دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان

دانلود پایان نامه

  • جامعه آماری :

جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. مزیبت انتخاب یک نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع مالی است.


۲- نمونه آماری :

نمونه آماری این پژوهش گروهی از جوانان در شهر مشهد هستند که پرسشنامه در اختیار هریک از آنها قرار داده شده تا نظر خود را در مورد یک یک سؤالات بدهند.

۳- روش و محاسبه حجم نمونه :

در این پژوهش برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه مورد نظر ۲۰۰ نفر انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

یافته های  پـژوهش

بررسی و توصیف و تحلیل  داده ها

الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها :

در این پژوهش که بین اعتیاد در جوانان و سایر موارد از جمله فقر مالی، پایگاه اجتماعی، کنترل والدین و … تفاوت معناداری وجود دارد.

ب) تحلیل داده ها :

۱) جنسیت

جنسیت مرد زن جمع
فراوانی ۱۲۵ ۷۵ ۲۰۰
درصد ۵/۶۲ ۵/۳۷ ۱۰۰

 

۲) سن

سن کمتر از ۲۵ سال بین ۲۵ تا ۳۰ سال بیشتر از ۳۰ سال جمع
فراوانی ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۲۰۰
درصد ۰/۵۰ ۰/۳۵ ۰/۱۵ ۱۰۰

 

 

۳) وضعیت تأهل

وضعیت تأهل مجرد متأهل جمع
فراوانی ۱۱۶ ۸۴ ۲۰۰
درصد ۰/۵۸ ۰/۴۲ ۱۰۰

 

 

۴) وضعیت اشتغال

وضعیت اشتغال بیکار شاغل جمع
فراوانی ۱۳۲ ۰/۶۶ ۲۰۰
درصد ۶۸ ۰/۳۴ ۱۰۰

 

 

۵)رشته تحصیلی

 

رشته تحصیلی حسابداری تاریخ تمدن فقه و مبانی حقوق زبان و ادبیات فارسی مدیریت دولتی مطالعات خانواده
فراوانی ۴۵ ۲۵ ۳۵ ۳۰ ۴۰ ۲۵
درصد ۵/۲۲ ۵/۱۲ ۵/۱۷ ۰/۱۵ ۰/۲۰ ۵/۱۲

 

۶) مقطع تحصیلی

 

مقطع تحصیلی کاردانی کارشناسی جمع
فراوانی ۱۲ ۱۸۸ ۲۰۰
درصد ۰/۶ ۰/۹۴ ۱۰۰

۷) ورودی سال

 

ورودی سال ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ جمع
فراوانی ۳۷ ۵۹ ۷۱ ۳۳ ۲۰۰
درصد ۵/۱۸ ۵/۲۹ ۵/۳۵ ۵/۱۶ ۱۰۰

 

 

۸) میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده

 

میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده کمتر از ۳۰۰ هزار تومان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان جمع
فراوانی ۲۲ ۱۰۴ ۷۴ ۲۰۰
درصد ۰/۱۱ ۰/۵۲ ۰/۳۷ ۱۰۰

 

۹) تعداد اعضاء خانواده

 

تعداد اعضاء خانواده کمتر از ۴ نفر بین ۴ تا ۸ نفر بیشتر از ۸ نفر جمع
فراوانی ۱۰۵ ۶۵ ۳۰ ۲۰۰
درصد ۵/۵۲ ۵/۳۲ ۰/۱۵ ۱۰۰

 

 

۱۰) میزان تمایل جوانان به مواد مخدر

 

میزان  تمایل جوانان به مواد مخدر خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۱ ۲۰ ۳۵ ۱۰۶ ۳۸ ۲۰۰
درصد ۵/۰ ۰/۱۰ ۵/۱۷ ۵/۵۳ ۵/۱۹ ۱۰۰

 

بین اعتیاد جوانان و میزان تمایل جوانان به مواد مخدر تفاوت معناداری وجود دارد

 

۱۱) میزان تأثیر قشر اجتماعی

 

میزان  تأثیر قشر اجتماعی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۱۹ ۵۹ ۳۹ ۷۱ ۱۲ ۲۰۰
درصد ۵/۹ ۵/۲۹ ۵/۱۹ ۵/۳۵ ۰/۶ ۱۰۰

بین  اعتیاد جوانان و قشر اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد

۱۲) میزان تأثیر فقر مالی

 

میزان تأثیر فقر مالی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۲ ۲۲ ۳۲ ۱۰۶ ۳۸ ۲۰۰
درصد ۰/۱ ۰/۱۱ ۰/۱۶ ۰/۵۳ ۰/۱۹ ۰/۱۰۰

بین اعتیاد جوانان و فقر مالی تفاوت معناداری  وجود دارد

۱۳) میزان تأثیر کمبود امکانات گذران اوقات فراغت

 

میزان  تأثیر قشر اجتماعی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۷ ۳۵ ۴۵ ۸۵ ۲۸ ۲۰۰
درصد ۵/۳ ۵/۱۷ ۵/۲۲ ۵/۴۲ ۰/۱۴ ۱۰۰

بین  اعتیاد جوانان و کمبود امکانات کذران اوقات فراغت  تفاوت معناداری وجود دارد

 

۱۴) میزان تأثیر پایگاه اجتماعی

 

میزان تأثیر پایگاه اجتماعی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۵ ۲۲ ۳۴ ۱۰۱ ۳۸ ۲۰۰
درصد ۵/۲ ۰/۱۱ ۰/۱۷ ۵/۵۰ ۰/۱۹ ۰/۱۰۰

بین اعتیاد جوانان و پایگاه اجتماعی  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

۱۵) میزان تأثیر اعتقادات مذهبی

 

میزان تأثیر اعتقادات مذهبی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۴ ۲۴ ۳۲ ۹۸ ۴۲ ۲۰۰
درصد ۰/۲ ۰/۱۲ ۰/۱۶ ۰/۴۹ ۰/۲۱ ۱۰۰

بین  اعتیاد جوانان و اعتقادات مذهبی  تفاوت معناداری وجود دارد

 

۱۶) میزان تأثیر محیط

 

میزان تأثیر محیط خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۶ ۲۶ ۴۱ ۸۹ ۳۸ ۲۰۰
درصد ۰/۳ ۰/۱۳ ۵/۲۰ ۵/۴۴ ۰/۱۹ ۱۰۰

بین اعتیاد جوانان و تأثیر محیط  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

۱۷) میزان تأثیر امید به آینده شغلی

میزان تأثیر محیط خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۶ ۲۶ ۴۱ ۸۹ ۳۸ ۲۰۰
درصد ۰/۳ ۰/۱۳ ۵/۲۰ ۵/۴۴ ۰/۱۹ ۱۰۰

بین  اعتیاد جوانان و امید به آینده شغلی  تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

۱۸) میزان تأثیر رسانه ها

میزان تأثیر رسانه ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۸ ۵۸ ۳۳ ۷۷ ۲۴ ۲۰۰
درصد ۰/۴ ۰/۲۹ ۵/۱۶ ۵/۳۸ ۰/۱۲ ۰/۱۰۰

بین اعتیاد جوانان و رسانه ها تفاوت معناداری  وجود دارد

۱۹) میزان تأثیر از هم گسیختگی خانواده

میزان تأثیر از هم گیسختگی خانواده خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۴ ۱۹ ۳۳ ۹۷ ۴۷ ۲۰۰
درصد ۰/۲ ۵/۹ ۵/۱۶ ۵/۴۸ ۵/۲۳ ۱۰۰

بین  اعتیاد جوانان و از هم گسیختگی خانواده  تفاوت معناداری وجود دارد

 

۲۰) میزان تأثیر کنترل والدین

میزان تأثیر کنترل والدین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۵ ۱۷ ۲۸ ۱۱۱ ۳۹ ۲۰۰
درصد ۵/۲ ۵/۸ ۰/۱۴ ۵/۵۵ ۵/۱۹ ۰/۱۰۰

بین اعتیاد جوانان و کنترل والدین  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

۲۱) میزان تأثیر روابط والدین با فرزندان

میزان تأثیر روابط والدین با فرزندان خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۱ ۱۲ ۳۷ ۱۰۵ ۴۵ ۲۰۰
درصد ۵/۰ ۰/۶ ۵/۱۸ ۵/۵۲ ۵/۲۲ ۱۰۰

بین  اعتیاد جوانان و روابط والدین با فرزندان تفاوت معناداری وجود دارد

۲۲) میزان تأثیر در دسترس بودن مواد مخدر

میزان تأثیر در دسترس بودن مواد مخدر خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۳ ۱۹ ۳۵ ۱۰۱ ۴۲ ۲۰۰
درصد ۵/۱ ۵/۹ ۵/۱۷ ۵/۵۰ ۰/۲۱ ۰/۱۰۰

بین اعتیاد جوانان و کنترل و در دسترس بودن مواد مخدر  تفاوت معناداری  وجود دارد

 

۲۳) میزان تأثیر عوامل وراثتی

میزان تأثیر عوامل وراثتی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۹ ۶۷ ۴۱ ۶۸ ۱۵ ۲۰۰
درصد ۵/۴ ۵/۳۳ ۵/۲۰ ۰/۳۴ ۵/۷ ۱۰۰

بین  اعتیاد جوانان و کم توجهی خانواده  تفاوت معناداری وجود دارد

 

۲۴) میزان تأثیر کم توجهی خانواده

میزان تأثیر کم توجهی خانواده خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع
فراوانی ۴ ۳۹ ۳۸ ۸۵ ۳۱ ۲۰۰
درصد ۰/۲ ۵/۱۹ ۰/۱۹ ۵/۴۲ ۵/۱۵ ۰/۱۰۰

بین اعتیاد جوانان و عوامل وراثتی تفاوت معناداری  وجود دارد

۱) جنسیت

 

۲) سن

۳) وضعیت تأهل

 

۴) وضعیت اشتغال


۵) رشته تحصیلی

 

۶) مقطع تحصیلی

۷) ورودی سال

 

۸) میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده

۹) تعداد اعضاء خانواده

 

۱۰) میزان تمایل جوانان به مواد مخدر

۱۱) میزان تأثیر قشر اجتماعی

 

۱۲) میزان تأثیر فقر مالی

۱۳) میزان تأثیر کمبود امکانات گذران اوقات فراغت

 

۱۴) میزان تأثیر پایگاه اجتماعی

 

۱۵)  میزان تأثیر اعتقادات مذهبی

 

۱۶) میزان تأثیر محیط

۱۷)  میزان تأثیر امید به آینده شغلی

 

۱۸) میزان تأثیر رسانه ها

۱۹)  میزان تأثیر از هم گسیختگی خانواده

 

۲۰) میزان تأثیر کنترل والدین

۲۱) میزان تأثیر روابط والدین با فرزندان

 

۲۲) میزان تأثیر در دسترس بودن مواد مخدر

۲۳) میزان تأثیر عوامل وراثتی

۲۴) میزان تأثیر کم توجهی خانواده


 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *