دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

دانلود پایان نامه

اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران به اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه‌های حكومت اسلامی و ارائه دهندة طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته رشد و تكامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است.

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسی میباشد و با تعریف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حقیقت در مقام بیان این معناست كه هیچ رفتار و عملی در جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشد.

براین اساس حاكمیت قانون اساسی به عنوان یك خط قرمز معرفی می‌شود كه التزام به آن برای كلیه احزاب، گروه‌ها و تشكلات سیاسی ضروری شناخته می‌شود. بنابراین چنانچه سیاست و یا برنامه حزبی متوجه تضعیف جایگاه این میثاق و یا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملی بر ضد منافع ملی جلوی آن گرفته میشود[1].

فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی

برای پرداختن به فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران نیازمند دو مقدمه هستیم.

اول ـ در حكومت اسلامی، قدرت و حاكمیت از آن خداوند است، اما در سایه حاكمیت الهی، مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامی دارای اعتبار و اهمیتی خاص هستند؛ به عبارت دیگر اگرچه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند، اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی كه ناشی از مقبولیت عامه است نقش اساسی را بر عهده دارند.

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌ای شاخصهای فرهنگی خاصی وجود دارد كه نشان‌دهندة حیات اجتماعی و پویایی آن اجتماع محسوب میشود، معمولاً بارزترین شاخص فرهنگی در یك جامعه پویا را می‌توان از اندیشه‌ها و آرمانهای برخاسته از ایمان و تفكر سیاسی آن جامعه بدست آورد[2].

با توجه به دو مقدمه، می‌توان گفت كه نظام جمهوری اسلامی ایران از دو نوع منبع فرهنگی تغذیه می‌كند،

1) فرهنگ دینی حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست ، مهمترین بخش از فرهنگ عمومی محسوب میشود و در طول تاریخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهی پاره‌ای از ساختارهای سیاسی آشكار می‌سازد.

2) فرهنگ سیاسی ایران كه فقها نقش بسیار حساسی در جامعه دارند و حلقه واسط بین شریعت و جامعه می‌باشد، به همین دلیل در درون فرهنگ سیاسی، یك خط مستقیم از شریعت به قدرت سیاسی در نظر گرفته شده است[3].

از آنجائیكه فرهنگ سیاسی ایران قبل از اسلام به دلایل متعددی همواره دارای خصلتهای بارز استبدادی بوده است با ظهور اسلام تحول اساسی در ساختار فكری و فرهنگی ایران پدید آمده است.

حال یكی از موانع اصلی ناامنی و سیاست گریزی در جامعه ما فرهنگ سیاسی ایران است كه ریشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسی موانع شكل‌گیری فرهنگ مشاركتی و تهدیدات امنیت ملی این نتیجه حاصل شد كه تقویت و نهادینه كردن جامعه مدنی احزاب سیاسی و مطبوعات كه در واقع به عنوان میثاق ملی در رقابت‌های سیاسی بین گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاری از قوانین توسط جناحهای سیاسی جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سیاسی، می‌توان شاهد افزایش ضریب امنیت ملی بود، از سویی، توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و احزاب براساس میزان مقبولیت آنها در جامعه و اعمال سیاست تساهل و تسامح و دوری از خشونت در رقابتهای سیاسی موجب جلب اعتماد شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی میشود از سوی دیگر رعایت قواعد بازی سیاسی توسط گروهها و احزاب سیاسی و پذیرش رأی و نظر مردم در انتخابات و توجیه منافع ملی بر منافع حزبی از مهمترین اصولی است كه در راستای تأمین منافع و امنیت ملی محسوب می‌شود[4].

بنابراین رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی با رویكرد نرم افزارهای تعاملی، دو سویه می‌باشد؛ چرا كه در پرتو امنیت و جامعه امن، مردم با مشاركت سیاسی و گردش نخبگان و سهیم شدن در قدرت سیاسی ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، زمینه تداوم ساختار سیاسی را فراهم می‌نمایند.

تأثیر مشاركت سیاسی بر امنیت ملی

در مشاركت سیاسی فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ‌ بال به آشكارسازی خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشی از امنیت در مؤلفه‌های یاد شده ساقط گردد یا بدتر از آن به‌طور كلی ناامنی بر امنیت غلبه داشته باشد، گشایش و شكوفایی آدمی جز خواب و خیالی بیش نیست.

بنظر میرسد ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران تحت تأثیر عواملی كه قدمتشان گاه به صدها یا حتی هزارها سال می‌رسد به گونه‌ای دست خوش فضای ناامنی شده، به طوری كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بینی و خوش‌خیالی نزدیكتر بوده باشد. دلایل عدم امنیت چندگانه است و در زمینه‌های مختلف جایگیر شده است. حال بدون تنظیم اهم و مهم آن به برخی از چشمگیرترین آنها اشاره میشود:

الف ـ عدم امنیت ناشی از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی تغلب كه یكی از بارزترین عوامل آسیب‌رسانی به ساخت ذهنی ـ روانی مردم ایران بوده است.

ب ـ وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی دست كمی از نظامهای متغلب ندارد، سرزمین ایران بارها شاهد هجوم  گستردة اقوام و طوایف از قمستهای آسیای مركزی و دفعاتی هم از ناحیه غرب بوده است.

ج ـ تهاجم و مهاجرپذیری سرزمین ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله‌های مربوطه شده و متأسفانه باید اذعان داشت كه عموماً قدرت سیاسی متكی بر شمشیر متعلق به این اقوام و گروهها بوده است.

د) به سختی می‌توان مؤلفة مذهبی و دینی را از دیگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشی از فرهنگ مذهبی تحت الشعاع مؤلفه‌های یاد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ایران اسوه‌ها و نمونه‌هایی برجسته از آزادی و آزادگی را در فرهنگ دینی و مذهبی خود داشته‌اند كه یكی از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با این حال، دست تخریب و سوء فهم دین مانع از نهادی شدن آزادی و آزادگی است[5].

امروزه امنیت ملی كشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی كه بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری اركان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی وخارجی فرو كاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دلیل این اهمیت از یك سو متأثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است در بكارگیری مفهوم امنیت ملی كه در نوشتار حاضر به عنوان متغیر وابسته مطرح گردیده و دو نكته مهم درآن نهفته است[6]:

اولاً: آحاد مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت كنند و آن‌را در ابعاد خرد و كلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند.

ثانیاً: با تحقق امنیت داخلی، اتحاد و همبستگی ملی، امكان مصون ماندن از تهدیدات خارجی كه به نوعی متوجه تمامیت ارضی، نظام سیاسی، ارزش‌های رایج و … خواهد شد. زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. به طور مسلم، نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزش‌های مشترك به منظور نیل به پیشرفت و دست‌یابی به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد، بنابراین در استقرار ساز و كارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، نقش مردم بیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است چرا كه برآیند مطلوب هر نظام سیاسی كه چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متأثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند[7].

در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی، زمینه بسط و توسعه آئین‌های مدنی باورهای مشترك و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، به پیروی از سایر ارزش‌های حیاتی كه منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و … ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد، در غیر اینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی باورهای عمومی كه نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسیت‌هایی كه می‌باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد و به تهدیدی مبدل میشود كه كل نظام را با مخاطره جدی روبرو می‌سازد.

به هر حال، اكثر نظریه پردازان توسعه سیاسی  اتفاق نظر دارند كه عنصر مشاركت، یكی از شاخصهای مهم توسعه سیاسی به شمار می‌رود و مشاركت سیاسی را می‌توان اینگونه بیان كرد كه:

«مشاركت سیاسی، شركت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن به صورتبندی و هدایت سیاسی دولت است[8]

فصل سوم

[1]. اصغر افتخاری؛ همان، ص 179.

[2]. عباسعلی عمیدزنجانی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه)، ص 313.

[3]. دفتر مطالعات وزارت كشور؛ تحزب و توسعه سیاسی، كتاب دوم، تحزب در ایران، (ناشر همشهری، چاپ 1378)، ص 11ـ10.

[4]. خلیل آقاپور؛ نقش فرهنگ سیاسی مشاركتی بر امنیت ملی، پایان نامه كارشناسی ارشد، (تربیت معلم دانشكده علوم انسانی سال 1383).

[5]. علی اكبر علی خانی؛ مشاركت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین، (نشر سفیر: چاپ 1377)، ص 176ـ172.

[6]. حبیب اله چاكرالحسینی؛ بررسی نقش مشاركت سیاسی در امنیت ملی ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علوم سیاسی، دانشگاه تهران: 1381.

[7]. جبیب الله چاكرحسین، همان.

[8]. Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *