رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۱۱

رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد- قسمت ۱۱

آرنولد باس[۸۳] و رابرت پلامین[۸۴] سه خلق و خو را مشخص کردند که به اعتقاد آنها عناصر اصلی شخصیت هستند. اینها عبارتند از تهییجپذیری ، فعالیت و معاشرتی بودن باس و پلامین معتقدند که شخصیت هر فرد از مقادیر مختلف هر خلق و خو تشکیل شده است. این خلق و خوها با هم ترکیب میشوند تا الگوهای شخصیت یا صفات برتر معروف، مانند درونگرایی و برونگرایی را تشکیل دهند. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۸).
تهییجپذیری: خلق تهییجپذیری به سطح برانگیختگی یا تحریکپذیری ما اشاره دارد و از سه عنصر تشکیل میشود: اندوه، ترس و خشم. (همان).
فعالیت: باس و پلامین فعالت را بر حسب نیرو و بنیهی جسمانی تعریف میکنند. (همان).
معاشرتی بودن: خلق معاشرتی به میزان الویت قائل شدن برای تماس داشتن و تعامل کردن با دیگران اشاره دارد. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۸).
کنترل درونی در برابر تقویت بیرونی
راتر دریافت که بعضی از افراد معتقدند تقویت کنندهها به اعمال خودشان بستگی دارند در حالی که دیگران باور دارند که تقویت کنندههای آنها به وسیلهی دیگران و نیروهای بیرونی کنترل میشوند. او این مفهوم را منبع کنترل[۸۵] نامید. افرادی که به صورت شخصیتهای دارای منبع کنترل درونی مشخص شدهاند معتقدند تقویتی که دریافت میکنند تحت کنترل رفتارها و نگرشهای خود آنها قرار دارد. آنهایی که از شخصیت دارای منبع کنترل بیرونی بر خوردارند تصور میکنند که پاداشهایی را که دریافت میکنند دیگران، سرنوشت یا شانس کنترل میکنند. به عبارت دیگر، آنها متقاعد شدهاند که در رابطه با نیروهای بیرونی ناتوان هستند. افراد دارای منبع کنترل بیرونی، باور دارند که که رفتار و نگرش آنها بر تقویت کنندههایی که دریافت میکنند تاثیری ندارند.در مقابل افراد دارای منبع کنترل درونی معتقدند که شرایط خود را کاملاً در اختیار داشته و مطابق با آن رفتار میکنند. آنها از اضطراب کمتری خبر میدهند. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۸).
۲-۶-۵ درماندگی آموخته شدهی سلیگمن
مارتین سلیگمن[۸۶] تحقیقی در بارهی جنبهی محدود شخصیت آغاز کرد که آن را درماندگی آموخته شده[۸۷] نامید. وضعیتی که به نظر او از این برداشت ناشی میشود این است که ما کنترلی بر محیط خود نداریم و برای تغییر دادن شرایط خویش هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم. افراد از نظر نحوهای که احساسهای درماندگی آموخته شده یا فقدان کنترل را برای خودشان توجیه میکنند تفاوت دارند. او بعدها بر اساس این تفاوتها سبک خوشبینی و بدبینی را گسترش داد. او برای توجیه این تفاوتها مدل انتساب[۸۸] را ارائه داد. وقتی که ما در کاری شکست میخوریم، این شکست را به علتهایی نسبت میدهیم. ما به این طریق علت مشکل و فقدان کنترل را برای خودمان توجیه میکنیم. او معتقد است افراد بدبین شکست شخصی را با علتهای، درونی، پایدار و کلی و افراد خوشبین شکست را به علتهای، بیرونی، ناپایدار و اختصاصی انتساب میکنند. روانشناسی مثبتنگر[۸۹] مفهوم دیگری از او بود که به خوشبختی، برتری و عملکرد بهینهی انسان میپردازد. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۸).
۲-۷ ساخت شخصیت در اسلام[۹۰]:
اسلام، شخصیت انسان را شامل سه قسمت می‌داند که به‌طور فطری و ذاتی در وجود هر فرد قرار دارد و هریک وظایف مشخصى را بر عهده دارند. این سه قسمت عبارتند از: (کلینی، فروع کافی، ۳۳۲).
نفس اماره:
طبیعت و فطرت حیوانی انسان است. هدف نفس امّاره ارضاء تمایلات و شهوات جسمانی و روانی است. این تمایلات چنانچه با عقل و اراده و اخلاق کنترل گردند مشکلی برای انسان به‌وجود نمی‌آید ولی چنانچه این تمایلات به‌صورت افراطی درآیند و قوه عقل و اخلاق را تحت‌الشعاع قرار دهند روان فرد دچار آسیب گشته، مبتلا به بیماری روانی و اختلال شخصیت می‌شود و باعث نابودی خود و اجتماع اطراف خود خواهد گشت. (همان).
نفس مطمئنه:
تمام نیروهای بالقوّه‌ای است که در انسان وجود دارد و او را به‌طور عقلانی و منطقی راهنمائی میکند تا بتواند بر تمایلات حیوانی خود غلبه نموده، در محدوده‌ای که عقل تعیین مینماید به آنها بپردازد.(همان).
نفس لوامه:
قسمتی دیگر از فطرت بشر است که به فطرت انسانی نامگذاری شده است. نفس لوّامه انسان را به عالی‌ترین درجه از فطرت خود می‌رساند. رعایت دستورهای مذهبی مانند نماز خواندن، روزه گرفتن و… فعالیت‌هائی هستند که از نفس لوّامه سرچشمه می‌گیرند و سلامت واقعی انسان در گرو انجام این فعالیت‌ها است. (همان).
خداوند درقرآن در آیهی۸۴ سورهی اسرا به موضوع شخصیت اشاره کرده و میفرماید: «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِه؛ بگو: هر کس بر حسب ساختار [روانی و بدنی] خود عمل میکند.» زیرا شاکله در همین حالی که شکل و ظاهر و اعمال و رفتار بیرونی فرد را تشکیل می‌دهد؛ به افکار و عواطف و نسبت‌های باطنی و درونی فرد نیز اشاره دارد که به صورت مستمر پیوسته در اعماق درون و لایه‌های زیرین باطن انسان نفوذ کرده است. بر طبق این آیه که در مقام توصیف است، خبر از واقعیت بیرونی انسان می‌دهد که انسان‌ها در رفتار تابع شاکلههای خود هستند. از این جهت به نظر قرآن شخصیت، رفتار، ادراک و احساس آدمی‌را شکل می‌دهد و آن‌ها  را به سبک و سیاق خود می‌آفریند، ویژگی‌های بارز و پایداری که بر فکر، احساس، نیت و رفتار آدمی ‌احاطه دارد، و آینده و زندگی او را ترسیم می‌کند. تشکیل خانواده و انتخاب همسر در زن و مرد در شکل گیری شخصیت هر یک از طرفین اهمیت بسیار دارد. به همین دلیل همسر گزینی و تشکیل خانواده، مهم‌ترین رویداد زندگی دوره جوانی است و تا پایان عمر بر جریان حیات و سعادت و شخصیت فرد اثر می‌گذارد. رسول خدا درباره انتخاب همسر فرمودند: «ایّاکم و خضراءُ الدمن». قیلَ: «یا رسولَ الله و ماخضراءُ الدَمنِ؟» قال: «المرأهُ الحَسناءُ فی منبت السّوءِ» بپرهیزید از گیاه مزبله. عرض شد یا رسول الله گیاه مزبله چیست؟ فرمود: زن زیبایی که در خانواده نااهل و محیط آلوده رشد یافته است». (کلینی، فروع کافی، ۳۳۲).
امام علی (ع) در باره تاًثیر شخصیت در انتخاب دوست در نامه ۶۹ نهج البلاغه به حارث همدانی فرمود:
«واحذر صحابه من یفیل رایهو و ینکر عملهو فان الصاحب معتبر بصاحبه» از دوستی باکسی که اندیشهای سست دارد و عملی زشت و ناپسند دارد دوری کن زیرا مقیاس سنجش شخصیت هر کس را دوست او تشکیل میدهد. همچنین امام على (علیه السلام) درباره اهمیت و تاًثیر اندیشه و گفتار در تعیین سرنوشت انسان میفرماید:
«مراقب افکارت باش که گفتار میشود».
«مراقب گفتارت باش که کردار میشود».
«مراقب کردارت باش زیرا عادتت میشود».
«مراقب عادتت باش زیرا شخصیتت میشود».
«مراقب شخصیتت باش زیرا سرنوشتت میشود».
۳- پیشینهی تحقیق:
۳-۱ تحقیقات داخلی
حسین نوید نیا (۱۳۸۹) ویژگیهای روانشناختی معلمان زبان انگلیسی در رابطهی میان پنج عامل بزرگ شخصیت و باورهای کارآمدی معلمان را مورد ارزیابی قرار داد. هدف از مطالعهی وی بررسی ارتباط بین شخصیت معلمان زبان انگلیسی بود که در چارچوب شخصیت مدل پنج عاملی (FMM) توسط پرسشنامه پنج عاملی (NEO-FFI)، و باورهای کارآمدی اندازهگیری شده معلمان و پی بردن به مقیاس کارآمدی توسعهی مطالعات موران و هوی[۹۱]The effects of teacher personality and efficacy beliefs on practitioners’ performance in the classroom, and student achievement have been well documenteThe purpose of this study was to examine the relationship between English language teachers’ personality, as measured within the framework of Five-Factor personality Model (FFM) by NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI), and teacher efficacy beliefs, measured by Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) developed by Tschannen-Moran and Hoy (2001). (2001) بود. شرکتکنندگان در این مطالعه شامل ۱۶۸ معلم زبان انگلیسی مدرس دانش آموزان دبیرستان بود. اطلاعات به دست آمده از ابزارهای ذکر شده در بالا از طریق رگرسیون چندگانه و به روش گام بهگام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که دو متغیر برونگرایی و باوجدان بودن با باورهای خودکارآمدی معلمان پیشبینی معنیداری داشت. همچنین نتایج نشان داد که در مورد جنبههایی از باورهای اثربخشی معلمان با برونگرایی مهمترین پیش بینی را برای مدیریت کلاس درس و وجدان مهمترین استراتژی به پیشبینیهای آموزشی و همچنین فعالیتهای دانشجویی بود.
سمیه باقری در سال (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه خودکارآمدی و وظیفه‏شناسی و چند متغیر دیگر» که روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی بود، انجام داده است. از این جامعه ۲۰۴ دانشجو ( ۱۱۳دختر، ۹۱پسر) به‏طور تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های بعد وظیفه‏شناسی پرسشنامه نئو، خودکارآمدی کلی (GSS) و چند پرسشنامهی دیگر پاسخ داده بودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌ها نشان داده است که وظیفه‏شناسی تأثیر مثبت و مستقیم با خودکارآمدی دارد.
در تحقیقی که توسط رحیم بدری در سال (۱۳۹۱) که هدف آن تعیین نقش جهت گیری هدف، خودکارآمدی در خودتنظیمگری و شخصیت در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان بود. تعداد ۳۷۲ نفر از دانشجویان به شیوه تصادفی طبقهای از جامعه دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شده بودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی در خود تنظیمی و وظیفه شناسی در شخصیت رابطه مثبت و بین خودکارآمدی در خود تنظیمی و روانرنجورخویی رابطه منفی وجود دارد.
احسان مال احمدی (۱۳۸۹) در تحقیقی دربارهی نقش خودکارآمدی و اضطراب و چند متغییر دیگر که بر روی ۳۰۶ دانشجوی پسر کارشناسی دانشگاه تهران که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شده بودند، و با استفاده از روش همبستگی رگرسیون تجزیه و تحلیل شده بودند به این نتیجه دست یافت که بین اضطراب و خودکارآمدی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد.
شهریار عزیزی در سال (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان بررسی الگوی خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی اینترنتی و نوع شخصیت، در ۵۱۱ نفر از دانشجویان دانشگاه‌ شهید بهشتی در دوره‌ها و گروههای تحصیلی متفاوت، به رابطهی مثبت بالایی بین خودکارآمدی عمومی و نوع شخصیت افراد دست یافت.
مختار ملک پور در سال (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی رابطه بین پنج عامل عمده شخصیت و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(که از ابعاد خودکارآمدی است)، پرداخته است. نمونه تحقیق، متشکل از ۱۷۵ دانش آموز (۸۳ پسر و ۹۲ دختر) بودند که به صورت خوشهای و سپس تصادفی ساده از میان دبیرستانهای نواحی پنجگانه اصفهان انتخاب گردیده بودند. برای سنجش پنج عامل شخصیت از پرسشنامه NEO-FFI و برای سنجش راهبردهای خودتنظیمی از پرسشنامه MSLQ استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگینهای راهبردهای یادگیری دختران و پسران تفاوت معنی داری (۰۱/۰> P ) وجود ندارد. همچنین، تحلیل واریانس میانگینهای پنج عامل عمده شخصیت در دو جنس، گویای آن بود که دو عامل توافق پذیری و وجدان گرایی تفاوت معنی داری (۰۵/۰> P ) دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که در گروه دختران، عامل وظیفهشناسی با راهبرد خودتنظیمی رابطه مثبت و معنی داری (۰۱/۰> P ) داشت. در هر دو گروه دختران و پسران، عامل وجدان گرایی با خودکارآمدی رابطه مثبت معنی داری (۱ ۰/۰> P ) داشتهاند. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر مؤید آن است که توجه به صفات شخصیت در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی حایز اهمیت است.
۳-۲ تحقیقات خارجی
مارتینجیمزهون[۹۲] (۲۰۰۲) در یک تحقیق با نام فرایندهای انگیزشی و عملکرد ارائه شده:THE ROLE OF GLOBAL AND FACET PERSONALITY TRAITSنرویههاجحخههه نقش کلی و رویههای صفات شخصیت به بررسی سه موضوع نسبتا ناشناخته، از جمله (الف)including (a) the impact of conscientiousness and neuroticism on motivational processesتاثیر وجدان و روانآزرده در فرایندهای انگیزشی و عملکرد (ب) اعتبار معیار مرتبط با رویههای اقدامات وجدان و روانآزرده به عنوان پیش بینی انگیزه و عملکرد،conscientiousness and neuroticism as predictors of motivation and performance; and (c)و (ج) تاثیر تغییرات وجدان، روان رنجوری، و جنبه های آنها در انگیزش processes between performance episodes. فرآیندهای بینwhether conscientiousness, neuroticism, and their facets impact changes in motivational قسمت های عملکرد پرداختند.Undergraduate psychology students ( N = ۲۲۰) completed measures of self-set دانشجویان روانشناسی دورهی کارشناسی (۲۲۰=N) مقیاس اهداف خودتنظیمی وgoals and self-efficacy beliefs on two occasions, prior to the first and secondعقاید خودکارآمدی را در دو نوبت، برای اولین و دومین آزمایشات از نیمسال اول امتحانات ترم پاییز در سال ۲۰۰۱ تکمیل کردند. جلسات Separate testing sessions were conducted inexaminations of the Fall semester in 2001. آزمایش جداگانه انجام شد که شرکت کنندگان در آن یک آزمون شخصیت و یک آزمون تواناییهای شناختی را کامل کردند. Structural equation modeling was used to test all hypotheses. برای آزمون فرضیهها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. Results indicated that نتایج نشان داد که پیش بینی فرآیندهای انگیزشی both conscientiousness and neuroticism predicted motivational processes and also وجدان و روانرنجوری با وجدان بودن اثرات قویتر از روانرنجوری را نشان میدهد.Additionally, results provided evidence for the usefulness ofeffects than neuroticismعلاوه بر این، شواهد برای سطحبندی رویههای ساختار شخصیت (به عنوان مثال، دستاوردتلاش، competence, and anxiety) as predictors of motivation and performance comparedشایستگی، و اضطراب) به عنوان پیشبینی انگیزه و عملکرد در مقایسه با global measures. اقدامات جهانی نتایج سودمندی ارائه شده است. Finally, changes in self-efficacy beliefs were predicted by در نهایت، تغییرات در باورهای خودکارآمدی سازههای مربوط به وجدان، اما نه با سازه های مرتبط با روان رنجوری پیش بینی شد.
تحقیقی در ایبادان نیجریه توسط ارمو[۹۳](۲۰۰۹)، برای اندازهگیری تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت و جنسیت مرتبط با خودکارآمدی دانشگاهی و efficacy of educationally distressed adolescents. اثربخشی آموزش نوجوانان مضطرب انجام شد. This study examined the influence of big-five personality factors (neuroticism, extraversion, این مطالعه به بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجوری، رونگرایی،openness to expression, agreeableness, and conscientiousness) and gender on academic self- باز بودن به تجربه، توافق،با وجدان بودن) و جنسیتی و اثربخشی خودکارآمدی efficacy of educationally distressed adolescents.آموزش نوجوانان مضطرب پرداخت.
۴۵۰ نفر(مردان = ۱۷۳، ماده = ۲۷۷) adolescents aged between 17 and 21 attending extra mural classes in four centres in Ibadan, نوجوانان بین سنین ۱۷ و ۲۱ و با حضور در کلاس های نقاشی دیواری فوق العاده در چهار مرکز در ایبادانNigeria were purposively sampled using a randomised cluster sampling technique. نیجریه مبتنی بر هدف با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. With the با استفاده از aid of two instruments, NEO Five-Factor Inventory (Costa & McCrae, 1991) (r=0.77) andدو ابزار، پرسشنامه پنج عاملیNEO (کاستا و مک کری، ۱۹۹۱) )۰٫۷۷= r) وAcademic Self-Efficacy Scale (r= 0.84), data collected were analysed on two research مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (۰٫۸۴ = r) و داده های جمع آوری شده در دو پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.hypotheses using hierarchical multiple regression statistics. فرضیه ها با استفاده از آمار رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی آنالیز شده بودند. The results obtained showed that نتایج به دست آمده نشان داد که پنج the big-five personality factors and gender were positively associated with academic self- عامل بزرگ شخصیت و جنسیتی مثبت باefficacy of educationally distressed adolescents. خودکارآمدی آموزش نوجوانان مضطرب دانشگاهی مرتبط است. However, the relative contribution of the با این حال، predictors indicated that only neuroticism and gender could predict academic self-efficacy of پیشبینیها نشان داد که تنها روانرنجوری و جنسیت میتوانند پیشبینیthe participants. کنندهی خودکارآمدی تحصیلی شرکت کنندگان باشند.
ویتلد زلنووسکی[۹۴] (۲۰۱۲)، مطالعهای انجام داد که در آن به بررسی ویژگیهای شخصیتی، خودکارآمدی، و چند متغیر دیگر از انواع گروه غیرسیگاری، افراد سیگاری سابق، و افراد سیگاری در حال حاضر پرداخت.The sample consisted of college students. نمونه پژوهش شامل دانشجویان کالج بود. No significant differences were observed between the three groups on self-esteem, self-efficacy, and coping types. تفاوت معنی داری بین خودکارآمدی، و متغیرهای دیگر مشاهده نشد. No age effect was observed either. و در افراد سیگاری رابطه برونگرایی با خودکارآمدی منفی به دست آمد. فقطSignificant differences were observed between smokers, and nonsmokers on extraversion, F (2, 122) = 5.1, p < .01. تفاوت معنی داری بین افراد سیگاری و غیر سیگاری در برونگرایی مشاهده شد.The hierarchical multiple regression model has found extraversion (b = .34, p < .001), neuroticism (b = .2, p < .05), conscientiousness (b = -.18, p < .05), and age (b = .34, p < .001) predictive of number of smoking cigarettes a day. مدل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی پیدا کرده است که نشان میدهد برونگرایی، روانرنجوری و با وجدان بودن و سن پیش بینی کنندهی مناسبی برای تعیین کردن تعداد مصرف سیگار در روز است.
ویلسون[۹۵] (۲۰۰۹)، در تحقیقی روی متغیرهای زیادی از جمله صفات شخصیت، خودکارآمدی به این نتیجه رسید که بین صفات شخصیت و خودکارآمدی رابطه معنی داری یافت شده است. This study, grounded in the five-factor model (FFM) of personality traits, self-efficacy, and stress theories, sought to determine whether self-assessments of the NEO-Five Factor Inventory, the Nursing Practice Self-Efficacy survey, and the Susceptibility Under Stress Survey would predict academic performance, as measured by grade point average (GPA). این مطالعه، بر اساس صفات شخصیتی، در مدل پنج عاملی نئو (FFM NEO)، به دنبال تعیین اینکه آیا خودارزیابی پرسشنامه پنج عاملی نئو و تمرین بررسی خودکارآمدی پرستاری با هم ارتباط دارند یا نه؟، اندازهگیری شده است. The sample consisted of 197 nursing students attending 2-year nurse education programs at 3 community colleges in the northeastern United States. نمونه پژوهش شامل ۱۹۷ دانشجوی پرستاری حاضر در برنامههای آموزش پرستاری ۲ ساله در ۳ کالج محلی در شمال شرقی ایالات متحده است.This correlational, quantitative study examined the relationship among the personality traits of the FFM, self-efficacy of job performance, stress susceptibility, and the GPAs of nursing students. این مطالعه به بررسی همبستگی رابطه بین صفات شخصیتی FFM، خودکارآمدی شغلی دانشجویان پرستاری پرداخته است. Multiple regression analysis was used to examine the strength of the relationship among the variables. در بررسی استحکام رابطه بین متغیرها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. Self-efficacy and conscientiousness were significant predictors of GPA.خودکارآمدی و وجدان پیش بینی قابل توجهی از میانگین بررسیها را دارا بودند.
در تحقیقی که در مرکز تحقیقات پیشگیری وسلامت در دانمارک در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۶ با عنوان انجمن[۹۶] صفات پنج عامل شخصیت واسترس درک شده:اثر واسطهای خودکارآمدی چیست؟ انجام شده بود، مطالعه با استفاده از یک نمونه از جمعیت بزرگ با هدف بررسی ارتباط احتمالی بین استرس ادراک شده و ابعاد شخصیتی روانرنجوری، برونگرایی، باز بودن، توافق و با وجدان، و بررسی نقش خودکارآمدی عمومی شروع شد. مردان و زنان نمونه ۳۴۷۱ نفر از افراد ۱۸- ۶۹ ساله، به طور تصادفی در حومه کپنهاگ انتخاب شدند. آنهاWe used the NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI), Cohen’s Perceived Stress Scale and the General Self-Efficacy Scale.آنآآاااعتااعتلارل از پرسشنامه پنج عاملی(NEO-FFI )، مقیاس استرس ادراک شده کوهن و مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر استفاده کردند.Negative associations were found between perceived stress and extroversion, conscientiousness, agreeableness, and openness – the latter initially non-significant – whilst neuroticism had a positive association.The associations with agreeableness and openness became positive and significant, respectively, when GSE was included. ارتباط بین توافق وگشودگی به تجربه مثبت و معنی دار شد، زمانی که خودکارآمدی گنجانده شد.The strongest stress-association was found for neuroticism. قویترین ارتباط استرس برای روانرنجوری یافت شد. تاثیر و تفسیر GSE was shown to change the impact and interpretation of the personality dimensions on perceived stress. خودکارآمدی نشان داده شده برای تغییر ابعاد شخصیت بر استرس درک شده است. These results indicate that GSE is an important factor to consider in the link between personality and perceived stress. این نتایج نشان میدهد که خودکارآمدی عامل مهمی در ارتباط با شخصیت و استرس درک شده است.
لی[۹۷] در سال ۲۰۰۷ در تحقیقی با عنوان روابط بین ویژگیهای شخصیتی، خودکارآمدی تعهد سازمانی در کارمندان برای انتخاب کارکنان مناسب، یک سازمان اطلاعاتیانجام داد.The purpose of this study was to determine if organizational commitment is impacted by personality traits and self-efficacy. هدف از این مطالعه، برای تعیین اینکه آیا تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی ارتباط دارد، بود. This was achieved by examining the relationships among personality traits, self-efficacy, and organizational commitment in the fitness center staff of various fitness centers in Taiwan. این بررسی روابط بین صفات شخصیتی، خودکارآمدی و تعهد سازمانی در کارکنان مرکز تناسب اندام در تایوان به دست آمد. The target population in this study included upper-level managers, middle-level managers, and employees in a total of 140 fitness centers. جمعیت هدف در این مطالعه شامل مدیران سطح بالا، مدیران سطح میانی و کارکنان در مجموع حجم نمونه ۱۴۰نفر از ۴۶ مرکز تناسب اندام، ۲۷ در شمال، در مرکز ۸ و۱۱ در جنوب تایوان بود. تعداد ۴۲۸ پرسشنامه معتبر به دست آمد. A cluster random sampling was used to select the fitness centers from each part of Taiwan, and a simple random sampling was used to choose staff at each center. نمونهگیری تصادفی خوشهای برای انتخاب مراکز تناسب اندام از هر بخشی از تایوان مورد استفاده قرار گرفت، و نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب کارکنان در هر یک از مرکز مورد استفاده قرار گرفت. SPSS 14.0 and LISREL 8.72 statistical analysis were used to analyze the data collected from this study. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده از این مطالعه استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.Structural Equation Modeling (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were employed to evaluate the structural reliability and validity of the instruments and to explore models of the hypothesized relationships among personality traits, self-efficacy, and organizational commitment. مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) برای ارزیابی قابلیت اطمینانهای ساختاری و اعتبار از ابزار و کشف مدل از فرضیه روابط بین صفات شخصیتی، خودکارآمدی و تعهد سازمانی استفاده شد. The research findings indicated that the NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI), the Generalized Self-Efficacy Scale (GSE), and the Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) have good construct reliability and convergent validity, and that the instruments have reached good fit levels of the models to the data. یافتههای پژوهش نشان داد که پرسشنامه پنج عاملی (NEO-FFI)، مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) قابلیت اطمینان سازه خوب و روایی همگرا، ابزار مناسبی، متناسب با سطح مدل به دادهها بودند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یک مدل قابل قبول را ارائه داده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.