پژوهش دانشگاهی – 
رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۸

پژوهش دانشگاهی – رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۸

-بلانچ، س (۱۹۸۵). نظریههای روان درمانی. ترجمه مهدی قراچه داغی (۱۳۸۰)، تهران: انتشارات رشد.
-پروین،ج (۱۹۸۹) .روشهای ارزیابی شخصیت، ترجمه جوادی،(۱۳۸۱). انتشارات نسل نو اندیش.
-ثناییذاکر، باقر (۱۳۷۵). ازدواج، انگیزهها، پرتگاهها و سلامت آن، مجله پژوهشی تربیتی، جلد ۳ و۴٫
-ثناییذاکر، ب؛ علاقبند، ش؛ فلاحتی، ش وهومن، ح(۱۳۸۹). مقیاس سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات رشد.
دلاور،ع (۱۳۸۹).احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی.ناشر:رشد.
-خلعتبری،ج (۱۳۸۵).آمار و روش تحقیق.نشر:پردازشگران.
-دو مینیان، ف (۱۹۷۲). رابطه مؤثر. ترجمه قرچه داغی (۱۳۷۰)، تهران: انتشارات شباهنگ.
-راس،ا (۱۹۹۲).روانشناسی شخصیت(نظریه ها و فرآیندها) ترجمه جمالفر (۱۳۸۲). تهران: موسسه نشرروان.
-رجائی، ع؛ بیاضی، م. ح؛ حبیبی پور، ح(۱۳۹۱). بررسی رابطه معنویت با رضایت زناشویی و شادکامی در بین زوجین. فصلنامه روان شناسان ایرانی. ۴(۲)، ۷۸-۸۹٫
-ساروخانی، باقر(۱۳۸۰)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش.
-ستوده،ه.ا؛میرزایی،ب و پازند،ا (۱۳۹۱)روانشناسی جنایی،تهران،انتشارات آوای نور.
– ویرجینیا .س(۱۹۸۷). آدم سازی. ترجمه: بهروز بیرشک(۱۳۹۰). چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.
-سلیمانیان، ع.ا(۱۳۹۰)، بررسی رابطه بین افکار غیر منطقـی و رضایت زناشویـی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
-سیاسی، ع.ا (۱۳۸۸). نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. ناشر:دانشگاه تهران.
-شاملو ، س(۱۳۸۰). آسیب شناسی روانی، انتشارات رشد.
-شعارینژاد ، ع.ا (۱۳۵۴). روانشناسی رشد. تهران ، انتشارات اطلاعات.
-شولتز.د وشولتز.س.ا(۲۰۰۵). نظریه های شخصیت. ترجمه سیدمحمدی(۱۳۹۱).تهران،نشرویرایش.
-صادقی، ب (۱۳۸۴).بررسی عواملی که منجر به اختلاف خانوادگی و طلاق می شود. اصلاح وتربیت،۳۱(۴)،۲۶-۳۰٫
-فقیرپور، م (۱۳۸۴). مهارتهای اجتماعی و سازگاری زناشویی.نشر: سازمان بهزیستی گیلان.
-فیست،ج؛ فیست،گ.جی(۲۰۰۲).نظریه های شخصیت.ترجمه سید محمدی(۱۳۹۱).نشر روان.
-قلیلی، ز؛ احمدی، س.ا و فاتحی زاده،م(۱۳۹۱). اثر بخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی.۳(۱) ۳۴۴-۳۳۱٫
-قلی زاده، ز؛برزگری ل؛غریبی، ح و باباپور خیرالدین،ج (۱۳۸۹).بررسی رابطه پنح عامل شخصیتیNEO-FFI با رضایت زناشویی،دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد،۱۷،۴۳،۵۷-۶۶٫
-کرباسیان، م؛ وکیلیان، م(۱۳۷۸)، مسایل نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات پیام نور.
-کجباف ،م.ب ؛نشاط دوست،ح.ط و خالوییی،ق(۱۳۸۴).بررسی رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی.دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشکاه شاهد.سال دوازدهم.شماره۱۰،۶۹-۷۸٫
-کریمی،ی(۱۳۹۰)روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه نشر ویرایش.
-کی نیا،م (۱۳۹۰).روانشناسی جنایی،جلداول. تهران: انتشارات رشد.
کیقبادی،ر(۱۳۸۰) .بررسی رابطه آلکسیتیمیا و سبک های دلبستگی با ارزشهای اخلاقی نوجوانان ۱۳-۱۵٫ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی . تهران.
-گروسی، م.ت(۱۳۸۰). بررسی تأثیر صفات شخصیتی و عوامل خانوادگی بر رضایتمندی زناشویی زوجهای شهر دامغان. نخستین کنگره آسیبشناسی خانواده در ایران،۳،۲۷-۳۶٫
-مای لی ، ص (۱۳۸۰)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با فرزند پروری و رضایت از زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کرمان.
-مصلحتی، ح (۱۳۷۹). ازدواج و ازدواج درمانی. چاپ اوّل، تهران: نشر البرز.
-منصور، م (۱۳۸۴). روانشناسی ژنتیک، انتشارات سمت.
-موسوی،ا.ا (۱۳۹۳). بررسی میزان رضایت زنان تحصیل کرده از زندگی زناشویی. طرح تحقیقی دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی واجتماعی ریاست جمهوری.
-میر محمد صادقی، ع (۱۳۸۴). سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبکهای مقابلهای در فرزندان شاهد. مجله روانشناسی، ۶ (۳)،.۲۳-۳۰٫
-نظری، ع.م(۱۳۸۹)، مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران : نشر علم .
-نوابی نژاد، ش و محبی کیا، ر (۱۳۹۰)، تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سازگاری زناشویی زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-وینچ، ج. سی (۱۹۸۴). نظریه های روان درمانی. ترجمه: قرچه داغی (۱۳۸۰)، تهران: انتشارات رشد.
-هاشمی،ت؛خلیل زاده بهروزیان،س و ماشینچی عباسی،ن (۱۳۹۱). جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان. دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، ۱، ۶-۱۳٫