روش اجرا پژوهش دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

دانلود پایان نامه

 

الف )‌ طرح پژوهش

  • نوع پژوهش حاضر-شبه آزمایشی- می‌باشد.
  • طرح‌پژوهش حاضر به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با نمونه در دسترس است.

در این طرح افراد در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل نهاده می‌شوند از هر دو گروه پیش آزمون گرفته می‌شود سپس متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری) به یکی از گروهها (گروه آزمایش) ارائه می‌شود و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته می‌شود و نتایج پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه با هم مقایسه می‌شود و اثر پیش آزمون با استفاده از تحلیل كوواریانس كنترل میگردد.

  • تعداد گروههای شرکت کننده در این طرح دو گروه می‌باشد که شامل گروه آزمایش (گروهی که به آنها آموزش داده می‌شود) و گروه کنترل (گروهی که به آنها آموزش داده نمی‌شود) می‌باشند.
  • شرایط انجام آزمایش: طرح در محیط عادی آموزشی (مدرسه) اجرا شد.
  • هدف از استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل: می‌خواهیم ببینیم آیا بین نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مورد مطالعه (آزمایش و کنترل) تفاوت معنادار وجود دارد؟

اگر این تفاوت وجود داشته‌باشد می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین شیوه شناختی رفتاری) بر متغیر وابسته (اضطراب کودکان) تاثیر داشته است.

  • نحوه گماردن هر گروه به تدابیر آزمایشی: در این پژوهش نحوه گماردن گروهها در گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ساده می‌باشد.
  • معرفی‌متغیرهای مستقل‌و وابسته: متغیر‌مستقل در این پژوهش آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری والدین است که فقط به گروه آزمایش ارائه می‌شود تا تاثیر آن بر متغیر وابسته مشخص شود. متغیر وابسته در این پژوهش (اضطراب کودکان همان والدین) است که بررسی می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن تایید شود.

نمونه و نمونه گیری:

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم شهر تهران در سال تحصیلی 88-87 است.

نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری

در این پژوهش به دلیل مشکلات مربوط به اجرای طرح که مستلزم همکاری موثر اولیای‌مدرسه و والدین می‌باشد از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. به این ترتیب که با هماهنگی 3 مدرسه ابتدایی آماده به همکاری فرم والد پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI4 در مورد همه دانش آموزان پایه اول تا چهارم اجرا شد.

سپس 60 نفر از دانش آموزانی که مطابق با ملاک پرسشنامه مضطرب تشخیص داده شده بودند در پژوهش شرکت داده شدند این 60 نفر به طور تصادفی به 2 گروه (30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل) گمارده شدند.

ابزارهای اندازه گیری متغیرها

برای توصیف و اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی‌از روشها و‌ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود:

ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه علائم فرضی کودکان (CSI4) برای تعیین اختلال‌های روان شناختی کودکان می‌باشد.

 

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4)

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI4)[1] یک مقیاس درجه بندی رفتار است که توسط اسپیر افکین و گادو[2] به منظور غربال اختلال‌های رفتاری و هیجانی در کودکان سنین 12-5 سال طراحی شده است. (اسپیر افکین و گادو، 1994) فرم اولیه این پرسشنامه که با نام SLUG معروف شد در سال 1984 توسط اسپیر افکین و گادو و براساس طبقه بندی DSM-III تهیه گردید. بعدها در سال 1987 فرم CSI- 3R به دنبال طبقه بندی DSM-III-R ساخته شد که سوالهای آن همانند فرم‌های قبلی علاوه بر تناسب و قابل فهم بودن آن براساس نوع موقعیت و اطلاعاتی که دارا بودند تا حدی متفاوت بود. (CSI-4) نسبت به فرم‌های قبلی در سال (1994) با چاپ چهارم DSM-IV با تغییرات اندکی توسط گادور و اسپیر افکن تجدید نظر شد (توکلی زاده، 1375). CSI-4 نیز همانند فرم‌های قبلی دارای 2 فرم والد و معلم است فرم والدین دارای 97 سوال است که به منظور غربال 18 اختلال رفتاری و هیجانی تنظیم شده و فرم معلم که حاوی اطلاعاتی از محیط تحصیلی و کارکرد آموزشی کودک است 77 سوال را دربرمی‌گیرد و جهت غربال 13 اختلال رفتاری و هیجانی طراحی شده است. این اختلال‌ها مشتمل است بر کاستی توجه- پیش فعالی (AD/HD)[3] اختلال لجبازی- نافرمانی (ODD)[4] اختلال سلوک (CD)[5] اختلال اضطراب فراگیر (GAD)[6] هراس اجتماعی (SP)[7] اختلال اضطراب جدایی (SAD)[8] اختلال وسواس فکری و عملی (OCD)[9] هراس مشخص (Special phobia) اختلال افسردگی اساسی (MDD)[10] اختلال افسرده خویی (distymic) اسیکزوفرنی (SC)[11] اختلال‌رشدی فراگیر (PPD)[12] اختلال آسپرگر (Asperger) تیکهای صوتی و حرکتی (Tic) (اسپیر افکین و گادو 1994).

 

مقیاس‌های پرسشنامه علائم مرضی (CSI4)

گروه A– اختلال کاستی- بیش فعالی

نوع عمدتا بی توجه (سوالات 9-1 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

نوع عمدتا بیش فعال- تکانشی (سوالات 18-10 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم).

نوع مرکب (سوالات 18-1 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه B– اختلال لجبازی و نافرمانی (سوالات 26-19 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه C– اختلال سلوک (سوالات 41-27 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه D– اختلالات اضطرابی

اختلال اضطراب فراگیر (سوالات A2، G64، و 42 تا 46 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم و سوالات 47 و 48 در پرسشنامه والدین).

گروه E– اختلالات اضطرابی و تیک

هراس مشخص (سوال 49)

وسواس فکری (سوال 50)

وسواس عملی (سوال 51)

فشار روانی پس آسیبی (سوال 52)

تیک حرکتی (سوال 53)

تیک صوتی (سوال 54)

(سوالات‌مشخص شده‌برای گروه‌اختلالات اضطرابی‌و تیک‌در هر‌یک از پرسشنامه‌های والدین و معلم مشترک است).

گروه F– اختلالات روان پریشی

اسکیزوفرنی (سوالات 59-55 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه G– اختلالات خلقی

افسردگی شدید (سوالات D45، 60 تا 64 و 70-69 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم و سوالات 67 و 68 در پرسشنامه والدین)

افسرده خویی (سوالات D45، 64 تا 66 و 70 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم و سوالات 67 و 68 در پرسشنامه والدین)

گروه H– اختلالات فراگیر رشدی (PDD)

اختلال اتیستیک (سوالات 72 تا 83 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

اختلال آسپرگر (سوالات 72 تا 75 و 80 تا 83 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه I– اختلالات اضطرابی

هراس اجتماعی (سوالات 84 تا 87 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

 

گروه J– اختلال اضطرابی

اضطراب جدایی (سوالات 88 تا 95 فقط در پرسشنامه والد)

گروه K اختلالات دفع

شب اداری (سوال 96 فقط در پرسشنامه والد)

بی اختیاری مدفوع (سوال 97 فقط در پرسشنامه والد)

 

متغیرها:

* چگونگی کنترل متغیرها: متغیرهای کنترل که توسط پژوهشگر شناسایی و کنترل می‌شوند. در این پژوهش عبارتند از:

سن: که گروه سنی 10-7 سال انتخاب شده است.

جنس: دانش‌آموزان دختر مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.

متغیرهای مزاحم: در این پژوهش شامل: شیوه‌های فرزند پروری والدین، وضعیت اقتصادی و انگیزه والدین می‌باشد که با انتخاب تصادفی هر دو گروه آزمایش و کنترل (متغیر وابسته) سعی در کنترل آنها شده است.

* چگونگی کنترل متغیر مستقل: متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری) قبل از اجرای آموزش در هر دو گروه کنترل گردید. شیوه کنترل به این طریق بود که: در مدارس انتخاب شده طی مصاحبه با مدیران و معاونین هیچ نوع آموزش مستقیم یا غیر مستقیم راجع به مولفه‌های آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری به والدین داده نشده بود.

* چگونگی کنترل متغیر وابسته: از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون CSI4 گرفته شد. (پیش آزمون و پس آزمون)


اعتبار و روایی پرسشنامه (CSI4)

در ایران نیز مطالعه‌ای توسط توکلی زاده (1375) با هدف کلی تعیین میزان شیوع اختلال‌های رفتار ایذایی و کاستی توجه بر روی 400 دانش آموز دبستان شهر گناباد (220 پسر و 128 دختر) انجام گرفت که علاوه بر شیوع، اعتبار، حساسیت و ویژگی اختلال‌های مذکور نیز بر روی 100 نفر از دانش‌آموزان جمعیت نمونه محاسبه گردید. به نحوی که حساسیت پرسشنامه علائم مرضی کودکان براساس بهترین نمره برش 4، 5، 7 برای هر یک از اختلال‌های بیش فعالی- کاستی توجه، لجبازی- نافرمانی و اختلال سلوک به ترتیب 75/0، 89/0، 89/0 و ویژگی آن به ترتیب 92/0، 91/0، 90/0 به دست آمد. علاوه بر این، اعتبار پرسشنامه نیز برای هر دو فرم والد و معلم به ترتیب 90/0 و 93/0 برآورد شد.

همچنین‌محمد اسماعیل (1383) طی یک هنجار‌یابی مجددا شاخص‌های روائی و پایایی این پرسشنامه را بر روی تعداد 680 دانش‌آموز 14-6 سال را مورد مطالعه قرار داده است. در برآورد ضریب پایایی از روش، دوبار اجرای مجدد آزمون استفاده شد و ضریب‌همبستگی بین نمره‌های حاصل از 2 بار اجرای آزمون (برای اختلال تشخیصی کودک) محاسبه گردید. ضرایب پایایی باز آزمایی یا اجرای مجدد آزمون برای اختلال‌های تشخیص کودک از پایین‌ترین حد (29/0) برای اختلال هراس اجتماعی (SP) تا بالاترین حد (76، 0) برای اختلال سلوک (D) برآورد شد، که همگی به استثناء اختلال هراس اجتماعی (SP) و سطح 05/0 و 01/0 معنی دار هستند. لذا نتایج روایی و پایایی CSI-4 مورد تایید قرار گرفت. در مجموع، نتایج پژوهش در زمینه بررسی پایایی CSI-4 با روش اجرای مجدد آزمون نشان می‌دهد که این پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش اختلال‌های رفتاری و هیجانی در کودکان ایرانی از پایایی نسبی خوبی در فرم والدین برخوردار است و به عنوان یک ابزار غربالگری اختلا‌های رفتاری و هیجانی در کودکان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین شواهد روایی وابسته به محتوا نشان می‌دهد که نمونه سوال‌ها؛ تکالیف یا پرسش‌های تست، معرف مجموعه کلی یا حیطه‌ای از محتواست گونه‌ای که در این پرسشنامه (CSI-4) به‌همراه تعریفی از‌حیطه مورد سنجش آن در اختیار 9 روانپزشک قرار داده شد تا در مورد مناسبت و ارتباط هر سوال آزمون با تعریفی که برای آن حیطه در نظر گرفته شده است داوری کند. نتایج بررسی اظهار نظرها و داوری‌های متخصصان نشان داد که هر 9 روانپزشک، همگونی و مناسبت محتوای CSI-4 با حیطه مورد سنجش آن را مورد تایید قرار داده و این پرسشنامه را در دستیابی به اهداف زیربنایی آن یعنی غربالگری اختلال‌های رفتاری و هیجانی کودکان موفق ارزیابی نمودند. (الهه محمد اسماعیل، 1381)

محتوای این آزمون با چند تن از اساتیدمورد ارزیابی قرار گرفته و اعتبار محتوای این آزمون را مورد تایید قرار دادند و به این ترتیب میتوانیم اعتبار سازه را مورد تایید قرار دهیم.

 

[1] .child symptom Inventory

[2] .sprafkin & Gadow

[3] .AD/HD hyper activity disordery

[4] .ODD oppositional defiani disorder

[5] .CD conduct disorder

[6] . GAD generalized anxiety disorder

[7] .SP social pho.bia

[8] .SAD separation onxiety disorder

[9] .OCD obsessive compulsive disorder

[10] .MDD major depression disorder

[11] .SC schizophrenia

[12] .PPD pervasive developmental disorder

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *