دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :محاسبات آماری رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه

محاسبات آماری

محاسبات آماری شامل یک جدول است که این جدول دارای ستونهای , Y , X 2X , 2Y , XY است.

این جدول دارای ۳۶ متغیر است که این متغیرها را از اولین متغیر (دل درد) تا آخرین متغیر (بدبینی به دیگران) به ترتیب نوشته که این ۳۶ متغیر شامل : دل درد، عصابیت، بی قراری، اضطراب، سردرد،افزایش میل جنسی، افزایش اشتها، تپش قلب، احساس خستگی، گیجی، میل به گوشه نشینی، فراموشی، گریه کردن، بی خوابی، افزایش وزن،کاهش میل جنسی، درد سینه و پستان، نفخ شکم، چربی پوست، آکنه، گرگرفتگی، دمدمی شدن، درد مفاصل، تهوع، تکرر ادرار، عدم تمرکز، تحریک پذیری، رضایت کاری، غیبت در کار، درد کمر، تنش، میل به خودکشی، بی حوصلگی، افسردگی، احساس خشم، بدبینی به دیگران است.

برای تشکیل ستون X امتیازات دورۀ قاعدگی هر کدام از متغیرها را محاسبه کرده و برای تشکیل ستون Y امتیازات ۵ روز قبل از دوره قاعدگی هر کدان از متغیرها را به دست آورده و به همین ترتیب جمع امتیازات ۳۶ متغیر را در ستونهای Y , X قرار می دهیم.

امتیازات در ستون X مجذور شده و ستون ۲X را تشکیل داده، امتیازات در ستون Y مجذور شده و ستون ۲Y را تشکیل داده ضرب دوستون Y , X با هم ستون XY را تشکیل داده است.

برای تشکیل ستون d باید از فرمول زیر استفاده شود.

d = X – Y

به این ترتیب امتیازات دو ستون d نوشته شده و مجذور امتیازات در ستون d ستون ۲d را تشکیل داده است جمع تمامی امتیازات در انتهایی هر ستون نوشته شده است.

جمع امتیازات ستون X با هم و تقسیم آن بر تعداد متغیر X (میانگین)را تشکیل داده است.

 

جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن بر تعداد ۳۶ متغیر Y (میانگین) را تشکیل داده است.

 

چون تنها ۲۰ نفر را آزمایش کرده و آنها را در دورۀ قاعدگی و پیش از قاعدگی مقایسه نموده بنابراین از آزمون T در مورد گروههای همتا استفاده شده است که فرمول آن عبارت است از :

d تفاوت نمرات و sd انحراف استاندارد و نمرات است فرمول میانگین تفاوت نمره ها

فرمول انحراف استاندارد تفاوتها

درجه آزادی

۳۵ = ۱ – ۳۶  ۱ – N

۳۵ = N

۹۹/۰ ۹۵/۰ N
۷۰۴/۲ ۰۲۱/۲ ۳۵ = ۱ – ۳۶

 

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

۲ d d = X-Y XY ۲ Y ۲ X Y X متغیرها
۷۸۴ ۲۸ ۵۳۳ ۱۶۹ ۱۶۸۱ ۱۳ ۴۱ دل درد
۹۶۱ ۳۱ ۲۲۱۰ ۱۱۵۶ ۴۲۲۵ ۳۴ ۶۵ عصبانیت
۴۰۰ ۲۰ ۵۷۶ ۲۵۶ ۱۲۹۶ ۱۶ ۳۶ بی قراری
۱۰۸۹ ۳۳ ۸۵۰ ۲۸۹ ۲۵۰۰ ۱۷ ۵۰ اضطراب
۱۴۴ ۱۲ ۸۰۵ ۵۲۹ ۱۲۲۵ ۲۳ ۳۵ سردرد
۱۶۹ ۱۳ ۱۵۹۸ ۱۱۵۶ ۲۲۰۹ ۳۴ ۴۷ افزایش میل جنسی
۱۹۶ ۱۴ ۶۸۰ ۴۰۰ ۱۱۵۶ ۲۰ ۳۴ افزایش اشتها
۱۲۱ ۱۱- ۹۶۲ ۱۳۶۹ ۶۷۶ ۳۷ ۲۶ طپش قلب
۶۴۵ ۲۵ ۹۰۰ ۴۰۰ ۲۰۲۵ ۲۰ ۴۵ احساس خستگی
۶۴ ۸ ۶۰۹ ۴۴۱ ۸۴۱ ۲۱ ۲۹ گیجی
۸۴۱ ۲۹ ۴۹۲ ۱۴۴ ۱۶۸۱ ۱۲ ۴۱ میل به گوشه نشینی
۲۵ ۵ ۳۶ ۱۶ ۸۱ ۴ ۹ فراموشی
۱۴۴ ۱۲ ۳۶۴ ۱۹۶ ۶۷۶ ۱۴ ۲۶ گریه کردن
۱۹۶ ۱۴ ۲۴۰ ۱۰۰ ۵۷۶ ۱۰ ۲۴ بی خوابی
۱ ۱- ۳۰۶ ۳۲۴ ۲۸۹ ۱۸ ۱۷ افزایش وزن
۰ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰ کاهش میل جنسی
۲۱۱۶ ۴۶ ۱۲۳۵ ۳۶۱ ۴۲۲۵ ۱۹ ۶۵ درد سینه و پستان
۷۸۴ ۲۸ ۸۲۸ ۳۲۴ ۲۱۱۶ ۱۸ ۴۶ نفخ شکم
۶۲۵ ۲۵ ۶۲۵ ۲۵۶ ۱۶۸۱ ۱۶ ۴۱ چربی پوست
۶۴ ۸ ۴۸ ۱۶ ۱۴۴ ۴ ۱۲ آکنه
۲۵ ۵ ۳۶ ۱۶ ۸۱ ۴ ۹ گرگرفتگی
۸۱ ۹ ۰ ۰ ۸۱ ۰ ۹ دمدمی شدن
۸۱ ۹ ۲۲ ۴ ۱۲۱ ۲ ۱۱  درد مفاصل
۸۱ ۹ ۱ ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۰ تهوع
۱۶ ۴ ۱۲ ۴ ۳۶ ۲ ۶ تکرر ادرار
۱ ۱ ۳۸۰ ۳۶۱ ۴۰۰ ۱۹ ۲۰ عدم تمرکز
۷۲۹ ۲۷ ۷۳۱ ۲۸۹ ۱۸۴۹ ۱۷ ۴۳ تحریک پذیری
۱۶۹ ۱۳ ۳۳۸ ۱۶۹ ۶۷۶ ۱۳ ۲۶ رضایت کاری
۳۶ ۶ ۴۰ ۱۶ ۱۰۰ ۴ ۱۰ غیبت در کار
۸۱ ۹ ۱۱۲ ۴۹ ۲۵۶ ۷ ۱۶ درد کمر
۱۲۱ ۱۱ ۱۱۵۲ ۶۴ ۳۶۱ ۸ ۱۹ تنش
۴۹ ۷ ۰ ۰ ۴۹ ۰ ۷ میل به خودکشی
۱۱۵۶ ۳۴ ۱۷۳۶ ۷۸۴ ۳۸۴۴ ۲۸ ۶۲ بی حوصلگی
۱۹۶ ۱۴ ۲۰۶۷ ۱۵۲۱ ۲۸۰۹ ۳۹ ۵۳ افسردگی
۸۱ ۹ ۴۰۰ ۲۵۶ ۶۲۵ ۱۶ ۲۵ احساس خشم
۲۵۶ ۱۶ ۳۷۷ ۱۶۹ ۸۴۱ ۱۳ ۲۹ بدبینی به دیگران
۱۰۵۴ = ۵۳۳ = ۴۱۶۳۲ =
۱۱۷۰۵ = ۲۰۴۰۱۰ = ۵۲۲ =
۱۲۵۰۸ = ۳۶ = N  

 

ستون X = دوره قاعدگی است.

ستون Y = 5 روز قبل از دوره قاعدگی است.

ستون ۲X = مجذور امتیازات ستون X است.

ستون ۲Y = مجذور امتیازات ستون Y است.

ستون XY = ضرب امتیازات دو ستون X , Y با هم است.

ستون X – Y = d = برای این که دو متغیر موجود است از این فرمول استفاده شدۀ امتیازات ستون X در امتیازات ستون Y کم ستون شده است.

ستون ۲d = مجذور امتیازات در ستون d = X – Y است.

جمع هر کدام از امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است. جمع امتیازات ستون X و تقسیم آن بر تعداد متغیرها X (میانگین) و جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن تعداد متغیرها Y (میانگین) را تشکیل داده است.

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است. سندرم پیش از قاعدگی خود دوره عادت ماهانه است. محور عمودی در این نمودار تعداد امتیازها و محور افقی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.

این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی متغیرها را در سطح تقریباً بالایی دارا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

افسردگی

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی ۵ روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار سندرم پیش از قاعدگی ۵ روز

این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است که در واقع متغیر دوم یعنی پرخاشگری است.  این نمودار دارای محور افقی و عمودی است و محور افقی این نمودار تعداد امتیازها و محور عمودی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.  این نمودار نشان دهنده آن است که افراد در هنگام قاعدگی پرخاشگری را دارا هستند و هم چنین نشان دهنده آن است که بین قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بردن به تفاوت میانگینهای سندرم پیش از قاعدگی و میانگین نمرات پرخاشگری از آزمون استیودنت استفاده شده است.

 

تفسیرنتایج

چون t محاسبه شده (۳۶ / ۷ = t) از مقدار معیار جدول در سطح ۹۹% بزرگتر است همبستگی کاملاً معنی دار است یعنی لااقل باسطح ۹۹% اطمینان می توان قضاوت کرد که بین سندرمهای پیش از قاعدگی و میزان پرخاشگری در بین دختران دانشجوی رشته زبان رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش سندرم پیشاز قاعدگی پرخاشگری افزایش می یابد.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تایید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش ازقاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیودنت استفاده شدهو این فرض پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی دار موجود است.

بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین این که آیا فرضیه تأیید شده است یا نه و علل رد آن.

با به دست آوردن امتیازات و تشکیل ستون Y , X و ضرایب مربوط به آن هم چنین رابطه همبستگی که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نمایانگر رابطه معنی دار بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری است.

برای مقایسۀ دو گروه سندرم پیش از قاعدگی پذیرفته شده است که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری از آزمون t استیونت استفاده شد، و این فرض پذیرفته شدهاست که بین سندرم پیش از قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری موجود است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر ۷۰برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *