رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۴

رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۴

۴-۱ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۲ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۳ آزمون فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۵-۱ بحث و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵-۳ محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۷۱
۵-۴ پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
منابع مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….۷۵
پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۳-۱ ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان…………………………………………………………..۵۰
جدول ۳-۲ ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان ………………………………………………………….۵۰
جدول۳-۳: حیطهها و جنبههای شخصیت طبق نسخهی تجدید نظر شدهی پرسشنامه شخصیت NEO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار نمرههای خودکارآمدی …………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۲ میانگین و انحراف معیار نمرهها در ابعاد پنجگانه پرسشنامه شخصیتی نئو(NEO)……………..62
جدول ۴-۳ نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای توزیع متغیرهای مورد بررسی ………………………۶۳
جدول ۴- ۴همبستگی چند متغیری و ضریب تعیین………………………………………………………………………..۶۴
جدول ۴-۵ آنالیز واریانس رگرسیون برای پیش بینی خودکارآمدی از طریق ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
جدول ۴ – ۶ ضرایب رگرسیونی ویژگیهای شخصیتی برای پیش بینی خودکارآمدی………………………….۶۵
جدول ۴-۷ همبستگی بین بین روان رنجوری با خودکارآمدی در معلمان…………………………………………۶۶
جدول ۴-۸ همبستگی بین برونگرایی با خودکارآمدی در معلمان……………………………………………………..۶۶
جدول ۴-۹ همبستگی بین گشودگی با خودکارآمدی در معلمان……………………………………………………….۶۷
جدول ۴- ۱۰ همبستگی بین توافق با خودکارآمدی در معلمان…………………………………………………………۶۷
جدول ۴-۱۱ همبستگی بین وظیفه شناسی با خودکارآمدی در معلمان………………………………………………۶۸
ضمائم
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر………………………………………………………………………………………………۷۸
پاسخنامه خودکارآمدی عمومی شرر……………………………………………………………………………………………….۷۹
پرسشنامه شخصیت نئو ……………………………………………………………………………………………………………….۸۰
پاسخنامه شخصیت نئو ………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
چکیده
هدف از ای پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی و سنخهای شخصیت در معلمان میباشد. جامعه آماری این پژوهش معلمان شهرستان عنبرآباد به تعداد ۱۵۰۰ نفر میباشند که ۱۵۰نفر از آنان به عنوان نمونه آماری به روش طبقهبندی و در درون هر طبقه تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه شخصیت نئو، (NEO)، با روایی۷۲/. وتست خودکارآمدی عمومی شرر با روایی ۸۱/. است. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS و با روش آماری رگرسیون گامبهگام و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها نشان داد که بین وظیفهشناسی، گشودگی به تجربه وتوافق با خودکارآمدی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. اما بین روانرنجورخویی و خودکارآمدی رابطهای وجود ندارد. و بین برونگرایی و خودکارآمدی نیز رابطهای وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای جمعیتشناختی، (سن، تحصیلات و سابقه کار) با خودکارآمدی معلمان رابطهای ندارند.
واژههای کلیدی: خودکارآمدی، سنخهای شخصیت، معلمان شهرستان عنبرآباد
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.