دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان تاریخچه سلامت روانی


دانلود پایان نامه

تاریخچه سلامت روانی

      تاریخچه سلامت روانی باتوجه به وجود بیماریهای روانی اززمانی كه بشر وجود داشته ومخصوصاً زندگی اجتماعی راشروع كرده همراه بوده است.پیداكردن ،شروع وآغاز هرنهضتی به خصوص نهضت های اصلاحی وعلمی به علت داشتن منابع گوناگون وچند جانبه مسئله مشكلی است.درحقیقت روانپزشكی را می توان قدیمی ترین حرفه وتازه ترین علم به شمارآورد.

ازاسناد ومدارك موجود چنین استنباط می شودكه تااواخر قرن هیجدهم وهمزمان باانقلاب كبیرفرانسه ازتاریخچه سلامت روانی اطلاعات كافی دردست نیست به علت جهل وبی سوادی ازبروز بیماری های روانی،اختلافات رفتاری وبیماریهای روانی رابه دخالت ارواح خبیثه وشیاطین ،قدرت های ماورای انسانی ونفوذعوامل طبیعی مانندخورشید ماه ورعد وبرق دربدن می دانستندكه بااین بیماری هابانیروی ماوراء الطبیعه وساطت افرادمقدس درنزدخدا بهبود یابندواین شفاعت موقعی اتفاق می افتدكه بیماردرخواب باشد.

اولین باربقراط فیلسوف مشهوریونانی بودكه خرافات درباره بیماری های روانی راكنارگذاشت واختلافات روانی رابه طرف پزشكی كشانید.دراوایل قرن سیزدهم واوایل رنسانس ارتباط جسم و روان ویكپارچگی واكنش آنها موردبحث قرارگرفت.

اطلاعات جسته وگریخته ای وجود داردكه تاقرن چهاردهم مكان های برای مواظبت ئنگهداری بیمارروانی وجود داشته است.درقرن هفدهم ارتباط جسم و روان ومحل این ارتباط درسلسله اعصاب موردبحث قرارگرفت درهمین قرن درسال 1602 اولین كتاب پزشكی درباره بیماری های روانی بانام پراكسین مدیا توسط یك سوئیسی نوشته شد(میلانی فر؛1373).

در اواخر قرن 18 واوایل قرن 19 نام 3 نفربایددرسرلوحه پیشتازان ورهبران درمان اخلاقی وانسانی كه عبارتنداز فیلیپ ازفرانسه،ویلیام تیوك ازانگلستان ،و ون سنزوكیاروكی ازایتالیا قرارگیرد.دراین قرن علوم وتكنولوژی پیشرفت قابل توجهی كرد. درقرن بیستم تئوریهای مختلف روانكاوی ،روانپزشكی ،دینامیك،ژنتیك،بیولوژی ،ارتباط جسم وران ،تئوریهای سرشتی،مطالعه درباره  اثرات الكتروشوك وعمل جراحی مغز دربعضی ازبیماریهای روانی،گشایش مراكزاورژانس ،روانپزشكی به علت بروز جنگ جهانی دوم ومطالعات اپیدمیولوژیك دركودكان كه ازخانواده هایشان جداشده بودندوبه سایركشورها پناه آورده بوندباز شد.كم كم مكتب رفتارگرایی توسط واتسون مفهوم همئوستازی ومطالعه واكنشهای اعصاب ،اتونوم به وسیله كائن دراثربرخوردبااسترس وفشارها،فرضیه فشارسندروم سازش عمومی توسط هانس سیله وبالاخره فرضیه های دیگریكی پس ازدیگری پیداشدو روانپزشكی بصورت روانپزشكی امروزی درآمد(میلانی فر،1373).

كلید سلامت روان

      سلامت روان به نحوه تفكر،احساس وعمل فردمربوط می شود.به طوركلی افرادی كه ازسلامت روانی برخوردارهستند:

  1. نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند.
  2. آماده برخوردبامشكلات زندگی هستند.
  3. درموردخودودیگران احساس خوبی دارند.
  4. درمحیط كارو در روابطشان مسئولیت پذیرهستند.

وقتی ازسلامت روانی خوبی برخوردارباشندانتظاربهترین چیزهارادرزندگی دارندوآماده برخوردباهرحادثه ای هستند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *