دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :روش اجرای پژوهش

دانلود پایان نامه

روش اجرای پژوهش

 

 


مقدمه

فصل سوم به بررسی روش اجرای تحقیق مربوط می شود. ابتدا نوع تحقیق از نظر روش­شناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن، حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این تحقیق بطور مفصل شرح داده شده است.

روش اجرای پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش حاضر، یعنی تعیین رابطه بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار، از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می‌شود روابط بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک با چند یا حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است (دلاور، ۱۳۸۰). در واقع موضوع تحقیق در راستای این هدف دور می‌زند که آیا می‌توان اساساً رابطه‌ای بین متغیرهای نامبرده یافت.

جامعه پژوهش

جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را تعدادی از زنان بارداری تشکیل می‌دهند که در تهران منطقه ۴  زندگی می‌کنند.

نمونه و روش نمونه‌گیری

در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای نمونه‌گیری این تحقیق به منطقه ۴ تهران مراجعه و تعدادی از زنان بارداری بطور تصادفی انتخاب شدند. طبق نظر دلاور در پژوهش‌های از نوع همبستگی، حداقل حجم نمونه ۵۰ نفر برای بیان چگونگی رابطه، ضرورت دارد (دلاور، ۱۳۸۰)، نمونه‌ آماری این پژوهش ۶۰ زن باردار منطقه ۴تهران می باشد.

ابزار اندازه‌گیری و روش گردآوری داده­ها

جهت پاسخگویی به فرضیه­های تحقیق و به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از دو پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) و مقیاس محیط خانواده (FES) استفاده شده است.

الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ

پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سؤالی توسط گلدبرگ و هیلر[۱] در سال ۱۹۷۹ طراحی و تدوین شده است. سؤال‌های آن براساس روش تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده‌ای اولیه استخراج گردیده است. پرسشنامه شامل ۲۸ سؤال چهار گزینه‌ای است و دارای چهار مقیاس فرعی، که هر مقیاس‌ ۷ سؤال دارد. مقیاس‌ها عبارتند از: مقیاس علائم جسمانی[۲]، مقیاس علائم اضطراب و اختلال خواب[۳]، مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی[۴] و مقیاس علائم افسردگی[۵].

سؤالات پرسشنامه به صورت چهارگزینه­ای و با طیف لیکرت طراحی شده­اند. البته روش های متعددی برای نمره گذاری گزینه­های این پرسشنامه مطرح شده است.

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ

از ۲۸ عبارت پرسشنامه موارد ۱ الی ۷ مربوط به مقیاس علائم جسمانی است. موارد ۸ الی ۱۴ علائم اضطراب اجتماعی و اختلال خواب را بررسی کرده و موارد ۱۵ الی ۲۱ مربوط به ارزیابی علائم کارکرد اجتماعی است و نهایتاً موارد ۲۲ الی ۲۸ علائم افسردگی را می‌سنجد. بهترین و مناسب‌‌ترین روش نمره‌گذاری استفاده از مدل ساده لیکرت با نمره‌های ۰ و ۱ و ۲ و ۳ برای گزینه‌های مواد پرسشنامه است.

برای جمع‌بندی نمرات به اصلاً نمره صفر، در حد معمول ۱، بیش از حد معمول ۲، و خیلی بیشتر از حد معمول نمره ۳ تعلق می‌گیرد. در هر مقیاس از نمره ۶ و در مجموع ۲۳ به بالا بیانگر علائم مرضی است و نمره پایین‌تر از ۲۳ نشانگر سلامت عمومی می‌باشد.

گلدبرگ و بلک ول[۶] (۱۹۷۰) ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه مذکور را با نتیجه ارزیابی بالینی شدت اختلالات به میزان ۸۰/۰ گزارش کرده‌اند همچنین حساسیت و ویژگی‌ این پرسشنامه را در بهترین نقطه برش[۷] ۲۳ به ترتیب ۸۶/۰، ۸۲/۰ گزارش نموده‌اند (قمری، ۸۲-۱۳۸۱).

هومن در پژوهشی که تحت عنوان «استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی» انجام داد روایی تقارنی پرسشنامه سلامت عمومی را با پرسشنامه سلامت عمومی SCL90-R محاسبه کرده است. مقادیر ضریب همبستگی دو متغیری بین نمرات ۷۰ آزمودنی متعلق به گروه نمونه را در مقیاس‌های علائم جسمانی GHQ و شکایات جسمانی SCL90-R برابر با ۶۵/۰ در مقیاس‌های اضطراب و اختلال خواب و شکایات جسمانی SCL90-R برابر با ۶۹/۰ در مقیاس‌های افسردگی GHQ و افسردگی SCL90-R برابر با ۷۱/۰ و در کل مقیاس مذکور برابر ۸۲/۰ بوده است (قمری، ۸۲-۱۳۸۱).

روایی[۸] و پایایی[۹] پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار گرفته و از طرف دیگر نسبت به بررسی روایی و بخصوص روایی ساختاری آن اقدامات متعددی صورت گرفته است. همچنین در بررسی روایی ملاکی این پرسشنامه، گلدبرگ و همکاران(۱۹۷۲) همبستگی بین داده‌های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه سلامت عمومی SCL90-R را بر روی ۲۴۴ آزمودنی ۷۸/۰ گزارش نمودند(هومن، ۱۳۷۷، به نقل از قمری، ۱۳۸۲). در مطالعه دیگری که توسط گلدبرگ و هیلر انجام شده، مقدار ضریب همبستگی نمرات چهار مقیاس تشکیل دهنده پرسشنامه سلامت عمومی بین ۳۳/۰ تا ۶۱/۰ گزارش شده است.

ضریب پایایی پرسشنامه در کشور چین(چان و چان، ۱۹۸۳) با روش نمره گذاری لیکرت برابر ۸۵/۰ گزارش شده است و چونگ و اسپیرز[۱۰] (۱۹۹۴) ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی را در دو گروه کامبوجی‌های ساکن نیوزلند به کمک روش بازآزمایی (آزمون- آزمون مجدد) با فاصله زمانی ۲ تا ۴ هفته به میزان ۵۵/۰ بدست آوردند. در ایران نیز در تحقیقات مختلف ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی را با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی ۷ تا ۱۰ روز روی گروه ۸۰ نفری به میزان ۹۱/۰ برآورد شده و یعقوبی(۱۳۷۴) در پژوهش خود ضریب پایایی مذکور را به میزان ۹۹/۰ برآورد کرده است. یزدان‌پناه در پژوهشی تحت عنوان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی خانواده بر سلامت عمومی فرزندان بر روی نمونه ۵۴۲ نفری ضریب همسانی درونی‌ این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ ۸۴/۰ گزارش نموده است. هومن(۱۳۷۷) در استانداردسازی و هنجاریابی فرم ۲۸ سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی در نمونه ۷۵۱ نفری از دانشجویان، همسانی درونی سوالات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه کرده و ضریب آلفا برای مقیاس‌های علائم جسمانی ۸۵/۰ علائم اضطراب و اختلال خواب ۸۷/۰، علائم کارکرد اجتماعی ۷۹/۰ و علائم افسردگی ۹۱/۰ و برای کل مقیاس که نشان دهنده سلامت عمومی است برابر ۸۵/۰ گزارش کرده است.

در عین حال در این پژوهش پایایی پرسشنامه مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور سنجش میزان پایایی پرسشنامه­ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد(شریفی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۸؛ سیف، ۱۳۸۲، ص ۴۵۶). چون این بخش از پرسشنامه ها به صورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع ازنوع نگرش سنج می­باشد به همین جهت مناسب­ترین روش برای محاسبه اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ است[۱۱]:

نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه مذکور در جدول زیر نشان داده شده است»

 

 

جدول ۱-۳: ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مولفه های آن

مؤلفه آلفای کرونباخ
علائم جسمانی ۰.۸۰
علائم اضطراب و اختلال خواب ۰.۸۵
علائم اختلال در کارکرد اجتماعی ۰.۸۵
علائم افسردگی ۰.۸۷
کل پرسشنامه سلامت عمومی ۹۳/۰

 

 

با توجه به ضرایب پایایی محاسبه شده می­توان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی پژوهشی کافی برخوردار بوده است.

 

 

 

 

 

ب) مقیاس محیط خانواده

مقیاس محیط خانواده اولین بار در سال ۱۹۸۱ توسط موس و موس ارائه شد. سپس نسخه تجدید نظر شده آن در سال ۱۹۹۳ به چاپ رسید. این مقیاس یکی از ۱۰ مقیاس فضای اجتماعی[۱۲] که توسط موس و موس طراحی شده‌اند. مقیاس محیط خانواده، شامل ۱۰ زیر مقیاس است که ویژگی‌های اجتماعی محیط خانواده‌های مختلف را می‌سنجد. این مقیاس ۳ فرم مختلف دارد.

– فرم واقعی[۱۳]، که برداشت افراد از خانواده‌شان را می‌سنجد.

– فرم آرمانی[۱۴]، که برداشت افراد از محیط خانوادگی ایده‌آل را می‌سنجد.

– فرم مورد انتظار[۱۵]،‌ انتظارات افراد درباره وضعیت خانواده را می‌سنجد. مثل انتظارات یک زوج درباره این که خانواده بعد از تولد یک کودک چگونه خواهد بود.

در این پژوهش از فرم واقعی استفاده شده است.

فرم واقعی دارای ۹۰ سؤال درست- غلط می‌باشد و دارای سه بعد است و دارای ۱۰ مقیاس فرعی است. ابعاد آن عبارتند از:

  • بعد رابطه[۱۶]
  • بعد رشد فردی[۱۷]
  • بعد نگهداری سیستم[۱۸]
  • بعد رابطه شامل ۳ زیر مقیاس پیوستگی[۱۹] ، بیان[۲۰] و درگیری یا اختلاف[۲۱] می‌باشد.
  • بعد رشد فردی شامل ۵ زیر مقیاس استقلال[۲۲] ، جهت‌یابی پیشرفت[۲۳] ، جهت‌یابی فکری-فرهنگی[۲۴] ،‌ جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی[۲۵] و تأکیدات اخلاقی- مذهبی[۲۶] می‌باشد.
  • بعد نگهداری سیستم شامل ۲ زیر مقیاس سازمان[۲۷] و کنترل[۲۸] می‌باشد.

روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده

براساس تحقیق انجام شده توسط موس و موس (۱۹۹۳)، ثبات درونی در همه مقیاس‌ها قابل قبول بوده است و دامنه‌ای از ثبات متوسط برای زیر مقیاس پیشرفت و استقبال تا ثبات قوی برای پیوستگی، سازمان، جهت‌گیری فرهنگی و تأکید مذهبی- اخلاقی را دربرمی‌گیرد.

در تحقیق موس و موس (۱۹۹۳) ۴۷ فرم که اعضاء ۹ خانواده بودند هر کدام ۲ بار به فاصله ۸ هفته به تست پاسخ دادند. پایین‌‌ترین پایایی ۶۸/۰ برای مقیاس استقلال و بالاترین ۸۶/۰ برای مقیاس پیوستگی بوده است. در این پژوهش پایایی آزمون با ۶۰ نفر نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روایی

ساندرو باور[۲۹] (۱۹۸۴) در بررسی خود با این تست دریافتند افرادی که خانواده‌شان را پیوسته‌تر معرفی کرده بودند، رفتارهای اجتماعی حمایتگرانه بیشتری میان اعضای خانواده گزارش می‌دادند. نتایج بدست آمده در زیر مقیاس پیوستگی با نتایج حاصل از مقیاس سازگاری اسپانیر- دیانیک[۳۰] رابطه مثبت داشتند (ابوت و برادی[۳۱]، ۱۹۸۵). زیر مقیاس‌های آزادی بیان و تعارض هم توسط مقیاس سازگاری قابل پیش‌بینی بودند. اسپیگل و ویسلر[۳۲] (۱۹۸۳) هم دریافتند که نمراتی که کارکنان متخصص کلینیک در مورد یک خانواده در مقیاس در تعارض، تأکیدی مذهبی، آزادی بیان و پیوستگی می‌دهند به طور معناداری مشابه نمرات خود اعضای خانواده است.

جدول ۲-۳: ضریب پایایی مقیاس محیط خانواده و مؤلفه­های آن

مؤلفه آلفای کرونباخ
به هم پیوستگی ۰.۵۵
بیان ۰.۶۹
درگیری ۰.۵۸
استقلال ۰.۴۸
جهت یابی پیشرفت ۰.۵۴
جهت یابی فکری- فرهنگی ۰.۶۲
جهت­یابی فعالیت­های تفریحی ۰.۶۴
تاکیدات اخلاقی- مذهبی ۰.۴۱
سازمان ۰.۳۸
کنترل ۰.۶۸
مقیاس محیط خانواده ۰.۷۸

 

با توجه به نتایج جدول بالا و جداول پیوست می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه های مورد استفاده از اعتبار تحقیقی لازم برخودار می‌باشند. از طرف دیگر بررسی وضعیت هریک از سؤال‌های پرسشنامه ها به منظور سنجش همسانی درونی سؤالات (ارائه شده در پیوست) نشان داد که حذف سؤال‌ها موجب افزایش یا کاهش چشمگیر در ضریب اعتبار پرسشنامه نیست. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که سؤال‌های پرسشنامه های مورد استفاده از همسانی درونی خوبی برخوردار هستند.

[۱] – Goldberg & Hiller

[۲] – Somatic symptoms

[۳] – Anxiety And Sleep Disorder

[۴] – Social function

[۵] – Depression Symptoms

[۶] – Black Well

[۷] – Cut off

[۸]– منظور از روایی (Validity) است از میزان کارایی پرسشنامه برای اندازه‌گیری خصیصه‌ای که به منظور اندازه‌گیری آن خصیصه ساخته شده است(شریفی، ۱۳۸۱).

[۹] – پایایی یا اعتبار (Reliability) پرسشنامه به دقت اندازه‌گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. به یک معنا ثبات و پایایی پرسشنامه در طول زمان معنای دیگر همسانی درونی سؤالات پرسشنامه مورد نظر می‌باشد. (شریفی، همان منبع).

[۱۰] – Chung & Spears

[۱۱] – در این فرمول K تعداد سوال های پرسشنامه ،  واریانس کل و  مجموع واریانس هریک از سوال های پرسشنامه است.

[۱۲] – Social climate scale

[۱۳] – Real form

[۱۴] – Ideal form

[۱۵] – Expection form

[۱۶] . Relationship

[۱۷] . personal growth

[۱۸] . System maintenance and change

[۱۹] . Cohesion (C)

[۲۰] . Expressiveness (Ex)

[۲۱] . Conflict (Con)

[۲۲] . Independence (Ind)

[۲۳] . Achievement orientation (AO)

[۲۴] . Intellectual- cultural orientation (ICO)

[۲۵] . Active- recreational orientation (ARO)

[۲۶] . Moral- religious emphasis (MRE)

[۲۷] . Organization (Org)

[۲۸] . Control (Ctr)

[۲۹] – Sander & Bavvera

[۳۰] – Spanier Dyadic Adjustment Scale (DAS)

[۳۱] – Abbott & Brody

[۳۲] – Spiggel & Wissler

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه ۴ تهران ۱۰۰صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *