روش تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

ج) تحقیق در رابطه با آزمون روز نزوایگ :

  • تحقیق در زمینه « بررسی تحولی مسند كنترل و رابطه آن با پرخاشگربی » ( فراهانی[1]1375) در این تحقیق از آزمون مسند كنترل نوویكی – استریلكند و تست تصاویر ناكامی[2] روزنزوایگ بر روی صد و بیست دختر در گروههای سنی هشت تا چهارده سال اجرا گردید ، تا تاثیر سن بر مسند كنترل و پرخاشگری و رابطه این دو با هم ارزیابی می گردد . فرض بر این بود كه با افزایش سن ، جهت پرخاشگری درونی می شود و كودكان بامسند كنترل درونی تر و بیرونی تر از حیث رفتار پرخاشگرانه ( ریخت و جهت پرخاشگری ) ا ز یكدیگر متفاوت هستند . یافته های نهایی پژوهش نشان داد كه ، درمحدوده خاصی از فرایند اجتماعی شدن ( هشت تا چهارده سال ) عامل سن در تغییر جهت مسند كنترل موثر نیست . با افزایش سن گرایش بیشتری به درون فكنی پرخاشگری حاصل می گردد . كودكان با مسند كنترل بیرونی تر ، بیشتر حل مشكل ناكامی را علی رغم وجود مانع با تعقیب هدف پیشگیری می كنند ، گرایش بیشتری به پیدا كردن راه حل موقعیت ناكام كننده از طریق فرد دیگر دارند وبا قبول سرزنش و انتقاد از خود پرخاشگری را بیشتر متوجه خود می كنند ، كودكان با مسند كنترل درونی تر ، بیشتر برای دفاع از خود عمل می كنند و در مقابل ناكامی اغماض بیشتری ازخود نشان می دهند و با طرفه رفتن از موقعیت ناكام كننده گرایش بیشتری به باز داری بیان خصومت آمیز دارند .


فصل سوم

روش تحقیق

  • جامعه :

-جامعه مورد بررسی در این تحقیق ، متشكل از دانش آموزان دختر و پسر كلاسهای چهارم و پنجم مقطع ابتدایی ، از سه دبستان آموزش و پرورش شهرستان قروه می باشد .

  • نمونه و نمونه گیری :

-حجم نمونه ، عبارت است از دویست نفر از دانش آموزان كلاسهای چهارم و پنجم دبستان ، صد دانش آموز دختر و صد دانش آموز پسر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند :

برای انتخاب دانش آ‎موزان ، ابتدا ، ‎آزمون روز نزوایگ را به صورت آزمایشی بر روی بیست نفر از دانش آموزان كلاسهای اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم ( ده دانش آ‎موز دختر و ده دانش آموز پسر اجرا كرده و پاسخهای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، نتیجه آزمون آزمایشی مشخص كرد : دانش آموزان دختر و پسر كلاسهای اول تا سوم به اكثر سوالات آزمون پاسخ نداده بودند و به همین دلیل گروه نمونه از بین دانش آموزان چهارم و پنجم انتخاب شده اند .

از میان شش كلاس چهارم ( تعداد دانش آموزان هر كلاس بیست و چهار نفر بود ) و هفت كلاس پنجم ( تعداد دانش آموزان هر كلاس بیست و شش نفر بود ) مدارس پسرانه ، دو كلاس چهارم و دو كلاس پنجم به صورت كاملا تصادفی انتخاب شده و برای هر گروه ( آزمایشی و كنترل ) یك كلاس چهارم با یك كلاس پنجم در نظر گرفته شد ( برای هر گروه جمعا پنجاه نفر )

از میان سه كلاس چهارم و سه كلاس پنجم مدرسه دخترانه ( كلاسهای چهارم سی و دو نفر دانش آموز داشت و كلاسهای پنجم سی و چهار نفر ) یك كلاس چهارم و دو كلاس پنجم به صورت كاملا تصادفی انتخاب شده وبرای هر گروه ( آزمایشی وكنترل ) شانزده نفر از دانش آموزان كلاس چهارم و هفده نفر از دانش ‎آموزان هر كلاس پنجم در نظر گرفته شدند ( برای هر گروه جمعا پنجاه نفر ) .

سن دانش آموزان گروه نمونه از ( ده سال ، ده سال و چند ماه و یازده سال تا یازده سال و چند ماه ) می باشد .

3-طرح تحقیق :

طرح تحقیق « پس آزمون چند گروهی با گروه كنترل » می باشد .

RGEb-x  t2      1       R =تصادفی            x = متغییر مستقل

2- RGCb  – – t2            =T آزمون مصور ناكامی روز نزوایگ كودكان [3]

3-RGEg  -X     t2         GE= گروه آزمایشی       =Gc  گروه كنترل

4- RGCg – – t2        =Gb     گروه پسران             =Gg گروه دختران

  • نمونه به چهار گروه تقسیم شده ، كه در آن دو گروه آزمایشی و دو گروه كنترل وجود داشته وهر گروه شامل پنجاه نفر می باشد . درگروه اول ( آزمایشی پسران ) متغیر مستقل اعمال شده و پس از آن آزمون اجرا گردیده است ، در گروه دوم ، گروه گواه پسران ، بدون اعمال متغیر مستقل فقط آزمون اجرا شده ، در گروه سوم ، گروه آزمایشی[4] دختران ، متغیر مستقل اعمال پس از آن آزمون اجرا شده در گروه چهارم گروه گواه دختران متغیر مستقل وجود نداشته و فقط ‎آزمون اجرا گردیده است .

4-متغیرها

متغیرمستقل : در این تحقیق ایجاد حالت ناكام كننده كه عبارت بود از جلوگیری از شركت دانش آموزان گروه آزمایشی در مسابقات ورزشی كه قرا رآن قبلا گذاشته شده بود و قبل از انجام آزمون اعلام شد كه این قرار لغو شده و دانش آموزان نمی توانند در این مسابقات شركت كنند می باشد .

متغیر وابسته : واكنشهای آزمودنیها به متغیر مستقل بر اساس نتایج آزمون می باشد .

5-ابزار اندازه گیری ، نحوه اجراء و شیوه های تجزیه و تحلیل آن :

ابزار اندازه گیری ، آزمون مصور ناكامی روزنزوایگ[5] می باشد كه برای آشنایی با این ابزار توضیحاتی درخصوص آن داده می شود :

سائول روزنزوایگ از سال 1930 به روانكاری توجه كرد و تلاش نمود تا نظریه فروید را مورد بررسی تجربی قرار دهد . تا آن زمان مطالعات روانكاری بر پایه تجربه های كنترل نشده متكی بود . مجموعه وسایلی كه برای این كار تهیه كرده بود رویهم آزمون ناكامی نامیده شد كه با علامت اختصاری F- Test معرفی شد این مجموعه چهار قسمت بود و قسمت چهارم آن اساس پیدایش آزمون ناكامی به شكل رایج امروزی آن گردید وشامل تصاویری بود كه برای برونفكنی احساسات و هیجانها بكار می رفت و بعدها شكل و تعداد منظمی به خود گرفتند و ‎آزمون تصویری ناكامی را بوجود آوردند و علامت اختصاری  ( p.f)آن است و در نخستین صورت تكامل یافته آن در سال 1944 منتشر شد .

روزنزوایگ آزمون خود را گسترش داد و امروزه در سه شكل متنوع بكار برده می شود كه بر حسب سه دوره سنی ، كودكی ، جوانی و بزرگسالی تهیه شده است .آزمون ناكامی برای كودكان در سال 1945 در امریكا منتشر شد و برای اولین بار در سال 1945 به وسیله ( وان روی[6] ) برای استفاده فرانسوی زبانها آماده گردید . در فاصله سالهای 1956 تا 1963 به وسیله مركز روانشناسی كاربردی C.P.A[7] فرانسه برای كودكان شش تا دوازده ساله بوسیله ( انژون ، فرزون ، پیشو[8] ) استاندارد شده واكنون مورد استفاده است .

روزنزوایگ معتقد است آزمونی كه برای كودكان تهیه شده ، معتبر تر از آزمون بزرگسلان است ، زیرا كودكان راحتر و ساده تر احساس ها و هیجانهای خود را در تصاویر مربوط برونفكنی

می كنند ، وتعبیر آنها عینی تر و واقعی تر است ، نام كامل آزمون در انگلیسی « روش تداعی تصاویر برای تشخیص عكس العملهای ناكامی [9]است . كه روزنزوایگ علامت اختصاری آن راp.f.s[10] گذارد به معنی بررسی تصاویر ناكامی .

این آزمون حد میانه آزمون تداعی كلمات متلعق به یونگ [11]و آزمونTAT ( اندریافت موضوع ) متعلق به موازی است ، مانند آزمون TAT از تصاویر استفاده می كند وبه آزمایش شونده امكان می دهد تا با شخصیت های نقش شده در تصاویر همانند شود و به همین جهت تصاویر نامشخص طرح شده اند . وجه شباهت آن با آزمون یونگ از آن جهت است كه محركها و پاسخها مستقیما به هم وابسته اند : تصاویر در آزمون روزنزوایگ بجای كلمات كلیدی در آزمون یونگ بكار رفته اند و پاسخها در هر دو آزمون مشابه یكدیگر صادر می شود .

بدین ترتیب می توان گفت كه آزمون تصاویر ناكامی متكی به شیوه برونفكی مفید است واز روش كلی تداعی معانی به كمك تصاویر استفاده می كند ، به عقیده روزنزوایگ : شیوه های برونفكنی برای رسیدن  به عینیت از آزمایش شونده می خواهند تا جایی كه ممكن است ذهن گرایانه و شخصی عمل كند .

در این شیوه رفتارهای تخیلی مورد نظر است كه با كمك وسایل كم و بیش سازمان یافته ای بوجود آمده است اغلب پژوهشگران و از آن جمله روزنزوایگ معتقد است كه آزمون او ، محدود و كنترل شده است و دارای هدفهای مشخص است این آ”زمون طرح های كلی عكس العملهارا در موقعیت های مشخص ارزیابی می كند و برخی از جنبه های ویژه شخصیت را نشان می دهد و وسیله ای برای آشكار ساختن نوعی عكس العمل در برابر استرسهای عادی زندگی است . از میان این عكس العملها می توان دفاع از خود[12]، شرمساری [13]،پرخاشگری [14]، تحمل ناكامی [15]را نام برد .

آزمون روز نزوایگ برای كودكان چهار تا سیزده ساله مركب از بیست و چهار تصویر است كه در آنها به شیوه داستانی كودكانی را نشان می دهد كه دچار ناكامی و موقعیت نامطلوب شده اند ، در هر تصویر دو شخص وجود دارد .شخص طرف چپ در حال گفتن جمله ای است كه یا موجب ناكامی و یا موید ناكامی شخص طرف راست می شود .

شخص ناكام كننده در بیشتر تصاویر بزرگسال است ، اما شخص ناكام شونده همیشه یك كودك است . ناكام كننده گاهی یك زن و معرف رفتار مادرانه و گاهی یك مرد ومعرف رفتار پدرانه است. ناكام شونده گاهی دختر و گاهی پسر است . همین وجه تمایز به پژوهشگران امكان می دارد كه عكس العملهای آزمایش شونده را درموقعیتهای خانوادگی و د رارتباط با والدین و یا هر كدام به تنهایی ارزیابی كند . در هر بیست و چهار تصویر ناكامی های عادی كوچك در زندگی روزمره مطرح است ونشانگر ناكامی از احتیاجات واقعی است ، مثلا احتیاج به مورد تایید قرار گرفتن ، تعلق به گروهی داشتن و غیره ، گسترش مفهوم و دامنه احتیاج در تصاویر موجب گسترش مفهوم ناكامی می شود ، به عبارتی دیگر هر چه انواع احتیاجات افزایش یابد صورتهای بروز ناكامی فراوانتر می  گردد .، به طوری كه مفاهیمی مانند « شكست » و موقعیت های شكست آور را در بر می گیرد .

-اجرای آزمون بر چند فرض بنیادی متكی است :نخستین فرض آن است كه آزمایش شونده در موقعیت هر تصویر ،خود را با شخص اصلی یعنی كسی كه ناكام شده همانند می سازد و در چنین حالی برونفكنی می كند ،فرض دوم ان است كه آزمایش شونده رفتار وعكس العملهای خود را بر پایه  ،احساسات ،رویه ها ،احتیاجات و گرایشهای زندگی و مشكلات واقعی و روز مره خود سازمان و بروز می دهد و فرض سوم آن است كه پاسخهای آزمایش شو نده برای خود او «ناخوداگاه» است و نمونه ای از تنوع عكس العمل های او در موقعیت های ناكامی است .این فرضیه ها در نظریه روانكاوی كه مبدا ء حركت روز نزوایگ برای ساختن آزمون بوده است .وجود داشته و پایه ای بری تجزیه وتحلیلهای بعدی شده است .

-آزمون هم به صورت فردی و هم بصورت گروهی قابل اجراست و برای دختران و پسران آزمون  یكسان است ،آزمون دستور العمل خاصی دارد كه در مقدمه آن آمده است و آزمایش كننده باید قبل از اجرای آزمون آن را برای آزمایش شونده بخواند،كه دستورالعمل اینچنین است :

«مانند برخی از بازیها در این دفتر چه تصاویر به دقت نگاه كن ،در هر یك از انها یك نفر هست كه حرف می زند .انچه را كه او می گوید بخوان ،در چهار چوبه خالی پاسخی را كه ان پسر یا دختر می دهد بنویس پاسخی كه می دهی  باید نخستین فكری باشد كه به نظرت می آید ،تا جایی كه می توانی با سرعت كار كن .»

هنگامی كه كودك مشغول پاسخ دادن است باید تردید ها و نحوه حركات و پر سشهایی را كه بر حسب ضرورت طرح می كند ،یاداشت نماییم و زمان را كلی را كه آزمایش شونده برای پاسخ صرف می نماید ثبت نماییم .

  • اگر بخواهیم نقش و سهم فروید را در پژوهشهایی مربوط به ناكامی بیان كنیم ، باید تمام نظریه او را خلاصه كنیم و كار روزنزوایگ نمونه خوبی است برای این كار : تقسیم بندی او از عكس العملهای فرد در برابر موقعیتهای ناكام كننده ، در واقع تقسیم بندی مفاهیم و خلاصه كردن نظریه فروید است ، او این گونه عكس العمل ها را به سه گروه تقسیم می نماید :

الف) عكس العمل های پرخاشگرانه بیرونی [16]كه مبنای روانكاوی آنها « پرخاشگری » و « برونفكنی » است .

ب ) عكس العمل های پرخاشگرانه درونی [17]كه مبنای روانكاوی آنها مفهوم « دلهره » و« درونفكنی » است .

ج) عكس العمل های نا پرخاشگرانه [18]كه مبنای روانكاوی آنها « واپس زدن » است . بر پایه این تقسیم بندی روز نزایگ تابلوی از عكس العمل های پرخاشگرانه فرد كه در برابر عوامل ناكامی بر حسب نوع و جهت داده می شود را می نماید . كه به طور خلاصه معرف عقاید او ( جنبه نظری و علمی ) در باره روانكاوی تجربی است .

انواع پرخاشگری طبق تابلوی روزنزوایگ :

  • عكس العمل های پرخاشگرانه برای دفاع خود – این عكس العمل ها دلالت بر قدرت یا ضعف « من برتر [19]» به مفهوم روانكاوی آن دارد . و مبین احساس شرمساری فرد است .
  • عكس العملهای پرخاشگرانه در برابر تسلط و بقای مانع – چنین موقعیتهای از لحاظ روانكاوی به دو صورت قابل تفسیر است : الف ) ناكامی بخاطر توقف و درگیر شدن « من » كه در این وضعیت مانع خواه اشخاص باشند و خواه اشیاء مستقیما موجب تهدید ، قطع امید و رابطه عدم تایید ، حلمه و نظایر آنهاخواهد شد و سبب ناكامی فرد دیگری می گردد كه در مجموعه آزمون تصاویر شماره ( یك ، دو ، سه ، چهار ، پنج ، نه ، ده ، شانزده ، هفده ، هجده، بیست ، بیست و سه ، و بیست و چهار، از این نوع هستند .

ب) ناكامی بخاطر توقف و درگیر شدن « من برتر » در این وضعیت فرد ناكام شده ، مورد انتقام ، اتهام ناسزا، شك قرار می گیرد ، زیرا موجب خطا و حسادت برای فرد دیگر شده و موجب محرومیت او شده است ، در آزمون تصاویر شماره (شش ، هفت ، هشت ، دوازده ، سیزده ، چهارده ، نوزده ، بیست ودو ، ) از این نوع هستند ( یاد آوری در مورد تصاویر آزمون: پس از هر تصویر از وضعیت های اول ، تصویری ازوضعیت دوم قرار دارد و این كار موجب می شود كه عكس العمل آزمایش شونده هنگامی كه بوسیله ، « من برتر » متوقف و یا درگیر می شود تشدید گردد)

عكس العمل های پرخاشگرانه د ربرابر بقای احتیاج : در اینگونه وضعیت ها تلاش می شود كه مشكل را به نحوی حل كند و مانع را با ذكر علل و هدفهایی توجیه نماید . در نظریه روانكاوی چنین وضعیتی با اصل واقع بینی [20]و مكانیسم دفاعی دلیل تراشی[21] تطبیق می كند .

[1] زهره محمد آبادی فراهانی (1375) دانشگاه تربیت مدرس ( پایان نامه )

[2] Frustration test – picture

[3] Rosenzweig picture Frustation Test in the children

[4] picture frutration test

[5] saul Rosenzweig

[6] Van Roy

[7] Center de lapsychologie applioue

[8] Dangon , freson , pichot

[9] The picture associatition Metbod for assessing reaction to frustration

[10] picture frustration study

[11] yung

[12] Defense dumoj

[13] Culpabilitie

[14] Aggressivite

[15] Tolorance a la Frusttation

[16] Extragression

[17] Intraession

[18] Inagression

[19] Super Ego

[20] Prinelpe de ia yealite

[21] Rational izition

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *