دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- 5- الگوی اریش فروم[1]

دانلود پایان نامه

5- الگوی اریش فروم[1]

فروم شخصیت انسان رابیشترمحصول فرهنگ می داند.درنتیجه ،به اعتقاد وی ،سلامت روان بسته به این است كه جامعه تاچه اندازه نیازهای اساسی افرادجامعه رابرمی آورد.نه اینكه فردتااندازه خودش راباجامعه سازگارمی كند.درنتیجه ،سلامت روان بیش ازآن كه امری فردی باشد،مسئله ای اجتماعی است.عامل اصلی این است كه جامعه تا چه پایه نیازهای انسانی رابر  می آورد.

اگرجامعه سالم به اعضای خودامكان این رابدهدكه به یكدیگر عشق بورزند،بارور وخلاق باشند،وقوۀ تعقل وعینیت خودرابارور ونیرومندسازند،ازنظر روانی سالم هستندوبادیگران به ارتباط می پردازند.فروم شخصیت سالم رادارای جهت گیری بارور می داند.واین مفهوم به شخصیت بالغ آلپورت و انسان خواستارتحقق خودمزلو شباهت دارد(خوشدل،1369).

6- الگوی آبراهام مزلو[2]

مزلو معتقدبود كه همه انسانها با نیازهای شبه غریزی به دنیامی آیند.این نیازهای مشترك ،انگیزه رشد وكمال وتحقق خود قرارمی گیردوانسان را تبدیل به شدن به آنچه در توان اوست ؛فرا می خواند.انسانهای سالم به اعتقاد مزلوازنیازهای سطوح پایین ترشان یعنی:نیازهای جسمانی،ایمنی،تعلق ،محبت واحترام را برآورده ساخته اند،آنهاالگو های بلوغ پختگی وسلامتند.باحداكثراستفاده ازهمان قابلیتها وتوانائیهایشان ،خویشتن رافعلیت وتحقق بخشند.    می دانند چیستندوكیستندوبه كجا می روند.ازموضوعات واشخاص دنیای پیرامونشان شناخت عینی دارند،آنهاطبیعت خود رابخوبی می پذیرندو درصدد تحریف ویاوارونه جلوه دادن خویش نیستندومی توانند صادقانه آنهارانشان دهند.به مسائل بیرون ازخود توجه دارند،آنهانیازشدیدی به خلوت گزینی وتنهایی دارندباانكه ازتماس بادیگران پرهیز               می كنند،ظاهراًبه دیگران نیازی ندارند.خودكفاهستند واستقلال شدیدشان ،آنهارادربرابر بحرانهاومحرومیت ها مقاوم وآسب ناپذیرمی سازد.تجربه های خالص رابدون توجه به اینكه تكرارشده باشندیانه ،بااحساس لذت،احترام وشگفتی می ستایند،نوع دوست وخواستار برقراری رابطه متقابل بادیگران هستند.برای افراد دارای سلامت روان هدفها ومقاصد مهمتراز وسایل دستیابی به آنهاست.دربرابر همه مردم،صرف نظرازطبقه اجتماعی ،سطح تحصیلات ،وابستگی سیالی یا دینی ونژاد ورنگ آنها،بردبار وشكیبایند،اینها اصیل ،مبتكر وبدعت گرند،حس طنزمهربانانه ومقاومت درمقابل فرهنگ پذیری (نه به طورسنتی)دارند(خوشدل،1369).

7-الگوی فریتس پرلز[3]

به اعتقادپرلز برای داشتن سلام+-ت روان بایدبدون تنظیم یادخالت بیرونی توانایی بیان آزادانه ارزوهای خود راداشته باشیم.باتاكیدپرلز برزمان حال به عنوانتنهاواقعیت موجود،شخصیت سالم درزمان حال وبرای حال زندگی می كند،وباینكه می تواندبرای آینده برنامه ریزی كند،دچار اضطراب ناشی ازآنكه فرداچه خواهدشدنمی گردد،افرادسالم هیچ یك از استعدادهای بالقوه خود رابی استفاده نمی گذارندوبه دورنمی افكنند،بلكه همه آنها رابه كارمی گیرند،اشخاص سالم كاملاًخودشاننآگاهندوكارآیی فراوان دارند.نقاط ضعف وقدرتشان رامی شناسندومی پذیرند،آرمانها وهدفهایی رابرنمی گزینند كه می دانند نمی توانند بدانها دست یابند،اینان مسئولیت زندگی خویش رامی پذیرندومسئولیت هیچ كس دیگری رانمی پذیرند.پرلز           می گویدانسانهای این مكانی واین زمانی به تعقیب خوشبختی نمی پردازند،چراكه خوشبختی نادراست،ونمی توان بدان دست یافت(خوشدل،1369).

– تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان

– پژوهش خانم مهرابی درسال (1383)باعنوان بررسی میزان سلامت روان وتنیدگی درمعتادان ،قاچاقچیان موادمخدروافرادعادی انجلم داده است وهدف ازاین پژوهش حاضربررسی مقایسه ای میزان سلامت روانی درسه گروه 1- معتادان 2- قاچاقچیان 3- افرادی عادی است دراین تحقیق درهركدام ازگروهها 100 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند.نتایج این پژوهش نشان داد كه معتادان نسبت به دوگروه دیگر ازكمترین سلامت روانی برخوردارند.به علاوه نتایج نشان داد كه گروه معتادان بیشترین تنیدگی راتحمل می كنند.دركل نتایج این پژوهش ،نشان دهنده آن است كه معتادان دربدترین شرایط روانی به سرمی برند.ونیازمندبیشترین كمك وحمایت می باشند.

– درپژوهشی كه خانم صادقی وآقای مظاهری درسال(1384)باعنوان بررسی اثر روزه داری بر سلامت روانی دانشجویان انجام داده اند،162 نفردانشجوبه عنوان نمونه انتخاب شدندویك تادوهفته ازماه مبارك رمضان رابه عنوان پیش آزمون ویك تادو هفته پس ازاتمام ماه رمضان رابه عنوان پس آزمون موردآزمون قراردادندنتایج نشان دادكه روزه ماه مبارك درتمامی خرده مؤلفه ونمره كل سلامت روان مؤثر بوده است. بدین صورت كه این تفاوت معناداردرزیرمقیاس های «نشانه های بدنی»(اضطراب وبیخوابی) ،(نارساكنش وری اجتماعی)افسردگی ونهایتاًنمره كلی«پرسش نامه سلامت روان»برای گروههایی كه درماه مبارك رمضان تمام روزه های خودراگرفته اندویابه طور تنفسی تعدادمحدودی از روزها روزه گرفته اندحاكی ازبهبود وضعیت سلامت عمومی دربعدازماه رمضان وبرای گروهایی كه به دلیل عذرشرعی یاپزشكی روزه نگرفته اندویااصلاًروزه نگرفته اندحاكی كاهش سطح سلامت روان پس ازماه رمضان می باشد.

– درپژوهشی كه خانم یوسفی وآقای یوسفی درسال(1376)باعنوان بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان وعوامل مرتبط باآن انجام داده اندنتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان داده است 2/37%آزمودنی ها مشكوك به عدم سلامت(0001p<)بوده اند.همچنین نتایج این پژوهش نشان دادكه 8/3%از آزمودنی ها درفكر اقدام به خودكشی بوده اندو5/15% ازآنان ابراز داشته اند كه ایكاش مرده بودند.باتوجه به نتایج این پژوهش بین شغل پدرومیزان سلامت روانی دانش آموزان رابطه معنی داری(05/0p<)وجود داشته است.وهمچنین دراین پژوهش مشخص شده است بین جنسیت وسلامت روانی رابطه وجود داشته است.وسلامت روانی رابطه معنی داری (05/0p<) وجود دارد.

– پژوهش خانم محی الدین درسال(1382) باعنوان بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی(درونگرایی- برونگرایی وهیجان طلبی)دروابستگی به نیكوتین انجام داده است كه نتایج آزمون حاكی ازان است كه ارتباط معنی داری بین وابستگی به نیكوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وارتباط معنی داربودن بین وابستگی به نیكوتین وهیجان طلبی است نتایج حاصل ازضریب همبستگی پیرسون نشانگر فقدان ارتباط معنی داربین مدت زمان وابستگی به نیكوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وهیجان طلبی است بااینحال ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباط بین تعداد سیگارهای مصرفی درطی روز توسط افرادسیگاری وویژگیهای شخصیتی برونگرایی ونیزهیجان طلبی معنی داربود.

– درپژوهشی كه آقای هاشم زاده ،خانم اورنگی ،آقای بهره داردرسال(1378)باعنوان بررسی میزان استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان دركاركنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی شیرازانجام داده اند.به این نتیجه  دست یافته اندكه میزان استرس شغلی باسلامت روان بین كاركنان اداری ودرمانی رابطه دارد(5%p<).همچنین بین گروه پرسنل اداری و درمانی درسلامت روان تفاوت معنی داری مشاهده شد وكادردرمانی ازسلامت روان كمتری برخورداربودند(1%p<)ضمناً نتایج پژوهش نشان دادكه كاركنان مردازسلامت روانی بیشتری نسبت به كاركنان زن بهرمندمی باشند.نتیجه دیگراینكه میزان استرس شغلی دركاركنان قراردادی ازسایر كاركنان كه دروضعیت های استخدامی دیگری قرارداشتندبیشتربود.

[1] -Erich fromm

[2] -Abraham H. Maslow

[3] -F.perls

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *