دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی -چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟

دانلود پایان نامه

چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟

ماباآموختن ویژگی های سلامت روانی ،بهترمی توانیم به آن دست یابیم.سلامت روانی دربسیاری ازمواردمانندسلامت جسمی است.برای مثال:

1-بسیاری ازمردم گاهی اوقات احساس افسردگی می كنندهمان طوركه بسیاری ازانها دچار سرماخوردگی می شوند.

2- شمانمی توانیدازهمه ناراحتی های روحی جلوگیری كنید،همان طوركه ازبروز همه بیماری هانیزنمی توانیدجلوگیری كنیدو

3-سلامت روانی وجسمی هردوبرای خوشبختی انسان ضروری هستند.

رسیدن به سلامت روانی به هیچ وجه تصادفی نیست ،این امرباصرف زمان وزحمت محقق        می شود.

اعتمادبه نفس ،كلیدسلامتی روان

      این كه افرادچه نظری نسبت به خودشان دارندشدیداًبه نحوتفكر،احساس وعمل فردمربوط می شود.وقتی اعتمادنفس بالاباشد احتمالاً:

1-اززندگی رضایت دارند .2- هدف های زندگی رامشخص می كنندوبه آنهامی رسند.

3- برای حل مشكلات به خودشان اتكامی كنند. 4- روابط سالم وقوی برقرارمی كنند.

5- پستی وبلندی های زندگی رامی پذیرند.

وقتی اعتمادبه نفس پائین باشداحتمالاً:

  • احساس می كنندخارج ازكنترل شده است.
  • استرس برایشان طاقت فرساست.
  • درانتظارشكست هستندونهایتاًشكست می خورند.
  • ازمشكلات زندگی فرارمی كنند(بنادرخشان،1361).

نظریه های سلامت روان

1-الگوی گوردون آلپورت[1]

آلپورت معتقداست ،نیروهای ناآگاه یاتجربه های كودكی رهنمون شخصیت سالم نیستند،بلكه جنبه اصلی شخصیت آدمی،مقاصدسنجیده وآگاه ،یعنی امیدهاوآرزوهای اوست.این هدفهاانگیزه شخصیت سالم قرارمی گیرندوبهترین راهنمابرای فهم رفتاركنونی انسانند.آلپورت می گویدداشتن هدفهای دراز مدت،شخصیت سالم را ازشخصیت بیمارمتمایزمی سازد.بنابراین می توان باكوشش برای دست یافتن به مقاصد ورسیدن به هدفها،جنبه های شخصیت رایكپارچه ساخت وجامعیت بخشید.

انسانهای سالم نیازمندروحی به تنوع،احساس ودرگیری تازه دارند،كارهای روزمره وعادی راكنارمی گذارندوبه جستجوی تجربه های تازه برمی آیند،تن به ماجرامی سپارند،خطرمی كنندوچیزهای تازه كشف می كنند.هرچندممكن است درمسیرتلاش خودباسختی ،تلخی و درد ورنج همراه شودولی این به معنای عدم سلامت روان نمی باشد.چیزی كه مهم است ،انگیزش (ازنوع سازنده آن)برای كسانی كه ازسلامت روان برخوردارند،حیاتی است،افرادسالم به آینده می اندیشند ودرآینده زندگی می كنندواین گونه افرادفعالانه درپی هدفها وامیدها و رویاهای خویشند(خوشدل،1369).

 

 

2- الگوی كارل راجرز[2]

راجرز ،معتقد است كه انسان سالم گرایش به تحقیق خود[3] (خود راازقوه به فعل درآوردن)دارد،آزادی عمل وانتخاب بیشتری رااحساس وتجربه می كند.انسان سالم می تواند بدون محدودیت وممنوعیت فكروعمل خودراآزادانه انتخاب كند.به علاوه ،انسان باكنش كامل ازاحساس تسلط خویش برزندگی لذت می بردومعتقداست آینده به خود اوبستگی داردوباحادثه وموقعیت ورویدادهای گذشته هدایت نمی شود.انسان سالم باداشتن احساس آزادی وقدرت ،درزندگی راههای انتخاب بیشمار می بیندواحساس می كندمی تواندهرآنچه نخواهد انجام دهد.

انسانهای دارای سلامت روانی ازدیدگاه راجرز بسیارخلاقندوانسانهای خلاق وخودانگیخته بامحدودیتهای اجتماعی وفرهنگی،همرنگی باسازش فعل پذیرندنشان نمی دهند،چراكه اینهاحالت توافقی ندارندو وابسته ستایش دیگران ازرفتارخودنیستند.در دگرگونی های جدی اوضاع واحوال محیط سازگاری بیشتری ازخودنشان می دهند.ومحدودیت های اجتماعی وفرهنگی و…..اورامنفعل نمی سازد.

3-الگوی كارل گوستا و یونگ[4]

ازنظریونگ هرچندتصویرروشن ازشخصیت سالم نمی توان ارائه كردولی افراددارای سلامت روانی دراین دیدگاه كسانی هستند كه به ناهشیار (جاه طلبیها- امیدها- هدفها و…)مجال بیان داده اندودرنتیجه ازآن وجه طبیعت خودكه قبلاًسركوب شده آگاهند،وهرآنچه راكه دوره اكتشاف خودبرآنهافاش می سازدمی پذیرد،قدرتها- ضعفها وجنبه مقدس وشیطانی طبیعت خویش راپذیرامی شوندهمه جنبه های شخصیت اینان یكپارچگی وهماهنگی می یابندهمان شخصیتی كه یونگ آن راشخصیت مشترك خوانده است.چون دیگر هیچ جنبه شخصیت (یك گرایش ،كنش)به تنهایی حاكم نیست.(خوشدل،1369).

4- الگوی ویكتورفرانكل[5]

      فرانكل معتقداست افرادسالم كسانی هستند كه درانتخاب عملشان آزادند،شخصاًمسئول هدایت زندگی وگرایشی هستندكه برای سرنوشت شان برمی گزینند،معلول نیروهای بیرون ازخودنیستند،درزندگی معنایی مناسب برای خود یافته اند،زندگیشان تسلط آگاهانه دارند،         می توانند ارزشهای آفریننده وتجربی یاگرایشی رانمایان سازند.ازتوجه به خودفرارفته اند،به آینده می نگرند وبه هدفها و وظایف اتی متوجه می كنند،تعهدوغرقه شدن دركارنیزازویژگیهای آنهاست(خوشدل،1369).

[1] -Gordon Allport

[2] -Carl rogers

[3] -self – actualization

[4] -G.G.jung

[5] -V.Frank

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *