روسپی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

روسپی كیست؟ روسپی‌گری چیست؟

روسپی و روسپی‌گری به صورتهای متعدد تعریف شده تا آنجا كه می‌توان گفت به تعداد نویسندگان و محققانی كه در این باره نوشته و پژوهش كرده‌اند، تعریفهای گوناگون از آن ارائه شده است.

در كتاب پیرامون روسپی‌گری در شهر تهران، روسپی چنین تعریف شده است:                « روسپی زنی است كه از راه خد فروشی امرار معاش كند و جز این پیشه‌ای ندارد و تحت نظامات خاصی به این پیشه و كار خود ادامه می‌دهد». در تعریفی دیگر چنین آمده است: « روسپی زن یا دختری است كه به خاطر پول و برای ارضای میل جنسی مرد به او تسلیم شود و در این كار از خود نه اختیار انتخاب داشته باشد و نه از نظر جنسی حظی ببرد.»

« ژان گابریل مانسینی» محقق فرانسوی نیز در تعریف فحشاء می‌گوید:« فاحشه زنی را می‌گویند كه آزادانه و بی پروا در حالی كه هیچگونه وسیله دیگری برای تامین زندگی ندارد به طور مداوم و مكرر با هر كس و به اولین پیشنهاد بدون رد یا انتخاب طرف، در مقابل دریافت وجه به عمل جنسی عادی تن در دهد. چون منظور اصلی و نهایی استفاده مادی است نه لذت.»

به یك تعبیر، فحشاء خرید و فروش روابط جنسی است و به عبارت دیگر، فحشاء عبارت از ایفای عمل جنسی با فرد دیگر در مقابل پرداخت پول است. روسپی ممكن است مرد یا زن باشد. ولی معمولا این عمل را به زنان نسبت می‌دهند، اما برخی اوقات مردان نیز برای مردان دیگر در نقش روسپی‌ ظاهر می‌شوند كه بدان فحشاء مردانه می‌گویند. روسپیانی كه امرار معاش یا تكمیل درآمدشان از راه روسپی‌گردی باشد، معمولا مایلند فعالیت جنسی را با اشخص كه قادر به پرداخت پول بیشتری هستند، انجام دهند. با این همه، روسپیان بسیاری اوقات مجبور به رعایت مسائل بهداشتی، سنی و سلامتی و هم چنین ناگزیر به قبول معیارهای نژادی و قومی برای پذیرش مشتریان خود هستند.

 

جاذبه‌ها و خطرات روسپی‌گری

در دنیای غرب جاذبه اصلی روسپی شدن نیاز مالی است. بیشتر روسپیان به علت ناتوانی در به دست آوردن پول زیاد در مشاغل مشروع، مجبور به تغییر كار شرافتمندانه هستند. به علاوه، برخی از آنها معتاد به مواد مخدر شده، برای تامین مواد به پول نیاز زیادتری پیدا می‌كنند. گاه نیز شور و حال یك خوشگذرانی نامشروع ناشی از شب زنده داری و آزاد بودن از انظار عموم، برخی از زنان و مردان را به فحشاء سوق می‌دهد.

خطراتی كه روسپیان با آن رو به رو می‌شوند، عبارتست از:

  • احتمال دستگیری توسط پلیس.
  • ابتلا به بیماری مقاربتی.
  • مورد بد رفتاری قرار گرفتن توسط مشتریان.
  • استثمار شدن به وسیله واسطه‌ها.

گذشته از این، مشروع نبودن روسپی‌گری گاه آنها را وارد دنیای تبهكاری می‌كند. در اكثر جوامع روسپیان به عنوان منفوران جامعه تلقی می‌شوند و خمین امر، بازگشت آنان را به زندگی عادی با مشكل مواجه می‌كند.

 

تعریف انحرافات جنسی

برای تعریف انحرافات جنسی ضابطه‌ای دقیق و جهانی در دست نیست و در این زمینه جامعه‌شناسان، زیست‌شناسان و علمای علم اخلاق با یكدیگر توافق كامل و كلی ندارند.

جامعه‌شناسان چنآنچه روشهاس لذت یا ارضای جنسی مورد قبول و تصویب جامعه نباشد، آن را انحراف جنسی می‌دانند. زیست‌شناسان در روابط جنسی فقط به تولید مثل و بقای نوع توجه دارند و هر گونه آمیزش جنسسی كه در راه نیل به این هدف نباشد از نظر آنها انحراف جنسی محسوب خواهد شد. این همان بیان فروید است كه می‌گفت:« هر گونه ارضای میل جنسی كه هدفش از حیطه تولید مثل باشد، انحراف جنسی محسوب می‌گردد.»

از نظر اخلاقی، به هر نوع ارضای جنسی كه مورد نكوهش قرار گیرد و بلافاصله احساس ندامت دست بدهد، انحراف جنسی گفته می‌شود. كسی كه بر خلاف تكلیف رفتار كند و مرتكب خلاف اخلاف شود، دچار ندامت و پشیمانی می‌گردد، از عذاب وجدان یا پلیس مخفی باطنی رنج می‌برد، از خویشتن می‌گریزد، و خود را خوشبخت و سعادتمند نمی‌یابد.

طبقه‌بندی انحرافات جنسی

به طور كلی، انحرافات جنسی را می‌توان در سه دسته زیر طبقه‌بندی كرد:

  • انحرافات جنسی كه در اثر شدت یا ضعف میل یا فعالیت جسمی بروز می‌كند مانند سرد مزاجی.
  • روابط جنسی كه به علت انتخاب طرف مقابل« انحراف» نامی‌ده می‌شود مانند همجنس‌بازی یا رابطه جنسی با حیوانات.
  • روابط جنسی عادی كه تحت شرایط ضد اجتماعی صورت می‌گیرد مانند روسپی‌گری.

در عین حال، برخی از دانشمندان انحرافات جنسی را فقط به دو گروه تقسیم می‌كنند:

1-انحراف در هدف مثل همجنس‌بازی یا روابط با حیوانات.

2-انحراف در تشفی انگیزه مثل خود نمایی یا چشم چرانی.

میزان جرائم و انحرافات جنسی

تعیین دقیق میزان جرائم و انحرافات جنسی از اطلاعات موجود در آمارهای جنائی بسیار دشوار است . زیرا  در اثر استتار بسیاری از جرائم و انحرافات جنسی ، عده كمی از انحرافاتی كه از طرف مأمورین انتظامی به دادسرها و یا دادگاههای كیفری گزارش می‌شوند ، قابل شناخت می‌باشند . اما كشف این ارقام سیاه نیز ما را به مشاهده تغییراتی كه در انواع جرائم جنسی در یك محیط فرهنگی معینی بوجود می آید راهنمائی نمی‌نماید ، و این شناخت برای جرم شناسان و كیفر شناسان اهمیت زیادی دارد .

متأسفانه سیستم قوانین كیفری در بیشترموارد بر مبنای مجازات مجرم بنا شده ، در حالی كه به ریشه یابی و شناخت علل كمتر توجه می‌شود . علاوه بر این، بسیاری از جرائم مربوط به مجرمین یقه سفید كشف نمی‌شوند و یا آمارهای آنها منتشر نمی‌شوند . زیرا جرائم عده زیادی از مجرمین بعنوان جرائم ناشناخته باقی می ماند . به عنوان مثال رفتارهای بعضی از افراد رده های بال هرگز به مرحله محازات نمی‌رسند . مانند جرائم و انحرافات جنسی طبقات بالا و مرفه ، اشخاص وابسته به نظام سیاسی ، و سرمایه داران بزرگ و صاحبان مشاغل رده های بالا و غیره . جرم شناسی روی این جرائم با اهمیت كه بنظر بعضی از جرم شناسان ،مجرمین یقه سفید و یا به اصطلاح جنایتكاران اصلی نامی‌ده می‌شوند تأكید فراوان دارد . كتله در این زمینه چنین می نویسد : شناخت ما از همه انحرافات و جنایات كامل نخواهد بود ، مگر اینكه ، این شناخت شامل ارقام سیاه هم باشد . بعلاوه كتله اضافه می‌نماید كه جرم شناسی نمی‌تواند بر این فكر پافشاری كند كه از روی آمارهای قضایی و آمارهای زندانیان می‌تواند به همة آسیب‌های اجتماعی احاطه داشته باشد . زیرا اگر چه بسیاری از جرائم مجرمان یقه سفید از سوی مقامات پلیش كشف و علامت گذاری می‌شوند ،ولی از سوی مقامات كیفری مورد رسیدگی واقع نشده و آنها از اعمال مجازات مصون می مانند و یا در اكثر موارد جرائم و انحرافات طبقات بالای اجتماعی از سوی مقامات پلیس گزارش نمی‌شود و بصورت ارقام سیاه باقی می مانند .

كتله اضافه می‌كند كه بین جرائم شناخته شده كه احكام آنها صادر شده است و تمام بزهكاریهائی كه افراد در یك جامعه مرتكب می‌شوند ولی ناشناخته می مانند ، تقریباً یك رابطه ثابت وجود دارد .

اما رابطه ای كه كتله از آن بحث می‌كند ، الزاماً بر طبق نوع و یا شدت جنایات از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می‌كند . در جامعه ای كه انضباط قانون حكمفرما است و سازمان پلیس و دستگاه دادگستری نفوذ ناپذیر است ، یعنی هم قوة اجرائیه و هم قوه قضائیه با نهایت صداقت و درستی و با بی طرفی كامل اداره می‌شوند و با قاتلین و جنایتكاران تقریباً یكسان برخورد می‌شود ، هرگاه فردی مرتكب جرمی‌شود ، نمی‌تواند از تعقیب بر كنار باشد و قضات كیفری هم از اعمال كیفر مجرم در هر طبقه و موقعیت خود داری نمی‌كنند .

بعضی از متخصصان جرم شناسی سعی كرده اند تا میزان جرائم را كه برای پلیس شناخته شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند مورد ارزیابی قرار دهند . بنا به نظر رادزنویز تقریباً 15 درصد كل جرائم و جنایات انجام شده در انگلستان رسماً ثبت و گزارش می‌شوند . آقای جونز رقم واقعی را بالاتر از آن می داند و معتقد است كه حدود 25 درصد كل جرائم ظاهر و گزارش می گردند و بقیه بصورت ارقام سیاه باقی می مانند ، باعتقاد ویهنرتعداد تخلفات جنائی شناخته نشده به انضمام تخلفات گزارش نشده بین حداقل دو مرتبه و حداكثر چهار و نیم مرتبه تعداد جرائم واقعی گزارش داده شده در آمارهای جنائی تغییر می‌كند . (همان منبع :126)

پول شولو و همكارش ژان سوزینی ، جرم شناسان فرانسوی ، در این زمینه چنین مینویسد : تعداد جرائم جنسی كه عرض حال شكایت آنها به دادگستری فرانسه ارسال می‌شود هر سال بطور متوسط در حدود 7000 فقره است ، در حالی كه بسیاری از انحرافات جنسی هرگز مورد شناسائی مقامات پلیس واقع نمی‌شوند . زیرا بسیاری از افرادی كه مورد تجاوز واقع می‌شوند اعمال جنائی را در اثر احساس شرمندگی ، افشاء نمی‌كنند و یا اینكه در اثر تهدیدهای متجاوزین از افشای آن خود داری می‌نمایند . علاوه بر این ، بسیاری از افراد مجنی علیه وقتی مورد تجاوز و تعدی قرار گیرند برای حفظ آبروی خود موضوع تجاوز را به مقامات پلیس گزارش نمی‌دهند . از این گذشته ، وقتی جرائم جنسی به زنا با محارم مربوط می‌شود ، بدون تردید این نوع جرائم جنسی نیز هرگز افشا نمی‌شود . مثلاً ممكن است سالهای متمادی این اعمال خلاف و غیر قانونی میان افراد تكرار شود ، ولی هرگز زبان به رازگوئی باز ننمایند ، و اگر فرد جنایتكار در اثر ارتكاب یك جرم خطر ناك دیگر مورد تعقیب مجنی علیه قرار گیرد ، بدون اشاره به تجاوز جنسی فقط جرم خطر ناك مجرم به مراجع قضائی گزارش           می‌شود . در مقابل اینها ،گاهی هم اتفاق می‌افتد كه یك جرم جنسی بطور افترا آمیزی گزارش شود و ادعاهای موهوم دراین قبیل موارد ، اغلب نتایج وخیمی را برای طرف مورد تعقیب ببار آورد .

دلائل دیگری وجود دارد كه ممكن است تخلفات نامشروع و جرائم جنسی هرگز به پلیس گزارش نشوند . زیرا اولاً ، امكان دارد كه افراد ذینفع آگاه نباشند كه تخلفی به وقوع پیوسته است . مثلاً بچه هائی كه در هنگام بازی ممكن است مرتكب تجاوزات مختلفی بشوند . دومین دلیل برای قصور در گزارش جنایتها این است كه طرفین ممكن است با میل شخصی ولی غیر قانونی مرتكب عمل خلاف شوند ، بطور مثال زنا با محارم و تخلفات جنسی كه در بین جوانان و دختران اتفاق می‌افتد . زیرا اگر یك قربانی مورد تجاوز مایل نباشد ، امكان ندارد كه طرف متخاصم مورد تعقیب قرار گیرد. (همان منبع : 129)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *