دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان-نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان-

دانلود پایان نامه

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان

      بودائیسم كه بین آئین های اخلاقی ازنظرقدمت،طولانی ترین تاریخچه راداردتوسط مؤسس آن گائوتامابودا[1] (438 تا 535 قبل ازمیلاد مسیح)ارائه شد.

درفلسفه بودا،آنچه رامی توان نزدیك به مفهوم شخصیت دانست .مفهوم «آتا[2]»است كه در روانشاسی غربی «خویشتن»نامیده می شود.البته بااین تفاوت اصلی كه ازدیدگاه  آتا ،خویشتن ثابت ومداومی درانسان وجود ندارد.وشخصیت انسان ،مجموعه ای ازخصوصیات ،جریانات وحالات گذراوناپایدارجداازهم هستند.آنچه «خویشتن»راتشكیل می دهند،مجموعه است ازقسمت های مختلف بدن ،تفكر،احساس،خواهش ها،ادراكات،حافظه وامثال آن.

به عقیده ابهیدهاما،شخصیت انسان مانندرودخانه ای است كه شكل و موجودیت كلی آن ثابت است،ولی وجود آن دائماً جریان وتغییر می یابدوحتی یك قطره آن نیزمانند لحظه قبل نمی ماند.

ما ممكن است «خویشتن »رامجموعه ای ازتفكر،ادراكات ،خاطرات واحساسات بدانیم؛ولی همه این پدیده ها ،قسمتی ازیك مجموع سیال،متحرك ودائم التغییراست .ازاین دیدگاه ،هیچ عملكردی ازعمل كننده،هیچ ادراكی از ادراك كننده وهیچ واقعیت موجودی ،جدااز آگاهی وهشیاری انسان وجود ندارد.

مطالعه شخصیت دربودائیسم براساس مفاهیم پیچیده ای مانندنهاد،ناخود آگاه وفراخودقرارنگرفته است؛بلكه برپایه بررسی یك سلسله ازوقایع استواراست.واقعه اساسی موردمطالعه ،رابطه موجود بین یك وضع روانی فردمانندخواسته یامیل،ویك عامل خارجی مانندیك تابلوی نقاشی یاغذای مطبوع،است.وضع روانی یك فرددائماًازیك لحظه به لحظه دیگردرحال تغییراست.

شناخت عوامل روانی ،كلیدشناسایی كاما[3]است.كاما یكی ازمفاهیم اساسی دربودائیسم است.لغت كاما درابهیدهاما یعنی «انگیزه هرعمل انسان یك حالت یاوضع روانی است كه زیربنای آن عمل خاص قرارمی گیرد.»ازاین دیدگاه ،رفتارانسان دراصل نه خوب است ونه بد،طبیعت خوب یابدبستگی داردبه انگیزه یانیت فكری كه برآن اساس بوجودآمده است.به طوركلی ،آنچه انسان انجام می دهد،محصول نحوه تفكرخوداواست.

انواع اصلی شخصیت مطابق ابهیدهاما عبارتنداز:

  1. تیپ حسی[4]– فردی كه چنین تیپی دارد،مؤدب ومهربان است.رعایت حال دیگران رامی كند.درزندگی منظم ،تمیزوباهدف است.
  2. تیپ نفرت انگیز[5] – فردی باچنین تیپی ،عجول،خشن،بی توجه به دیگران ،عصبانی،پرسروصدا،بی نظم،حسودوعیب جواست.
  3. تیپ هذیانی- فردی باتیپ هذیانی ،بسیاربی نظم وترتیب،كثیف،تنبل،بی توجه به خوراك وپوشاك ،تلقین پذیر،متلون،مضطرب،نادم وبی اراده است.

 

 

نظریه اسلام درباره شخصیت انسان

ازدیدگاه اسلام ،انسان مخلوقی است كه هنگام زاده شدن،بالقوه كمالاتی داردكه می تواندبه آنهافعلیت بخشدوهمچنین فطرتی حیوانی داردكه براثرافراط وتفریط درآن ،سبب ایجاد دشواریهایی برای خود ودیگران می شود.انسان ازنظرساختمان جسمی،تمایلات غریزی ،شهوات وخواسته هایش،شبیه سایرحیوانات است؛ولی ازسه بعدباآنها وجه تمایزعمیقی داردكه عبارتنداز:

  1. داشتن ارداك،كشف خود وجهان خود وداشتن جهان بینی.
  2. وجود عوامل وجاذبه هایی كه برانسان احاطه دارند.
  3. آزادی انتخاب ،تحت تاثیر محیط وجاذبه های آن قرارگرفتن وتسلط برآنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] -Gautama Buddha

[2] -Atta

[3] -Kamma

[4] -Sensual

[5] -Hateful

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *