روش اجرایی تحقیق:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه
  • یادگیری كلامی‌یا تداعی كلامی :

این نوع یادگیری كه زبان آموزی نیز نامیده می‌شود، ‌بنا به عقیدة گانیه، نوع بخصوصی از یادگیری زنجیره ای است كه در آن حلقه های یادگیری ( S-R ها ) واحدهای زبان هستند. مورد سادة یادگیری كلامی فعالیت كودكان در نامیدن اشیاء است كه از دو مرحله تشكیل می‌یابد :

نخست پاسخ مشاهدة شییء كه كودك را قادر به تشخیص آن شییء می‌سازد. دوم محرك درونی كه كودك را وادار به نامیدن شیی ء میكند. مانند گفتن نام شییء « توپ ». وقتی كودك، ‌علاوه بر نامیدن توپ، قادر به نامیدن توپ قرمز نیز هست، ‌یادگیری او از سه حلقه تشكیل یافته است. در یادگیری كلامی، یادگیرنده از واسطه های كلامی استفاده زیاد می‌برد.

  • یادگیری تمیز دادن محركات :

یادگیری تمیز دادن محركات شامل دادن پاسخ درست به محركهای مختلف است. وقتی كودك می آموزد حیوانات مختلف را با نام درست آنها بنامد، میان محركات مختلف تمیز قائل شده است. معلمان وقتی دانش‌آموزان كلاس خود را با نام درست آنها صدا می زنند به تمیز دادن محركات می پردازند.

  • یادگیری مفهوم :

در یادگیری مفهوم یا مفهوم آموزی یادگیرنده بر حسب ویژگیهای انتزاعی محركات چون رنگ، ‌شكل، و تعداد به آنها پاسخ می‌دهد. به سخن دیگر، در مفهوم آموزی، رفتار یادگیرنده تحت كنترل ویژگیهای انتزاعی محركات است، ‌نه تحت كنترل محركات فیزیكی، برای مثال، ‌یادگیری مفهوم پستانداران مستلزم پاسخ درست دادن به ویژگیهای انتزاعی جانوران پستاندار است نه به تعدادی پستاندار معین.

یادگیری تمیز دادن بین محركات پیش نیاز مفهوم آموزی محسوب می‌شود، زیرا در یادگیری مفهوم یادگیرنده باید بتواند وجود اشتراك و افتراق محركها را از هم تمیز دهد

  • یادگیری قاعده یا قانون :

در یادگیری قاعده یا قانون كه به آن اصل هم گفته می‌شود یادگیری دو یا چند مفهوم را به هم ربط می‌دهد و از آن یك معنی تازه به دست می آورد. در واقع زنجیره ای از مفاهیم هستند. « فلزات بر اثر حرارت منبسط می‌شوند »، و « 5=3+2 » مثالهایی از قاعده یا قانون هستند. در این قواعد « فلزات »، ‌« حرارت »، ‌« انبساط »، « 2 »، ‌« 3 »، ‌« = » و «5 » همه مفهوم هستند.

  • حل مسئله :

در یادگیری حل مسئله یا مشكل گشایی، یادگیرنده با استفاده از قواعد یا اصول به حل مسائل می پردازد. وقتی مسئله حل شود یادگیرنده اطلاعات تازه ای كسب می‌كند كه برای حل كردن مسئله حل شود یادگیرنده اطلاعات تازه ای كسب می‌كند كه برای حل كردن مسائل آتی می‌توانند مورد استفادة او قرار گیرند. بنابرعقیدة گانیه، آنچه در حل مسئله آموخته می‌شود یك اصل سطح بالاتر است كه از تركیب دو یا چند اصل ساده تر تشكیل می‌یابد.

حل مسئله مستلزم آن فعالیت درونی و ذهنی است كه تفكر نام دارد.

گانیه در این باره می‌گوید :

وقتی راننده ای میتواند از میان انبوه اتومبیلها راه خود را از پیش تعیین كند و خود را در اختیار مسیر ترافیك قرار ندهد به حل مسئله میپردازد. یا وقتی بانوی خانه داری با ملاظات صرفه جویانه در خریداری اجناس مورد نیاز خود به انتخاب آنها می پردازد، مسئله ای را حل می‌كند.

با توجه به توضیحات بالا در بارة انواع یادگیری گانیه میتوان روابط میان یادگیریهای مختلف را به شرح زیر بیان كرد : حل مسئله كه آخرین و پیچیده ترین نوع یادیگری در نظریة گانیه است ( نوع 8 ) بر قواعد یا اصول ( نوع 7 ) مبتنی است. این قواعد و اصول خود از مفاهیم ( نوع 6 ) به دست میآیند. مفاهیم نیز به نوبة خود بر تمیز دادن محركات ( نوع 5 ) مبتنی هستند.

تمیز دادن محركات هم به تداعی های كلامی ( نوع 4 )‌و هم به زنجیره های حركتی ( نوع 3 ) وابسته اند، ‌كه این دو نیز از پیوندهای محرك – پاسخ ( نوع 2 ) مشتق می‌شوند. در هر یك از یادگیریهای بالا نیز مقداری از یادگیری علامتی ( نوع 1 ) كه ناهشیار، غیر ارادی و هیجانی است حضور دارد.

استفاده از انواع یادگیری گانیه در طبقه بندی هدفهای آموزشی شبیه به استفاده از طبقه‌بندی های بلوم و همكاران اوست.

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق

 

1-3- روش پژوهش :

روش تحقیق این پژوهش، ‌روش زمینه یابی می‌باشد كه به منظور انجام تحقیقات بعدی و عمقی تر در زمینه مورد بررسی انجام شده است.

 

2-3- آزمودنیها :

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل 19 نفر از معلمان علوم سال چهارم ابتدائی مدارس دولتی ناحیه 3 شهرستان مشهد و ناحیه 6 مشهد، در سال تحصیلی 88-87 می‌باشد كه در این تحقیق 8 مدرسه و 19 كلاس شركت داشتند كه همه آنها زن بودند.

 

3-3- ابزار اندازه گیری :

در این تحقیق از یك پرسشنامه چهارگزینه ای محقق ساخته استفاده شده است و نمره علوم ترم اول و نمره آزمون علمی‌دانش‌آموزان. این پرسشنامه از 30 سئوال تشكیل یافته كه بر اساس اهداف راهنمایی تدریس علوم سال چهارم ابتدائی تنظیم شده است.

به منظور اجرای پرسشنامه پس از هماهنگی با اداره كل آموزش و پرورش خراسان سپس با هماهنگی با اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 و 6 مشهد به 8 مدرسه ابتدائی دخترانه دولتی مراجعه شد. قبل از اجرا توجه و موافقت معلمان جلب گردید و به آنها گفته شد كه برای شركت و عدم شركت آزاد هستند.

اجرای پرسشنامه از تاریخ 25/1/88 لغایت 25/11/87 ادامه داشت.

 

4-3- روش آماری :

در این پژوهش از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. دراین تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است.

آمار توصیفی :

برای جمع آوری، ‌تلخیص، تنظیم و ارائه اطلاعات تبیین روابط موجود بین اطلاعات از فراوانی ( F ) و درصد ( P ) و نمودار دایره ای و شاخص مركزی ( میانگین، نما ) به منظور توصیف اطلاعات كمی استفاده شده است.

 

5-3- روش جمع آوری اطلاعات :

پژوهش حاضر در شهرستان مشهد ناحیه 3 و ناحیه 6 مشهد توسط 2 تن از دانشجویان، رشته علوم تربیتی پیام نور برای درس پروژه ( سمینار ) تحت نظارت استاد ارجمند دكتر نعمتی انجام شده است. لازم به ذكر است از 30 پرسشنامه توزیع شده 11 معلم حاضر به همكاری نشدند.

فصل چهارم : نتایج

 

این فصل هسته اصلی تحقیق را تشكیل می‌دهد و مشتمل بر جداول و نمودارها، شكلها، ‌تجزیه و تحلیل اطلاعات است.

در این فصل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه با استفاده از میانگین و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

1-4- تجزیه و تحلیل داده ها :‌

در این قسمت داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی میشوند. اكنون به بررسی ویژگیهای عمومی آزمودنیها از لحاظ گذراندن دوره ضمن خدمت، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت می پردازیم.

جدول 1-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب گذراندن دوره ضمن خدمت

  فراوانی درصد فراوانی تراكمی
نگذراندن دوره ضمن خدمت 7 9/36 100
گذراندن دوره ضمن خدمت 12 1/63 1/63

شكل 1- الف نمودار دایره ای بر حسب گذراندن دوره ضمن خدمت

همانطور كه مشاهده می‌شود بیشتر معلمان ( 1/63% ) دوره ضمن خدمت را گذرانده اند و فقط تعداد كمی ( 9/63% ) دوره ضمن خدمت را طی نكرده اند.

 

جدول 2-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب مدرك تحصیلی

مدرك فراوانی درصد فراوانی تراكمی
دیپلم 9 4/47 4/47
فوق دیپلم 6 6/31 79
لیسانس 4 21 100

 

شكل 2- ب نمودار آزمودنیها بر حسب مدرك تجصیلی

همانطور كه مشاهده می‌شود بیشتر معلمان دارای دیپلم ( 4/47% ) می‌باشند و تنها 21% آنها دارای مدرك لیسانس هستند.

 

جدول 3-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته

رشته فراوانی درصد فراوانی تراكمی
دانشسرا 1 3/5 3/5
علوم انسانی 17 4/89 7/94
علوم تجربی 1 3/5 100

 

شكل 3- پ نمودار آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی

همانطور كه مشاهده می‌شود بیشتر معلمان دارای دپیلم انسانی 4/89% هستند و علوم تجربی و دانشسرا هر كدام 3/5% هستند.

 

 

جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت

فراوانی تراكم درصد فراوانی سابقه خدمت
3/5 3/5 1 3
6/10 3/5 1 5
9/15 3/5 1 6
2/21 3/5 1 7
7/31 5/10 2 8
4/47 7/15 3 9
5/52 3/5 1 10
8/57 3/5 1 11
1/63 3/5 1 17
4/68 3/5 1 22
7/73 3/5 1 23
79 3/5 1 24
3/84 3/5 1 26
6/89 3/5 1 27
6/94 3/5 1 28
100 3/5 1 29

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *