روشها ی آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات:پایان نامه مشاوره,بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانلود پایان نامه
فصل چهارم :
روشها ی آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در فصل سوم در مورد روشهای جمع‌آوری داده‌ها و چگونگی پردازش آنها بحث شده است. نتیجه این فرآیند اطلاعاتی را جهت آزمون فرضیه‌های این تحقیق فراهم آورده است که در این فصل به روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج بدست آمده از آنها می‌پردازیم.

همانطور که در فصل سوم آمده، با استفاده از روشهای آماری آمار توصیفی،ANOVA ، آزمون t برای جامعه‌های مستقل، مدلهای رگرسیون خطی ساده یک متغیره اهداف این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیه نتایج گرفته شده در این بخش با استفاده از نرم افزار SPSS 15/0 محاسبه شده است، که خروجی نرم‌افزاری در قسمت ضمائم آورده شده است.

آمار توصیفی

آمار توصیفی برای خلاصه کردن و توصیف خصوصیات مهم مجموعه‌ای معلوم از داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشخصه‌های توصیفی متغیرهای سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارمندان در جدول‌های زیر ارائه شده است.

 

(جدول۱ – ۴ ). آمار توصیفی (معیارهای تمرکز برای کارمندان).

  آمار توصیفی (معیارهای تمرکز برای کارمندان).
متغیر تعداد میانگین مجموع
سابقه خدمت ۱۰۳ ۴۱/۱۲ ۱۲۷۸
تعهد سازمانی ۱۰۳ ۰۴/۷۷ ۷۹۳۵

 

 

 

 

 

 

 

(جدول۲ ۴ ). آمار توصیفی (معیارهای پراکندگی برای کارمندان).

 

 

آمار توصیفی (معیارهای پراکندگی برای کارمندان).
متغیر مینیمم ماکزیمم برد واریانس انحراف معیار
سابقه خدمت ۱ ۲۹ ۲۸ ۷۹۳/۴۹ ۰۵۶/۷
تعهد سازمانی ۴۳ ۱۰۱ ۵۸ ۱۷۵/۱۹۴ ۹۳۵/۱۳

 

همانطور که در جدول‌های فوق مشاهده می‌شود ابتدا برای شناخت بیشتر متغیرهای موجود در تحقیق و خلاصه‌سازی آنها به محاسبه آماره‌های توصیفی ساده برای آنها پرداخته‌ایم، هر دو نوع معیارهای تمرکز مانند میانگین و مجموع و معیارهای پراکندگی مانند می‌نیمم، ماکزیمم، برد، واریانس، انحراف معیار در جدول‌های فوق گزارش شده است. همانطور که می‌دانیم در این تحقیق ما از ۱۰۳ نفر از کارمندان نمونه گرفته‌ایم که با توجه به اینکه یک متغیر داریم تعداد داده‌ها در ستون‌های اول جدول برای تمام متغیرها ۱۰۳ عدد گزارش شده است که این نشان دهنده این است که در مشاهدات نمونه ما داده گمشده وجود ندارد.

بعضی از معیارهای گزارش شده در فوق عبارتند از:

مثلاً میانگین و انحراف معیار متغیر سابقه خدمت برای کارمندان به ترتیب برابر ۴۱/۱۲ و ۰۵۶/۷ می‌باشد و همچنین برد این متغیر برابر عدد ۲۸ می‌باشدلازم به ذکر است که می‌توان متغیرهای کیفی یا کیفی شده در تحقیق( نوع استخدام، جنسیت، وضعیت تأهل، سن، سطح تحصیلات و میزان حقوق و مزایا). را ، به کمک جدول و نمودارفراوانی به شرح زیر مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

 

(جدول۳ ۴ ). فراوانی متغیرسن کارمندان

جدول فراوانی متغیرسن کارمندان
طبقات فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی
زیر۲۵سال ۰ ۰.۰ ۰ ۰
بین ۲۵تا۳۵سال ۴۵ ۴۳.۷ ۴۵ ۴۳.۷
بین ۳۵تا۴۵سال ۵۳ ۵۱.۵ ۹۸ ۹۵.۱
بین۴۵تا۵۵سال ۵ ۴.۹ ۱۰۳ ۱۰۰
بیشتراز۵۵سال ۰ ۰.۰ ۱۰۳ ۱۰۰
مجموع ۱۰۳ ۱۰۰

 

 

 

 

(جدول۴– ۴ ). فراوانی متغیر جنسیت در کارمندان

جدول فراوانی برای متغیر جنسیت در کارمندان
طبقات فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی
مرد ۶۹ ۶۷ ۶۹ ۶۷
زن ۳۴ ۳۳ ۱۰۳ ۱۰۰
مجموع ۱۰۳ ۱۰۰

با توجه به جدول فوق واضح است که ۶۷درصد از کارکنان موجود در نمونه مرد بوده و ۳۴ درصد باقمیمانده زن هستند.

 

 

.

(جدول۵ ۴ ). فراوانی متغیر سطح تحصیلات در کارمندان

جدول فراوانی برای متغیر سطح تحصیلات در کارمندان
طبقات فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی
زیر دیپلم ۱۵ ۶/۱۴ ۱۵ ۶/۱۴
دیپلم ۱۵ ۶/۱۴ ۳۰ ۲/۲۹
فوق دیپلم ۱۳ ۶/۱۲ ۴۳ ۸/۴۱
لیسانس ۴۶ ۷/۴۴ ۸۹ ۵/۸۶
فوق لیسانس ۱۴ ۶/۱۳ ۱۰۳ ۱۰۰
دکترا ۰ ۰ ۱۰۳ ۱۰۰
مجموع ۱۰۳ ۱۰۰

از جدول فوق نتیجه می‌شود که بیشترین درصد کارکنان یعنی در حدود ۴۵% از کارمندان دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند و هیچکس با مدرک دکترا در کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار وجود ندارد.

 

(جدول ۶ ۴ ). فراوانی متغیر برای وضعیت ازدواج (تأهل ). در کارمندان

جدول فراوانی برای وضعیت ازدواج (تأهل ). در کارمندان
طبقات فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی
متأهل ۹۱ ۸۸.۳ ۹۱ ۸۸.۳
مجرد ۱۲ ۱۱.۷ ۱۰۳ ۱۰۰
مجموع ۱۰۳ ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

(جدول ۷– ۴ ). فراوانی متغیر سابقه خدمت در کارمندان

جدول فراوانی برای سابقه خدمت در کارمندان
طبقات فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی
کمتر از۱۵سال ۵۶ ۵۴.۴ ۵۶ ۵۴.۴
بیشتر از ۱۵سال ۴۷ ۴۵.۶ ۱۰۳ ۱۰۰
مجموع ۱۰۳ ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

(جدول ۸– ۴ ). فراوانی متغیر میزان حقوق و دستمزد در کارمندان

جدول فراوانی برای میزان حقوق و دستمزد در کارمندان
طبقات فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی
زیر۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۱ ۳۰.۱ ۳۱ ۳۰.۱
بین ۳.۰۰۰.۰۰۱ریال تا۸.۰۰۰.۰۰۰ ۷۱ ۶۸.۹ ۱۰۲ ۹۹
بین۸.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱ ۱ ۱۰۳ ۱۰۰
بین۱۲.۰۰۰.۰۰۱تا۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۳ ۱۰۰
مجموع ۱۰۳ ۱۰۰

حال با استفاده از آمار استنباطی به بررسی فرضیات این تحقیق می‌پردازیم. لازم به ذکر است که برای بررسی فرضیات از آزمون t، ANOVA و آزمون معنی‌داری رگرسیون خطی استفاده شده است.

فرضیه ۱: بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از جدول آنالیز واریانس (ANOVA). استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

          فرضیه ۱ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و سن کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج جدول آنالیز واریانس به صورت زیر می‌باشد:

جدول آنالیز واریانس

متغیر پاسخ: تعهد سازمانی

منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات آماره مقدار احتمال
سن

(Age).

۳ ۷۹/۱۰۸۳ ۲۶/۳۶۱ ۹۱/۱ ۱۳۳/۰
خطا

(Error).

۹۹ ۰۶/۱۸۷۲۲ ۱۱۲/۱۸۹
مجموع

(Total).

۱۰۲ ۸۵/۱۹۸۰۵

(جدول ۹ ۴ ). توزیع آزمودنیها بر مبنای سن

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود که آماره برابر ۹۱/۱ بوده که مقدار کوچکی است و مقدار احتمال ۱۳۳/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال کوچک نیست و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سن کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه ۲: بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد.

          ابتدا فرضیه ۲ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و جنسیت کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

آزمون t برای مقایسه تعهد سازمانی زنان و مردان
متغیرها میانگین درجه آزادی آماره t مقدار احتمال
مرد ۷۷/۷۵ ۱۰۱ ۳۲۳/۱- ۱۸۹/۰
زن ۶۲/۷۹

(جدول ۱۰ ۴ ). توزیع آزمودنیها بر مبنای جنسیت

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، مقدار آماره آزمون t برابر ۳۲۳/۱- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر ۱۸۹/۰ است که چون

پس در سطح معنی داری ۵% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و جنسیت کارکنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

 

فرضیه ۳: بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه مجدداً از جدول آنالیز واریانس (ANOVA). استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

          فرضیه ۳ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج جدول آنالیز واریانس به صورت زیر می‌باشد:

 

جدول آنالیز واریانس

متغیر پاسخ: تعهد سازمانی

منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات آماره مقدار احتمال
سطح تحصیلات

(Grade).

۴ ۱۹۸/۴۴۲ ۵۵/۱۱۰ ۵۵۹/۰ ۶۹۳/۰
خطا

(Error).

۹۸ ۶۴۷/۱۹۳۶۳ ۵۸۸/۱۹۷
مجموع

(Total).

۱۰۲ ۸۴۵/۱۹۸۰۵

(جدول ۱۱ ۴ ). توزیع آزمودنیها بر مبنای سطح تحصیلات

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود که آماره برابر ۵۵۹/۰ بوده که مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال ۶۹۳/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال کوچک نیست و داریم:

 

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه ۴: بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه مجدداً از آزمون t برای جامعه‌های مستقل استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد.

          ابتدا فرضیه ۴ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و ازدواج کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

آزمون t برای مقایسه تعهد سازمانی افراد متأهل و مجرد
متغیرها میانگین درجه آزادی آماره t مقدار احتمال
متأهل ۴۹/۷۶ ۱۰۱ ۰۹۳/۱- ۲۷۷/۰
مجرد ۱۷/۸۱

(جدول۱۲ ۴ ). توزیع آزمودنیها بر مبنای وضعیت تأهل

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، مقدار آماره آزمون t برابر ۰۹۳/۱- می‌باشد و مقدار احتمال (p-value). برابر ۲۲۷/۰ است که چون

پس در سطح معنی داری ۵% دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد، یعنی بین تعهد سازمانی و ازدواج کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

فرضیه ۵: بین تعهد سازمانی و سابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه آزمون معنی داری رگرسیون خطی ساده استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد.

          ابتدا فرضیه ۵ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

در این قسمت با در نظر گرفت مدل رگرسیونی

که در آن تعهد سازمانی و سابقه خدمت است، فرضیات آماری به صورت زیر می‌باشد:

به عبارت دیگر فرضیه صفر این است که رگرسیون خطی معنی‌دار نیست یا وجود رابطه خطی رد می‌شود و فرضیه مقابل معنی‌دار بودن رگرسیون یا تأیید رابطه خطی معنی‌دار می‌باشد.

برای بررسی این رابطه از جدول آنالیز واریانس استفاده می‌کنیم. نتایج جدول آنالیز واریانس به صورت زیر می‌باشد:

جدول آنالیز واریانس

متغیر پاسخ: تعهد سازمانی

منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات آماره مقدار احتمال
سابقه خدمت ۱ ۱۷۷/۸۹۷ ۱۷۷/۸۹۷ ۷۹۲/۴ ۰۳۱/۰
خطا (Error). ۱۰۱ ۶۶۷/۱۸۹۰۸ ۲۱۵/۱۸۷    
مجموع (Total). ۱۰۲ ۸۴۵/۱۹۸۰۵      

 

(جدول۱۳ ۴ ). توزیع آزمودنیها بر مبنای سابقه خدمت

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود که آماره برابر ۷۹۲/۴ بوده که مقدار بزرگی است و مقدار احتمال ۰۳۱/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال کوچک است و داریم:

پس فرضیه صفر در سطح معنی‌داری رد می‌شود یعنی وجود رابطه خطی معنی‌دار تعهد سازمانی و سابقه خدمت پذیرفته می‌شود.

حال برای اینکه ببینیم سابقه خدمت تا چه اندازه تغییرپذیری تعهد سازمانی را تبیین می‌کند، آماره ضریب تعیین را محاسبه می‌کنیم و همچنین بررسی مناسبت مدل از ضریب تعیین تصحیح شده استفاده می‌کنیم.

 

ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین
۰۳۶/۰ ۰۴۵/۰

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود که یعنی از تغییر پذیری متغیر تعهد سازمانی بوسیله این مدل یا به عبارت دیگر توسط سابقه خدمت تبیین می‌شود.

همچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود مقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده به هم خیلی نزدیک می‌باشند که این نشان دهنده این موضوع است که متغیری در مدل وجود ندارد که معنی‌دار نباشد و داوطلب خروج از مدل باشد.

در نهایت مدل پیش‌بینی شده را می‌توان به صورت زیر برآورد کرد:

که چون ضریب سابقه خدمت منفی است یعنی این دو متغیر با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه سابقه خدمت بیشتر باشد تعهد سازمانی کمتر است و بالعکس.

 

فرضیه ۶: بین تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه مجدداً از جدول آنالیز واریانس (ANOVA). استفاده می‌کنیم، نتایج حاصل شده به صورت زیر می‌باشد:

          فرضیه ۶ را به صورت زیر فرمول‌بندی می‌کنیم:

بین تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بین تعهد سازمانی و حقوقو و دستمزد کارمندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج جدول آنالیز واریانس به صورت زیر می‌باشد:

جدول آنالیز واریانس

متغیر پاسخ: تعهد سازمانی

منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات آماره مقدار احتمال
حقوق و دستمزد

(Salary).

۲ ۳۰۴/۳۱۷ ۶۵۲/۱۵۸ ۸۱۴/۰ ۴۴۶/۰
خطا

(Error).

۱۰۰ ۵۴۱/۱۹۴۸۸ ۸۸۵/۱۹۴
مجموع

(Total).

۱۰۲ ۸۴۵/۱۹۸۰۵  

(جدول ۱۴ ۴ ). توزیع آزمودنیها بر مبنای میزان حقوق و دستمزد

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌شود که آماره برابر ۸۱۴/۰ بوده که مقدار بسیار کوچکی است و مقدار احتمال ۴۴۶/۰ می‌باشد، که چون مقدار احتمال بزرگ است و داریم:

پس هیچ دلیل بر رد فرضیه صفر در سطح معنی‌داری وجود ندارد یعنی بین تعهد سازمانی و میزان حقوق و دستمزدکارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *