رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۳

رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۳

۲-۲-۲ ابعاد شخصیت از نظر آیزنک …………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۲-۱ برونگرایی، درونگرایی…………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۲-۲ روانرنجورخویی………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۳ اصول شخصیت شناسی…………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۳-۱ ثبات بین فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۲-۳-۲ ثبات عوامل ………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۴ عوامل به وجود آورنده شخصیت ………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۴-۱ عوامل رفتار ………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۴-۲ عوامل زیستی شخصیت ……………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۴-۲-۱ عوامل جنسیت ……………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۴-۲-۲ عوامل سن ……………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۵ عوامل موثر بر شکلگیری شخصیت …………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۵-۱ عامل وراثت…………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۵-۲ عامل محیط…………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۵-۳ عامل یادگیری………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۵-۴ عامل والدین ……………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۵-۵ عامل رشد……………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۵-۶ عامل هوشیاری…………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۵-۷ عامل ناهوشیار……………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۶ نظریههای مرتبط با صفات و سنخهای شخصیت و خودکارآمدی …………………………………………..۳۶
۲-۲-۶-۱ اصول شخصیت شناسی موری……………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۶-۲ صفات شخصیت …………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲-۶-۳ رویکرد کتل به صفات شخصیت…………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲-۶-۴ نظریههای خلق و خوی باس و پلامین…………………………………………………………………………….۴۰
۲-۲-۶-۵ درماندگی آموخته شدهی سلیگمن………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۲-۷ ساخت شخصیت در اسلام ……………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۳ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………..۴۶
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۱ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۲ جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری………………………………………………………………………..۴۹
۳-۳ ابزارهای جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۳-۱ پرسشنامه خودکارآمدی شرر………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۳-۲ پرسشنامه شخصیت نئو……………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۳-۲-۱ حیطهها و جنبههای پرسشنامه شخصیت NEO……………………………………………………………..55
۳-۴ نحوهی اجرای پرسشنامهها…………………………………………………………………………………………………….۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱