رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۲۰

رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۲۰

پرخاشگری[۱۰۶](خصومت[۱۰۷]): گرایش فرد به تجربههای خشم و حالتهای وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی
افسردگی[۱۰۸]این افراد ناامید بوده و تنهایی را اغلب با غم و اندوه تجربه میکنند.
کمرویی[۱۰۹]افرادکمرو درمیان دیگران ناراحت، حساس به ریشخند دیگران و مستعد احساس حقارت هستند، هیجان شرم و دستپاچگی هسته اصلی این صفت میباشد کمرویی شبیه شرم و اضطراب اجتماعی است.
تکانشوری[۱۱۰](عجله زیاد): عدم توانایی کنترل امیال و هوسها
آسیبپذیری[۱۱۱] از استرس[۱۱۲] آسیبپذیری نسبت به استرس ( به معنی فشار روانی ناشی از مشکلات روزمره که توانایی فرد را مختل میکند.
۲- مقیاس (باوجدان بودن): فرد با وجدان دارای هدف و خواستهای قوی و از پیش تعیین شده است. (نمره بالاتر از ۵۵ در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است) برخی این شاخص را تمایل به موفقیت نامیدهاند و شامل:
شایستگی[۱۱۳](کفایت[۱۱۴]): شایستگی به احساس فرد نسبت به تواناییها، عقل، تدبیر و تأثیر بر محیط باز میگردد.
نظم وترتیب[۱۱۵]: افرادی مرتب، آراسته و با نظم و ترتیب هستند. (البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت وسواسی باشد نیز وجود دارد).
وظیفهشناسیاین افراد با نظارت وجدانشان به انجام اعمال فردی میپردازند.
تلاش برای موفقیت[۱۱۶]این افراد سالم و پرتلاش بوده و اکثراً دارای اهداف مشخصی میباشند.
خویشتنداری[۱۱۷]این افراد کاری را که آغاز کردهاند حتی با وجود تحمل سختی و مشکلات به سرانجام میرسانند.
محتاط بودن[۱۱۸]: گرایش به تفکر دقیق قبل از عمل و سپس نبود انعطافپذیری در برنامه است.
۳- مقیاس توافق: شاخص توافق بر گرایشات ارتباط بینفردی است و این شاخصبه سمت جنبههای مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتر سوق دارد. (نمره بالاتر از ۵۵ در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است).
اعتماد[۱۱۹]این افراد به دیگران اعتماد کرده و دیگران نیز میتوانند به آنها اعتماد کنند.
رک گویی[۱۲۰]افراد با سادگی و صداقت
نوع دوستی[۱۲۱]دوستدار دیگران و امدادگر بودن
همراهی[۱۲۲]با واکنشهای فرد به تعارضهای بینفردی ارتباط دارد.
تواضع[۱۲۳]این افراد منافع خود را نادیده میگیرند.
درک دیگران(دلرحم بودن[۱۲۴]): این مقیاس وجوه همدلی و توجه به دیگران را اندازه میگیرد.
۴- مقیاس گشودگی به تجربه(انعطافپذیری): بازبودن به جنبهها و محدودههای تجربی که فرد در برابر آنها انعطافپذیر است اختصاص داده شده است (نمره بالاتر از ۵۵ در حد انعطافپذیر و یا در حد خیلی انعطافپذیر است) و شامل:
تخیل[۱۲۵]تصورات روشن و زندگی تخیلی فعال، خلاقیت و عمق دادن به تخیل
زیبا شناسی[۱۲۶]افرادی که به هنر و زیبابی توجه میکنند.
عواطف[۱۲۷](احساسات[۱۲۸]): فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانات شخصی است و دیدگاه مثبت نسبت به هیجانات دارد.
فعالیت [۱۲۹](کنشها[۱۳۰]): علاقمند به فعالیتهای مختلف مانند رفتن به محلهای جدید و خوردن غذاهای غیرمعمول
نظرات(ایدهها[۱۳۱]): مشتاق و علاقهمند به داشتن ذهنی باز و درک جنبههای نوین
ارزشها[۱۳۲]باز بودن در ارزشها یعنی آمادگی برای شنیدن و دیدن ارزشهایی غیر از ارزشهای خود شخص و امتحان مجدد ارزشهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی
۵- مقیاس برونگرایی/ درونگرایی: برونگرایی/ دورنگرایی: نمره بالای این مقیاس را افراد برونگرا و نمره پایین این مقیاس را افراد درونگرا تشکیل میدهند.
۵-۱ برونگرایی: برونگراها افرادی اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبین، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیتهایشان و آینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقهمند به تحقیق و پژوهش میباشند.
۵-۲ درونگرایی: درونگرایی: درونگراها افرادی محافظهکار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.
صمیمیت[۱۳۳](گرمی): بیشترین ارتباط باکیفیت را در رابطهی بین فردی دارند.
معاشرتی بودن[۱۳۴]این افراد از بودن در جمع لذت میبردند و احساس شادمانی میکنند.
ابراز وجود[۱۳۵]این افراد قادر هستند تواناییهای خود را باجرأت بیان نمایند.
فعال بودن[۱۳۶]این افراد از فعالیت لذت میبرند.
هیجانخواهی[۱۳۷]: این افراد هیجانهای بالا و تحریکپذیری را تجربه میکنند.
هیجانهای مثبت[۱۳۸]هیجانهای مثبت: این افراد تمایل به تجربهی هیجانهای مثبت مانند شادی، لذت، عشق و… دارند.
کلید نمرهگزاری:
چنانچه در بالا اشاره شد برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی ۵ رتبهای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا ۴ از کاملاً مخالفم تا کاملا موافقم میباشد اما برای برخی از جملات این نمرهگذاری از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم بترتیب ۰ تا ۴ تعلق میگیرد. برای نمرهگزاری آزمون فارسی یک طلق شفاف تهیه شده است که کاملا هم اندازه پاسخنامه به وسیله گیره کاغذی محکم تثبیت میگردد.
ترتیب سوالات در آزمون NEO PI-R به نحوی است که هر خط پاسخنامه که شامل ۸ مورد یا پاسخ به عبارت میباشد برای یک شاخص منظور شده است. بدین ترتیب که خط اول پاسخنامه مرتبط با شاخص، ؟ میباشد و خط دوم مربوط به شاخص N1 در خط سوم مربوط به شاخص E1 و O1 در انتهای هر خط پاسخنامه نیز علامت اختصاری شاخص ذکر شده است. چنانچه در بالا اشاره شد طلق شفاف کلید نمرهگذاری روی پاسخنامه تثبیت میشود و حالا نمراتی پیداست که دور آنها خط کشیده است (خط دایره مربوط به پاسخنامه و نمره مربوط به کلید نمرهگذاری). با جمع ساده اعداد مشخص شده (دایره دار) نمره هر شاخص بدست آمده و حاصل جمع برروی پاسخنامه در انتهای سمت راست ردیف درست در مقابل علامت اختصاری شاخص ثبت میگردد.
ترجمه انطباق فارسی این ازمون از سال ۱۳۷۶ توسط آقای دکتر حق شناس آغاز شد و پس از بررسی مقدماتی و اجرای آن بر روی گروهی محدود از بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی وافارد بدون ناراحتی و مشکل(در حیطه اعصاب و روان) فرم نهایی تهیه شد و بر روی یک نمونه یا انتخاب تصادفی در شهر شیراز هنجار یابی گردید و نتایج این هنجاریابی در سال ۷۸ منتشر شد.
۴- نحوه اجرای پرسشنامهها:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است