رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی یافته ها و تجزیه و تحلیل ها

دانلود پایان نامه

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل ها

 

 

  • بین سخت رویی و نا امیدی رابطه وجود دارد .

۱-   HO:    r1=r2

H1= r1   r2

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون فی دو  و ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مربوط به فراوانی نمرات سخت رویی در سه سطح و نا امیدی در دو سطح با توجه به جنس و رشته تحصیلی دانشجویان

 

RESHTEHرشته JENSYATجنس ……….ناامیدی سخت رویی SAKHTROسطوح سخت رویی Totalکل
paein motavast bala
Ravanshenasi

روانشناسی

 

Pesar

پسر

NAOMID naomid

nist

۳ ۵ ۱ ۹
naomid nist ۰ ۲ ۲ ۴
Total ۳ ۷ ۳ ۱۳
Dokhtar

دختر

NAOMID Naomid

nist

۲ ۵ ۱ ۸
naomid nist ۱ ۲ ۱ ۴
Total naomid nist ۳ ۷ ۲ ۱۲
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

NAOMID naomid

nist

۳ ۴ ۱ ۹
naomid nist ۰ ۳ ۳ ۴
Total ۳ ۷ ۴ ۱۳
Dokhtar

دختر

 

NAOMID Naomid

nist

۵ ۳ ۴ ۱۱
naomid nist ۰ ۱ ۰ ۱
Total ۵ ۴ ۴ ۱۲

 

 

 

 

 

جدول مربوط به آزمون فی دو بین سخت رویی و نا امیدی

RESHTE

رشته

JENSYAT

جنس

فی دو value df

درجه گذاری

Asymp.sig.

(۲-sided)

خطا

Ravanshensi

روانشناسی

Pesar

پسر

 

Pearson Chi-Square(x2) ۴.۴۱۶(a) ۲ ۰.۱۱
N of Valid Cases N ۱۳ ۰.۰۰۵
Dokhtar

دختر

Pearson Chi-Square ۳.۶۰۰(b) ۲ ۰.۱۶۵
N of Valid Cases ۱۲ ۰.۰۱
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square .۸۳۷)c ) ۲ ۰.۶۵۸
N of Valid Cases ۱۳
Dokhtar

دختر

 

Pearson Chi-Square ۳.۲۷۳(d) ۲ ۰.۱۹۵
N of Valid Cases ۱۲

 

نتایج جدول فوق میزان شدت رابطه بین سخت رویی و نا امیدی را در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در هر گروه با  آلفای ۵% و سطح اطمینان ۹۵% معنا دار نمی باشد .

 

 

 

 

جدول مربوط به ضریب همبستگی بین سخت رویی و نا امیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی ۰.۵۸۳ ۰.۱۱
CramersVکرامر ۰.۵۸۳ ۰.۱۱
Kendalls tau-c

کندال

۰.۴۷۳ ۰.۰۴
Spearmanاسپیرمن ۰.۵۳۷ .۰۵۸(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون ۰.۵۳۷ .۰۵۸(C )
Nتعداد ۱۳
dokhtar phi ۰.۵۴۸ ۰.۱۶۵
CramersV ۰.۵۴۸ ۰.۱۶۵
Kendalls tau-c ۰.۰۲۸ ۰.۹۳۴
Spearman ۰.۰۳۷ .۹۱۰(c )
Correlation
pearsons R ۰.۰۵۸ .۸۵۷(c )
N ۱۲
keshavarzi pesar phi ۰.۲۵۴ ۰.۶۵۸
CramersV ۰.۲۵۴ ۰.۶۵۸
Kendalls tau-c ۰.۱۸۹ ۰.۳۱۸
Spearman ۰.۲۴۵ .۴۲۰(c )
Correlation
pearsons R ۰.۲۴۷ .۴۱۵(c )
N ۱۳
dokhtar phi ۰.۵۲۲ ۰.۱۹۵
CramersV ۰.۵۲۲ ۰.۱۹۵
Kendalls tau-c ۰.۰۲۸ ۰.۷۴۸
Spearman ۰.۰۴۷ .۸۸۶(c )
Correlation
pearsons R
N ۰.۰۲۹ .۹۲۸(c )

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد در دو متغیر سخت رویی و نا امیدی فقط در پسران رشته روانشناسی با توجه به ضریب کندال r(-.473)و ضریب همبستگی r(-.537)  و ضریب همبستگی پیرسون        r(-.537)رابطه معنا داری مشاهده شد یعنی بین سخت رویی و نا امیدی در دانشجویان پسر رشته  روانشناسی رابطه وجود دارد و در گروه دختران و پسران کشاورزی و دختران روانشناسی رابطه ای مشخص نشد .

 

 

نمودار ستونی مربوط به سطوح نا امیدی و سخت رویی

 

  • بین کنترل ونا امیدی رابطه وجود دارد

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

برای آزمون این فرضیه از آزمون فی در ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج دو جداول زیر نشان داده شد .

جدول مربوط به فراوانی نمرات کنترل و یا نا امیدی با توجه به رشته و جنس در دانشجویان

RESHTEHرشته JENSYATجنس ناامیدی کنترول CONTROL3 Totalکل
paein motavast bala
Ravanshenasi

روانشناسی

pesarپسر NAOMID Naomid

nist

۲ ۵ ۲ ۹
naomid nist ۰ ۲ ۲ ۴
Total ۲ ۷ ۴ ۱۳
dokhtarدختر NAOMID naomid

nist

۳ ۳ ۲ ۸
naomid nist ۱ ۳ ۰ ۴
Total naomid nist ۴ ۶ ۲ ۱۲
Keshavarzi

کشاورزی

pesarپسر NAOMID Naomid

nist

۲ ۷ ۰ ۹
naomid nist ۰ ۲ ۲ ۴
Total ۲ ۹ ۲ ۱۳
dokhtarدختر NAOMID naomid

nist

۴ ۳ ۴ ۱۱
naomid nist ۰ ۰ ۱ ۱
Total ۴ ۳ ۵ ۱۲

 

 

 

جدول مربوط  به آزمون فی دو بین  کنترل و نا امیدی

RESHTEرشته JENSYATجنس فی دو (x2) value Df

درجه گذاری

Asymp.sig(2-sided)

خطا

ravanshensiروانشناسی pesarپسر Pearson Chi-Square (x2) ۲.۵۳۸(a ) ۲ ۰.۲۸۱
N of Valid Cases N ۱۳ ۰.۰۰۲
dokhtarدختر Pearson Chi-Square .۶۰۰(b) ۲ ۰.۷۴۱
N of Valid

تعدادCases

۱۲
keshavarziکشاورزی pesarپسر Pearson Chi-Square ۲.۳۳۱(c ) ۲ ۰.۳۱۲
N of Valid Cases ۱۳
dokhtarدختر Pearson Chi-Square ۱.۵۲۷(d) ۲ ۰.۴۶۶
N of Valid Cases ۱۲

 

نتایج جدول فوق شدت رابطه بین کنترل و نا امیدی در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته تحصیلی آنها نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در دو گروه با آلفای ۵% وسطح اطمینان ۹۵% معنا دار نمی باشد .

 

 

 

جدول مربوط  ضریب همبستگی بر کنترل و نا امیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی ۰.۴۴۲ ۰.۲۸۱
CramersVکرامر ۰.۴۲۲ ۰.۲۸۱
Kendalls tau-cکندال ۰.۳۷۹ ۰.۰۹۸
Spearmanاسپیرمن ۰.۴۳۲ .۰۴۰(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون ۰.۴۲۴ .۰۴۸(c )
Nتعداد ۱۳
dokhtar phi ۰.۲۲۴ ۰.۷۴۱
CramersV ۰.۲۲۴ ۰.۷۴۱
Kendalls tau-c -۰.۱۶۷ ۰.۴۱۴
Spearman -۰.۲۱۲ .۵۰۸(c )
Correlation
pearsons R -۰.۲۱۷ .۴۹۸(c )
N ۱۲
keshavarzi pesar phi ۰.۴۲۳ ۰.۳۱۲
CramersV ۰.۴۲۳ ۰.۳۱۲
Kendalls tau-c ۰.۲۶ ۰.۲۲۱
Spearman ۰.۳۸۴ .۱۹۵(c )
Correlation
pearsons R ۰.۳۸۴ .۱۹۵(c )
N ۱۳
dokhtar phi ۰.۳۵۷ ۰.۴۶۶
CramersV ۰.۳۵۷ ۰.۴۶۶
Kendalls tau-c ۰.۱۹۴ ۰.۲۶۶
Spearman ۰.۳۲۶ .۳۰۲(c )
Correlation
pearsons R ۰.۳۲۱ .۳۱۰(c )
N ۱۲

 

 

 

نتایج جدول فوق میزان ضریب همبستگی فی،کرامر، کندال ،میرسون و اسیر من را در متغیر کنترل نا امیدی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد میزان ضریب همبستگی کندال(۹۸% ) ، اسیرمن (۴۰%)r=و ضریب میرسون (۴۸%) . با آلفای۰.۵و سطح اطمینان ۰.۹۵ در گروه پسرا ن رشته روانشناسی معنا دار است و در گروه دختران روانشناسی و پسران و دختران کشاورزی رابطه معنا داری مشاهده نشد .

 

نمودار ستونی مربوط به نا امیدی و کنترل

 

 

۳-بین چالش و ناامیدی رابطه وجود دارد.

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی و آزمون فی دو استفاده شده و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است .

جدول مربوط به فراوانی نمرات چالش و ناامیدی با توجه به جنس و رشته تحصیلی دانشجویان

RESHTEHرشته JENSYATجنس ناامیدی چالش CHAESH3 Totalکل
 paen motavaset   bala
Ravanshenasi

روانشناسی

 

pesarپسر NAOMID naomid nist ۲ ۷ ۰ ۹
naomid nist ۱ ۲ ۱ ۴
Total ۳ ۹ ۱ ۱۳
dokhtarدختر NAOMID naomid nist ۲ ۵ ۱ ۸
naomid nist ۱ ۲ ۱ ۴
Total naomid nist ۳ ۷ ۱ ۱۲
Keshavarzi

کشاورزی

pesarپسر NAOMID naomid nist ۳ ۴ ۲ ۹
naomid nist ۰ ۳ ۲ ۴
Total ۳ ۷ ۱ ۱۳
dokhtarدختر NAOMID naomid nist ۵ ۳ ۳ ۱۱
naomid nist ۰ ۱ ۰ ۱
Total ۵ ۴ ۳ ۱۲

 

 

 

جدول مربوط به آزمون فی دو بین چالش و نا امیدی

RESHTEرشته JENSYAT

جنس

آزمون                    فی دو

 

Value

فی دو

 df

درجه گذاری

Asymp.sig

(۲-sided)

خطا

Ravanshensi

روانشناسی

Pesar

پسر

 

 

Pearson Chi-Square

فی دو    (۲ X)

۴.۲۳۷(a) ۲ ۰.۱۲
N of Valid Cases

تعدادN

۱۳
dokhtarدختر Pearson Chi-Square ۲.۲۲۹(b) ۲ ۰.۳۲۸
N of Valid Cases ۱۲
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square ۲.۰۲۶(c ) ۲ ۰.۳۶۳
N of Valid Cases ۱۳
dokhtarدختر Pearson Chi-Square ۲.۱۸۲(d) ۲ ۰.۳۶۳
N of Valid Cases ۱۲

 

نتایج جدول فوق میزان شدت رابطه بین چالش و ناامیدی را در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته تحصیلی آنها نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در هر گروه با آلفای ۵% و سطح اطمینان ۹۵% معنا دار نیست .

 

 

 

 

 

جدول مربوط به ضریب همبستگی بین چالش و ناامیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی ۰.۵۷۱ ۰.۱۲
CramersVکرامر ۰.۵۷۱ ۰.۱۲
Kendalls tau-cکندال ۰.۰۹۵ ۰.۷۶
Spearmanاسپیرمن ۰.۱۲ .۶۹۶(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون ۰.۱۵۸ .۶۹۶(c )
Nتعداد of Valid Cases ۱۳
dokhtar phi ۰.۴۳۱ ۰.۳۲۸
CramersV ۰.۴۳۱ ۰.۳۲۸
Kendalls tau-c ۰.۳۰۶ ۰.۱۶۸
Spearman ۰.۴۰۲ .۱۹۶(c )
Correlation
pearsons R ۰.۴۰۸ .۱۸۸(c )
N of Valid Cases ۱۲
keshavarzi pesar phi ۰.۳۹۵ ۰.۳۶۳
CramersV ۰.۳۹۵ ۰.۳۶۳
Kendalls tau-c ۰ ۱
Spearman ۰ ۱.۰۰۰(c)
Correlation
pearsons R ۰ ۱.۰۰۰(c)
N of Valid Cases ۱۳
dokhtar phi ۰.۴۲۶ ۰.۳۳۶
CramersV ۰.۴۲۶ ۰.۳۳۶
Kendalls tau-c ۰.۰۵۶ ۰.۵۴
Spearman ۰.۰۹۳ .۷۴۴(c )
Correlation
pearsons R ۰.۰۶۳ .۸۴۶(c )
N of Valid Cases ۱۲

 

نتایج جدول فوق میزان همبستگی بین متغیر چالش و نا امیدی را در دو گروه پسران و دختران رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد بین هیچ کدام از گروهها و متغیرها رابطه معنا داری مشاهد نشد .

 

 

نمودار ستونی مربوط به ناامیدی و چالش

 

 

 

 

۴- بین تعهد و ناامیدی رابطه وجود دارد .

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون فی دو ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است .

جدول مربوط به فراوانی نمرات تعهد و نا امیدی با توجه به جنس و رشته تحصیلی دانشجویان

RESHTEHرشته JENSYATجنس ناامیدی تعهد TAHOD3 Totalکل
paein motavast bala
ravanshenasiروانشناسی pesarپسر NAOMID naomid nist ۳ ۴ ۲ ۹
naomid nist ۰ ۰ ۴ ۴
Total ۳ ۴ ۶ ۱۳
dokhtarدختر NAOMID naomid nist ۳ ۴ ۱ ۸
naomid nist ۲ ۱ ۱ ۴
Total naomid nist ۵ ۵ ۲ ۱۲
keshavarziکشاورزی pesarپسر NAOMID naomid nist ۳ ۳ ۳ ۹
naomid nist ۰ ۱ ۳ ۴
Total ۳ ۴ ۶ ۱۳
dokhtarدختر NAOMID naomid nist ۶ ۲ ۳ ۱۱
naomid nist ۰ ۱ ۰ ۱
Total ۶ ۳ ۳ ۱۲

 

 

 

جدول مربوط به آزمون فی دو بین تعهد و نا امیدی

RESHTEرشته JENSYATجنس valueضریب همبستگی dfدرجه گذاری Asymp.sig(2-sided)خطا
Ravanshensi

روانشناسی

Pesar

پسر

 

Pearson Chi-Square ۴.۵۵۰(a) ۲ ۰.۱۰۳
۱۳
Dokhtar

دختر

N of Valid Cases ۲.۶۴۰(b) ۲ ۰.۲۶۷
۱۲
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square .۸۳۷(c ) ۲ ۰.۶۵۸
N of Valid Cases ۱۳
Dokhtar

دختر

Pearson Chi-Square ۳.۲۷۳(d) ۲ ۰.۱۹۵
N of Valid Cases ۱۲

 

نتایج جدول فوق میزان شدت رابطه بین تعهد ونا امیدی را در دو جنس پسر ودختر با توجه به رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در هر دو گروه با آلفای ۵% در سطح اطمینان ۹۵% معنا دار نمی باشد .

 

 

 

 

 

جدول مربوط به ضریب همبستگی بین تعهد و ناامیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس Value

ضریب همبستگی

Sig

خطا

ravanshenasi pesar phiفی ۰.۵۹۲ ۰.۱۰۳
CramersVکرامر ۰.۵۹۲ ۰.۰۱۳
Kendalls tau-cکندال ۰.۴۹۷ ۰.۰۱۵
Spearmanاسپیرمن ۰.۵۵۱ .۰۵۱(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون ۰.۵۲۷ ۰.۰۶۴(c )
Nتعداد of Valid Cases ۱۳
dokhtar phi ۰.۴۶۹ ۰.۲۶۷
CramersV ۰.۴۶۹ ۰.۲۶۷
Kendalls tau-c ۰.۰۸۳ ۰.۷۸۳
Spearman ۰.۱۰۵ ۰.۷۵۴(c )
Correlation
pearsons R ۰.۱۵۵ ۰.۶۳۱(c )
N of Valid Cases ۱۲
keshavarzi pesar phi ۰.۲۵۴ ۰.۶۵۸
CramersV ۰.۲۵۴ ۰.۶۵۸
Kendalls tau-c ۰.۰۹۵ ۰.۵۹
Spearman ۰.۱۲۳ ۰.۶۹۰(c )
Correlation
pearsons R ۰.۱۴۴ ۰.۶۹۰(c )
N of Valid Cases ۱۳
dokhtar phi ۰.۵۲۲ ۰.۱۹۵
CramersV ۰.۵۲۲ ۰.۱۹۵
Kendalls tau-c ۰.۰۸۳ ۰.۴۳۹
Spearman ۰.۱۴۲ ۰.۶۵۹(c )
Correlation
pearsons R ۰.۰۹۱ ۰.۷۷۹(c )
N of Valid Cases ۱۲

نتایج جدول فوق میزان همبستگی بین تعهد وناامیدی را در دو گروه پسران و دختران رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد در گروه پسران رشته روانشناسی  با میزان همبستگی کندال (۰۱۵/۰) r ،اسپرمن (۰۵۱/۰) r و پیرسون(۰۶۴/۰) r با آلفای ۵% وسطح اطمینان ۹۵% معنا دار است ودر گروه پسران و دختران رشته کشاورزی و دختران رشته روانشناسی رابطه معنا داری وجود ندارد .

 

 

 

 

  • بین سخت رویی و ناامیدی رابطه وجود دارد .

HO:    r1=r2

H1= r1   r2

برای آزمون فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون و کندال استفاده شد که نتایج در جدول زیر می باشد .

متغیرها همبستگی HARDINES

سخت رویی

NAOMD

ناامیدی

HARDINES

سخت رویی

Pearson(R ) ۱ .۳۹۵(**)
Correlatin sig.(2-آلفاtailed) ۰ ۰.۰۰۵
Nتعداد ۵۰ ۵۰
NAOMDI

ناامیدی

Pearson(R ) .۳۹۵(**) ۱
Correlatin sig.(2-آلفاtailed) ۰.۰۰۵ ۰
Nتعداد ۵۰ ۵۰

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به آزمون پیرسون میزان همبستگی بین سخت رویی وناامیدی در دانشجویانr=(.395)می باشد که این میزان با آلفای ۱% و سطح اطمینان ۹۹% معنا دار است یعنی بین میزان  سخت رویی وناامیدی رابطه معنا داری وجود دارد .

 

 

آزمون همبستگی کندال متغیرها ضریب همبستگی  

 

HARDINES

سخت رویی

 

 

NAOMDI  ناامیدی

Kendalls tau-b HARDINESسخت رویی Correlation
Coefficient(R ) ۱,۰۰۰ .۲۷۲(**)
Sig.(2-tailed)آلفا ۰ ۰.۰۰۸
Nتعداد ۵۰ ۵۰
NAOMDIناامیدی Correlation
Coefficient(R ) .۲۷۲(**) ۱,۰۰۰
Sig.(2-tailed)آلفا ۰.۰۰۸ ۰
Nتعداد ۵۰ ۵۰

 

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به آزمون کندال میزان همبستگی بین سخت رویی و ناامیدی در دانشجویان r=(.272)می باشد که این میزان با آلفای ۱% و سطح اطمینان ۹۹% معنا دار است یعنی بین سخت رویی و نا امیدی رابطه معنا داری وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *