دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :تجزیه و تحلیل داده ها

دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

به منظور تجزیه و تحلیل داده­های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه­ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم افزارهای آماری بویژه نرم افزارهای SPSS(16.0) و STATISTICA(8.0) در دو بخش روشهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات، شاخص­های گرایش مرکزی و انحرافی مربوط به خرده مقیاس­های محیط خانواده و خرده مقیاس­های سلامت عمومی و همچنین نمره کل این دو مقیاس و نمودارهای مربوطه ارائه شده است. در بخش روش های استنباطی به منظور بررسی سؤالات تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از همبستگی پیرسون تک متغیری و آزمون معناداری مربوط به آن، تحلیل رگرسیون چندگانه به روشهایEnter   وStepwise Forward ، و آزمون معناداری ضرایب همبستگی چندگانه استفاده شده است. نتایج در جداول مربوط آورده شده است.

 

روش­های آماری توصیفی

این بخش به توصیف وضعیت موجود در نمونه تحقیق اختصاص دارد. در جدول ۱-۴ شاخص­های آمار توصیفی نمرات حاصل از خرده مقیاس­های محیط خانواده آورده شده است:

 

 

 

 

 

جدول ۱-۴: شاخص­های آمار توصیفی پرسشنامه محیط خانواده

 

خرده مقیاس ها حداقل حداکثر میانه میانگین انحراف معیار واریانس خطای استاندارد
به هم پیوستگی ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۱۷ ۱.۲۵ ۱.۵۶ ۰.۱۶
بیان ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۲۳ ۱.۲۱ ۱.۴۷ ۰.۱۶
درگیری ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۳۷ ۱.۹۷ ۳.۹۰ ۰.۲۵
استقلال ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۱۲ ۱.۱۲ ۱.۲۶ ۰.۱۴
جهت یابی پیشرفت ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۹۵ ۱.۴۲ ۲.۰۱ ۰.۱۸
جهت یابی فکری- فرهنگی ۱.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۲ ۱.۸۵ ۳.۴۴ ۰.۲۴
جهت­یابی فعالیت­های تفریحی ۱.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۶۷ ۱.۸۸ ۳.۵۵ ۰.۲۴
تاکیدات اخلاقی- مذهبی ۱.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۶۸ ۱.۶۷ ۲.۸۰ ۰.۲۲
سازمان ۱.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۵۰ ۷.۰۷ ۱.۷۹ ۳.۲۲ ۰.۲۳
کنترل ۱.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۳۷ ۱.۸۶ ۰.۱۸
مقیاس محیط خانواده ۳۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۰.۲۷ ۵.۵۶ ۳۰.۹۴ ۰.۷۲

 

همانطور که ملاحظه می­شود میانگین و انحراف استاندارد نمره کل حاصل از مقیاس محیط خانواده به ترتیب برابر ۲۷/۵۰ و ۵۶/۵ می­باشد. به همین ترتیب شاخص­های آماری خرده مقیاس­های محیط خانواده در جدول بالا گزارش شده است.


نمودار زیر نیز به خوبی وضعیت میانگین­های هر یک از ده خرده مقیاس­ محیط خانواده را نشان می­دهد:

 

نمودار ۱-۴: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های محیط خانواده

 

همانطور که در نمودار ۱-۴ نشان داده شده است، خرده مقیاس سازمان دارای بالاترین میانگین و خرده مقیاس درگیری دارای کوچکترین میانگین می باشد.

جدول ۲-۴ در زیر شاخص­های آماری توصیفی نمره کل سلامت عمومی (GHQ) و خرده مقیاس­های آن را نشان می­دهد:

 

جدول ۲-۴: شاخص­های آمار توصیفی خرده مقیاس­ها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

 

خرده مقیاس ها تعداد حداقل حداکثر میانه میانگین واریانس انحراف

معیار

خطای

استاندارد

علائم جسمانی ۶۰ ۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۷۵ ۱۴.۱۶ ۳.۷۶ ۰.۴۹
اضطراب و اختلال خواب ۶۰ ۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۱۵ ۱۴.۷۷ ۳.۸۴ ۰.۵۰
کارکرد اجتماعی ۶۰ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۱۰ ۱۱.۲۸ ۳.۳۶ ۰.۴۳
افسردگی ۶۰ ۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۳۵ ۱۲.۳۷ ۳.۵۲ ۰.۴۵
سلامت عمومی ۶۰ ۸.۰۰ ۶۳.۰۰ ۲۰.۵۰ ۲۳.۳۵ ۱۵۳.۶۶ ۱۲.۴۰ ۱.۶۰

 

بر اساس اطلاعات گزارش شده در جدول بالا، میانگین و انحراف استاندارد نمره کل حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی به ترتیب برابر ۳۵/۲۳ و ۴۰/۱۲ می­باشد. به همین ترتیب شاخص­های آماری خرده مقیاس­های سلامت عمومی در جدول بالا گزارش شده است.

 

 

نمودار زیر نیز به خوبی وضعیت میانگین های چهار خرده مقیاس­ پرسشنامه سلامت عمومی را نشان می­دهد:

 

نمودار ۲-۴: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های سلامت عمومی

 

همانطور که در نمودار ۲-۴ نشان داده شده است، خرده مقیاس کارکرد اجتماعی دارای بالاترین میانگین و خرده مقیاس افسردگی دارای کمترین میانگین می باشد.

 

 

 

روش­های آماری استنباطی

در این بخش به تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری می پردازیم. به عبارت دیگر در این قسمت به آزمون فرضیه های تحقیق می پردازیم. در زیر ابتدا فرضیه های تحقیق آورده شده است و سپس نتایج آزمون فرضیه ها به طور یکجا در جدول ۳-۴ ارائه شده است:

فرضیه اصلی:

بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار رابطه وجود دارد.

 

فرضیه‌های فرعی:

۱- بین به هم پیوستگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۲- بین بیان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۳- بین درگیری خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۴- بین استقلال خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۵- بین جهت‌یابی پیشرفت خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۶- بین جهت‌یابی فکری- فرهنگی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۷- بین جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۸- بین تأکیدات اخلاقی-  مذهبی خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۹- بین سازمان خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

۱۰- بین کنترل خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد.

در جدول زیر ابتدا ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق محاسبه شده و سپس معنی­داری ضرایب همبستگی محاسبه شده در جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفته است. بدین ترتیب به منظور بررسی فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش ابتدا ضریب همبستگی تک متغیری محاسبه شده و سپس معنی داری آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بنابراین همبستگی پیرسون تک متغیری بین نمره کل سلامت عمومی با تمامی متغیرها و خرده مقیاس­های محیط خانواده محاسبه گردیده و سپس معنی داری آن مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول صفحه بعد گزارش شده است:

جدول ۳-۴: همبستگی بین نمره کل سلامت عمومی با خرده­ مقیاس­های محیط خانواده[۱]

 

 خرده مقیاس های

محیط خانواده

میانگین انحراف معیار تعداد (r)ضریب

همبستگی

(r²)ضریب

تبیین

t سطح معناداری عرض از مبدأ شیب (y)
به هم پیوستگی ۶.۱۷ ۱.۲۵ ۶۰ -۰.۳۵ ۰.۱۳ -۲.۸۹ ۰.۰۱ ۷.۰۰ -۰.۰۴
بیان ۵.۲۳ ۱.۲۱ ۶۰ -۰.۲۰ ۰.۰۴ -۱.۵۵ ۰.۱۳ ۵.۶۹ -۰.۰۲
درگیری ۲.۳۷ ۱.۹۷ ۶۰ ۰.۵۱ ۰.۲۶ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۴۶ ۰.۰۸
استقلال ۴.۱۲ ۱.۱۲ ۶۰ ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۹۴ ۰.۳۵ ۳.۸۶ ۰.۰۱
جهت یابی پیشرفت ۴.۹۵ ۱.۴۲ ۶۰ -۰.۱۳ ۰.۰۲ -۰.۹۶ ۰.۳۴ ۵.۲۸ -۰.۰۱
جهت یابی فکری-  فرهنگی ۵.۰۲ ۱.۸۵ ۶۰ -۰.۳۰ ۰.۰۹ -۲.۴۴ ۰.۰۲ ۶.۰۸ -۰.۰۵
جهت یابی فعالیت های تفریحی ۵.۶۷ ۱.۸۸ ۶۰ -۰.۳۹ ۰.۱۶ -۳.۲۷ ۰.۰۰ ۷.۰۷ -۰.۰۶
تاکیدات اخلاقی- مذهبی ۵.۶۸ ۱.۶۷ ۶۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۹۶ ۵.۶۶ ۰.۰۰
سازمان ۷.۰۷ ۱.۷۹ ۶۰ -۰.۳۷ ۰.۱۳ -۲.۹۹ ۰.۰۰ ۸.۳۰ -۰.۰۵
کنترل ۴.۰۰ ۱.۳۷ ۶۰ ۰.۲۶ ۰.۰۷ ۲.۰۵ ۰.۰۵ ۳.۳۳ ۰.۰۳
مقیاس محیط خانواده ۵۰.۲۷ ۵.۵۶ ۶۰ -۰.۲۴ ۰.۰۶ -۱.۸۵ ۰.۰۷ ۵۲.۷۴ -۰.۱۱

 

 

 

بر اساس جدول صفحه قبل آشکار است که همبستگی نمره کل مقیاس محیط خانواده با نمره کل سلامت عمومی منفی می باشد[۲] (۲۴/۰-= r). یعنی به نظر می رسد که با افزایش نمره کل مقیاس محیط خانواده، نمره کل سلامت عمومی کاهش نشان می دهد و بالعکس. ولی باید دانست که این واقعیت در نمونه انتخاب شده رخ داده است و ممکن است در نمونه های دیگر این شدت همبستگی کم و زیاد شود. بدین منظور لازم است که معنادار بودن میزان همبستگی مذکور مورد آزمون قرار گیرد. از این رو از مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده استفاده کرده و چگونگی کم و کیف این همبستگی را در جامعه آماری با ضریب اطمینان -۱ بررسی می کنیم. فرض صفر و فرض یک را بصورت زیر می نویسیم:

 

لازم به ذکر است که آزمون معناداری ضریب همبستگی با استفاده از آزمون t انجام گرفته است. همانطور که در جدول بالا نشان داده شده است، مقدار t برابر ۸۵/۱- است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار نیست[۳]. البته لازم به تذکر است که همبستگی یاد شده بسیار نزدیک به معناداری می باشد و در سطح ۹۳ درصد معنادار است. با این حال فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رابطه معنادار بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می شود؛ و به عبارتی رابطه معناداری بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار مشاهده نشد.

همچنین بر اساس جدول بالا همبستگی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، بیان، جهت یابی پیشرفت، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی و سازمان با نمره کل سلامت عمومی منفی می باشد. یعنی رابطه معکوسی بین این خرده آزمونها با سلامت عمومی زنان باردار وجود دارد. و با توجه به اینکه نمره کم در سلامت عمومی نشانه خوب بودن و نمره بالا در محیط خانواده دلیل خوب بودن است لذا با بالا رفتن نمره خرده مقیاس های به هم پیوستگی، بیان، جهت یابی پیشرفت، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی و سازمان، نمره سلامت عمومی پایین می آید و کاهش یافته است یعنی بهتر می شود. همچنین بین خرده مقیاس های درگیری، استقلال، تأکیدات اخلاقی- مذهبی و کنترل با سلامت عمومی زنان باردار رابطه مثبتی وجود دارد. یعنی هر چه قدر نمره خرده مقیاس های درگیری، استقلال، تأکیدات اخلاقی- مذهبی و کنترل بالاتر میرود، نمره سلامت عمومی هم بالاتر می رود و این یعنی وضعیت بدتر می شود. همبستگی بین هر کدام از مؤلفه‌های محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار در کل حاکی از آن است که همبستگی کمی بین هر یک از این مؤلفه ها با سلامت عمومی زنان باردار وجود دارد به گونه ای که بالاترین ضریب تبیین برابر ۲۶/۰ (بین خرده مقیاس درگیری و نمره کل سلامت عمومی) است. جهت آزمون معنادار بودن این ضرایب همبستگی نیز از  آزمون t استفاده گردید. نتایج این آزمون حاکی از آن است که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی، سازمان و کنترل با سلامت عمومی در سطح اطمینان ۹۵ در صد معنادار و بقیه ضرایب همبستگی معنادار نمی باشند و فرض آماری صفر پذیرفته می شود. بنابراین می­توان چنین نتیجه گرفت که فرضیه­های فرعی مربوطه (فرضیه های فرعی اول، سوم، ششم، هفتم، نهم و دهم تحقیق) در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می گیرند.

همچنین محقق در عین حال از تحلیل رگرسیون نیز استفاده کرده است. لازم به ذکر است که بهره­گیری از تحلیل رگرسیون مستلزم رعایت مفروضه­های[۴] آن می­باشد. در تحلیل رگرسیون چند متغیری نرمال بودن توزیع داده­ها، خارج کردن داده­های پرت[۵]، خودهمبستگی[۶] بین متغیرها و همچنین یکسان بودن پراکندگی توزیع­ها[۷] رعایت شده است. بدین ترتیب محقق پیش از انجام تحلیل­های رگرسیونی وضعیت مفروضه­ها را به دقت بررسی کرده و سپس اقدام به ارائه محاسبات نموده است.

لازم به ذکر است که با توجه به متغیرها و مؤلفه­های تحقیق، در واقع در این پژوهش متغیرهای مستقل(پیش بین) شامل خرده مقیاس های محیط خانواده به طور همزمان بر متغیر وابسته (ملاک) یعنی نمره کل سلامت عمومی تأثیر می­گذارند. به همین جهت رابطه بین متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه[۸] نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب محقق از تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور آزمون بررسی اثر همزمان متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک استفاده کرده است. لازم به یادآوری است که در تحلیل رگرسیون تک متغیری اثر هر یک از متغیرهای پیش بین با فرض ثابت بودن اثر سایر متغیرهای دیگر بر متغیر ملاک مورد برر­سی قرار میگیرد. در جدول صفحه بعد  نتایج تحلیل رگرسیون با روش Enter گزارش شده است:

 

 

 

جدول ۴-۴: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای کلیه پیش بین با سلامت عمومی[۹]

 

  ضریب همبستگی چند گانه ضریب تبیین ضریب تبیین

تعدیل شده

F(2,6) معناداری خطای استاندارد

برآورد

مقدار ۰.۷۰ ۰.۴۸۹۹ ۰.۳۸۵۸ ۴.۷۱ ۰.۰۰ ۹.۷۱
  ضریب استاندارد

رگرسیون (بتا)

خطای استاندارد

بتا

ضریب غیر استاندارد

رگرسیون (B)

خطای

استاندارد B

t(6) سطح

معناداری

عرض از مبدأ ۴۴.۷۹ ۱۳.۴۶ ۳.۳۳ ۰.۰۰
به هم پیوستگی -۰.۱۸ ۰.۱۳ -۱.۸۰ ۱.۲۷ -۱.۴۲ ۰.۱۶
بیان -۰.۱۹ ۰.۱۱ -۱.۹۵ ۱.۱۳ -۱.۷۳ ۰.۰۹
درگیری ۰.۲۲ ۰.۱۵ ۱.۳۶ ۰.۹۱ ۱.۴۹ ۰.۱۴
استقلال ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۱.۴۳ ۱.۳۴ ۱.۰۷ ۰.۲۹
جهت یابی پیشرفت -۰.۱۳ ۰.۱۱ -۱.۱۷ ۰.۹۹ -۱.۱۸ ۰.۲۴
جهت یابی فکری- فرهنگی -۰.۱۸ ۰.۱۳ -۱.۱۷ ۰.۸۷ -۱.۳۵ ۰.۱۸
جهت یابی فعالیت های تفریحی -۰.۱۵ ۰.۱۲ -۱.۰۱ ۰.۸۱ -۱.۲۴ ۰.۲۲
تاکیدات اخلاقی- مذهبی -۰.۰۳ ۰.۱۲ -۰.۲۴ ۰.۸۸ -۰.۲۸ ۰.۷۸
سازمان -۰.۰۹ ۰.۱۵ -۰.۶۰ ۱.۰۲ -۰.۵۹ ۰.۵۶
کنترل ۰.۳۸ ۰.۱۱ ۳.۴۴ ۱.۰۲ ۳.۳۷ ۰.۰۰

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه­های محیط خانواده و سلامت عمومی برابر ۷۰/۰ است که با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۹ درصد (۰۱/۰= ) معنی­دار است. ضریب تبیین نیز  برابر ۴۸۹۹/۰ است. بدین ترتیب مشخص می­شود که ۹۹/۴۸ درصد سلامت عمومی متأثر از این ده مؤلفه می­باشد. بدیهی است سایر درصد تغییرات سلامت عمومی ناشی از خطا و متغیرهایی است که محقق اندازه نگرفته است. همچنین با توجه به جدول بالا آشکار است که از بین مؤلفه های محیط خانواده تنها مؤلفه کنترل در سطح اطمینان ۹۹ درصد در معادله رگرسیون معنادار است و بقیه مؤلفه ها در معادله رگرسیون به شیوه Enter معنادار نبودند.

در جدول صفحه بعد نتایج تحلیل به روش گام به گام رو به جلو آورده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۵-۴: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پیش بین معنادار با سلامت عمومی

 

  ضریب همبستگی چند گانه ضریب تبیین ضریب تبیین

تعدیل شده

F(2,6) P خطای استاندارد

برآورد

مقدار ۰.۶۵ ۰.۴۲۰۳ ۰.۳۷۸۲ ۹.۹۷ ۰.۰۰ ۹.۷۷
  ضریب استاندارد

رگرسیون (بتا)

خطای استاندارد بتا ضریب غیر استاندارد

رگرسیون (B)

خطای

استاندارد B

t(6) سطح

معناداری

عرض از مبدأ     ۲۷.۵۲ ۸.۹۷ ۳.۰۷ ۰.۰۰
درگیری ۰.۴۳ ۰.۱۱ ۲.۶۸ ۰.۷۲ ۳.۷۳ ۰.۰۰
کنترل ۰.۳۱ ۰.۱۰ ۲.۷۸ ۰.۹۴ ۲.۹۴ ۰.۰۰
بیان -۰.۲۶ ۰.۱۱ -۲.۶۴ ۱.۰۹ -۲.۴۳ ۰.۰۲
جهت یابی فکری- فرهنگی -۰.۲۳ ۰.۱۲ -۱.۵۵ ۰.۸۰ -۱.۹۵ ۰.۰۵

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه­های معنادار در معادله رگرسیون (یعنی درگیری، کنترل، بیان و جهت یابی فکری- فرهنگی) و سلامت عمومی برابر ۶۵/۰ است که با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۹ درصد (۰۱/۰= ) معنی­دار است. ضریب تبیین نیز  برابر ۴۲۰۳/۰ است. بدین ترتیب مشخص می­شود که ۰۳/۴۲ درصد سلامت عمومی متأثر از این چهار مؤلفه مذکور می­باشد. با توجه به جداول ۴-۴ و ۵-۴ می توان نتیجه گیری کرد که شش عاملی که در معادله رگرسیون به روش گام به گام رو به جلو معنادار نبوده­اند تنها ۵ درصد واریانس متغیر ملاک (یعنی سلامت عمومی) را تبیین می کنند. بدیهی است سایر درصد تغییرات سلامت عمومی یا ناشی از خطا و متغیرهایی است که محقق اندازه نگرفته است و یا ناشی از مؤلفه هایی است که اثر معناداری در معادله رگرسیون فوق نداشته­اند.

 

یافته های جنبی پژوهش

در این بخش به بررسی سایر یافته های تحقیق می پردازیم. نظر به این که محقق از ابتدا به دنبال پاسخگویی به پرسشها و فرضیه هایی که در ذیل می آیند نبوده است، لذا نتایج آنها صرفاً به عنوان یافته های پسین مطرح بوده و نتایج آنها قابلیت استفاده در پیشنهاد جهت تحقیقات آتی را دارد و باید در آینده به طور دقیقتر مورد کنکاش قرار گیرند. برای آزمون این فرضیه که بین خرده مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی با خرده مقیاس های محیط خانواده رابطه وجود دارد همبستگی بین هر کدام از خرده مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی با خرده مقیاس های محیط خانواده محاسبه شده و سپس معناداری آن مورد آزمون قرار گرفته و در جدول صفحه بعد گزارش شده است:

 

جدول ۴-۶: همبستگی بین خرده­ مقیاس­های سلامت عمومی با خرده­ مقیاس­های محیط خانواده

 

  به هم

پیوستگی

بیان درگیری استقلال جهت یابی

پیشرفت

جهت یابی

فکری

فرهنگی

جهت یابی

فعالیت های

تفریحی

تاکیدات

اخلاقی

مذهبی

سازمان کنترل مقیاس محیط خانواده
علائم جسمانی -۰.۱۵۳ -۰.۱۹۱۳ ۰.۴۱۱۹ ۰.۱۵۱۷ -۰.۱۳۸۹ -۰.۳۰۰۵ -۰.۴۲۰۹ ۰.۰۳۸۴ -۰.۲۳۶۱ ۰.۲۳۰۹ -۰.۱۸۵۴
۰.۲۴۳ ۰.۱۴۳ ۰.۰۰۱ ۰.۲۴۷ ۰.۲۹۰ ۰.۰۲۰ ۰.۰۰۱ ۰.۷۷۱ ۰.۰۶۹ ۰.۰۷۶ ۰.۱۵۶
اضطراب و اختلال خواب -۰.۴۲۱۲ -۰.۲۴۷۷ ۰.۴۲۶ ۰.۱۴۹۲ -۰.۰۸۵۶ -۰.۱۱۴۵ -۰.۱۷۵۶ -۰.۰۷۶۹ -۰.۳۵۵۶ ۰.۲۶۸ -۰.۱۵۸۹
۰.۰۰۱ ۰.۰۵۶ ۰.۰۰۱ ۰.۲۵۵ ۰.۵۱۶ ۰.۳۸۴ ۰.۱۸۰ ۰.۵۵۹ ۰.۰۰۵ ۰.۰۳۸ ۰.۲۲۵
کارکرد اجتماعی -۰.۱۷۷۵ -۰.۰۸۰۸ ۰.۳۲۶۷ -۰.۰۲۱۲ -۰.۰۵۵۸ -۰.۳۴۵۸ -۰.۲۶۷۹ ۰.۰۶۳۱ -۰.۲۱۲۲ ۰.۲۶۲۴ -۰.۱۵۱۲
۰.۱۷۵ ۰.۵۴۰ ۰.۰۱۱ ۰.۸۷۳ ۰.۶۷۲ ۰.۰۰۷ ۰.۰۳۸ ۰.۶۳۲ ۰.۱۰۴ ۰.۰۴۳ ۰.۲۴۹
افسردگی -۰.۴۵۶۵ -۰.۱۵۰۷ ۰.۵۸۹۱ ۰.۱۲۷ -۰.۱۴۵۸ -۰.۲۹۷۱ -۰.۴۹۳۸ ۰.۰۰۴۸ -۰.۴۴۴۵ ۰.۱۲۳۵ -۰.۳۱۵۹
۰.۰۰۰ ۰.۲۵۱ ۰.۰۰۰ ۰.۳۳۴ ۰.۲۶۶ ۰.۰۲۱ ۰.۰۰۰ ۰.۹۷۱ ۰.۰۰۰ ۰.۳۴۷ ۰.۰۱۴
سلامت عمومی -۰.۳۵۴۷ -۰.۱۹۹۵ ۰.۵۱۲۸ ۰.۱۲۲۶ -۰.۱۲۵۲ -۰.۳۰۴۷ -۰.۳۹۴۹ ۰.۰۰۶۳ -۰.۳۶۵۵ ۰.۲۵۹۴ -۰.۲۳۶۱
۰.۰۰۵ ۰.۱۲۶ ۰.۰۰۰ ۰.۳۵۱ ۰.۳۴۱ ۰.۰۱۸ ۰.۰۰۲ ۰.۹۶۲ ۰.۰۰۴ ۰.۰۴۵ ۰.۰۶۹

 


بر اساس جدول صفحه قبل نتایج جدول فوق می­توان چنین نتیجه گرفت که همبستگی خرده مقیاس علائم جسمانی سلامت عمومی با خرده مقیاس های درگیری، جهت یابی فکری- فرهنگی و جهت یابی فعالیت های تفریحی محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. همچنین همبستگی خرده مقیاس اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی با خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، سازمان و کنترل محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. به همین ترتیب همبستگی خرده مقیاس کارکرد اجتماعی سلامت عمومی با خرده مقیاس­های درگیری، جهت­یابی فکری- فرهنگی و جهت یابی فعالیت­های تفریحی و کنترل محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. و در نهایت همبستگی خرده مقیاس افسردگی سلامت عمومی با خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، جهت یابی فکری- فرهنگی و جهت یابی فعالیت های تفریحی و سازمان از خرده مقیاس های محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است. همچنین با توجه به جدول بالا آشکار است که از بین خرده مقیاس­های سلامت عمومی تنها خرده مقیاس افسردگی با نمره کل محیط خانواده در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار است.

همچنین محقق در ادامه هر یک از خرده مقیاس های سلامت عمومی را به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته است و مؤلفه های محیط خانواده را به عنوان متغیرهای پیش بین در معادله رگرسیون نظر گرفته است. بدین ترتیب با توجه به اینکه مقیاس سلامت عمومی دارای چهار مؤلفه می باشد، محقق بدین منظور از چهار رگرسیون چندگانه استفاده کرده است.

در جدول صفحه بعد نتایج آزمون اثر همزمان متغیرهای پیش بین بر هر کدام از متغیرهای ملاک به طور جداگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج چهار تحلیل رگرسیون با روش Enter به طور یکجا در در جدول زیر گزارش شده است:

جدول ۷-۴: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Enter به تفکیک هر کدام از خرده مقیاس­های سلامت عمومی

 

 خرده آزمون ها علائم جسمانی اضطراب و اختلال خواب کارکرد اجتماعی افسردگی
بتا t P بتا t P بتا t P بتا t P
عرض از مبدأ   ۲.۳۱ ۰.۰۳   ۲.۹۰ ۰.۰۱   ۲.۹۴ ۰.۰۰   ۲.۶۲ ۰.۰۱
به هم پیوستگی ۰.۰۱ ۰.۰۹ ۰.۹۳ -۰.۳۱ -۲.۳۳ ۰.۰۲ -۰.۰۴ -۰.۲۴ ۰.۸۱ -۰.۲۸ -۲.۳۴ ۰.۰۲
بیان -۰.۲۰ -۱.۷۱ ۰.۰۹ -۰.۲۰ -۱.۷۳ ۰.۰۹ -۰.۱۶ -۱.۲۱ ۰.۲۳ -۰.۰۹ -۰.۸۷ ۰.۳۹
درگیری ۰.۱۹ ۱.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۱۶ ۱.۰۹ ۰.۲۸ ۰.۱۵ ۰.۹۰ ۰.۳۷ ۰.۲۳ ۱.۷۰ ۰.۱۰
استقلال ۰.۱۲ ۰.۹۱ ۰.۳۷ ۰.۲۳ ۱.۸۲ ۰.۰۸ -۰.۰۵ -۰.۳۸ ۰.۷۰ ۰.۱۳ ۱.۱۶ ۰.۲۵
جهت یابی پیشرفت -۰.۱۶ -۱.۳۳ ۰.۱۹ -۰.۱۱ -۰.۹۵ ۰.۳۵ -۰.۰۶ -۰.۴۶ ۰.۶۴ -۰.۱۲ -۱.۰۷ ۰.۲۹
جهت یابی فکری- فرهنگی -۰.۲۴ -۱.۷۱ ۰.۰۹ -۰.۰۲ -۰.۱۲ ۰.۹۱ -۰.۳۶ -۲.۳۳ ۰.۰۲ ۰.۰۰ -۰.۰۲ ۰.۹۸
جهت یابی فعالیت های تفریحی -۰.۲۱ -۱.۵۵ ۰.۱۳ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۰.۷۱ -۰.۰۹ -۰.۶۰ ۰.۵۵ -۰.۲۸ -۲.۴۳ ۰.۰۲
تاکیدات اخلاقی- مذهبی -۰.۰۴ -۰.۳۰ ۰.۷۷ -۰.۰۵ -۰.۳۸ ۰.۷۱ -۰.۰۸ -۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۰۵ ۰.۴۵ ۰.۶۶
سازمان -۰.۰۱ -۰.۰۶ ۰.۹۶ -۰.۱۹ -۱.۲۴ ۰.۲۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۰.۷۹ -۰.۱۴ -۰.۹۷ ۰.۳۴
کنترل ۰.۳۳ ۲.۷۱ ۰.۰۱ ۰.۳۹ ۳.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۲.۷۱ ۰.۰۱ ۰.۲۱ ۲.۰۲ ۰.۰۵
  Adj R²= ۰.۲۷

F(10, 49)=3.21

P=0.00

Adj R²= ۰.۳۵

F(10, 49)=4.16

P=0.00

Adj R²= ۰.۱۵

F(10, 49)=2.09

P=0.04

Adj R²= ۰.۳۵

F(10, 49)=4.16

P=0.00

 

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه­های محیط خانواده و هر کدام از مؤلفه های سلامت با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۵ درصد (۰۵/۰= ) معنی­دار است. همچنین در جدول بالا ضریب تبیین نیز گزارش شده است. همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، ۲۷ درصد علائم جسمانی سلامت عمومی، ۳۵ درصد اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی، ۱۵ درصد کارکرد اجتماعی سلامت عمومی و ۳۵ درصد افسردگی سلامت عمومی متأثر از این ده مؤلفه می­باشد. بدیهی است سایر درصد تغییرات هر کدام از مؤلفه های سلامت عمومی ناشی از خطا و متغیرهایی است که محقق اندازه نگرفته است. همچنین با توجه به جدول بالا آشکار است که از بین مؤلفه های محیط خانواده تنها مؤلفه ای که در سطح اطمینان ۹۵ درصد در تمامی معادلات رگرسیون معنادار است، مؤلفه کنترل است. در عین حال در خرده مقیاس علائم جسمانی مؤلفه کنترل تنها مؤلفه معنادار، در خرده مقیاس اضطراب و اختلال خواب مؤلفه های کنترل و به هم پیوستگی، در خرده مقیاس کارکرد اجتماعی مؤلفه­های کنترل و جهت یابی فکری – فرهنگی و در خرده مقیاس افسردگی مؤلفه­های کنترل، به هم پیوستگی و جهت یابی فکری – فرهنگی مؤلفه های معنادار در سطح اطمینان ۹۵ درصد می باشند.

در جدول صفحه بعد نتایج تحلیل به روش گام به گام رو به جلو به تفکیک هر خرده مقیاس آورده شده است:

 

 

 

 

 

جدول ۸-۴: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Forward stepwise  به تفکیک هر کدام از خرده مقیاس­های سلامت عمومی

 

 خرده آزمون ها علائم جسمانی اضطراب و اختلال خواب کارکرد اجتماعی افسردگی
بتا t P بتا t P بتا t P بتا t P
عرض از مبدأ   ۲.۳۷ ۰.۰۲   ۳.۹۳ ۰.۰۰   ۵.۶۴ ۰.۰۰   ۳.۳۶ ۰.۰۰
به هم پیوستگی       -۰.۳۳ -۲.۷۵ ۰.۰۱       -۰.۲۷ -۲.۴۳ ۰.۰۲
بیان       -۰.۲۳ -۲.۲۵ ۰.۰۳            
درگیری ۰.۲۹ ۲.۳۷ ۰.۰۲ ۰.۲۸ ۲.۳۳ ۰.۰۲       ۰.۳۱ ۲.۵۶ ۰.۰۱
استقلال                        
جهت یابی پیشرفت                        
جهت یابی فکری- فرهنگی             -۰.۴۰ -۳.۳۵ ۰.۰۰      
جهت یابی فعالیت های تفریحی -۰.۳۰ -۲.۴۱ ۰.۰۲             -۰.۳۳ -۳.۰۸ ۰.۰۰
تاکیدات اخلاقی- مذهبی                        
سازمان                        
کنترل ۰.۲۴ ۲.۱۷ ۰.۰۳ ۰.۳۳ ۳.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۳۲ ۲.۷۳ ۰.۰۱      
  Adj R²= ۰.۲۶

F(10, 49)=8.06

P=0.00

Adj R²= ۰.۳۶

F(10, 49)=9.37

P=0.00

Adj R²= ۰.۱۹

F(10, 49)=8.12

P=0.00

Adj R²= ۰.۴۵

F(10, 49)=16.84

P=0.00

همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است، ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه­های معنادار محیط خانواده در معادله رگرسیون و هر کدام از مؤلفه های سلامت عمومی با توجه به مقدار F و سطح خطای محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۹ درصد (۰۱/۰= ) معنی­دار است. همچنین در جدول بالا ضریب تبیین نیز گزارش شده است. همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، ۲۶ درصد علائم جسمانی سلامت عمومی، ۳۶ درصد اضطراب و اختلال خواب سلامت عمومی، ۱۹ درصد کارکرد اجتماعی سلامت عمومی و ۴۵ درصد افسردگی سلامت عمومی متأثر از مؤلفه­های معنادار محیط خانواده در معادله رگرسیون می­باشد. با توجه به جداول ۷-۴ و ۸-۴ می توان نتیجه گیری کرد که هفت عاملی که در معادله رگرسیون به روش گام به گام رو به جلو برای خرده مقیاس علائم جسمانی معنادار نبوده­اند تنها یک درصد واریانس متغیر ملاک (یعنی علائم جسمانی سلامت عمومی) را تبیین می کنند. به همین ترتیب در خرده مقیاس اضطراب و اختلال خواب مشاهده می شودکه زمانی که شش عاملی که در معادله رگرسیون به روش گام به گام رو به جلو معنادار نشده اند از معادله حذف شده اند ضریب تبیین اندکی افزایش یافت[۱۰]. این وضعیت برای خرده مقیاس کارکرد اجتماعی تکرار شده است و حذف ۸ متغیر غیر معنادار، موجب افزایش ۴ درصدی ضریب تبیین شده است. در خرده مقیاس افسردگی هم با حذف ۷ متغیر غیرمعنادار، ضریب تبیین به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به جدول بالا آشکار است که در خرده مقیاس علائم جسمانی، مؤلفه های درگیری، جهت یابی فعالیت های تفریحی و کنترل، در خرده مقیاس اضطراب و اختلال خواب مؤلفه های به هم پیوستگی، بیان، درگیری و کنترل، در خرده مقیاس کارکرد اجتماعی مؤلفه های جهت یابی فکری- فرهنگی و کنترل و در خرده مقیاس افسردگی مؤلفه­های به هم پیوستگی، درگیری و جهت یابی فعالیت های تفریحی مؤلفه­های معنادار در معادلات رگرسیون بوده­اند.

[۱] – در این جدول r ضریب همبستگی، r² ضریب تبیین، t  آزمون اعتبار ضریب همبستگی، p سطح خطا، b شیب خط رگرسیون و  a عرض از مبداء می باشند.

[۲] – لازم به ذکر است که اولا ضریب همبستگی بین عدد ۱- تا ۱+ متغیر است. هر قدر این ضریب همبستگی به عدد صفر نزدیکتر باشد حاکی از عدم وجود همبستگی بین دو متغیر مورد نظر است و هر قدر این عدد به یک یا منفی یک نزدیکتر باشد حاکی از وجود رابطه قوی از نوع مستقیم یا معکوس بین متغیرهای مورد بررسی است. ثانیا عموما ضریب همبستگی بین صفر تا ۲/۰ به عنوان ضریب همبستگی ناچیز تلقی می گردد و از ضریب همبستگی بین ۲/۰ تا ۴/۰ به عنوان ضریب همبستگی کم یاد می شود. ضریب همبستگی بین ۴/۰ تا ۶/۰ به عنوان همبستگی متوسط تلقی می گردد. این درحالی است که چنانچه ضریب همبستگی بین ۶/۰ تا ۸/۰ باشد به آن ضریب همبستگی خوب گفته می شود و اگر این ضریب همبستگی بالاتر از ۸/۰ باشد، حاکی از وجود همبستگی قوی بین متغیرهای مورد بررسی است.

۱- نظر به اینکه کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزارهای آماری صورت گرفته است لذا این نرم افزارها به طور دقیق به محاسبه سطح خطا می پردازند. سطح خطا با p در تمامی جداول نشان داده شده است. بدین ترتیب نیاز به مراجعه به مقادیر بحرانی نمی باشد. چنانچه p  محاسبه شده از ۰۵/۰ کوچکتر باشد می توان نتیجه گرفت که فرض صفر آماری در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می گردد و چنانچه سطح خطا (p) از ۰۱/۰ هم کوچکتر باشد فرض صفر در سطح اطمینان ۹۹ درصد رد می شود. اگر p  از ۰۵/۰ بیشتر باشد فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.

[۴] – Assumptions

[۵] – Outlier

[۶] – Autocorrelation

[۷] – Homoscedasticity

[۸] – Multiple Regression

[۹] – در این جدول R ضریب همبستگی، R² ضریب تبیین، F  آزمون اعتبار ضریب همبستگی، p سطح خطا، B شیب خط رگرسیون، Beta شیب استاندارد شده خط رگرسیون و t آزمون معنی داری شیب و عرض از مبداء خط رگرسیون می باشند.

[۱۰] . معمولاً پیش­بین­ها با هم همبستگی دارند و نقش یکدیگر را تا حدی کنترل می کنند. با حداقل رساندن تکرار یا افزونگی (Partial Redundancy) می توان دقت پیش بینی را افزایش داد (سرمد، ۱۳۸۴: ۳۰۵).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه ۴ تهران ۱۰۰صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *