روش اجرایی تحقیق:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه
  • یادگیری کلامی‌یا تداعی کلامی :

این نوع یادگیری که زبان آموزی نیز نامیده می‌شود، ‌بنا به عقیده گانیه، نوع بخصوصی از یادگیری زنجیره ای است که در آن حلقه های یادگیری ( S-R ها ) واحدهای زبان هستند. مورد ساده یادگیری کلامی فعالیت کودکان در نامیدن اشیاء است که از دو مرحله تشکیل می‌یابد :

نخست پاسخ مشاهده شییء که کودک را قادر به تشخیص آن شییء می‌سازد. دوم محرک درونی که کودک را وادار به نامیدن شیی ء میکند. مانند گفتن نام شییء « توپ ». وقتی کودک، ‌علاوه بر نامیدن توپ، قادر به نامیدن توپ قرمز نیز هست، ‌یادگیری او از سه حلقه تشکیل یافته است. در یادگیری کلامی، یادگیرنده از واسطه های کلامی استفاده زیاد می‌برد.

  • یادگیری تمیز دادن محرکات :

یادگیری تمیز دادن محرکات شامل دادن پاسخ درست به محرکهای مختلف است. وقتی کودک می آموزد حیوانات مختلف را با نام درست آنها بنامد، میان محرکات مختلف تمیز قائل شده است. معلمان وقتی دانش‌آموزان کلاس خود را با نام درست آنها صدا می زنند به تمیز دادن محرکات می پردازند.

  • یادگیری مفهوم :

در یادگیری مفهوم یا مفهوم آموزی یادگیرنده بر حسب ویژگیهای انتزاعی محرکات چون رنگ، ‌شکل، و تعداد به آنها پاسخ می‌دهد. به سخن دیگر، در مفهوم آموزی، رفتار یادگیرنده تحت کنترل ویژگیهای انتزاعی محرکات است، ‌نه تحت کنترل محرکات فیزیکی، برای مثال، ‌یادگیری مفهوم پستانداران مستلزم پاسخ درست دادن به ویژگیهای انتزاعی جانوران پستاندار است نه به تعدادی پستاندار معین.

یادگیری تمیز دادن بین محرکات پیش نیاز مفهوم آموزی محسوب می‌شود، زیرا در یادگیری مفهوم یادگیرنده باید بتواند وجود اشتراک و افتراق محرکها را از هم تمیز دهد

  • یادگیری قاعده یا قانون :

در یادگیری قاعده یا قانون که به آن اصل هم گفته می‌شود یادگیری دو یا چند مفهوم را به هم ربط می‌دهد و از آن یک معنی تازه به دست می آورد. در واقع زنجیره ای از مفاهیم هستند. « فلزات بر اثر حرارت منبسط می‌شوند »، و « ۵=۳+۲ » مثالهایی از قاعده یا قانون هستند. در این قواعد « فلزات »، ‌« حرارت »، ‌« انبساط »، « ۲ »، ‌« ۳ »، ‌« = » و «۵ » همه مفهوم هستند.

  • حل مسئله :

در یادگیری حل مسئله یا مشکل گشایی، یادگیرنده با استفاده از قواعد یا اصول به حل مسائل می پردازد. وقتی مسئله حل شود یادگیرنده اطلاعات تازه ای کسب می‌کند که برای حل کردن مسئله حل شود یادگیرنده اطلاعات تازه ای کسب می‌کند که برای حل کردن مسائل آتی می‌توانند مورد استفاده او قرار گیرند. بنابرعقیده گانیه، آنچه در حل مسئله آموخته می‌شود یک اصل سطح بالاتر است که از ترکیب دو یا چند اصل ساده تر تشکیل می‌یابد.

حل مسئله مستلزم آن فعالیت درونی و ذهنی است که تفکر نام دارد.

گانیه در این باره می‌گوید :

وقتی راننده ای میتواند از میان انبوه اتومبیلها راه خود را از پیش تعیین کند و خود را در اختیار مسیر ترافیک قرار ندهد به حل مسئله میپردازد. یا وقتی بانوی خانه داری با ملاظات صرفه جویانه در خریداری اجناس مورد نیاز خود به انتخاب آنها می پردازد، مسئله ای را حل می‌کند.

با توجه به توضیحات بالا در باره انواع یادگیری گانیه میتوان روابط میان یادگیریهای مختلف را به شرح زیر بیان کرد : حل مسئله که آخرین و پیچیده ترین نوع یادیگری در نظریه گانیه است ( نوع ۸ ) بر قواعد یا اصول ( نوع ۷ ) مبتنی است. این قواعد و اصول خود از مفاهیم ( نوع ۶ ) به دست میآیند. مفاهیم نیز به نوبه خود بر تمیز دادن محرکات ( نوع ۵ ) مبتنی هستند.

تمیز دادن محرکات هم به تداعی های کلامی ( نوع ۴ )‌و هم به زنجیره های حرکتی ( نوع ۳ ) وابسته اند، ‌که این دو نیز از پیوندهای محرک – پاسخ ( نوع ۲ ) مشتق می‌شوند. در هر یک از یادگیریهای بالا نیز مقداری از یادگیری علامتی ( نوع ۱ ) که ناهشیار، غیر ارادی و هیجانی است حضور دارد.

استفاده از انواع یادگیری گانیه در طبقه بندی هدفهای آموزشی شبیه به استفاده از طبقه‌بندی های بلوم و همکاران اوست.

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق

 

۱-۳- روش پژوهش :

روش تحقیق این پژوهش، ‌روش زمینه یابی می‌باشد که به منظور انجام تحقیقات بعدی و عمقی تر در زمینه مورد بررسی انجام شده است.

 

۲-۳- آزمودنیها :

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل ۱۹ نفر از معلمان علوم سال چهارم ابتدائی مدارس دولتی ناحیه ۳ شهرستان مشهد و ناحیه ۶ مشهد، در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ می‌باشد که در این تحقیق ۸ مدرسه و ۱۹ کلاس شرکت داشتند که همه آنها زن بودند.

 

۳-۳- ابزار اندازه گیری :

در این تحقیق از یک پرسشنامه چهارگزینه ای محقق ساخته استفاده شده است و نمره علوم ترم اول و نمره آزمون علمی‌دانش‌آموزان. این پرسشنامه از ۳۰ سئوال تشکیل یافته که بر اساس اهداف راهنمایی تدریس علوم سال چهارم ابتدائی تنظیم شده است.

به منظور اجرای پرسشنامه پس از هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش خراسان سپس با هماهنگی با اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ و ۶ مشهد به ۸ مدرسه ابتدائی دخترانه دولتی مراجعه شد. قبل از اجرا توجه و موافقت معلمان جلب گردید و به آنها گفته شد که برای شرکت و عدم شرکت آزاد هستند.

اجرای پرسشنامه از تاریخ ۲۵/۱/۸۸ لغایت ۲۵/۱۱/۸۷ ادامه داشت.

 

۴-۳- روش آماری :

در این پژوهش از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. دراین تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است.

آمار توصیفی :

برای جمع آوری، ‌تلخیص، تنظیم و ارائه اطلاعات تبیین روابط موجود بین اطلاعات از فراوانی ( F ) و درصد ( P ) و نمودار دایره ای و شاخص مرکزی ( میانگین، نما ) به منظور توصیف اطلاعات کمی استفاده شده است.

 

۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات :

پژوهش حاضر در شهرستان مشهد ناحیه ۳ و ناحیه ۶ مشهد توسط ۲ تن از دانشجویان، رشته علوم تربیتی پیام نور برای درس پروژه ( سمینار ) تحت نظارت استاد ارجمند دکتر نعمتی انجام شده است. لازم به ذکر است از ۳۰ پرسشنامه توزیع شده ۱۱ معلم حاضر به همکاری نشدند.

فصل چهارم : نتایج

 

این فصل هسته اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد و مشتمل بر جداول و نمودارها، شکلها، ‌تجزیه و تحلیل اطلاعات است.

در این فصل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه با استفاده از میانگین و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

۱-۴- تجزیه و تحلیل داده ها :‌

در این قسمت داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی میشوند. اکنون به بررسی ویژگیهای عمومی آزمودنیها از لحاظ گذراندن دوره ضمن خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت می پردازیم.

جدول ۱-۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب گذراندن دوره ضمن خدمت

  فراوانی درصد فراوانی تراکمی
نگذراندن دوره ضمن خدمت ۷ ۹/۳۶ ۱۰۰
گذراندن دوره ضمن خدمت ۱۲ ۱/۶۳ ۱/۶۳

شکل ۱- الف نمودار دایره ای بر حسب گذراندن دوره ضمن خدمت

همانطور که مشاهده می‌شود بیشتر معلمان ( ۱/۶۳% ) دوره ضمن خدمت را گذرانده اند و فقط تعداد کمی ( ۹/۶۳% ) دوره ضمن خدمت را طی نکرده اند.

 

جدول ۲-۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب مدرک تحصیلی

مدرک فراوانی درصد فراوانی تراکمی
دیپلم ۹ ۴/۴۷ ۴/۴۷
فوق دیپلم ۶ ۶/۳۱ ۷۹
لیسانس ۴ ۲۱ ۱۰۰

 

شکل ۲- ب نمودار آزمودنیها بر حسب مدرک تجصیلی

همانطور که مشاهده می‌شود بیشتر معلمان دارای دیپلم ( ۴/۴۷% ) می‌باشند و تنها ۲۱% آنها دارای مدرک لیسانس هستند.

 

جدول ۳-۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته

رشته فراوانی درصد فراوانی تراکمی
دانشسرا ۱ ۳/۵ ۳/۵
علوم انسانی ۱۷ ۴/۸۹ ۷/۹۴
علوم تجربی ۱ ۳/۵ ۱۰۰

 

شکل ۳- پ نمودار آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی

همانطور که مشاهده می‌شود بیشتر معلمان دارای دپیلم انسانی ۴/۸۹% هستند و علوم تجربی و دانشسرا هر کدام ۳/۵% هستند.

 

 

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت

فراوانی تراکم درصد فراوانی سابقه خدمت
۳/۵ ۳/۵ ۱ ۳
۶/۱۰ ۳/۵ ۱ ۵
۹/۱۵ ۳/۵ ۱ ۶
۲/۲۱ ۳/۵ ۱ ۷
۷/۳۱ ۵/۱۰ ۲ ۸
۴/۴۷ ۷/۱۵ ۳ ۹
۵/۵۲ ۳/۵ ۱ ۱۰
۸/۵۷ ۳/۵ ۱ ۱۱
۱/۶۳ ۳/۵ ۱ ۱۷
۴/۶۸ ۳/۵ ۱ ۲۲
۷/۷۳ ۳/۵ ۱ ۲۳
۷۹ ۳/۵ ۱ ۲۴
۳/۸۴ ۳/۵ ۱ ۲۶
۶/۸۹ ۳/۵ ۱ ۲۷
۶/۹۴ ۳/۵ ۱ ۲۸
۱۰۰ ۳/۵ ۱ ۲۹

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *