پژوهش – 
رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۷

پژوهش – رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی- قسمت ۳۷

نتیجه بدست آمده با یافتههای قلیلی و همکاران (۱۳۹۱)، کرید و همکاران(۲۰۱۰)، شوارزر و فاچس (۲۰۱۲)، نا همسو و با نتایج پژوهش های اسدبیگی و سپاه منصور (۱۳۹۰)، شاکریان وهمکاران(۱۳۹۱)، محمدزاده ابراهیمی و فرهاد برجعلی(۲۰۱۲)، کوردوا و همکاران (۲۰۱۳)، همسو می باشد.
در این راستا پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر همانندی/تضاد در ویژگی های شخصیتی درون/برونگرایی بر رضایت زناشویی توسط دانش(۱۳۸۴) بر ۲۰۷ زوج انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان دادند که همانندی در برونگرایی مفرط به کاهش رضایت زناشویی منتهی می شود و همچنین تضاد زوجین در درونگرایی مفرط و برونگرایی مفرط رضایت زناشویی را کاهش می دهد.قلی زاده و همکاران(۱۳۹۰)،در پژوهش خود به تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و رضایت زناشویی بر روی ۱۶۰ زوج، پرداختند که نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین ویژگی های شخصیت و رضایت زناشویی وجود دارد.
در تبیین نتیجه فوق باید گفت که خصوصیات شخصیتی زوجین شناخت و اعتقادات آنان در مورد انگیزهها و تواناییهایشان در مدیریت آنها در زندگی تأثیر میگذارد. زوجین به هنگام تلاش برای رسیدن به اهداف خود در زندگی و تصمیم میگیرند که چه رفتاری باید تشویق یا محدود شود، برنامه ریزی می کنند. از این رو زوجینی که ویژگی های شخصیتی باثبات تر و حد متوسطی از برون گرایی را دارند به خود متکی ترند نگرشی مثبت تر وتمایل بیشتری به رویارویی با مشکلات دارند و به فرزاندشان یاد می دهند که از بسیاری از تنش ها و اضطراب ها و عملکردهای ناقص اجتماعی درامان بمانند. این زوجین شخصیت و هویت با ثبات را در خود پرورش می دهند که بنیان ها و ارزشهای اخلاقی خانواده و جامعه را در خود درونی کرده اند. بنابراین با توجه به این یافته ها می توان گفت که درک انتظارات آنان برای برقراری تعادل در سامانه خانواده ضروری است. به طور خلاصه، شخصیت زوجین و استنتاج آنان در مورد رفتار و انگیزهها واعتقادات و جهتگیریهای اجتماعی و اخلاقی آنان عوامل تعیین کننده مهمی در تثبیت ارزشهای درونی محسوب میشود. با تمام این تفاسیر باید گفت که زوجین به تأیید شدن از طرف یکدیگر اهمیت بسیار قائلند و این مساله می تواند شخصیت آنان ر اتحت تأثیر قرار دهند و اعضاء را به تبعیت بی چون و چرا وادار نمایند. البته این مساله تاحد زیادی به محیط و فضای حاکم بر خانواده هم بستگی دارد. از سوی دیگر، داشتن حد بالاتری از درون/ برونگرایی در مقابل حد پایین تر میتواند نشانگر ثبات شخصیتی و اعتماد به نفس بیشتری در زوجین باشد و همچنین می تواند نشان دهنده درک واقع بینانه تر زوجین نسبت به خواسته ها و ابعاد شخصیتی خود باشد و زمینه را برای احساس رضایت و خشنودی آن ها فراهم کند.
۵-۳- محدودیت های پژوهش
در این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهش های دیگر محدودیت هایی در انجام و تبیین نتایج وجود داشت که به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- از آنجا که پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع همبستگی است بنابراین نمی توا ن یک تبیین علی برای ارتباط بین متغییرها ارایه داد.
۲- محدودیتهای جامعه آماری پژوهش و نوع پژوهش، محدودیت هایی را در زمینه تعمیم یافته ها، تفسیرها و اسنادهای علت شناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح می کند که باید در نظر گرفته شود.
۵ -۴-پیشنهادهای پژوهشی
۱- ارتباط بین متغیرها در نمونههای بالینی شامل نمونههای مبتلا به اختلالات روانشناختی، اختلالات شخصیت و مشکلات خانوادگی و بین فردی مورد بررسی قرار گیرد.
۲- ارتباط بین متغیرها با در نظر گرفتن متغیرهای دیگری مانند ویژگی های شخصیتی و وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
۳-پژوهش های دیگری در زمینه نقش متغیرهای موثر بر رضایت زناشویی انجام شود.
۵-۵-پیشنهادات کاربردی
۱-ایجاد زمینه های لازم برای اصلاح و بهبود نگرش زوجین نسبت به اصول و مفاهیم زندگی زناشویی با تدوین برنامه های آموزشی مناسب و ایفای نقش توسط روانشناسان با تجربه.
۲-تدوین برنامه های آموزشی در ارتباط با اصول و مفاهیم مورد تأکید در رضایت زناشویی، نحوه استفاده از ابزارهای علمی و کاربردی ارتقای فرایندها، برنامه های آموزشی تخصصی برای شاغلین در رشته های مختلف و آموزشهای کاربردی به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در زمینه زندگی خانوادگی.
منابع
– اخوت،و.ا و دانشمند،ل(۱۳۵۷). ارزشیابی شخصیت. انتشارات دانشگاه تهران.
– ازخوش، م (۱۳۸۷). کاربرد آزمون های روانی تشخیص بالینی.تهران: نشر روان
– برنشتاین، ف. اچ(۲۰۰۲). شناخت و درمان اختلاف های زناشویی. ترجمه سهرابی(۱۳۷۳). موسسه خدمات فرهنگی رسا.
– احمدی،خ (۱۳۸۲)،بررسی عوامل موثر بر سازگاری زوجین و مقایسه دو روش مداخله ای تغییر شیوه
زندگی و حل مشکلات زندگی در کاهش ناسازگاری زناشویی،پایان نامه دکتری،دانشگاه علامه طباطبایی.
– دانش،ع(۱۳۸۴).تاثیر همانندی/تضاد در ویژگیهای شخصیتی درونگرایی و برونگرایی بر رضایت زناشویی.دانشور رفتار،دوماهنامه علمی/پژوهشی دانشگاه شاهد،۱۲(۱۰)،۶۷-۵۷٫
– گلمن، د(۱۹۹۵) .هوش هیجانی. ترجمه پارسا(۱۳۸۷). تهران: انتشارات رشد.
– بشارت، م.ع و گنجی،پ (۱۳۹۱). نقش تعدیل کننده های سبک هلی دلبستگی در رابطه بین ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی. مجله اصول بهداشت روانی، ۱۴، ۳۵-۲۲۴٫
– بشارت، م.ع(۱۳۸۶). ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، ۱۰،۱۴۵-۱۲۹٫r/>- بشارت، م.ع؛حدادی،پ؛رستمی،ر و صرامی فروشان،ز (۱۳۹۰).بررسی آسیب های عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی، روانشناسی معاصر،۶(۱)،۳-۱۲٫
– رجائی، ع(۱۳۹۲). رابطه شادکامی با هوش معنوی و رضایت زناشویی در کارکنان فولاد. پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، ۲۲، ۱۹-۱٫
– رستمی (۱۳۸۰)، بررسی رابطه خودکارآمدی ، پذیرش خود با ناگویی هیجانی در بین دانشجویان،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشگاه آزاد واحد اراک.
– ساپینگتون،ا.ا(۱۹۹۹). بهداشت روانی. ترجمه حسین شاه برواتی،(۱۳۸۲). تهران: انتشارات روان.
– شاکریان،ع؛ نظری،ن ؛ ابراهیمی،ح؛ فاطمی،ع و دانایی،س(۱۳۹۱). ارتباط شباهت و تضاد در ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی. مجله علوم رفتاری، ۶،۲۴۵-۲۵۱٫
– عطاری،ی.ع( ۱۳۸۵).بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و عوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران،۱۳(۳)، ۸۶-۹۵
– کاپلان، اچ؛ سادوک، و. (۲۰۰۸). خلاصه روانپژشکی علوم رفتاری/ روانپژشکی بالینی، ترجمه پورافکاری،(۱۳۸۶)، تبریز: شهرآب.
– معلمی، ص؛ رقیبی، م و سالاری درگی، ز(۱۳۹۰). مقایسه ی هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،ویژه نامه همایش رفتارهای پرخطر، ۱۸(۳)،۲۴-۲۳۵٫
-اتکینسون،ر.ا؛ اتکینسون،ر.سی؛اسمیت، ا.ای؛ بم،د.ج و هوکسما،س(۲۰۰۹). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه براهنی و همکاران (۱۳۸۵) .تهران، انتشارات رشد.
-اسدی بیگی، ز و سپاه منصور، م(۱۳۹۰). رابطه سبک های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل ۴۵-۳۰ ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشت،۴۱،۲۲۴-۲۳۵٫
-اسمعلی کورانه، ا (۱۳۹۰) مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله ای مجرمین و افرادبهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه تبریز.
-اعتمادی.، ع.؛نوابی نژاد، ش؛احمدی،س.ا و فرزاد، و.ا (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاور در شهر اصفهان. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناختی،۲، ۶۹-۸۸٫
-بک، آ.تی (۱۹۹۴). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه: مهدی قرچه داغی (۱۳۸۲)، تهران: نشر پیکان.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.