سال ۱۳۷۰که تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی در بین مادران فرزندان عقب مانده و مادران فرزندان حدود سنی ۳۵ ساله شهرسان زرند که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین هوش هیجانی مادران فرزندان عقب مانده ومادران فرزندان عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
وهمین طور تحقیق مهدیخانی در سال ۱۳۶۸که تحت عنوان مقایسه وسواس در بین فرزندان آخر واول دختران وپسران مقطع اول دبیرستان شهرستان کرمان که نتایج بدست‌آمده حای از آن است که بین وسواس فرزندان اول وآخر تفاوت معنی داری وجود دارد .
وهمین طور تحقیق بهرام پور در سال ۱۳۶۸ که تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسلامت روانی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر نطنز که نتایج آن حاکی از آن است که بین هوش هیجانی وسلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد .

پیشنهادات
۱. استفاده از مطالب ومنابع معتبر در رابطه با تحقیق حاضر
۲. تعمیم دادن موضوع تحقیق در بین آزمودنی های مختلف
۳. استفاده از مطالب اینترنتی وجدید در رابطه با تحقیق
۴. دسترس بودن آزمونهای تحقیق
۵. فرصت زمانی مناسب جهت اجرای آزمون تحقیق

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *