تحقیق – 
رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۲۹

تحقیق – رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۲۹

توافق

۱۳/۰

۰۵/۰<p

همانگونه که جدول فوق نشان میدهد همبستگی بدست آمده بین توافق و خودکارآمدی(۱۳/۰) است. با توجه به نتیجه بدست آمده میتوان گفت که رابطه معنی داری بین خودکارآمدی و توافق وجود ندارد. در نتیجه فرضیه پژوهش رد میشود.
فرضیهی شماره پنج:
بین وظیفه شناسی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴- ۱۱ همبستگی بین وظیفه شناسی با خودکارآمدی در معلمان را نشان میدهد.
جدول شماره ۴-۱۱ همبستگی بین وظیفه شناسی با خودکارآمدی در معلمان

متغیرها خودکارآمدی سطح معنی داری
وظیفه شناسی ۲۵/۰ ۰۱/۰

همانگونه که جدول فوق نشان میدهد همبستگی بدست آمده بین وظیفه شناسی و خودکارآمدی۲۵/۰ است. با توجه به نتیجه بدست آمده میتوان گفت که رابطه معنی داری بین خودکارآمدی و وظیفه شناسی وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش تائید میشود.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه
در این پژوهش سعی شد که رابطه سنخهای شخصیتی و خودکارآمدی در معلمان مدارس شهرستان عنبرآباد مورد بررسی قرارگیرد به این منظور ۱۵۰ نفر از معلمان به صورت نمونه گیری طبقهای و در درون هر طبقه تصادفی منظم شامل ۶۰ زن و ۹۰ مرد انتخاب شدند و پرسشنامههای شخصیت نئو و خودکارامدی شرر را پر کردند که نتایج بصورت زیر به دست آمد که با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شدهی دیگر مطابقت داده شدهاند و در پایان محدودیتهای پژوهش بیان گردید و چند پیشنهاد نیز ارائه شده است.
۱- بحث و نتیجهگیری:
فرضیه شماره ۱ – نتیجه گرفته میشود که بین روان رنجورخویی و خودکارآمدی رابطه وجود دارد. بر اساس دادههای جدول شماره ۷ و همبستگی بدست آمده، (۱۲/۰) این فرضیه رد میشود. این یافته با یافتههای رحیم بدری که در سال، (۱۳۹۱) انجام داده است، همخوانی دارد. بنابراین نتیجه گرفته میشود، که هر چه روان رنجوری پایینتر باشد، خودکارآمدی بالاتر است.
فرضیه شماره ۲ – نتیجه گرفته میشود که بین برونگرایی و خودکارآمدی رابطه وجود دارد.
بر اساس دادههای جدول شماره ۸ و همبستگی بدست آمده، (۰۲/۰) این فرضیه رد میشود. این یافته با یافتههای زلنووسکی که در سال، (۲۰۱۲) انجام داده است، همخوانی دارد. بنابراین نتیجه گرفته میشود، که بین برون گرایی و خودکارآمدی رابطهای وجود ندارد.
فرضیه شماره ۳ – نتیجه گرفته میشود که بین گشودگی به تجربه و خودکارآمدی رابطه وجود دارد. براساس دادههای جدول شماره ۹ و همبستگی بدست آمده، (۱۲/۰) این فرضیه تأیید میشود. این یافته با یافتههای مرکز تحقیقات و پیگیری و سلامت در دانمارک که در سال، (۲۰۰۷-۲۰۰۶) انجام داده است، همخوانی دارد. بنابراین نتیجه گرفته میشود، که هر چه تجربه پذیری معلمان بیشتر باشد، خودکارآمدی آنها نیز بالاتر است.
فرضیه شماره ۴ – نتیجه گرفته میشود که بین توافق و خودکارآمدی رابطه وجود دارد.
بر اساس دادههای جدول شماره ۱۰ و همبستگی بدست آمده(۱۳/۰) این فرضیه تأیید میشود. این یافته با یافتههای مرکز تحقیقات و پیگیری و سلامت در دانمارک که در سال، (۲۰۰۷-۲۰۰۶) که در سال، (۱۳۹۱) انجام داده است، همخوانی دارد. بنابراین نتیجه گرفته میشود، که هر چه توافق ورزی معلمان بالاتر باشد، خودکارآمدی آنها نیز بالاتر است.
فرضیه شماره ۵ – نتیجه گرفته میشود که بین وظیفه شناسی و خودکارآمدی رابطه وجود دارد. براساس دادههای جدول شماره ۱۱ و همبستگی بدست آمده، (۲۵/۰) این فرضیه تأیید میشود. این یافته با یافتههای ویلسون، (۲۰۰۹) انجام داده است، همخوانی دارد. همچنین با یافتههای مارتین جیمز هون، (۲۰۰۲)، رحیم بدری(۱۳۹۱)، مختار ملک پور(۱۳۸۷) و سمیه باقری در سال، (۱۳۹۰) انجام داده اند، همخوانی دارد. بنابراین نتیجه گرفته میشود، که هر چه وظیفه شناسی معلمان بیشتر باشد، خودکارآمدی آنها نیز بالاتر است. پس وظیفه شناسی با خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری دارد.
بنابراین بر اساس مطالب فوق نتایج زیر به دست میآیند:
– خودکارآمدی با روانرنجورخویی رابطه منفی معنادار دارد. یعنی هرچه روانرنجورخویی کمتر باشد خودکارامدی بیشتر است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir