دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان


دانلود پایان نامه

برای فرضیه:رابطه سلامت روانی وبرونگرایی

146954=xy         759105 =   ∑ y2   32922=∑x2      7716= y      1525=∑x     80=n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر:باتوجه به rxy بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون بین نمرات سلامت روانی وبرونگرایی همبستگی منفی وضعیفی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (8-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی

همبستگی بدست آمده t بدست آمده t  جدول
01/0- 08/0- 2

 

باتوجه به جدول شماره (8-4)نشان می دهدكه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی وسلامت روان 01/0- همبستگی وجود داردكه به معنی رابطه معكوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدكهt  بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی78 كمتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان می توان نتیجه گرفت كه رابطه بین سلامت روان و برونگرایی معنادارنیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157926=xy         1143090 =   ∑ y2   32922=∑x2      8341= y      1525=∑x     80=n

 

برای فرضیه:بین سلامت روانی ودلپذیربودن رابطه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر:باتوجه بهrxy بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون بین نمرات سلامت روان ودلپذیربودن همبستگی منفی وخیلی ضعفیی وجود دارد.

 

جدول (9-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی

همبستگی بدست آمده t بدست آمده t  جدول
03/0- 26/0- 2

 

باتوجه به جدول شماره (9-4)نشان می دهدكه بین ویژگی شخصیتی دلپذیربودن وسلامت روان 03/0- همبستگی وجود داردكه به معنی رابطه معكوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدكهt  بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی78 كمتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان می توان نتیجه گرفت كه رابطه  بین سلامت روان و دلپذیربودن معنادارنیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

xy سلامت روان پسرانy سلامت روان دخترانx دانش آموزn
130 10 13 1
812 29 28 2
630 30 21 3
286 22 13 4
266 14 19 5
462 21 22 6
540 36 15 7
504 18 28 8
238 14 17 9
210 15 14 10
882 42 21 11
450 25 18 12
182 14 13 13
480 15 32 14
165 11 15 15
665 35 19 16
372 31 12 17
220 11 20 18
400 16 25 19
336 21 16 20
396 22 18 21
418 19 22 22
527 17 31 23
468 13 36 24
276 23 12 25

جدول 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبیرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه جدول 10-4

xy سلامت روان پسرانy سلامت روان دخترانx دانش آموزn
170 10 17 26
270 15 18 27
378 18 21 28
325 25 13 29
120 12 10 30
105 21 5 31
312 24 13 32
210 14 15 33
357 17 21 34
228 19 12 35
380 20 19 36
352 16 22 37
391 23 17 38
99 11 9 39
483 21 23 40
14495= ∑ xy 790= ∑ y 735= ∑ x ∑ n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای فرضیه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوتی وجود دارد.

14495= ∑ xy  17798=y2      15124=x2     790=yپسران     735=xدختران     40=n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر:پس ازمقایسه t جدول درسطح معنادار بودن 05/0 وبادرجات آزادی 38(38=2-40=df)چون نسبت t  محاسبه شده(06/0-)كوچكترازt  جدول(021/2)است ،بنابراین می توان استنباط كردكه بین سلامت روانی پسران ودختران تفاوتی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول (11-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی

 

همبستگی بدست آمده t بدست آمده t  جدول
01/0- 06/0- 021/2

 

باتوجه به جدول شماره (11-4)نشان می دهدكه بین ویژگی سلامت روان دختران وپسران01/0- همبستگی وجود داردكه به معنی رابطه معكوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدكهt  بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی38 كوچكتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان         می توان نتیجه گرفت كه بین سلامت روان دختران وپسران تفاوتی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

 

 

 

 

 

بحث ونتیجه گیری

درپژوهش حاضربه بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی وسلامت روانی دختران وپسران پرداخته شد.نمونه موردپژوهش دانش آموزان مقطع سوم متوسطه بودندكه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.پس ازجمع آوری داده ها فرضیه های تحقیق بااستفاده از روش های آماری مناسب تحلیل ونتایج زیربدست آمد.

فرضیه اول تحقیق باعنوان تعیین رابطه روان نژندی با سلامت روانی بودكه بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون موردآزمون قرارگرفت نتیجه نشان دادكه بین روان نژندی وسلامت روانی همبستگی وجود دارد.آزمونT برای معنادار بودن همبستگی بدست آمده انجام شدنتیجه نشان دادكه همبستگی بدست آمده معنادار نیست به عبارت دیگر بین روان نژندگرایی وسلامت روانی رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه دوم تحقیق باعنوان تعیین رابطه برونگرایی باسلامت روانی بودكه بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون موردآزمون قرارگرفت.نتیجه نشان دادكه بین برونگرایی وسلامت روانی همبستگی وجود دارد،آزمون T برای معنادار بودن همبستگی بدست آمده انجام شدنتیجه نشان دادكه همبستگی بدست آمده معنادارنیست به عبارت دیگر بین برونگرایی وسلامت روانی رابطه معنا داری وجود ندارد.

فرضیه سوم تحقیق باعنوان تعیین رابطه دلپذیربودن باسلامت روانی بودكه بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون موردآزمون قرارگرفت نتیجه نشان دادكه بین دلپذیربودن وسلامت روانی همبستگی وجود داردآزمون T برای معناداربودن همبستگی بدست آمده انجام شدنتیجه نشان دادكه همبستگی بدست آمده معنادارنیست به عبارت دیگر بین دلپذیربودن وسلامت روانی رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه چهارم تحقیق باعنوان تعیین تفاوت بین سلامت روانی دختران باپسران بودكه بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون موردآزمون قرارگرفت نتیجه نشان دادكه بین سلامت روانی دختران وسلامت روانی پسران همبستگی وجود داردآزمون T برای معناداربودن همبستگی بدست آمده انجام شدنتیجه نشان دادكه همبستگی بدست آمده معنادارنیست به عبارت دیگر سلامت روانی دختران با سلامت روانی پسران تفاوتی وجود ندارد.

با توجه به نتایج بدست آمده می توان استنباط كرد كه بین ویژگیهای شخصیتی وسلامت روانی رابطه وجود ندارد یعنی ویژگیهای شخصیتی برسلامت روانی افرادتاثیرگذارنیست وهمچنین نتایج نشان داده است كه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوتی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودیتهای تحقیق

درانجام پژوهش بدون شك محدودیتها ومشكلاتی وجود داردكه این پژوهش هم مانند آنها دارای مشكلات ومحدودیتهایی بود كه به تعدادی ازانهااشاره می شود.

  • دردسترس نبودن تعدادزیادآزمودنیها.
  • محدودبودن آزمودنیها به یك مقطع تحصیلی.
  • به علت اینكه این پژوهش دارای 2 پرسشنامه بوداحساس می شدكه آزمودنیها درپاسخ گویی به سئوالات بی حوصله می باشند.
  • برای تهیه وانجام پژوهش زمان كافی اختصاص داده نشده تاپژوهشگر به راحتی وآسودگی آنرااجراكند.

پیشنهادات پژوهش

  • درپژوهش حاضر تعدادنمونه 80نفردرنظرگرفته شدتوصیه می شودكه برای انجام پژوهش های بعدی ازتعدادنمونه های بیشتری استفاده شود.
  • این پژوهش درمورددانش آموزان مقطع سوم دبیرستان انجام شدپیشنهادمی شود كه پژوهش های بعدی درمورد دانشجویان استفاده شود.
  • این پژوهش درموردسلامت روان و ویژگیهای شخصیتی دختران وپسران مجردانجام شدپیشنهادمی شودكه پژوهش های بعدی درموردزنان ومردانی كه دراوایل زندگی مشترك خودبسرمی برنداستفاده شود.

منابع و مأخذ

1-آزاد  حسین.(1375).آسیب شناسی روانی.تهران.انتشارات بعثت.

2- اتكینسون ،ریچارد اس،اتكینسون،ریتال،هیلگارد ارنست ن،(1382).زمینه روانشناسی.(ترجمه محمدتقی براهنی….ودیگران)؛تهران:رشد.

3-بنادرخشان،همایون.(61)كلیدسلامت روانی.نشریه :موفقیت

4-حسینی،ابوالقاسم.(1371).اصول بهداشت روانی.مشهد:انتشارات دانشگاه علوم پزشكی مشهد.

5-دلاور،علی.(1381).احتمالات وآماركاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی .تهران:رشد.

6-ستوده،هدایت الله.(1381).آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)(ویرایش 2).تهران :آوای نور.

7-سیف ،علی اكبر.(1382).روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی وعلوم تربیتی .تهران :نشردوران.

8-شعائری نژاد،علی اكبر.(1374).روان شناسی رشد(ویرایش؟).تهران .اطلاعات

9- شولتس،دو آن.(1369).روانشناسی كمال- الگوهای شخصیت(ترجمه گیتی خوشدل).تهران:نشرنو.

10-شاملو،سعید.(1383).بهداشت روانی(ویرایش 2).تهران:رشد.

11-صادقی ،منصوره السادات ،مظاهری،محمدعلی.(1384).اثر روزه داری برسلامت روان.مجله روانشناسی ،ش 6،ص 292 .

12-كریمی،یوسف.(1379).روانشناسی شخصیت .تهران:موسسه نشرویرایش.

13-گروه مطالعات روانشناختی (1376).به نقل ازگلدبرگ(1972)وهیلر(1979).

14- گروسی،محمد.(؟).ارزیابی شخصیت .انتشارات ،

15-میلانی فر،بهروز.(1373).بهداشت روانی .انتشارات رشد.

16-مهرابی،نادر.(1383).بررسی میزان سلامت روانی وتنیدگی درمعتادان،قاچاقچیان موادمخدروافرادعادی،مجله روانشناسی،ش 2،ص173.

17-محی الدین ،ملك.(1382).بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی(درونگرایی ،برونگرایی،هیجان طلبی)دروابستگی به نیكوتین .پایان نامه كارشناسی.

18-هاشم زاده،ایرج،اورنگی،مریم،وبهره دار،محمدجعفر.(1378).بررسی میزان استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان دركاركنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی شیراز،چهارمین گنگره سراسری استرس بیمارستان حافظ شیراز.

19-یوسفی،فائق،ویوسفی ،محمدحسین.(1378).بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهرسنندج وعوامل مرتبط باآن .دانشگاه علوم پزشكی كردستان.

 

 

پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(كامل)                                   پیوست الف

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *