دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی تحزب


دانلود پایان نامه

در این ارتباط توجه به مطالب زیر ضروری است:

1ـ تحزب

تحزب، اگر چه بعنوان بهترین بستر برای بسط رقابت‌های سیاسی در گسترة جوامع غربی معرفی شده است؛ اما نمی‌تواند به مثابه تنها نسخه ممكن برای علاج سایر جوامع تلقی شود. در این خصوص چند دیدگاه مطرح شده كه تركیبی از آنها می‌تواند راهگشای ما در بحث حاضر باشد:

نخست: اندیشه‌گرانی كه معتقدند پیچیدگی حیات سیاسی در عصر حاضر منجر شده تا دیگر افراد به تنهایی و به صورت مستقیم نتوانند از عهده رسالت مهم «مشاركت سیاسی» و ورود به عرصه «رقابت» برای تحقق خواسته‌هایشان برآیند، لذا وجود نهادهای «فراشخصی» كاملاَ ضروری است. از این دیدگاه حزب، اگرچه دارای حجیت نیست، اما به عنوان یكی از راهكارهایی كه میتواند به نیاز فوق پاسخ گوید، مطرح است.

وربا، نای و كیم در «مشاركت و مساوات سیاسی» در واقع در مقام بیان همین مطلب هستند و نشان میدهند كه عصر «فردگرایی» (در عرصه رقابت سیاسی) به سر آمده و ضرورت نهادسازی كاملاً حس میشود.

دوم: اندیشه گرانی كه تحزب برای آنها اصالت دارد و بر این گمانند كه رقابت سیاسی و بسط مشاركت بدون تأسیس چنین نهادهایی اساساً ممكن نیست.

این طیف، خود مشتمل بر دو گروه می‌باشد؛ كسانی كه حزب را به مثابه پدیده‌ای مثبت ارزیابی كرده و همچون «لاپالومبارا» و «واینر» آنرا مبنای «توسعه سیاسی» قلمداد می‌كنند. گروه دیگر، پیروان «دوتوكویل» و «میخلز» را شامل می‌شود كه قایل به «شرارت ذاتی» حزب هستند، اما حیات سیاسی را بدون آن ممكن نمی‌بیند، لذا به عنوان شر ضروری آنرا می‌پذیرند.

سوم: این دیدگاه نه متوجه «ساختار حزبی» بلكه «نتایج» ناشی از تخریب است، لذا به جای تاكید بر روی «حزب» بر وجود نهادهایی تاكید دارد كه بتواند همان كار ویژه‌ها را به انجام رساند.

مهمترین كار ویژه‌های موردنظر برای این نهاد عبارتند از:

ـ داشتن ارتباط با افكار عمومی و استعانت جستن از توان عمومی در راستای اهداف خود.

ـ داشتن حق معرفی نامزد برای مناسب مختلف.

ـ ارائة طرح و برنامه برای ادارة سازمان مربوطه، همراه با نقد برنامه موجود.

ـ امكان ارائة‌ آموزش برای نسل آینده و جذب نیرو.

ـ امكان دست یابی به قدرت بدون توسل به زور.

و در یك كلام، حزب، نهادی قانونی به شمار می‌آید كه می‌تواند از رهگذر اجرای سیاست‌های فوق‌الذكر راه را برای كسب قدرت و تصدی زمام امور هموار سازد.

نتیجه‌ای كه دیدگاه سوم بر آن تاكید دارد این است كه حیات سیاسی – اجتماعی در عصر حاضر نیازمند وجود نهادهایی است كه بتواند وظایف فوق را به انجام رساند. لذا هر واحد سیاسی می‌تواند و باید با توجه به مقتضیات زمانی و مكانی خود به تأسیس نهادهایی همت گمارد كه این مهم را به انجام رساند. «تحزب» یكی از الگوهای ممكن در این زمینه است كه غرب آنرا تجربه كرده و می‌تواند از سوی دیگر سیستم‌های سیاسی، رد، تأیید یا اصلاح شود. مهم، آنست كه بدانیم عمر الگوهایی كه یك نوع «مهندسی سیاسی» به سبك استالین را مدنظر دارند به پایان رسیده و «قالب‌گیری» كلیه افراد و گروه‌ها، حتی در قالبی به نام حزب، نمی‌تواند استراتژی موفقی ارزیابی گردد.

به همین خاطر، ضروری است كه حتی پروسه انتخابات نیز در بستری تعریف و به اجرا گذارده شود كه از حیث كاركردی، حداقل موارد پنجگانه یاد شده را در بر می‌گیرد، تنها، در این صورت است كه در ورای الگوهای متفاوت و رفتار سیاسی می‌توان به معانی دست یافت كه حكایت از وجود عنصر «رقابت» در جوهره سیاست گذاری ملی دارد.

تجربه سیاسی ایران نیز به نوعی موید همین معناست، اینكه واقعیت «تحزب» نتوانسته با مبانی فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی همساز گردد، علل متفاوتی می‌تواند داشته باشد كه در افراطی‌ترین رویكرد به تعلق خاطر فرهنگی جامعه ایرانی به «فرهنگ استبداد شرقی» از آن تعبیر شده است.

گذشته از نقدهایی كه به نظریه «استبداد شرقی» وارد گردیده و اعتبار آنرا مخدوش می‌سازد، این واقعیت‌ كه گویی «رفتار سیاسی» در جامعه ایرانی با الگوی حزبی سازگاری ندارد، غیر قابل انكار می‌نماید و همین امر ما را وا میدارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهكارهای بدیل بپردازیم. راهكارهایی كه بتواند كار ویژه‌های مشابهی را پدید آورند و بدین ترتیب ضمن صیانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سیاسی» ما نیز بگنجند.

این نتیجه‌گیری از بطن رویكرد سوم برمی‌خیزد، لذا ضمن نفی استبداد، دلیلی نیز برای «الگوی تحزب» قائل نیست، به عبارت دیگر «ضرورت ذاتی» تحزب، چنان كه بعضی ادعا نموده‌اند محل تردید می‌باشد.

 


2ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت

دومین مشخصه‌ای كه برای «نهادمندی»، توجه به آن ضروری است، نهادمندی اصول رفتاری در قالب «قانون» می‌باشد. این حقیقت كه ایجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاست» ممكن نیست دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد كه فصل الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمایند.

«زونیس»[16] بر این اصل مهم در تحلیل تحزب در ایران تاكید بسیار دارد و مدعی است كه به علت عدم نهادینگی رقابت سیاسی در ایران، نوعی «بی‌اعتمادی» شكل گرفته است كه بنیان «رقابت سیاسی» را متزلزل می‌سازد، به عقیده وی، نخبگان ایرانی كه در جریان فعالیتهای سیاسی قرار داشته‌اند، همزمان با افزایش تجربه كاری‌شان، از میزان اعتمادشان به «قانونمندی» رفتارهای سیاسی، كاهش یافته و در نتیجه  «رقابت» را میدانی خطیر و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد می‌یافته‌اند.

مطابق پژوهش میدانی كه وی در ارتباط با 105 تن از نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی انجام داده این كاهش اعتماد به خوبی قابل استنتاج است. همین امر موجب میشود تا «امنیت» بازیگران كاهش یابد و در نتیجه در رقابت سیاسی» از محتوای اصلی خود خارج گردد.

بنابراین «قانونمندی» و نهادینه كردن قواعد بازی در چارچوب «اصول قانونی» دارای دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌های سیاسی می‌باشد و از یك طرف ایجاد اعتماد می‌نماید و از طرف دیگر «امنیبت سازی» می‌نماید و بدون این دو، رقابت واقعی معنا و مفهومی ندارد.

آقای علی رضا قلی در كتاب «جامعه شناسی خودكامگی» در تحلیل جامعه شناختی خودكامگی بر بعد « امنیتی» مسأله تاكید كرده و اظهار می‌كند:

«افرادی كه در نظام حاكم در گذشته زندگی می‌كردند و از هر طبقه و قشری كه بودند از هیچ امنیت نسبی برخوردار نبودند و به تبع مردم نیز و … امنیتی نداشتند.»

اما در تحلیلی كه زونیس به انجام رسانده این عدم احساس امنیت با سطح فعالیت افراد و گروه‌ها سنجیده شده و مؤلف نشان داده است كه ارتقای سطح فعالیتهای سیاسی به بسط ناامنی منجر شده كه ریشه در «نبودن یا عدم اجرای قانون» دارد.

 

میزان تأثیر احساس ناامنی در فعالیتهای سیاسی (درصد)

احساس عدم امنیت سطح فعالیت
ـ
كم زیاد
كم 8/56 5/40
زیاد 2/43 5/59
تعداد 88 79
جمع 100 100

 

Source: the political Elite of Iran. P. 238

 

5ـ فرهنگ مشاركتی

بحث از فرهنگ در كلیه شئون حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان جاری است و آنگونه كه اندیشه‌گران اجتماعی معاصر اظهار داشته‌اند تمامی پدیده‌ها اعم از انسانی یا طبیعی بر بستر فرهنگی قرار دارند كه در حكم بنیان اصلی پدیده‌ها و رفتارها به شمار می‌آید. با این توصیف معلوم میشود كه «رقابت سیاسی»، نیز محتاج وجود فرهنگ سیاسی است كه بتواند بستر مناسب را برای مشاركت و رقابت فراهم آورد. بدین معنا كه، باورها و التزامات قانونی ـ عقلی مذكور باید به مثابه هنجارهایی حساس و مهم در بطن فرهنگ سیاسی نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتیجه‌بخش باشند.

از این دیدگاه می‌توان به طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در موضوع «رقابت سیاسی» اشاره داشت كه فصل مشترك تمامی آنها، این است كه در درون فرهنگ ایرانی عناصری وجود دارد كه به نوعی راه را بر مشاركت و رقابت سیاسی سد مینماید.

عواملی چون استبدادطلبی، فرد محوری، مخفی‌كاری، روحیه غیر جمعی و مواردی از این قبیل كه گذشته از صحت و یا سقمشان ضعف مشاركت را در نبود یا ضعف فرهنگ سیاسی جستجو می‌نمایند. نكته مهم در بحث از فرهنگ، شیوع این هنجارها و عدم اختصاص آنها به گروه یا حزب خاصی است؛ چرا كه در این صورت نمی‌توان توقع داشت رقابت سیاسی، به عنوان بازی‌ای كه بازیگران آن، اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت كاملی به اجرا درآید. بنابراین، باید بسط فرهنگ مشاركتی را در پیكره هرم اجتماعی، به مثابه یكی از لوازم و مقومات «رقابت سیاسی» تلقی نمود. متأسفانه شاخصه‌های فرهنگی این بعد، در جامعه ما وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند.

تفاوت چشمگیر، بین نرخ مواد، بهره‌مندی از تسهیلات اجتماعی، نوع معیشت و اشتغال خاطر افراد در ایران تا آنجاست كه می‌توان ادعا كرد برای برخی مشاركت، همچون یك نیاز اولیه و برای عده‌ای نیاز تشریفاتی و برای برخی مقوله‌ای بی‌ارزش است.

شایان ذكر است كه مشكلات اقتصادی اجتماعی از این توانایی برخوردارند كه مشاركت و رقابت سیاسی را از منظومه خواست‌های مردم به در كرده، بدین ترتیب اقبالی برای حضور وجود نداشته باشد، معنای كلام فوق آنست كه «رقابت سیاسی» نیازمند وجود بستر فرهنگی ویژه‌ای است كه در آن شهروندان، مشاركت و رقابت را امری خطیر و نیازی مهم تلقی می‌نمایند. و این امر میسر نیست، مگر آنكه فضای ذهنی و مادی متناسب با آن فراهم آید، طبیعی است كه توده‌های جاهل و درگیر مشكلات روزمره، طبیعی است كه نمی‌توانند به تصویری درست از رقابت دست یافته و آنرا به اجرا گذارند[17].

[1]. محمد رضا تاجیك و مجموعه‌ای از نویسندگان سیاسی؛ رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، تهران: انتشارات فرهنگ، گفتمان، 1381، جلد اول ص 262.

[2]. اصغر افتخاری؛ درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی، (تهران: انتشارات گلبان، 1381)، ص 137.

[3]. David Truman

[4]. Charles. Andrain

[5]. David A.Apter

[6]. «لاوو» از اصطلاح «تریبون اطمینان» استفاده كرده است. این اصطلاح را او از واژه «تریبون دولاپلب» در روم باستان وام گرفته است؛ جایی كه مردم جمع می‌شدند و آشكارا اعتراضات خود را بیان كرده سپس با خیالی آسوده به خانة ایشان می‌رفتند. تكثر سیاسی به رغم وی همین نقش را می‌توان در عصر حاضر ایفا كرد.

[7]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 139.

[8]. صادق زیبا كلام؛ ارتباطات، توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران . مجموعه سخنرانی‌ها پژوهشكده مطالعات راهبردی 1379، ص 31.

[9]. عباس عبدی؛ مهمترین مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (بولتن) ، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی 1379)، ص 14..

[10]. Alexi de Tocquerille

[11]. تخریب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردی)، 1378، ص 22.

[12]. ساموئل هانتینگتون؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول، ترجمه محسن ثلاثی، (تهران: انتشارات علم، چاپ دوم 1375)،  ص 211.

[13]. Patrimonialis، «پاتریمونیالیسم، پدرسالاری»

شكلی از حاكمیت سیاسی سنتی یا نظامی كه در آن، حكومت به مثابه ملك شخصی سلطان یا فرمانرواست در نظام پاتریمونیال، یك خاندان پادشاهی، قدرت مطلقه را از طریق دستگاه دیوانی اعمال می‌كند، كارگزاران و زیردستان فرمانروا، اغلب از میان غلامان و بزرگان و مزدوران خارجی انتخاب میشوند. مشاغل اداری با مشاغل داخلی در بار ارتباط دارد.

تمام امور و امتیازات اقتصادی در سطح مملكت در انحصار فرمانروا و خانواده اوست و رعایا و ملازمان فرمانروا از خدمات و امكانات چشمگیری برخوردارند.

به نظر ماكس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، نظامهای پاتریمونیال به علت گرایشات سنتی گروه حاكم در جهت فعالیتهای تجاری و اقتصادی، خود سری آنها و سلب آزادی فعالیت اقتصادی خصوصی برای رعایا، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی اقتصادی جامعه در بر نداشته و مانع عمده در راه رشد نیروهای بورژوازی و توسعه سرمایه‌داری بوده‌اند.

[14]. James Bill, Robert sprinay bory; Pliticsinthe widdle East, Newyork: Harper Collins publisher’s Third Edition, 1990.

[15]. حسن ابوترابیان؛، محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ، (ناشر مترجم، 1371)، ص 295.

[16]. Source, the political Elite of Iran, p, 280

[17]. اصغر افتخاری؛  همان، ص 158-157.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *