دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان

دانلود پایان نامه

جدول 1 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن

شاخصهای آماری

سن

فراوانی درصد فراوانی
19-16 24 24
22-19 41 41
25-22 22 22
28-25 8 8
31-28 3 3
31 و بیشتر 2 2
كل 100 100

نمودار 1 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن

 

با توجه به توزیع سنی افراد مورد بررسی مشخص شد كه 41درصد افراد در گروه سنی                 22-19 قرار گرفتند ، این گروه سنی بیشترین فراوانی را دارند از طرف دیگر مشاهده گردید.  2 درصد از افراد در گروه سنی 31 سال و بیشتر قرار گرفته اند.

 

 

جدول 2 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنس

شاخصهای آماری

جنس

فراوانی درصد فراوانی
مرد 82 82
زن 18 18
كل 100 100

 

نمودار 2 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنس

 

با توجه به توزیع افراد مورد بررسی بر حسب جنس مشخص شد 82 درصد شركت كنندگان مرد و 18 درصد زن بودند.

 

 

جدول 3 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات

شاخصهای آماری

تحصیلات

فراوانی درصد فراوانی
زیر دیپلم 23 23
دیپلم 31 31
فوق دیپلم و دانشجوی فوق دیپلم 24 24
لیسانس و دانشجوی لیسانس 16 16
فوق لیسانس و بالاتر 6 6
كل 100 100

 

نمودار 3 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات

هنگامی كه توزیع نمونه مورد بررسی را برحسب تحصیلات ترسیم نمودیم (جدول شماره 3) مشاهده گردید 31درصد از افراد مورد بررسی از نظر تحصیلات دارای دیپلم بودند ، بعد ازاین گروه افرادی كه دانشجوی فوق دیپلم یادارای مدرك فوق دیپلم بودند با اختصاص 24 درصد به خود در رتبه دوم قرارگرفتند. هیچ یك از افراد مورد بررسی دارای تحصیلات حوزوی نبودند.

جدول 4 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رتبه تولد

شاخصهای آماری

رتبه تولد

فراوانی درصد فراوانی
اول 30 30
دوم 22 22
سوم 26 26
چهارم 11 11
پنجم و بالاتر 9 9
بدون پاسخ 2 2
كل 100 100

نمودار 4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رتبه تولد

جدول شماره 4 توزیع افراد مورد بررسی رابرحسب رتبه تولد آنان بیان می كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می شود 30درصد از افراد مورد بررسی فرزند اول خانواده بودند و بعد از آن فرزندان سوم خانواده با 26 درصد در رتبه دوم قرارگرفتند. 9درصد از افراد در رتبه تولد پنجم وبیشتر قرار گرفتند.

 

جدول 5: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات پدر

شاخصهای آماری

تحصیلات پدر

فراوانی درصد فراوانی
بی سواد 3 3
ابتدایی 7 7
راهنمایی 7 7
دبیرستان 9 9
دیپلم 30 30
فوق دیپلم 15 15
لیسانس 14 14
فوق لیسانس 9 9
دكتری 4 4
تحصیلات حوزوی 1 1
بدون پاسخ 1 1
كل 100 100

نمودار 5 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات پدر

جدول شماره 5 توزیع افراد مورد بررسی را بر حسب تحصیلات پدر بیان می كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می‌شود تحصیلات پدر در 30درصد از افراد دیپلم بود و بعد ازآن تحصیلات فوق دیپلم با 15 درصد در رتبه دوم قرار گرفت.              در 1 درصد از افراد تحصیلات پدر حوزوی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات مادر

شاخصهای آماری

تحصیلات مادر

فراوانی درصد فراوانی
بی سواد 4 4
ابتدایی 10 10
راهنمایی 8 8
دبیرستان 14 14
دیپلم 35 35
فوق دیپلم 13 13
لیسانس 13 13
فوق لیسانس 3 3
كل 100 100

نمودار 6 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات مادر

جدول شماره 6 توزیع افراد مورد بررسی را بر حسب تحصیلات مادر بیان می كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می‌شود تحصیلات مادر در 35 درصد از افراد دیپلم بود و بعد ازآن تحصیلات دبیرستان با 14 درصد در رتبه دوم قرار گرفت.              در 3 درصد از افراد تحصیلات مادر فوق لیسانس بود.

جدول 7 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب شغل پدر

شاخصهای آماری

شغل پدر

فراوانی درصد فراوانی
دولتی 18 18
آزاد 45 45
نظامی 9 9
فنی و مهندسی 8 8
بازنشسته 10 10
دانشگاهی 3 3
فوت شده 6 6
سایر 1 1
كل 100 100

نمودار 7 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب شغل پدر

جدول شماره 7 توزیع افراد مورد بررسی را بر حسب شغل پدر بیان می كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می‌شود شغل پدر در 45 درصد از افراد آزاد بود و بعد ازآن مشاغل دولتی با 18 درصد در رتبه دوم قرار گرفت. در 1 درصد از افراد شغل پدر هیچكدام از موارد فوق نبود.

جدول 8 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب شغل مادر

شاخصهای آماری

شغل مادر

فراوانی درصد فراوانی
شاغل دائمی 17 17
شاغل موقت 4 4
بازنشسته 8 8
مشغول تحصیل 2 2
خانه دار 68 68
بدون پاسخ 1 1
كل 100 100

نمودار 8 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب شغل مادر

جدول شماره 8 توزیع افراد مورد بررسی را بر حسب شغل مادر بیان می كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می‌شود شغل مادر در 68 درصد از افراد خانه‌دار بود . 17 درصد شاغل دائمی بودند كه در رتبه دوم قرار گرفتند. 1 درصد به این سئوال پاسخ ندادند.

جدول 9 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تعداد اعضای خانواده

شاخصهای آماری

تعداد اعضای خانواده

فراوانی درصد فراوانی
سه نفر كمتر 10 10
چهار تا پنج نفر 60 60
شش تا هفت نفر 24 24
هشت تا نه نفر 5 5
بدون پاسخ 1 1
كل 100 100

 

نمودار 9: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب تعداد اعضای خانواده

 

جدول شماره 9 توزیع افراد مورد بررسی را بر حسب تعداد اعضای خانواده بیان می‌كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می‌شود در60 درصد از افراد مورد بررسی تعداد اعضای خانواده 4 تا 5 نفر بود و 24 درصد، 6 تا 7 نفر كه در رتبه دوم قرار گرفتند. 1درصد به این سئوال پاسخ ندادند.

جدول 10 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب نوع سكونت

شاخصهای آماری

نوع سكونت

فراوانی درصد فراوانی
شخصی 80 80
استیجاری 13 13
سازمانی 1 1
سایر 4 4
بدون پاسخ 2 2
كل 100 100

نمودار 10 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب نوع سكونت

جدول شماره 10 توزیع افراد مورد بررسی را بر حسب نوع سكونت بیان می‌كند. براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می‌شود 80 درصد از افراد مورد بررسی منزل شخصی داشتند و 13 درصد منزل استیجاری داشتند كه در رتبه دوم قرار گرفتند. همچنین1درصد از شركت كنندگان منزل سازمانی داشتند.

جدول 11 : توزیع فروانی نمونه مورد بررسی بر حسب داشتن رایانه شخصی

شاخصهای آماری

داشتن رایانه شخصی

فراوانی درصد فراوانی
خیر 17 17
بلی 83 83
كل 100 100

 

نمودار 11: توزیع فروانی نمونه مورد بررسی بر حسب داشتن رایانه شخصی

 

با توجه به جدول 11 و نمودار 11 ، 83درصد شركت كنندگان رایانه شخصی داشتند و 17درصد آنها رایانه شخصی نداشتند.

 

 

جدول 12 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب علت استفاده از كافی نت

علت استفاده از كافی‌نت

شاخصهای آماری

فراوانی درصد فراوانی
نداشتن رایانه (1) 17 17
ارزانی (2) 18 18
شركت در جمع دوستان (3) 33 33
عدم پذیرش خانواده (4) 13 13
1 و 3 3 3
1 و 4 1 1
2 و 3 و 4 5 5
1 و 2 و 3 1 1
1 و 3 و 4 1 1
بدون پاسخ 7 7

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 12: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب علت استفاده از كافی نت

 

جدول شماره 12 توزیع افراد مورد بررسی را بر حسب علت استفاده از كافی‌نت بیان می كند . براساس اطلاعات بدست آمده مشاهده می شود 33درصد افراد علت استفاده از كافی‌نت را شركت در جمع دوستان ذكر كرده‌اند ،  عامل ارزانی با 18 درصد در رتبه دوم قرار گرفت. 1 درصد از افراد نداشتن رایانه و عدم پذیرش خانواده به طور مشترك 1 درصد نداشتن رایانه ، ارزانی ، شركت در جمع دوستان به طور مشترك و 1 درصد نداشتن رایانه ، شركت در جمع دوستان وعدم پذیرش از طرف خانواده به طور مشترك را علت استفاده خود را از كافی‌نت ذكر كردند.

 

 

 

جدول 13 :توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب سن در دوگروه معتاد به اینترنت و سالم

شاخصهای آماری

سن

گروهها كل درصد فراوانی
معتاد به اینترنت سالم
19-16 14 10 24 24
22-19 20 21 41 41
25-22 10 12 22 22
28-25 1 7 8 8
31-28 1 2 3 3
34-31 0 0 0 0
37-34 0 1 1 1
37 و بیشتر 1 0 1 1
كل 47 53 100 100

 

با توجه به آزمون انجام شده (t) ، 26/6=t و 26/0=p ، می توان گفت كه بین سن و اعتیاد به اینترنت رابطه آماری معنی‌داری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

جدول 14 : میانگین وانحراف استاندارد در دو گروه سالم و معتاد به اینترنت

شاخصهای آماری

گروهها

میانگین انحراف استاندارد
سالم 84/21 62/3
معتاد به اینترنت 23/20 49/3

با توجه به جدول میانگین سنی افراد معتاد به اینترنت 23/20 سال و افراد سالم 84/21 سال بود.

 

جدول 15 : :توزیع فراوانی نمونه موردبررسی برحسب جنس در دوگروه معتاد به اینترنت و سالم

شاخصهای آماری

جنس

گروهها كل درصد فراوانی
معتاد به اینترنت سالم
مرد 36 46 82 82
زن 11 7 18 18
كل 47 53 100 100

 

با استفاده از آزمون آماری انجام شده (X2) ، 44/38 = X2 و 54/0=P می توان گفت كه بین جنسیت و اعتیاد به اینترنت رابطه آماری معنی‌داری وجود ندارد.

 

 

جدول 16 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات در دو گروه معتاد به اینترنت و سالم

شاخصهای آماری

تحصیلات

گروهها كل درصد فراوانی
معتاد به اینترنت سالم
زیر دیپلم 14 9 23 23
دیپلم 13 18 31 31
فوق دیپلم و دانشجوی فوق دیپلم 12 12 24 24
لیسانس و دانشجوی لیسانس 6 10 16 16
فوق لیسانس و بالاتر 2 4 6 6
تحصیلات حوزوی 0 0 0 0
كل 47 53 100 100

 

با استفاده از آزمون آماری انجام شده () ،  549/0=P ، می‌توان گفت كه بین تحصیلات و اعتیاد به اینترنت رابطه آماری معنی‌داری وجود ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

جدول 17 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب سن دردو گروه دارای اختلال سلامت روان و سالم

 شاخصهای آماری

سن

گروهها كل درصد فراوانی
دارای اختلال سالم
19-16 12 12 24 24
22-19 19 22 41 41
25-22 8 14 22 22
28-25 2 6 8 8
31-28 2 1 3 3
34-31 0 0 0 0
37-34 0 1 1 1
37 و بیشتر 1 0 1 1
كل 44 56 100 100

 

با استفاده از آزمون آماری انجام شده (t) ، 66/0 =t و 51/0=P می توان گفت بین سن و اختلال سلامت روان رابطه آماری معنی‌داری وجود ندارد.

جدول 18 : میانگین وانحراف استاندارد در دو گروه سالم و معتاد به اینترنت

گروهها میانگین انحراف استاندارد
سالم 30/21 51/3
دارای اختلال سلامت روان 81/20 81/3

با توجه به جدول میانگین سنی افراد دارای اختلال سلامت روان 81/20 و افراد سالم 30/21 سال بود.

جدول 19 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب جنس در دو گروه دارای اختلال سلامت روان و سالم

شاخصهای آماری

جنس

گروهها كل درصد فراوانی
دارای اختلال سالم
مرد 37 45 82 82
زن 8 10 18 18
كل 42 52 94 100

با استفاده از آزمون آماری انجام شده () ، 44/38= و 23/0=P می توان گفت بین جنسیت و اختلال سلامت روان رابطه آماری معنی‌داری وجود ندارد.

 

جدول 20 : توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات در دو گروه دارای اختلال سلامت روان و سالم

شاخصهای آماری

تحصیلات

گروهها كل درصد فراوانی
دارای اختلال سالم
زیر دیپلم 11 12 23 23
دیپلم 15 16 31 31
فوق‌دیپلم ودانشجوی فوق‌دیپلم 10 14 24 24
لیسانس و دانشجوی لیسانس 6 10 16 16
فوق لیسانس و بالاتر 2 4 6 6
تحصیلات حوزوی 0 0 0 0
كل 44 56 100 100

 

با استفاده از آزمون آماری انجام شده ( ) ،  23/0=P ،می‌توان گفت بین تحصیلات و اختلال سلامت روان رابطه آماری معنی‌داری وجود ندارد .

جدول 21 : آمار توصیفی شاخصهای مختلف SCL-90-R

شاخصهای آماری

معیارهای

SCL-90-R

تعداد میانگین میانه نما انحراف استاندارد حداقل نمره حداكثر نمره
افسردگی 100 96/0 84/0 31/0 66/0 0 62/2
جسمانی‌سازی 100 74/0 58/0 0 63/0 0 67/2
روان پریش 100 79/0 6/0 4/0 66/0 0 90/2
اضطراب 100 92/0 85/0 0 68/0 0 50/2
وسواس 100 95/0 900/0 5/0 66/0 0 80/2
حساسیت بین فردی 100 92/0 83/0 11/0 68/0 0 89/2
فوبیا 100 45/0 28/0 0 57/0 0 57/2
خصومت 100 99/0 83/0 83/0 81/0 0 67/3
پارانویا 100 32/1 33/1 67/0 78/0 0 17/3
سئوالات اضافی 100 04/1 85/0 29/0 74/0 0 43/3

 

جدول 22 :  آمارتوصیفی شاخصهای اعتیاد به اینترنت

شاخصهای آماری

اعتیاد به اینترنت

تعداد میانگین میانه نما انحراف استاندارد حداقل نمره حداكثر نمره
اعتیاد به اینترنت 100 49/3 00/4 00/5 36/2 0 00/8

 

 

 

جدول 23 : ضریب همبستگی نمره اعتیاد به اینترنت با مقیاس های                     9 گانه SCL-90-R

شاخصهای آماری

SCL-90-R

فراوانی ضریب همبستگی سطح معنی داری
افسردگی 100 **437/0 001/0
جسمانی سازی 100 **537/0 001/0
روان پریش 100 **475/0 001/0
اضطراب 100 **601/0 001/0
وسواس 100 **469/0 001/0
حساسیت بین فردی 100 **522/0 001/0
فوبیا 100 **366/0 001/0
خصومت 100 **518/0 001/0
پارانویا 100 **398/0 001/0

 

جدول 23 نتایج حاصل از آزمون معنی داری همبستگی پیرسون در مورد ارتباط بین اختلال اعتیاد به اینترنت و مقیاس های SCL-90-R را نشان می دهد. همانطور كه مشاهده می شود ضریب همبستگی اختلال اعتیاد به اینترنت با افسردگی  437/0 ، با جسمانی سازی ، 537/0، با روان پریشی 475/0 ، با اضطراب 601/0 ، با وسواس  469/0 ، با حساسیت بین فردی  523/0 ، با فوبیا 366/0 ، با خصومت  618/0 و پارانویا 398/0 می باشد. ملاحظه می شود در تمام موارد 001/0P< است. بنابراین می توان گفت بین تمام مقیاس های نه گانه SCL-90-R و اعتیاد به اینترنت رابطة آماری معنی‌داری وجود دارد.

جدول 24 : خلاصه تجزیه تحلیل مقایسه میانگین ها در دو گروه دارای اختلال سلامت روان و سالم در پرسشنامه SCL-90-R

شاخصهای آماری

سلامت روان

تعداد میانگین انحراف استاندارد t سطح معنی‌داری
نمره اعتیاد به اینترنت سالم 56 42/2 10/2 8/5 001/0
معتاد 44 84/4 98/1

 

طبق جدول 24 ملاحظه می شود، طبق معیارهای SCL-90-R ،  44 نفر دارای اختلال سلامت روان بوده اند،  56 نفر از سلامت روانی برخوردار بوده اند ، همچنین ملاحظه می شود ( 001/0P<) . بنابراین می توان گفت بین سلامت روان و اعتیاد به اینترنت رابطة آماری معنی‌دار وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعین به كافی نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *