رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۲۱

رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۲۱

برای جمع آوری اطلاعات، از معلمان از آنها خواسته شد که در صورت تمایل برای همکاری، مقداری از وقت خود را برای تکمیل پرسشنامه اختصاص دهند. سپس دو پرسشنامه شخصیتی نئو و خودکارآمدی شرر برای تکمیل به آنها داده شد و پس از اتمام تحویل گرفته شده و از آنها سپاسگزاری گردید.
با توجه به اینکه اکثر آزمودنیها به صورت تکی پرسشنامه را تکمیل میکردند امکان نظارت و پاسخگویی به ابهامات میسر میگردید بنابراین هیچ پرسشنامهای کنار گذاشته نشد و همه پرسشنامهها مورد تحلیل قرار گرفت.
خودکارآمدی: بندورا (۲۰۰۱) خودکارآمدی را به صورت اعتقاد افراد به تواناییشان در اعمال کردن مقداری کنترل بر عملکرد خودشان وبر رویدادهای محیطی تعریف کرد. و شرر خودکارآمدی را به عنوان اعتماد کلی فرد به خود به منظور
برونگرایی: شخص برونگرا انرژی حیات را به خارج از خود و به سوی رویدادهای خارجی، اشخاص و موقعیتها معطوف میکند. (حق شناس ،۱۳۸۵ ).
روانرنجورخویی: عبارت از داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه و احساس کلافگی دائمی و فراگیر است.(حق شناس ،۱۳۸۵ ).
گشودگی به تجربه : عبارت است از تصورات فعال، حساسیت به زیبایی، توجه به تجربههای عاطفی درونی و داوری مستقل است.(حق شناس ،۱۳۸۵ ).
توافق : فردی است موافق ویا توافقگرا اساساً نوع دوست، احساس همدردی با دیگران، و مشتاق کمک و معتقد به اینکه دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. (حق شناس ،۱۳۸۵ )
وظیفهشناسی : عبارت است از توانایی کنترل تکانهها و تمایلات و بهکارگیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف مورد بررسی. (حق شناس ،۱۳۸۵ ).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه:
در این فصل، به تجزیه و تحلیل آماری دادهها پرداخته شده است و نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی و استنباطی دادهها ارائه گردیده است. دادههای آماری پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامهها و کدگذاری آنها با الگوی معینی وارد کامپیوتر شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت:
۱-یافتههای توصیفی: گزارش توصیفی شامل جداول و نمودارهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه و نمرههای آنها در متغیرهای مورد بررسی است.
۲-یافتههای مربوط به فرضیات پژوهش، در این بخش روابط متغیرهای پژوهش با استفاده آمار استنباطی در برگیرنده نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۱- آمار توصیفی
جدول شماره ۴-۱ میانگین و انحراف معیار نمرههایگروه نمونه را نشان میدهد.
جدول شماره ۴-۱ میانگین و انحراف معیار نمرههای خودکارآمدی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

کل گروه نمونه
n انحراف استاندارد میانگین شاخص
مقیاس
۱۵۰ ۴۵/۵ ۸۳/۷۵ خودکارآمدی

همانگونه که جدول فوق نشان میدهد میانگین و انحراف استاندارد نمرههای خودکارآمدی در گروه نمونه به ترتیب برابر (۸۳/۷۵) و (۴۵/۵) است.
وضعیت ویژگیهای شخصیتی در گروههای نمونه مورد بررسی