دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی موضوع حجاب نتیجه‌گیری:

دانلود پایان نامه


نتیجه‌گیری:

براساس تحلیل‌های آماری انجام شده معلوم شد که میزان نزدیکی تعریف ۴/۶۳ درصد پاسخگویان به تعریف اسمی واژه باحجاب، بسیار کم یا کم بوده است و تنها ۴/۱۱ درصد افراد تعریفی نزدیک یا بسیار نزدیک به تعریف اسمی واژه‌ باحجاب داشتند.

در عین حال نکته قابل توجه در این است که میزان نزدیکی ۶۸ درصد افراد به تعریف اسمی در عمل بسیار زیاد یا زیاد بوده است. و این امر در میان ۷/۱۸ درصد از افراد کم یا بسیار کم نشان داده است.

همینطور در بررسی‌های صورت گرفته‌ضمن اینکه معلوم شد میان «ارزیابی افراد از حجاب خود» و «میزان نزدیکی افراد به تعریف اسمی در عمل» رابطه‌ای وجود ندارد اما رابطه قوی و معکوسی میان این دو متغیر به صورت نظری دیده شد. به این معنا که هرچه ارزیابی افراد از حجاب خود بیشتر بوده است، میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی کمتر بوده است و به عکس.

در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که «سن» افراد بر «ارزیابی افراد از حجاب خود» تأثیری ضعیف و معکوس داشت.

همینطور دیده شد که هر یک از متغیرهای: «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» و «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» و «ارزیابی افراد از حجاب خود» در میان رشته‌های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری داشتند.

در این تحقیق معلوم شد که رابطه‌ای قوی و معکوس میان «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» و «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» وجود دارد. بدین معنا که هرچه تعریف افراد به تعریف قراردادی نزدیکتر می‌شود میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل کاهش می‌یابد و به عکس.

براساس بررسی‌های صورت گرفته در این تحقیق هریک از متغیرهای «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف اسمی» ، «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان «مشاغل گوناگون پدران افراد پاسخگو از تفاوت معناداری برخوردار بود.

همچنین این دو متغیر در میان ورودی‌های مختلف هم دارای تفاوت معناداری بودند.

 

فرضیاتی که از آزمون رد عبود کرده اند:
۱ احتمالاً بین «ارزیابی افراد از حجاب خود» و «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» رابطه وجود دارد.
۲ احتمالاً «سن» افراد و «ارزیابی آنان از حجاب خود رابطه وجود دارد.
۳ احتمالاً «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» در میان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار دارد.
۴ احتمالاً «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار دارد.
۵ احتمالاً «ارزیابی افراد از حجاب خود» در میان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار دارد.
۶ احتمالاً میان «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» و «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» رابطه وجود دارد.
۷ احتمالاً «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» در میان «مشاغل گوناگون پدران پاسخگویان» تفاوت معنادار دارد.
۸ احتمالاً «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان «مشاغل گوناگون پدران پاسخگویان» تفاوت معنادار دارد.
۹ احتمالاً «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» در میان ورودی های مختلف متفاوت است.
۱۰ احتمالاً «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان ورودی های مختلف متفاوت است.
۱۱ احتمالاً میان «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف شماره ۷» و «نظر افراد در رابطه با مراجع تقلید» ارتباط معناداری وجود دارد.

 

فرضیاتی که از آزمون رد عبود نکرده اند:
۱ احتمالاً بین «نمره حجاب افراد» و «میزان نزدیکی افراد در عمل به تعریف قراردادی» رابطه همبستگی وجود دارد.
۲ احتمالاً بین «ارزیابی افراد از حجاب خود» و «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» رابطه همبستگی وجود دارد.
۳ احتمالاً بین «نمره حجاب افراد» و «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» رابطه وجود دارد.
۴ احتمالاً «سن» افراد بر «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» تأثیر دارد.
۵ احتمالاً «سن» افراد بر «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» تأثیر دارد.

 

فهرست منابع:

 • رفیع پور ، کندوکاوها و پنداشته ها
 • سعیدی ، مسعود ، (۱۳۸۴) ، «بخش نگرش سکولار در گروه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال مردم مشهد در سال ۸۴ و بررسی عوامل موثر بر این نگرش» ، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی.
 • علامه طباطبایی ، سید محمد حسین، جلد ۱۵ تفسیر المیزان، سید محمدباقر موسوی همدانی، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی.
 • علامه طباطبایی ، سید محمد حسین، جلد ۱۶ تفسیر المیزان، سید محمدباقر موسوی همدانی، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی.
 • عظیمی هاشمی، مژگان، (پاییز ۸۳) ، «رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس و درگز و نواحی ۷ و ۵ و۴ مشهد» ، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی.
 • مدرسی، سید محمد تقی، تفسیر هدایت جلد ۸ ، پرویز اتابکی، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 • مدرسی ، سید محمد تقی، تفسیر هدایت جلد ۱۰ ، عبدالمحمد آیتی، احمد آرام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 • مکارم شیرازی ، ناصر، (بهار ۷۶) ، جلد چهاردهم تفسیر نمونه، چاپ سیزدهم ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران.
 • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه جلد ۱۵ ، دارالکتب الاسلامیه، تهران .
 • مطهری، مرتضی ، مسئله حجاب.
 • میر جعفر العلوی الحسینی الموسوی، میر محمد کریم، ۱۳۶۱ ، تفسیر قرآن کریم ، قرآن برای همه جلد دوم، حاج عبدالمجید صادق نوبری، کتابخانه نوبر.
 • لهسایی زاده /جهانگیری/ شریفی، عبدالعلی/جهانگیر/علی ، بهار ۸۳ ، «بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر پایبندی به ارزش های دینی- مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه شیراز» ، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی دوره اول/ شماره ۱.
 • همیلتون ، ملکم ، ۱۳۸۱ ، جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ دوم.
 • واخ یوآخیم ۱۳۸۰ ، جامعه شناسی دین، ترجمه جمشید آزادگان ، تهران، سمت ، چاپ اول.

فهرست مطالب

 

فصل اول

کلیات …………………………………. ۱

مقدمه ……………………………… ۲

بیان مسأله  ……………………………… ۳

اهمیت مسأله  ……………………………… ۳

اهداف تحقیق ……………………………… ۴

تعریف مفاهیم ……………………………… ۵

فصل دوم

پیشینه تحقیق …………………………………. ۶

فصل سوم

چهارچوب نظری …………………………………. ۱۳

فصل چهارم

بررسی اسنادی تعریف حجاب …………………………………. ۲۳

فصل پنجم

روش تحقیق …………………………………. ۴۹

روش تحقیق ……………………………… ۵۰

جامعه آماری ……………………………… ۵۰

حجم نمونه ……………………………… ۵۰

روش نمونه گیری ……………………………… ۵۰

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………… ۵۰

شاخص سازی ……………………………… ۵۱

اعتبار سنجی ……………………………… ۵۲

فصل ششم

تحلیل یک متغیری …………………………………. ۵۴

فصل هفتم

تحلیل دو متغیری …………………………………. ۷۴

نتیجه گیری ……………………………………. ۸۴

منابع ……………………………………. ۸۷

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی ۹۰صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *