تحقیق – 
رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۱۹

تحقیق – رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۱۹

آزمون NEO PI-R وسیلهای برای ارزیابی ویژگیهای شخصیتی بهنجار میباشد که توانسته است کاربردهای خوب و مناسبی را در موقعیتهای کلینیکی یا بالینی و تحقیقی از خود نشان دهد. این راهنما اطلاعاتی را در زمینه نحوه اجراء و سیستم نمرهگزاری ، تفسیر شاخصهای آزمون و توصیههایی برای مواد کاربردی آزمون ارائه مینماید.
مواد آزمون NEO PI-R شامل راهنمای حرفهای فرمهای پاسخنامه S و یا R ، پاسخنامه ، فرمهای پروفایلها و فرم خلاصه نتیجه میباشد که آخری خلاصهای در مورد اطلاعاتی از آزمودنی در ۵ مقیاس اصلی است. علاوه بر مواد چاپی مورد اشاره در آزمون فوق، NEO PI-R به صورت کامپیوتری نیز میتواند اجرا، نمرهگزاری و تفسیر گردد.
دو نوع پرسشنامه برای آزمون NEO PI-R وجود دارد. پرسشنامه فرمهای S و R پرسشنامه فرم S برای خودسنجی تنظیم شده و پرسشنامه فرم R برای سنجش فرد توسط دیگری طراحی شده است. برای تکمیل هر دو فرم آزمودنی بایستی حداقل معادل ۹ کلاس تحصیلات رسمی سواد داشته باشد.
هر فرم دارای ۶۰ جمله است و در صفحه اول دستورالعمل اجراء و نحوه ثبت پاسخها در در پاسخنامه توضیح داده شده است. در فرم R که در واقع آزمون موازی فرم S میباشد جملات با ضمایر سوم شخص نوشته شدهاند تا پاسخ دهنده فرد معین و مشخصی را ارزیابی نماید در فرم به زبان انگلیسی آزمون  دو نوع از فرم R یکی برای مردان و یکی برای زنان برای متناسب با ضمایر مفرد سوم شخص مذکر (He) و مونث(She) تنظیم شده است که خوشبختانه در زبان فارسی نیاز به داشتن دو فرم براین مبنی وجود ندارد.
پاسخنامه آزمون دارای قسمتی است که آزمودنی مشخصـات خود را در آنجا ثبـت میکند. همچنین در قسمت پایین پاسخنامه ۳ سوال مربوط به اعتبار آزمون قرار دارند که آزمودنی پس از خاتمه آزمون آنها را جواب میدهد. در برگه اول پرسشنامه نحوه قرار دادن پاسخها بروی پاسخنامه برای آزمودنی توضیح داده شده است. در واقع آزمودنی در واکنش به هر جمله از ۶۰ عبارت آزمون یکی از گزینههای کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، کاملاً موافقم، موافقم را انتخاب نموده و در مقابل شماره همان عبارت در پاسخنامه دور پاسخ مورد نظر را دایره میکشد. بدین ترتیب پاسخنامه تکمیل میگردد.
۳-۲-۱ حیطهها و جنبههای پرسشنامه شخصیت NEO
در سال ۱۹۸۵ توسط کاستا و مک کری ارائه شد و در سال ۱۹۸۹ بسط و توسعه داده شد و در ایران در سال ۱۳۷۸ توسط دکتر حسن حق شناس در شیراز کار هنجاریابی آن انجام شد.
این آزمون ۵ عامل(حیطه) شخصیتی را میسنجد که هر کدام ۶ خرده آزمون(جنبه) دارند.
این عوامل از طریق انواع فنون ارزیابی، از جمله پرسشنامههای خودسنجی، آزمونهای عینی و گزارشهای مشاهدهگران تأیید شدند. پژوهشگران بعداً آزمون شخصیتی را به نام پرسشنامه شخصیت NEO ساختند که از سر واژههای بهدست آمده از حروف سه عامل اول برای اسم آن استفاده شده است. یافتههای باثبات عوامل یکسان از روشهای ارزیابی مختلف، حکایت از آن دارند که میتوان روی این عوامل به عنوان جنبههای برجستهی شخصیت حساب کرد. اشاره به این نکته اهمیت دارد که گرچه آزمونهای دیگر به عنوان روشهایی برای ارزیابی پنج عامل اصلی ارایه شدهاند ولیNEO روشی است که غالبا مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، پژوهش نشان داده است که NEO مانند اغلب آزمونهای شخصیت میتواند به وسیلهی رفتار آزمودنیهایی که میخواهند برداشت سازگاری روانشناختی مثبت بهوجود آورند، تحریک شود. بین عوامل برونگرایی و روانرنجورخویی مککری وکاستا و ابعاد برونگرایی و روانرنجورخویی نظریهی آیزنک شباهت وجود دارد. به علاوه، خویشاوندی و وظیفه شناسی در مدل مککری- کاستا میتوانند بیانگر انتهای پایین بعد روانپریشخویی آیزنک باشند (کنترل تکانه). گشودگی همبستگی مثبت بالایی با هوش دارد. همینطور، خوشایندی با مفهوم علاقه اجتماعی آلفرد آدلر همبستگی دارد. بررسی دوقلوها معلوم کرده است که از پنج عامل، این چهار مورد عنصر ارثی نیرومندتری دارند: روانرنجورخویی، برونگرایی، گشودگی و وظیفهشناسی. معلوم شده است که خویشاوندی عنصر محیطی نیرومندتری دارد. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۸).
جدول۳-۳: حیطهها و جنبههای شخصیت طبق نسخهی تجدید نظر شدهی پرسشنامه شخصیتNEO

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جنبه حیطه
اضطراب، خصوومت، افسردگی، کمرویی، تکانشوری، آسیبپذیری روانرنجورخویی
صمیمیت، معاشرتیبودن، ابرازوجود، فعالبودن، هیجانخواهی، هیجانات مثبت برونگرایی
شایستگی، نظم و ترتیب، وظیفهشناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتنداری، محتاط بودن باوجدان بودن
تخیل، زیباییشناسی، احساسات، فعالیت، نظرها، ارزشها گشودگی به تجربه
اعتماد، رک گویی، نوعدوستی، همراهی، تواضع، درک دیگران توافق

۱- مقیاس روانرنجورخویی (Neuroticism): روانرنجورخویی یا رواننژندی میزای سازگاری، ناسازگاری و ثبات عاطفی را میسنجد.(نمره بالاتر از ۵۵ در حد نامطلوب یا خیلی نامطلوب است. شامل:
اضطراب[۱۰۵]: افراد مضطرب، نگران و یا مستعد نگرانی، ترسیده، عصبی، پرتنش و وحشتزده هستند.